Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2022

daňové priznanie právnických osôb
daňové priznanie právnických osôb Foto: Getty Images
28. februára 2023 Autor Ing. Ján MintálZdroj podnikam.sk Tlačiť

Vychádzajúc z ustanovenia § 15 ods.1 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní v z.n.p. (ďalej iba „Daňový poriadok“) vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov každému, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona o dani z príjmov alebo tomu, koho na to správca dane vyzve, pričom v takomto prípade vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového priznania.

Daňovníkom dane z príjmov je právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia ale aj zahraničná právnická osoba, ak jej plynuli príjmy (výnosy) zo zdrojov na území Slovenskej republiky v zmysle § 16 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov“).

Na základe § 41 ods.1 zákona o dani z príjmov je daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie povinný podať daňovník – právnická osoba v lehote podľa § 49 spomínaného právneho predpisu. To znamená, že povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vzniká právnickej osobe bez ohľadu na výšku dosiahnutého príjmu resp. dosiahnutie straty.

Príklad

Spoločnosť s ručením obmedzeným v zdaňovacom období 2022 nevykonávala žiadnu činnosť a teda neevidovala žiadne príjmy. Musí podať za rok 2022 daňové priznanie k dani z príjmov?

Pre určenie skutočnosti, či právnická osoba je alebo nie je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov nie je podstatné, či za zdaňovacie obdobie vykázala zdaniteľné príjmy alebo nie. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 v predmetnom prípade spomínanej spoločnosti s ručením obmedzeným tak vzniká.

Ustanovenie § 41 ods.1 zákona o dani z príjmov však na druhej strane obsahuje výpočet prípadov, kedy právnickým osobám nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Konkrétne ide o:

 • právnické osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie a Národná Banka Slovenska, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov,
 • občianske združenia, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov, a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov,
 • rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov, len príjmy oslobodené od dane,
 • registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ak majú príjmy len podľa § 13 ods.2 písm. a) zákona o dani z príjmov a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Príklad

Stredné odborné učilište je príspevkovou organizáciou. Má v prenájme stredisko praktického vyučovania, kde sa vykonáva odborný výcvik žiakov profesie kaderník. Nejde o podnikateľskú činnosť, ale o hlavnú činnosť uvedenú v zriaďovacej listine školy. Výnosy z uvedenej činnosti sú súčasťou rozpočtu školy. Sú uvedené príjmy oslobodené od dane a príspevková organizácia nemá povinnosť podať daňové priznanie?

Podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené príjmy daňovníkov uvedených v § 12 ods.3 zákona plynúce z činnosti, na ktorej účel vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom, okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa § 13 písm. b) až g) alebo § 13 ods.2 zákona o dani z príjmov, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Vzhľadom na to, že výchova žiakov v odbore kaderník je základnou činnosťou školy, príjmy SOU z prevádzky kaderníctva slúžiaceho ako stredisko praktického vyučovania, sú od dane oslobodené v plnej výške v súlade s § 13 ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov. Príspevková organizácia podľa § 41 ods.1 zákona o dani z príjmov nemusí podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, ak má okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, len príjmy oslobodené od dane. Ak SOU malo v zdaňovacom období roku 2022 len príjmy, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 13 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022.

Predmet dane z príjmov právnických osôb

V zmysle § 2 písm. b) zákona o dani z príjmov sa vo všeobecnosti ustanovuje základný pojem „predmet dane“ ako príjem resp. výnos z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka, s výnimkou osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12 tohto zákona. Príjmom sa pritom rozumie peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak.

Pod činnosťou daňovníka je potrebné rozumieť všetku činnosť, ktorou sa dosahuje zisk. Takouto činnosťou je najmä podnikanie, ktorým sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Pod nakladaním s majetkom daňovníka je potrebné chápať hmotný a nehmotný substrát právnickej osoby, ktorý možno zahrnúť do základného imania právnickej osoby vrátane majetku, ktorý právnická osoba nadobudla svojou podnikateľskou činnosťou. Do takto vymedzeného predmetu zdanenia patrí aj nakladanie s majetkovými právami. Majetkovými právami sú napr. vecné práva (najmä vlastnícke právo), záväzkové práva (pohľadávka voči dlžníkovi a jej príslušenstvo) a pod. Majetkovým právom je aj právo na odmenu z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva.

Predmetom dane z príjmov právnickej osoby sú teda najmä príjmy

 • z podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti na základe živnostenského alebo iného oprávnenia,
 • z použitia alebo alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva (napr. podnikový vynález),
 • z výnosov z cenných papierov,
 • z úrokov a iných výnosov z vkladov v peňažných ústavoch,
 • z úrokov a z iných výnosov z poskytnutých úverov a pôžičiek,
 • z príjmov plynúcich z prenájmu vlastných alebo prenajatých hnuteľných a nehnuteľných vecí,
 • z predaja vlastných hnuteľných vecí, vrátane cenných papierov a nehnuteľných vecí a pod.

Zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa zákona o dani z príjmov ani podľa medzinárodnej zmluvy.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Praktické príklady
 • Daňové výdavky
 • Výpočet základu dane z príjmov a dane z príjmov
 • Úprava základu dane z príjmov
 • Právnické  osoby a zdaňovacie  obdobie
 • Zdaňovacie obdobie a likvidácia daňovníka
 • Zdaňovacie obdobie a konkurz daňovníka
 • Zdaňovacie obdobie a zmena právnej formy
 • Zákonné lehoty na podanie daňového priznania
 • Lehota na podanie daňového priznania a možnosti jej predĺženia
 • Opravné a dodatočné daňové priznanie
 • Spôsob podania daňového priznania

Exkluzívny obsah pre členov klubu

Tu sa nachádza obsah prístupný iba členom Klubu Podnikam.sk. Ziskajte pristup k celému článku a všetky výhody členstva klubu.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daňové priznanieNaštartujte svoj biznisPrémiový obsahrok 2023

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňové priznanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X