Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké nové opatrenia schválila vláda v sociálnej oblasti od 1. 7. 2020?

opatrenia v sociálnej oblasti
opatrenia v sociálnej oblasti Foto: Getty Images
26. júna 2020 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Rezort práce a sociálnych vecí sa od 1. 7. 2020 vráti k zaužívaným postupom pri priznávaní, poskytovaní a určovaní výšok sociálnych dávok, náhradného výživného či kompenzácii sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.Vláda schválila nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Toto nariadenie je reakciou na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie, ktorá umožňuje realizovať postupné uvoľňovanie prijatých opatrení aj v oblasti štátnych sociálnych dávok, sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, a to aj v čase trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu. Zároveň ide aj o reakciu na postupné uvoľňovanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktoré majú vplyv na oblasť štátnych sociálnych dávok, sociálnych dávok, náhradného výživného a pomoci v hmotnej núdzi a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a na zmeny, ktoré boli prijaté v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu.

Nakoľko dochádza k uvoľňovaniu opatrení Úradu verejného zdravotníctva, zanikla potreba uplatňovania niektorých ustanovení, ktoré boli prijaté najmä za účelom ochrany života a zdravia klientov a garantovania hmotného zabezpečenia obyvateľstva aj napriek sťaženým podmienkam na výkon štátnej správy počas krízovej situácie. Opäť sa preto zavádza posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a zároveň poskytovanie rodičovského príspevku v čase krízovej situácie aj pre tie osoby, ktorým v čase krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok, z dôvodu, že dieťa už nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a rodič ostane bez akéhokoľvek príjmu. Zároveň sa rozširujú dôvody, pre ktoré nárok na rodičovský príspevok oprávnená osoba nemá o oprávnené osoby, ktoré poberajú príspevok na opatrovanie na to isté dieťa.
Vzhľadom na opätovnú dostupnosť lekárov, znalcov, súdnych exekútorov a matričných úradov a s tým súvisiacu nemožnosť získania potrebných dokumentov, sa vypúšťa ustanovenie, ktoré umožňovalo oprávneným osobám preukázať splnenie podmienok nároku na niektoré dávky čestným vyhlásením.
V oblasti pomoci v hmotnej núdzi sa bude opätovne posudzovať možnosť uplatnenia si zákonných nárokov vo forme dávok sociálneho poistenia, výživného a pod. vo vzťahu k osobám, ktoré túto povinnosť v zmysle nariadenia nemali, a taktiež sa budú opätovne uplatňovať ustanovenia o povinnosti výkonu činností v rozsahu 32 hodín mesačne pre poskytnutie plnej výšky dávky v hmotnej núdzi, a to z dôvodu, že vzhľadom na uvoľňovanie opatrení nie je obmedzený výkon činností, ktoré majú vplyv na výšku dávky v hmotnej núdzi. Zároveň sa v oblasti pomoci v hmotnej núdzi zúžiť okruh osôb, ktoré majú nárok na ochranný príspevok v sume 37,30 eura iba na príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, ktorí majú uzatvorené platné dohody, ktoré zakladajú nárok na aktivačný príspevok, ale v čase krízovej situácie nemôžu, z dôvodu prekážky na strane organizátora, vykonávať činnosti podmieňujúce vznik nároku na aktivačný príspevok, a za ktorého sú splnené podmienky nároku na plnú výšku dávky v hmotnej núdzi.
V oblasti kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia sa bude poskytovať peňažný príspevok na prepravu opäť za podmienok ustanovených zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, vzhľadom k tomu, že v súčasnosti taxislužby už opäť poskytujú svoje služby. Zároveň sa budú opätovne vykonávať úkony pri ktorých dochádza ku fyzickému kontaktu medzi orgánmi štátnej správy a klientom.
Cieľom nariadenia je postupná obnova uplatňovania riadnych postupov a ustanovení na úseku štátnych sociálnych dávok, sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia tam, kde je to vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu možné.

Podmienky nároku na rodičovský príspevok

Novela rozšíri negatívne vymedzenie podmienok nároku na rodičovský príspevok o osoby, ktorým sa vypláca peňažný príspevok na opatrovanie na to isté dieťa z dôvodu, že tieto osoby majú zabezpečený príjem na svoje nezaopatrené dieťa práve prostredníctvom peňažného príspevku na opatrovanie. Nárok na rodičovský príspevok bude trvať aj tým oprávneným osobám, ktoré podmienky nároku prestali spĺňať z dôvodu, že dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa netrvá a spĺňajú ostatné podmienky nároku ustanovené týmto nariadením.

Vypustenie niektorých ustanovení

Vypúšťa sa ustanovenie, podľa ktorého sa v čase trvania krízovej situácie potvrdenie lekára v špecializovanom odbore gynekológia o tom, že sa oprávnená osoba na účely príspevku pri narodení dieťaťa zúčastňovala preventívnych prehliadok od 4. mesiaca tehotenstva, nahrádzalo čestným vyhlásením oprávnenej osoby o tejto skutočnosti. Vzhľadom na uvoľnenie opatrení Úradu verejného zdravotníctva, vykonávajú lekári svoju činnosť v rovnakom režime ako pred vyhlásením krízovej situácie a preto nie je dôvod, na základe ktorého by oprávnená osoba mala problém preukázať predmetnú skutočnosť zákonom vyžadovaným spôsobom.
Rovnako sa navrhuje vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého sa na účely posudzovania hmotnej núdze v čase krízovej situácie pri posudzovaní majetku neprihliada na hodnotu a vek motorového vozidla. Predmetné opatrenie bolo prijaté z dôvodu obmedzenej dostupnosti znalcov v čase krízovej situácie. Uvedené sa vypúšťa vzhľadom k tomu, že tento dôvod už nie je v súčasnosti aktuálny.
Tiež sa navrhuje vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého sa v čase krízovej situácie pre účely posudzovania hmotnej núdze neposudzuje možnosť uplatnenia zákonných nárokov (napr. na výživné, dávky sociálneho poistenia, nárok z pracovnoprávneho vzťahu) pri členoch domácnosti, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť v cudzine. Predmetné ustanovenie bolo prijaté z dôvodu, aby žiadatelia o pomoc v hmotnej núdzi, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť na základe oprávnenia získaného v cudzine alebo pracujú v cudzine, a v čase krízovej situácie túto činnosť nemohli vykonávať a zároveň boli bez nároku na pomoc, či dávku sociálneho zabezpečenia z danej krajiny, mali možnosť získať dávku pomoci v hmotnej núdzi, a to v čo najkratšom možnom čase. Vzhľadom k tomu, že obmedzenia týkajúce sa cestovania už boli zrušené, možno toto ustanovenie považovať za irelevantné.
Vypúšťa sa aj ustanovenie, podľa ktorého sa v čase krízovej situácie neuplatňujú ustanovenia o znižovaní dávky v hmotnej núdzi z dôvodu, že výkon činností v rozsahu 32 hodín mesačne je vzhľadom na uvoľnenie opatrení Úradu verejného zdravotníctva opätovne umožnený.

Vypúšťa sa aj ustanovenie, v zmysle ktorého môže oprávnená osoba nahradiť potvrdenie o tom, že exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom trvá aspoň dva mesiace čestný vyhlásením o tom, že povinná osoba si neplní svoju vyživovaciu povinnosť z dôvodu, že súdni exekútori vzhľadom na uvoľnenie opatrení Úradu verejného zdravotníctva vykonávajú svoju činnosť v rovnakom režime, ako pred vyhlásením krízovej situácie.

Vypúšťa sa ustanovenie, podľa ktorého je pri žiadostiach o prídavok na dieťa, žiadostiach o príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a žiadostiach o pomoc v hmotnej núdzi možné nahradiť rodné číslo dieťaťa, ktoré je povinnou náležitosťou žiadosti o predmetné dávky a príspevky, dátumom narodenia dieťaťa v prípade, že mu rodný list nebol vydaný z dôvodu, že matričné úrady vykonávajú svoju činnosť v rovnakom režime, ako pred vyhlásením krízovej situácie.

Vypúšťa sa ustanovenie, podľa ktorého sa v čase krízovej situácie pri konaniach vo veciach štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia neuskutočňujú úkony, pri ktorých dochádza ku fyzickému kontaktu medzi orgánmi štátnej správy a klientom.

Vypúšťa sa aj ustanovenie, podľa ktorého v čase krízovej situácie úrad nevykonáva opätovné posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa na účely prídavku na dieťa, príplatku k prídavku na dieťa, rodičovského príspevku a príspevku na starostlivosť o dieťa. Zároveň v prípade, ak sa má vykonať posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa na účel posúdenia nárokov na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa, môže posudkový lekár v čase krízovej situácie vychádzať aj z odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

Poskytovanie ochranného príspevku

Ochranný príspevok v sume 37,30 eura sa bude poskytovať už iba pre príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, ktorí spĺňajú podmienky nároku na aktivačný príspevok, tzn. majú uzatvorenú platnú dohodu, ale v čase krízovej situácie nemôžu, z dôvodu prekážky na strane organizátora, vykonávať činnosti podmieňujúce vznik nároku na aktivačný príspevok a za ktorého sú splnené podmienky nároku na plnú výšku dávky v hmotnej núdzi. Vypúšťa sa aj ustanovenie, podľa ktorého v čase krízovej situácie neplynie lehota troch mesiacov, uplynutím ktorej zaniká nárok na ochranný príspevok z dôvodu, že objektívnosť trvania nepriaznivého zdravotného stavu môže byť vzhľadom na opätovnú dostupnosť posudkových lekárov dostatočne preukázaná.

Poskytovanie peňažného príspevku na prepravu

Vzhľadom na uvoľnenie opatrení Úradu verejného zdravotníctva v súčasnosti taxislužby už opäť poskytujú svoje služby (pri dodržaní stanovených hygienických opatrení). Preto sa bude poskytovať peňažný príspevok na prepravu opäť za podmienok ustanovených zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

opatrenia v sociálnej oblasti

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X