Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako vybrať správne obchodné meno pre s.r.o. či živnosť? Pozrite si základné pravidlá!

Obchodné meno
Obchodné meno. Zdroj: Getty Images
28. augusta 2023 Autor Mgr. Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Voľba obchodného mena spoločnosti je významným krokom pri budovaní každého podnikania. Vhodne zvolený názov reprezentuje podnikateľa všade, kde pôsobí a už na prvý pohľad dokáže o ňom prezradiť viaceré zásadné informácie. Mnohí podnikatelia starostlivo vyberajú svoje obchodné meno aj z dôvodu budovania novej značky, ktorá im pomáha odlíšiť sa od existujúcej konkurencie na trhu.

Nielen z uvedených dôvodov však odporúčame všetkým podnikateľom venovať náležitú pozornosť voľbe obchodného mena v rámci pripravovanej podnikateľskej činnosti. Pri samotnom výbere obchodného názvu je zároveň potrebné dodržiavať viaceré zákonom ustanovené pravidlá, o ktorých si povieme viac aj v aktuálnom článku.

Náležitosti obchodného mena

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len ako „obchodný zákonník“) ustanovuje, že obchodným menom spoločnosti sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Toto označenie identifikuje a individualizuje každý subjekt, ktorý vstupuje do právnych vzťahov a odlišuje ho od iných podnikateľských subjektov. Obchodný zákonník vo svojich ustanoveniach rozlišuje medzi obchodným menom fyzickej osoby podnikateľa a právnickej osoby.

Obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa

Podstatné náležitosti obchodného mena fyzickej osoby zahŕňajú meno a priezvisko tohto podnikateľa. Obchodného meno fyzickej osoby môže obsahovať aj dodatok, ktorý ho odlišuje od iných podnikateľov alebo druh jeho podnikania. V obchodnom mene fyzickej osoby – podnikateľa zároveň nemožno používať skratky alebo zdrobneniny jeho mena a priezviska, pretože obe je potrebné používať v ich plnom znení. Zákon však umožňuje, aby obchodný názov fyzickej osoby – podnikateľa obsahoval dodatok, ktorý odlišuje túto osobu od iných podnikateľov alebo vyjadruje druh jej podnikania.

Príklad:

Ján Strakatý syn, starší, mladší alebo masér, zámočník alebo Jana Zlatárová – kozmetička, kaderníčka a iné.

Obchodné meno právnickej osoby

Obchodné meno obchodnej spoločnosti a družstva tvorí názov, pod ktorým je tento subjekt zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej republiky (ďalej v texte len ako „obchodný register“). Uvedené platí aj pre právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe osobitných zákonov. Zákon tiež ustanovuje, že neoddeliteľnou súčasťou obchodného mena právnických osôb je aj dodatok označujúci ich právnu formu. Obchodný zákonník v ustanoveniach k jednotlivým obchodným spoločnostiam a družstve presne definuje, ako je potrebné vyjadrovať právnu formu spoločnosti v jej obchodnom názve.

Príklad:

Pri verejnej obchodnej spoločnosti to môže byť úplné slovné spojenie „verejná obchodná spoločnosť“ alebo skratky „ver. obch. spol. či v.o.s“, pri komanditnej spoločnosti „komanditná spoločnosť“ alebo skrátene „k.s.“, dodatok k obchodnému názvu spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť „spoločnosť s ručením obmedzeným“, „spol. s r.o.“ alebo len „s.r.o.“, pri akciovej spoločnosti môže podnikateľ používať celý dodatok „akciová spoločnosť“ alebo jednoduchú skratku „a.s.“. Obchodné meno družstva musí vždy obsahovať dodatok „družstvo“.

Zákon však podnikateľom neprikazuje, že obchodné meno spoločnosti musí byť uvedené v slovenskom jazyku. Môže tak byť aj cudzojazyčné, avšak dodatok označujúci právnu formu spoločnosti alebo družstva musí byť vždy uvedený v slovenskom jazyku. Je to tak preto, že právne formy obchodných firiem a družstva sa v jednotlivých právnych poriadkoch iných štátov líšia a bolo by tak zavádzajúce používať pri slovenskom subjekte právnu formu platnú v inej krajine.

Upozornenie:

Obchodné meno spoločnosti by sa zároveň nemalo prekladať do iných jazykov napríklad v zahraničnej korešpondencii, pretože každý podnikateľ je povinný používať obchodné meno spoločnosti, pod akým je zapísaná v obchodnom registri, prípadne inom registri.

Dodatok označujúci právny stav

Obchodný zákonník tiež ustanovuje, že každý podnikateľ je povinný uvádzať svoje obchodné meno spolu s dodatkom označujúcim jeho aktuálny právny stav, a to najmä s dodatkom, „v likvidácii“, „v konkurze“ a „v reštrukturalizácii“, ak sa niektoré z týchto konaní voči nemu už začalo. Tento dodatok veľmi často predstavuje dôležitú informáciu pre tretie strany o tom, že napríklad ich potenciálny zmluvný partner sa v súčasnosti nachádza v určitom (často nie priaznivom) právnom stave. Takáto informácia môže v praxi výrazným spôsobom ovplyvniť vstup do zmluvných vzťahov s takýmto podnikateľom.

Nezameniteľnosť obchodného mena

Obchodný zákonník ďalej hovorí, že obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo druhu jeho podnikania. Pri tvorbe obchodného mena je tak každý podnikateľ povinný najprv preskúmať a zistiť, či pod rovnakým obchodným menom nepodniká už iná osoba. Túto požiadavku má tak registrový súd, ako aj samotný podnikateľ vo svojom vlastnom záujme ešte pred vstupom do podnikania.

Upozornenie:

Obchodný zákonník ustanovuje, že na odlíšenie obchodného mena právnickej osoby nestačí rozdielne označenie právnej formy. Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, na odlíšenie postačuje uvedenie iného miesta podnikania. Ak má však fyzická osoba rovnaké mena a priezvisko ako iný podnikateľ a v tom istom mieste podnikania, je povinná doplniť svoje obchodné meno dodatkom, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania tak, aby bolo možné obchodné mená odlíšiť.

Prechod, zmena a prevod obchodného mena

V praxi bežne dochádza k situáciám, kedy je z určitého dôvodu potrebné riešiť zmenu obchodného mena. Obchodný zákonník tak pamätá napríklad aj na prípady spojené s úmrtím podnikateľa, pre ktoré ustanovuje, že v prípade dedenia po podnikateľovi, ktorý bol fyzickou osobou, môže dedič používať obchodné meno zomretého poručiteľa. Tento však musí vytvoriť dodatok k obchodnému menu s vyjadrením jeho nástupníctva a do obchodného mena je povinný zahrnúť aj svoje meno a priezvisko. Nástupníctvo sa v obchodnom mene vyjadruje s dodatkom „nástupca“. To isté platí aj v prípade, kedy nastala zmena obchodného názvu subjektu na základe zmluvy o nadobudnutí podniku od podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou.

Uvedenú zásadu je potrebné dodržiavať aj v prípadoch, kedy dôjde k zmene mena a priezviska podnikateľa – fyzickej osoby. V praxi môže dochádzať týmto situáciám napríklad u žien podnikateliek, ktoré sa vydajú a na základe tejto skutočnosti sa im zmení pôvodné priezvisko. Zákon umožňuje týmto podnikateľom používať aj pôvodné meno a priezvisko, avšak spolu s tým sú povinní používať aj aktuálne meno a priezvisko.

Zákon neumožňuje podnikateľom prevod obchodného mena na iného podnikateľa bez prevodu podniku. Neplatí sa to však naopak, kedy je prevod podniku možný aj bez prevodu obchodného mena. Ak sa prevádza len určitá časť podniku, možno previesť aj obchodné meno pod podmienkou, že pôvodná časť podniku ostane podnikať pod iným obchodným menom. Pri prevode obchodného mena právnickej osoby na inú právnu formu, je potrebné zmeniť aj dodatok tak, aby bol v súlade s jej právnou formou. Obchodný zákonník rieši aj prípad, ak je súčasťou obchodného mena právnickej osoby meno spoločníka alebo člena, ktorý prestal byť spoločníkom alebo členom. V takomto prípade môže právnická osoba používať ďalej jeho meno, avšak len s jeho súhlasom. Pri úmrtí je potrebný súhlas dediča.

Upozornenie:

Akúkoľvek zmenu obchodného mena je potrebné okamžite ohlásiť príslušnému registrovému súdu.

Ochrana obchodného mena

Obchodné meno podnikateľa má absolútnu právnu ochranu. Ak bolo obchodné meno riadnym spôsobom zaregistrované, môže podnikateľ používať zvolený názov bez časového obmedzenia. Pri porušení tohto práva obsahuje obchodný zákonník možnosť domáhať sa nápravy porušeného stavu prostriedkami vymenovanými v § 12.

Zákon ustanovuje, že podnikateľ, ktorého práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, sa môže proti neoprávnenému užívateľovi domáhať, aby sa takého konania zdržal a odstránil závadný stav, najmä sa však môže domáhať:

  • zničenia neoprávnene vyhotovených tovarov porušujúcich právo k obchodnému menu alebo ich stiahnutia z obehu,
  • zničenia materiálov a nástrojov použitých pri neoprávnenom porušení práva k obchodnému menu, hrozbe porušenia práva k obchodnému menu alebo ich stiahnutia z obehu,
  • poskytnutia informácií o pôvode a distribúcii tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému menu vrátane údajov o vlastníkovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi, predajcovi tovaru porušujúcom právo k obchodnému menu, poskytovateľovi služby porušujúcej právo k obchodnému menu a môže sa domáhať aj údajov o vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému menu.

Podnikateľ, ktorého práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, môže požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia a primeraného zadosťučinenia, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch. Ak sa neoprávneným používaním obchodného mena spôsobila škoda, možno sa domáhať aj jej náhrady. Ak nemožno určiť výšku náhrady iným spôsobom, určí sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by bola v čase neoprávneného použitia podľa licenčnej zmluvy zvyčajná. Toto ustanovenie obchodného zákonníka obsahuj špeciálnu ochranu obchodného mena. Ďalšie možnosti poskytuje v ustanoveniach o nekalej súťaži v § 44 a nasledujúcich obchodného zákonníka.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howobchodné menoPrémiový obsahrok 2022

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť s.r.o.

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X