Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké zmeny nastanú v registri právnických osôb a podnikateľov od 1. 10. 2023?

register právnických osôb
register právnických osôb Foto: Getty Images
17. apríla 2023 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila novelu zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorej cieľom je evidencia a poskytovanie pravdivých a úplných údajov z predmetného registra. Zámerom novely je tiež definovanie orgánu verejnej moci, doplnenie komplexu povinností štatistického úradu poskytovať údaje o konečných užívateľoch výhod alebo doplnenie možnosti elektronického, automatizovaného a nepretržitého poskytovania údajov z registra bankám a notárom.

Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1. 10. 2023.

Základné pojmy

Do štruktúry úvodných ustanovení zákona sa dopĺňajú definície základných pojmov na účely zákona.

Na účely tohto zákona sa rozumie:

 • slovenskou právnickou osobou právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • zahraničnou osobou
 1. zahraničná fyzická osoba, ktorou je fyzická osoba, ktorá nemá bydlisko na území Slovenskej republiky,
 2. zahraničná právnická osoba, ktorou je právnická osoba, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky,
 • organizačnou zložkou organizačný útvar slovenskej právnickej osoby, fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom (ďalej len „fyzická osoba – podnikateľ“), fyzickej osoby podľa § 2 ods. 2 písm. c), orgánu verejnej moci, zahraničnej osoby alebo podniku zahraničnej osoby zapísaný do zdrojového registra,alebo organizačný útvar slovenskej právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci zriadený zákonom; organizačnou zložkou sa rozumie aj preddavková organizácia, organizačná jednotka alebo iný organizačný útvar zriadený podľa osobitného predpisu, ktorý nie je právnickou osobou,
 • orgánom verejnej moci
 1. štátny orgán,
 2. orgán územnej samosprávy,
 3. orgán záujmovej samosprávy, alebo
 4. iná osoba, ktorá realizuje svoje poslanie, činnosť, úlohy, ciele alebo ich časť vo vecne vymedzenej oblasti vo verejnom záujme a na tento účel jej osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo inak priamo do týchto práv, právom chránených záujmov a povinností zasahovať; orgánom verejnej moci nie je osoba, ktorá vydáva správne akty výlučne v oblastiach slobodného prístupu k informáciám, sťažností alebo petícií,
 • úradnou činnosťou úkony orgánu verejnej moci pri výkone jeho pôsobnosti; úradnou činnosťou sa rozumie aj zabezpečenie elektronických služieb pri výkone verejnej moci elektronicky,
 • povinnou osobou orgán verejnej moci okrem Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“), ktorý je podľa § 4 povinný poskytovať štatistickému úradu údaje na účely ich zápisu, zmeny alebo výmazu v registri právnických osôb v rozsahu podľa § 3,
 • právnym stavom údaj o
 1. dátume vstupu do likvidácie alebo vstupu do dodatočnej likvidácie a dátume skončenia likvidácie alebo skončenia dodatočnej likvidácie,
 2. dátume vyhlásenia konkurzu a dátume ukončenia konkurzného konania,
 3. dátume povolenia reštrukturalizácie, povolenia verejnej preventívnej reštrukturalizácie, začatia dočasnej ochrany alebo začatia obdobného konania voči zahraničnej osobe a dátume ich skončenia,
 4. zavedení nútenej správy a jej skončení,
 5. dátume začiatku a dátume skončenia pozastavenia alebo prerušenia výkonu činnosti, a o dátume skončenia výkonu činnosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci,
 6. dátume zrušenia právnickej osoby a dôvode jej zrušenia,
 7. dátume právoplatnosti rozhodnutia súdu o neplatnosti právnickej osoby,
 • inými právnymi skutočnosťami
 1. údaje o právnom titule zápisu, zmeny a výmazu zapísaných údajov a o dátume ich zápisu, zmeny a výmazu, ako aj ich účinnosti,
 2. doba, na akú sa právnická osoba zakladá,
 3. identifikátor fyzickej osoby podľa osobitného predpisu, dátum narodenia a adresa pobytu fyzickej osoby podľa osobitných predpisov alebo adresa pobytu zahraničnej fyzickej osoby (ďalej len „identifikačné údaje fyzickej osoby“) alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu zriadenú alebo založenú podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorá je likvidátorom, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku funkcie a dňa skončenia funkcie; ak je likvidátorom právnická osoba, zapisujú sa aj identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora,
 4. meno a priezvisko alebo obchodné meno správcu, značka správcu a adresa kancelárie správcu, ktorý bol ustanovený v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii,
 5. údaje o správcovi na výkon nútenej správy v rozsahu – 5a. identifikačné údaje fyzickej osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo 5b. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je zástupcom správcu,
 6. údaje o právnom nástupcovi v rozsahu 6a. identifikačné údaje fyzickej osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo 6b. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo fyzickú osobu podľa § 2 ods. 2 písm. c),
 • záznamom o konečnom užívateľovi výhod súbor údajov o konečnom užívateľovi výhod ustanovených osobitným predpisom1f) tvorený údajmi, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod, a identifikačnými údajmi konečného užívateľa výhod.

Register právnických osôb

Do registra právnických osôb sa zapisujú údaje o

 • slovenskej právnickej osobe,
 • fyzickej osobe – podnikateľovi,
 • fyzickej osobe, ktorá vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť činnosť podľa osobitného predpisu, ktorá nie je podnikaním,
 • podniku zahraničnej osoby,
 • organizačnej zložke,
 • orgáne verejnej moci.

Taxatívne vymedzenie subjektov, ktoré podliehajú zápisu do registra právnických osôb, sa systematicky zjednodušuje zavedením pojmu „organizačná zložka (jednotka)“ a v dôsledku vypustenia pojmu „odštepný závod“ z Obchodného zákonníka.
Fyzické osoby, ktoré na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť, ktorá nie je podnikaním (teda nielen fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na základe osobitných zákonov), sa navrhuje uvádzať ako samostatnú kategóriu zapisovaných subjektov. Takýmto fyzickým osobám – znalcom, prekladateľom a tlmočníkom sa prideľuje IČO, čo vychádza historicky z predpisov štátnej štatistiky, ktoré pôvodne upravovalo problematiku IČO a umožňovalo tento identifikátor prideliť aj samostatne zárobkovo činným osobám – nepodnikateľom. IČO fyzických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi, ale vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť používa na identifikáciu orgány finančnej správy a Sociálna poisťovňa.

Register právnických osôb obsahuje údaje o každom, kto je v registri právnických osôb zapísaný, na účel

 • úradnej činnosti,
 • plnenia úloh príslušného orgánu iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo finančnej spravodajskej jednotky iného členského štátu v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu podľa § 7a ods.4 písm. a),
 • plnenia úloh povinnej osoby podľa osobitného predpisu pri starostlivosti vo vzťahu ku klientovi alebo plnenia úloh osoby zriadenej alebo založenej v inom členskom štáte na plnenie rovnakých úloh,
 • plnenia úloh banky alebo pobočky zahraničnej banky pri príprave, uzatváraní a vykonávaní obchodov s klientmi a na ďalšie účely a v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak nejde o plnenie úloh banky alebo pobočky zahraničnej banky ako povinnej osoby podľa písmena c),
 • informovania verejnosti podľa podmienok ustanovených týmto zákonom.

Navrhuje sa zrušiť výnimku pri povinnosti zapisovať niektoré organizačné zložky subjektov verejnej správy z dôvodu, že ide o nesystémový nástroj, ktorý v praxi nebol využívaný a mohol by spôsobiť, že údaje o organizačných zložkách by neboli dostupné orgánom verejnej moci v rozpore s účelmi registra právnických osôb.

Navrhuje sa špecifikovať účely vedenia údajov v registri právnických osôb.

Osobitne sa ustanovujú dva osobitné účely spojené s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, čo vyplýva z rozdielneho postavenia a úloh subjektov, ktorým sa poskytujú údaje. Tieto účely sa viažu k poskytovaniu údajov zo záznamu o konečných užívateľoch výhod vedených v osobitnom module – registri konečných užívateľov výhod.

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže bánk a pobočiek zahraničných bánk sa údaje z registra právnických osôb budú poskytovať aj bankám na účel prípravy, uzatvárania a vykonávania bankových obchodov.

Zapisované údaje

Ustanovenie § 3 sa obsahovo precizuje a formálne sprehľadňuje vzhľadom na zavedenie základných pojmov a hlbšiu reflexiu osobitných zákonov upravujúcich údaje poskytované do registra právnických osôb (napríklad sídlo, adresu miesta činnosti, adresu zriadenej prevádzky) alebo upravujúcich postavenie orgánov verejnej moci, ktoré nie sú výslovne definované ako právnické osoby resp. ako organizačné zložky právnických osôb (ide najmä o najvyššie štátne orgány vymedzené ústavou alebo ústavnými zákonmi). Vzhľadom na veľký počet zmien je vhodnejšie vykonať tieto úpravy nahradením celého znenia paragrafu.

Do registra právnických osôb sa o slovenskej právnickej osobe zapisujú

 • názov,
 • sídlo,
 • identifikačné číslo organizácie,
 • údaje o spoločníkovi, členovi, akcionárovi, zakladateľovi, zriaďovateľovi alebo o inej osobe s obdobným postavením v rozsahu 1. identifikačné údaje fyzickej osoby, alebo 2. názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu; ak ide o slovenskú právnickú osobu aj identifikačné číslo organizácie,
 • výška základného imania alebo iného obdobného majetku, ak ho právnická osoba vytvára, a rozsah jeho splatenia,
 • hodnota podielu alebo vkladu osôb podľa písmena d) do základného imania alebo hodnota iného obdobného majetku právnickej osoby,
 • identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, označenie funkcie, spôsob, akým koná v mene právnickej osoby, deň vzniku funkcie a deň skončenia funkcie,
 • názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie právnickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a spôsob, akým koná v mene právnickej osoby,
 • identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je zapísaná v obchodnom registri ako prokurista, spôsob, akým koná za právnickú osobu, deň vzniku funkcie a deň skončenia funkcie,
 • právna forma podľa základného číselníka,
 • predmet činnosti, predmet podnikania, účel zriadenia, alebo obdobné vymedzenie činnosti na základe osobitného predpisu,
 • názov alebo iné rozlišujúce označenie prevádzkarne, ak je zriadená, a jej adresa,
 • dátum vzniku,
 • dátum zániku,
 • právny stav,
 • iné právne skutočnosti,
 • štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti pridelený podľa spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskej únii,
 • štatistický kód inštitucionálneho sektora pridelený podľa Európskeho systému národných a regionálnych účtov,
 • označenie zdrojového registra, z ktorého boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá údaje poskytla,
 • záznam o konečnom užívateľovi výhod právnickej osoby, ak je podmienkou vzniku právnickej osoby podľa osobitného predpisu zápis údajov, ktoré tvoria záznam o konečnom užívateľovi výhod,
 • európsky jedinečný identifikačný znak pridelený podľa osobitného predpisu,
 • kód identifikátora právneho subjektu, ak ho má právnická osoba pridelený.

Do registra právnických osôb sa o fyzickej osobe – podnikateľovi a o fyzickej osobe podľa § 2 ods. 2 písm. c) zapisujú

 • obchodné meno alebo meno, priezvisko a označenie, ktoré používa pri výkone činnosti,
 • sídlo, miesto podnikania alebo adresa výkonu činnosti, ak sa tento údaj zapisuje do zdrojového registra,
 • adresa prevádzkarne, ak sa zapisuje do zdrojového registra, a názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie, ak existuje,
 • identifikačné číslo organizácie,
 • identifikačné údaje fyzickej osoby,
 • právna forma podľa základného číselníka,
 • predmet podnikania alebo predmet činnosti,
 • dátum vzniku oprávnenia na podnikanie alebo dátum vzniku oprávnenia na výkon činnosti,
 • dátum zániku oprávnenia na podnikanie alebo dátum zániku oprávnenia na výkon činnosti,
 • právny stav,
 • iné právne skutočnosti,
 • štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti,
 • štatistický kód inštitucionálneho sektora,
 • označenie zdrojového registra, z ktorého boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá údaje poskytla,
 • znak EUID,
 • kód LEI, ak ho má fyzická osoba pridelený.

Do registra právnických osôb sa o podniku zahraničnej osoby zapisujú

 • názov alebo označenie podniku zahraničnej osoby, ak je odlišné od názvu zahraničnej osoby,
 • adresa umiestnenia alebo miesta činnosti podniku zahraničnej osoby,
 • identifikačné číslo organizácie,
 • identifikačné údaje zriaďovateľa v rozsahu 1. identifikačné údaje fyzickej osoby, ak ide o fyzickú osobu, 2. názov a adresa sídla, ak ide o právnickú osobu; ak sa právnickej osobe prideľuje identifikačné číslo organizácie, zapisuje sa aj tento údaj,
 • identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je vedúcim podniku zahraničnej osoby,
 • identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je ako prokurista zapísaná v obchodnom registri, s uvedením spôsobu konania za podnik zahraničnej osoby, dňa vzniku funkcie a dňa skončenia funkcie,
 • právna forma podľa základného číselníka,
 • predmet podnikania,
 • dátum zriadenia,
 • dátum zrušenia,
 • právny stav,
 • iné právne skutočnosti,
 • štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti,
 • štatistický kód inštitucionálneho sektora,
 • označenie zdrojového registra, z ktorého boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá údaje poskytla.

Do registra právnických osôb sa o organizačnej zložke zapisujú

 • názov alebo označenie; označenie organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby sa zapisuje, ak je odlišné od obchodného mena zahraničnej osoby,
 • adresa umiestnenia alebo adresa miesta činnosti,
 • adresa prevádzkarne, ak je zriadená, a názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie, ak existuje,
 • identifikačné číslo organizácie,
 • názov alebo označenie zriaďovateľa,
 • identifikačné číslo organizácie zriaďovateľa, ak sa zriaďovateľovi prideľuje podľa tohto zákona,
 • údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zriaďovateľa v rozsahu 1. identifikačné údaje fyzickej osoby, 2. údaj o spôsobe, akým táto osoba koná v mene organizačnej zložky, 3. deň vzniku funkcie a deň skončenia funkcie,
 • údaje o právnickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zriaďovateľa v rozsahu 1. názov, 2. sídlo, 3. identifikačné číslo organizácie, ak ide o slovenskú právnickú osobu, 4. identifikačné údaje fyzickej osoby štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby,
 • identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je vedúcim organizačnej zložky,
 • identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je ako prokurista zapísaná v obchodnom registri, s uvedením spôsobu konania za organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby, dňa vzniku funkcie a dňa skončenia funkcie,
 • predmet činnosti, predmet podnikania, účel zriadenia alebo obdobné vymedzenie činnosti na základe osobitného predpisu,
 • dátum zriadenia,
 • dátum zrušenia,
 • údaj o tom, že organizačná zložka právnickej osoby zriadená podľa osobitného predpisu koná vo svojom mene.

Ak ide o organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby, do registra právnických osôb sa okrem údajov podľa odseku 4 zapisujú aj

 • právna forma podľa základného číselníka,
 • právny stav,
 • iné právne skutočnosti,
 • štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti,
 • štatistický kód inštitucionálneho sektora,
 • označenie zdrojového registra, z ktorého boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá údaje poskytla.

O orgáne verejnej moci, ktorý je slovenskou právnickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom, fyzickou osobou podľa § 2 ods. 2 písm. c) alebo organizačnou zložkou, sa zapisujú do registra právnických osôb aj

 • názov orgánu verejnej moci,
 • identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je vymenovaná alebo zvolená do orgánu verejnej moci alebo identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je vedúcim orgánu verejnej moci, a označenie jej funkcie,
 • identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je podľa osobitného predpisu oprávnená zastupovať fyzickú osobu podľa písmena b) v určenom rozsahu,
 • kód orgánu verejnej moci podľa základného číselníka,
 • názov všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým je orgán verejnej moci zriadený alebo na základe ktorého orgán verejnej moci vykonáva v rámci svojej vecnej pôsobnosti úradnú činnosť alebo jej prevažnú časť,
 • názov všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým bol orgán verejnej moci zrušený alebo na základe ktorého mu bola odňatá právomoc vykonávať úradnú činnosť,
 • označenie rozhodnutia vedúceho orgánu verejnej moci alebo uznesenia príslušného orgánu verejnej moci alebo druh vnútorného predpisu, ktorým sa upravuje organizačná štruktúra orgánu verejnej moci, ktorý je zriadený príslušným orgánom verejnej moci,
 • dátum vzniku postavenia orgánu verejnej moci,
 • dátum prerušenia úradnej činnosti, ak osobitný predpis prerušenie umožňuje,
 • dátum zániku postavenia orgánu verejnej moci.

O orgáne verejnej moci, ktorý nie je právnickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom, fyzickou osobou podľa § 2 ods. 2 písm. c) ani organizačnou zložkou, sa do registra právnických osôb zapisujú údaje podľa odseku 6 a

 • identifikačné číslo organizácie,
 • identifikačné údaje fyzickej osoby a označenie funkcie fyzickej osoby alebo názov a identifikačné číslo organizácie iného orgánu verejnej moci, ktoré sú podľa osobitného predpisu oprávnené dočasne vykonávať úradnú činnosť orgánu verejnej moci v určenom rozsahu,
 • označenie zdrojového registra, z ktorého boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté a označenie povinnej osoby, ktorá údaje poskytla,
 • názov a identifikačné číslo organizácie slovenskej právnickej osoby, organizačnej zložky alebo orgánu verejnej moci, v ktorom zapisovaný orgán verejnej moci súčasne pôsobí, ktorý zapisovaný orgán verejnej moci riadi, alebo ktorý zabezpečuje podporu úradnej činnosti zapisovaného orgánu verejnej moci.

Údaj o sídle zapísaný v registri právnických osôb musí obsahovať adresu poskytnutú zo zdrojového registra, a ak zdrojový register neexistuje, zapíše sa adresa uvedená v štatúte, zriaďovacej listine alebo v obdobnej verejnej listine právnickej osoby, organizačnej zložky alebo orgánu verejnej moci.

Ak je fyzickej osobe pridelené rodné číslo, povinná osoba pri zápise údajov o fyzickej osobe do registra právnických osôb poskytne ako identifikátor fyzickej osoby jej meno a priezvisko v spojení s rodným číslom.

Ak povinná osoba pri zápise údajov podľa § 3 v spojení s menom a priezviskom zahraničnej fyzickej osoby, ktorá nemá pridelené rodné číslo, poskytne do registra právnických osôb identifikátor zahraničnej fyzickej osoby pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, ktorého je zahraničná fyzická osoba štátnym občanom, je povinná poskytnúť zároveň kód cudzieho štátu, ktorý identifikátor pridelil, a označenie tohto identifikátora alebo evidencie, z ktorej identifikátor pochádza.

Ak povinná osoba poskytne pri zápise údajov o právnickej osobe, podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby do registra právnických osôb, ktorým štatistický úrad neprideľuje identifikačné číslo organizácie, identifikátor podľa osobitného predpisu pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom majú sídlo alebo miesto podnikania, je povinná pri zápise poskytnúť zároveň kód cudzieho štátu, ktorý identifikátor pridelil a označenie tohto identifikátora alebo evidencie, z ktorej identifikátor pochádza.

V registri právnických osôb sa vedú aj historické hodnoty údajov podľa § 3, pokiaľ je ďalšie vedenie údaja v registri právnických osôb nevyhnutné na dosiahnutie niektorého z účelov podľa § 2 ods. 4.

V registri právnických osôb sa ku každej zapísanej adrese v Slovenskej republike vedie identifikátor adresy; to neplatí vo vzťahu k historickým hodnotám údajov o zapísaných adresách, ktoré boli zmenené alebo vymazané do 31. decembra 2024. Povinná osoba poskytuje identifikátor adresy podľa prvej vety ku každej adrese, ktorú do registra právnických osôb poskytuje.

Poskytovanie údajov do registra právnických osôb

Ustanovenie sa precizuje z dôvodu zmeny právneho stavu, potreby zmeny príslušných poznámok pod čiarou a zmenu terminológie zákona.
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, nie je zriadená zákonom ani orgánom verejnej moci, poskytuje štatistickému úradu zapisované údaje povinná
osoba, ktorá

 • a) vedie zdrojový register právnických osôb, do ktorého zápis je podmienkou vzniku právnickej osoby,
 • b) koná vo veci registrácie právnickej osoby alebo vedie obdobné konanie, ak je podmienkou vzniku právnickej osoby registrácia alebo obdobné konanie a právnická osoba sa zapisuje do zdrojového registra,
 • c) vedie konanie o vzniku oprávnenia právnickej osoby na vykonávanie činnosti, na základe ktorého sa právnická osoba zapisuje do zdrojového registra, a nejde súčasne o právnickú osobu, ktorú je možné zapísať podľa písmena a) alebo písmena b).

Ak ide o podnik zahraničnej osoby, je štatistickému úradu povinná poskytovať zapisované údaje povinná osoba, ktorá vedie zdrojový register podnikov zahraničných osôb.

Ak ide o organizačnú zložku, ktorá nie je orgánom verejnej moci, povinnosť poskytovať zapisované údaje štatistickému úradu má

 • a)povinná osoba, ktorá vedie zdrojový register organizačných zložiek,
 • b) zriaďovateľ organizačnej zložky, ak sa organizačná zložka nezapisuje do zdrojového registra.

Ak ide o orgán verejnej moci, ktorý nie je právnickou osobou, organizačnou zložkou, fyzickou osobou – podnikateľom ani fyzickou osobou podľa § 2 ods. 2 písm. c) a nezapisuje sa do zdrojového registra, štatistický úrad zapisované údaje získava podľa § 5 ods. 6 a 7 a § 10 ods. 5.

Štatistický úrad získava z vlastnej činnosti

 • a) štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti,
 • b) štatistický kód inštitucionálneho sektora,
 • c) znak EUID,
 • d) kód LEI.

Štatistický úrad zverejňuje na svojom webovom sídle číselník zdrojových registrov, v ktorých povinná osoba vedie údaje poskytované do registra právnických osôb podľa odseku 1, odseku 2 písm. a), odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a), odseku 5 písm. a), odsekov 6 a 7 a odseku 8 písm. a).

Štatistický úrad pridelí znak EUID právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi a fyzickej osobe podľa § 2 ods. 2 písm. c) pri zápise do registra právnických osôb.

Povinná osoba poskytuje štatistickému úradu údaje tak, že pri zápise, zmene alebo výmaze údajov poskytne v elektronickej podobe všetky údaje v rozsahu podľa § 3 vrátane tých, ktoré boli v minulosti vymazané alebo zmenené.

Povinná osoba, ktorá vedie zdrojový register, poskytne štatistickému úradu zapisované údaje do troch pracovných dní po ich zápise do zdrojového registra alebo po ich zmene v zdrojovom registri a informáciu o výmaze údajov zo zdrojového registra do troch pracovných dní po ich výmaze. Údaje zapisované do registra právnických osôb, ktoré sa nevedú v zdrojovom registri, povinná osoba poskytuje do registra právnických osôb do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa o nich dozvie; to sa rovnako vzťahuje na zmenu alebo výmaz zapísaných údajov v registri právnických osôb.

Ak niektorý údaj poskytovaný povinnou osobou do registra právnických osôb nie je vedený v zdrojovom registri, povinná osoba je na účely zápisu tohto údaja v registri právnických osôb povinná ho písomne vyžiadať. Vyžiadané údaje podľa prvej vety oznamuje povinnej osobe v lehote 15 kalendárnych dní od zápisu subjektu evidencie do zdrojového registra,

 • a) zriaďovateľ, zakladateľ alebo štatutárny orgán právnickej osoby, ak ide o údaj podľa § 3 ods. 1,
 • b) fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. c), ak ide o údaj podľa § 3 ods. 2,
 • c) vedúci podniku zahraničnej osoby, ak ide o údaj podľa § 3 ods. 3,
 • d) zriaďovateľ organizačnej zložky, vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak ide o údaj podľa § 3 ods. 4 alebo ods. 5.

Ten, kto má povinnosť oznámiť údaje podľa odseku 3, oznamuje povinnej osobe aj bez vyžiadania každú zmenu alebo výmaz hodnoty údaja podľa odseku 3 do troch pracovných dní od skutočnosti rozhodnej pre zmenu alebo výmaz údaja. (5) Povinná osoba môže na účel plnenia povinnosti podľa odsekov 3 a 4 zverejniť na svojom webovom sídle podrobnosti o spôsobe plnenia oznamovacej povinnosti.

Štatistický úrad je povinný na základe vydaného zákona, zriaďovacej listiny, príslušného rozhodnutia alebo uznesenia zriaďovateľa alebo na základe úradnej komunikácie so zapisovaným orgánom verejnej moci, zriaďovateľom alebo s ústredným orgánom štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí úradná činnosť zapisovaného orgánu verejnej moci alebo činnosť právnickej osoby zriadenej zákonom, vykonať zápis údajov o zriadenom orgáne verejnej moci alebo o právnickej osobe zriadenej zákonom, ktoré sa nezapisujú do zdrojového registra, a to spravidla najneskôr v deň ich zriadenia. Ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí úradná činnosť zapisovaného orgánu verejnej moci, ktorý nie je zriadený zákonom, je povinný najneskôr v deň zriadenia orgánu verejnej moci poskytnúť štatistickému úradu na jeho žiadosť záväzné stanovisko o existencii postavenia zapisovaného orgánu verejnej moci.

Štatistický úrad je povinný na základe skutočnosti podľa odseku 6 bezodkladne vykonať každú zmenu alebo výmaz zapísaných údajov o zriadenom orgáne verejnej moci, právnickej osobe alebo o organizačnej zložke, ktoré sa nezapisujú do zdrojového registra. Zapisovaný orgán verejnej moci, zriaďovateľ, ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí úradná činnosť zapisovaného orgánu verejnej moci alebo činnosť právnickej osoby zriadenej zákonom, poskytne štatistickému úradu aj bez vyzvania do troch pracovných dní od vzniku skutočností, ktoré majú za následok zmenu alebo výmaz zapísaných údajov, údaje potrebné na splnenie povinnosti podľa prvej vety. Ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí úradná činnosť orgánu verejnej moci, ktorý nie je zriadený zákonom, je povinný v lehote podľa prvej vety poskytnúť štatistickému úradu na jeho žiadosť záväzné stanovisko o skutočnostiach rozhodných pre zmenu alebo výmaz údajov podľa § 3 ods. 6 písm. i) a j).

Štatistický úrad zapisuje do registra právnických osôb automatizovaným spôsobom údaje podľa § 4 ods. 10.

Štatistický úrad vykoná zápis do registra právnických osôb bezodkladne po tom, ako sú mu povinnou osobou poskytnuté zapisované údaje, a zapisuje ich v takých hodnotách údajov, v akých sú mu povinnou osobou poskytnuté. Ak sa má prideliť identifikačné číslo organizácie tomu, kto sa podľa § 2 ods. 2 zapisuje do registra právnických osôb, štatistický úrad vykoná zápis údajov do registra právnických osôb až po tom, ako povinná osoba požiada o pridelenie identifikačného čísla organizácie.

Povinná osoba, ktorá vedie zdrojový register právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb podľa § 2 ods. 2 písm. c), podnikov zahraničnej osoby, organizačných zložiek alebo orgánov verejnej moci, je povinná zabezpečiť, že hodnoty údajov poskytnutých štatistickému úradu podľa § 5 ods. 2 zodpovedajú hodnotám údajov zapísaných v tomto zdrojovom registri, a zodpovedá za súlad týchto hodnôt údajov do momentu, kým sa dostanú do dispozície štatistického úradu. Povinná osoba, ktorá nevedie zdrojový register, je povinná poskytovať do registra právnických osôb len aktuálne hodnoty referenčných údajov.

Povinná osoba a štatistický úrad musia vo vzájomnej súčinnosti zabezpečiť, že povinnou osobou poskytnuté údaje a na ich základe zapísané, zmenené alebo vymazané údaje v registri právnických osôb majú rovnaké hodnoty; zodpovednosť podľa odseku 1 tým nie je dotknutá. Ak povinná osoba hodnoverným spôsobom zistí, že údaj, ktorý poskytla do registra právnických osôb, nezodpovedá skutočnosti, alebo ak povinná osoba nemôže v lehote určenej podľa § 5 poskytnúť údaj do registra právnických osôb, pretože tento údaj nemá k dispozícii alebo tento údaj nezodpovedá skutočnosti, je povinná o tom elektronicky upovedomiť štatistický úrad do troch pracovných dní od zistenia. Ak štatistický úrad zistí, že údaj poskytnutý do registra právnických osôb nezodpovedá skutočnosti alebo údaj, ktorý sa poskytuje do registra právnických osôb, nebol poskytnutý, oznámi to povinnej osobe elektronicky do troch pracovných dní od zistenia. Povinná osoba poskytne do registra právnických osôb údaj, ktorý zodpovedá skutočnosti alebo chýbajúci údaj, do troch pracovných dní odo dňa, kedy ho má k dispozícii.

Štatistický úrad vyznačí v registri právnických osôb do troch pracovných dní od upovedomenia povinnej osoby alebo od vlastného zistenia skutočnosť, že poskytnutý údaj nezodpovedá skutočnosti, alebo že údaj nebol poskytnutý, a toto vyznačenie zruší po vykonaní nápravy. Štatistický úrad oznámi elektronicky tomu, kto sa zapisuje do registra právnických osôb, že údaj, ktorý je o ňom zapísaný v registri právnických osôb, nezodpovedá skutočnosti alebo údaj, ktorý sa o ňom má poskytnúť do registra právnických osôb, nie je v registri právnických osôb zapísaný.

Povinná osoba, ktorá je správcom informačného systému príslušného zdrojového registra a nie je jeho prevádzkovateľom, môže určiť prevádzkovateľa informačného systému príslušného zdrojového registra na poskytovanie údajov podľa § 4 a 5 zo zdrojového registra a na vykonávanie činností povinnej osoby podľa § 9 ods. 7 a § 10 ods. 1, 2 a 7, ak toto určenie neustanovuje osobitný predpis.

Poskytovanie údajov z registra právnických osôb

Štatistický úrad poskytuje údaje z registra právnických osôb okrem údajov zo záznamu o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej podobe, automatizovaným spôsobom a bezodplatne

 • a) v rozsahu nevyhnutnom na výkon úradnej činnosti
 1. orgánu verejnej moci; notárovi ako orgánu verejnej moci sa údaje poskytujú prostredníctvom Centrálneho informačného systému Notárskej komory Slovenskej republiky,
 2. osobe, ktorú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky určí ako prevádzkovateľa Ústredného portálu verejnej správy,
 3. správcovi dátového centra obcí podľa osobitného predpisu,
 • b) banke alebo pobočke zahraničnej banky na účel podľa § 2 ods. 3 písm. d) prostredníctvom zriadeného priameho prístupu alebo prostredníctvom spoločného registra bankových informácií, ktorého prevádzkovateľom je spoločný podnik pomocných bankových služieb.

Ak osobitný predpis ukladá povinnej osobe povinnosť vydávať výpisy, odpisy alebo obdobné výstupy zo zdrojového registra, z ktorého poskytuje povinná osoba údaje do registra právnických osôb, je o vydanie výpisu, odpisu alebo obdobného výstupu možné požiadať aj prostredníctvom štatistického úradu. Na účely podľa prvej vety štatistický úrad sprístupní na ústrednom portáli verejnej správy elektronickú službu verejnej správy.

Z registra právnických osôb sa poskytuje elektronický odpis podľa osobitného predpisu; výstup podľa osobitného predpisu sa neposkytuje.

Štatistický úrad pri poskytovaní údajov podľa § 7 ods. 1 poskytuje na základe zapísaného označenia zdrojového registra podľa § 3 ods. 2 písm. n) aj informáciu, či je fyzická osoba v registri právnických osôb zapísaná ako fyzická osoba – podnikateľ alebo ako fyzická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. c).

Poskytovanie údajov zo záznamu o konečnom užívateľovi výhod

Nadpis sa mení z dôvodu zavedenia pojmu „záznam o konečnom užívateľovi výhod“.

Štatistický úrad poskytuje údaje podľa odseku 3 v elektronickej podobe, automatizovaným spôsobom a bezodplatne

 • a) banke alebo pobočke zahraničnej banky prostredníctvom zriadeného priameho prístupu alebo prostredníctvom spoločného registra bankových informácií, ktorého prevádzkovateľom je spoločný podnik pomocných bankových služieb,
 • b) notárovi výlučne prostredníctvom Centrálneho informačného systému Notárskej komory Slovenskej republiky.

Štatistický úrad poskytuje bezplatne záznam o konečnom užívateľovi výhod právnickej osoby a podniku zahraničnej osoby v rozsahu minimálnych povinných informácií10) a na základe dohody medzi Slovenskou republikou a iným členským štátom aj v rozsahu dodatočných informácií

 • a) príslušnému orgánu iného členského štátu a finančnej spravodajskej jednotke iného členského štátu bez obmedzenia a
 • b) osobe zriadenej alebo založenej v inom členskom štáte v rámci jej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ak ide o plnenie rovnakých úloh, aké plní povinná osoba podľa osobitného predpisu1h) pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Príslušným orgánom iného členského štátu podľa odseku 5 písm. a) je

 • a) orgán s ustanovenou zodpovednosťou za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu,
 • b) daňový orgán,
 • c) orgán dohľadu nad povinnými subjektmi, ktoré sú povinné mať politiky, kontroly a postupy na účinné zmiernenie a riadenie rizík v súvislosti s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu zistených na úrovni Európskej únie, členského štátu a svojej úrovni, alebo
 • d) orgán, ktorý má funkciu vyšetrovania alebo trestného stíhania legalizácie príjmov z trestnej činnosti, súvisiacich predikatívnych trestných činov11a) a financovania terorizmu, vysledovania a zhabania alebo zmrazenia a zabavenia majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti.

Štatistický úrad poskytuje záznam o konečnom užívateľovi výhod podľa odseku 5 výlučne prostredníctvom systému prepojenia registrov konečných užívateľov výhod zriadeného podľa osobitného predpisu a na tento účel poskytuje Európskej centrálnej platforme identifikačné číslo organizácie právnickej osoby a znak EUID.

Údaje podľa § 3 ods. 1 písm. d) až f), ktoré sú súčasťou záznamu o konečnom užívateľov výhod vo vzťahu k právnickej osobe, štatistický úrad sprístupňuje v registri právnických osôb päť rokov po a) výmaze právnickej osoby z príslušného zdrojového registra alebo b) zániku právnickej osoby, ak právnická osoba nie je vedená v zdrojovom registri.

Prístupovým miestom k systému prepojenia registrov konečných užívateľov výhod v Slovenskej republike je webové sídlo štatistického úradu.

Štatistický úrad poskytne právnickej osobe z registra právnických osôb na základe jej žiadosti výlučne elektronický odpis, ktorý obsahuje názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie tejto právnickej osoby a záznam o konečnom užívateľovi výhod tejto právnickej osoby. Žiadosť podľa prvej vety sa podáva prostredníctvom elektronickej služby verejnej správy a musí byť autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Identifikačné číslo organizácie

Identifikačné číslo organizácie sa používa na jednoznačnú identifikáciu toho, komu je v registri právnických osôb pridelené, a má evidenčný význam. Spôsob jeho tvorby určuje štatistický úrad. V úradnej komunikácii je možné namiesto slovného označenia „identifikačné číslo organizácie“ používať akronym „IČO“.

Identifikačné číslo organizácie sa prideľuje každému, o kom sa podľa § 2 ods. 2 zapisujú údaje do registra právnických osôb.

Identifikačné číslo organizácie prideľuje štatistický úrad podľa § 10.

Pridelené identifikačné číslo organizácie sa nesmie prideliť inej právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, fyzickej osobe podľa § 2 ods. 2 písm. c), podniku zahraničnej osoby, organizačnej zložke alebo inému orgánu verejnej moci, a to ani vtedy ak dôjde k zániku toho, komu bolo pridelené.

Právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, fyzickej osobe podľa § 2 ods. 2 písm. c), podniku zahraničnej osoby, organizačnej zložke a orgánu verejnej moci, sa prideľuje len jedno identifikačné číslo organizácie. Tomu, kto má viacero právnych postavení podľa prvej vety alebo má právne postavenie fyzickej osoby – podnikateľa podľa viacerých predpisov, sa prideľuje len jedno identifikačné číslo organizácie.

Ten, komu bolo pridelené identifikačné číslo organizácie, a chce podnikať alebo vykonávať činnosť podľa § 2 ods. 2 písm. c), je povinný uvádzať pridelené identifikačné číslo organizácie v úradnom styku s orgánom verejnej moci, ktorý je oprávnený vydať doklad o oprávnení na vykonávanie tejto činnosti; to platí, aj ak skôr vydané oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti zaniklo.

Ak dôjde k prideleniu nesprávneho identifikačného čísla organizácie, štatistický úrad vykoná nápravu bezodkladne, ako sa o tom dozvie, pričom povinná osoba musí štatistickému úradu poskytnúť potrebnú súčinnosť. Povinná osoba bezodkladne po tom, ako má k dispozícii správne identifikačné číslo organizácie, vykoná opravu identifikačného čísla organizácie v zdrojovom registri, z ktorého poskytuje údaje do registra právnických osôb, a oznámi túto skutočnosť tomu, komu bolo pridelené.

Ak ide o právnickú osobu inú ako podľa odseku 3, fyzickú osobu – podnikateľa, fyzickú osobu podľa § 2 ods. 2 písm. c), podnik zahraničnej osoby alebo o organizačnú zložku, je povinná osoba, ktorá vedie zdrojový register alebo ktorá koná podľa § 4 ods. 1 písm. c) alebo ods. 5 písm. b), povinná požiadať štatistický úrad o pridelenie identifikačného čísla organizácie. Živnostenský úrad je povinný požiadať štatistický úrad o pridelenie identifikačného čísla organizácie manželovi alebo dedičovi zomrelého živnostníka, ak do skončenia konania o dedičstve alebo po skončení konania o dedičstve pokračuje v prevádzkovaní živnosti zomrelého živnostníka podľa osobitného predpisu a nemal pridelené identifikačné číslo organizácie ako fyzická osoba – podnikateľ alebo ako fyzická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. c).

Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa podľa § 4 ods. 5 písm. c), ktorá nemá pridelené identifikačné číslo organizácie, o pridelenie identifikačného čísla organizácie požiada štatistický úrad povinná osoba podľa § 4 ods. 5 písm. c).

Ak ide o orgán verejnej moci podľa § 3 ods. 7, o pridelenie identifikačného čísla organizácie požiada štatistický úrad slovenská právnická osoba, organizačná zložka alebo orgán verejnej moci, v ktorom zapisovaný orgán verejnej moci pôsobí, ktorý zapisovaný orgán verejnej moci riadi alebo ktorý zabezpečuje podporu úradnej činnosti zapisovaného orgánu verejnej moci.

Žiadosť podľa odsekov 1 až 3 podáva povinná osoba prostredníctvom elektronickej služby verejnej správy, ktorú štatistický úrad sprístupní povinnej osobe na základe písomnej dohody. Žiadosť podľa odseku 4 sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, ktorý štatistický úrad zverejní na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy.

Správne delikty

Štatistický úrad uloží pokutu od 500 eur do 2 500 eur povinnej osobe, ktorá poruší povinnosť poskytnúť do registra právnických osôb v lehote ustanovenej týmto zákonom

 • a) údaj o dátume vzniku, dátume zrušenia a dátume zániku slovenskej právnickej osoby,
 • b) údaj o dátume vzniku a dátume zániku oprávnenia fyzickej osoby – podnikateľa na podnikanie alebo oprávnenia na vykonávanie činnosti fyzickej osoby podľa § 2 ods. 2 písm. c),
 • c) údaj o dátume začiatku a dátume skončenia pozastavenia alebo prerušenia výkonu činnosti fyzickej osoby – podnikateľa alebo fyzickej osoby podľa § 2 ods. 2 písm. c),
 • d) údaj o dátume zriadenia a dátume zrušenia podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky,
 • e) údaj o dátume vzniku postavenia orgánu verejnej moci a dátume zániku postavenia orgánu verejnej moci,
 • f) údaj o identifikačnom čísle organizácie zapisovanej právnickej osoby, podniku zahraničnej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa, fyzickej osoby podľa § 2 ods. 2 písm. c), organizačnej zložky alebo orgánu verejnej moci,
 • g) údaj o názve a identifikačnom čísle organizácie právnickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby,
 • h) identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby,
 • i) identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá vykonáva funkciu prokuristu,
 • j) údaj o názve právnickej osoby, alebo mene, priezvisku a označení, ktoré používa fyzická osoba – podnikateľ pri podnikaní alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. c) pri výkone svojej činnosti, označení podniku zahraničnej osoby, názve alebo označení organizačnej zložky, názve orgánu verejnej moci,
 • k) údaj o právnej forme,
 • l) údaj o sídle právnickej osoby, sídle alebo adrese miesta podnikania fyzickej osoby – podnikateľa, adrese výkonu činnosti fyzickej osoby podľa § 2 ods. 2 písm. c), adrese umiestnenia alebo miesta činnosti podniku zahraničnej osoby, adrese umiestnenia alebo adrese miesta činnosti organizačnej zložky, sídle orgánu verejnej moci,
 • m) zmenu údaja podľa písmen f) až k).

Štatistický úrad uloží, a to aj opakovane, pokutu 5 000 eur povinnej osobe, ktorá poruší povinnosť

 • a) poskytnúť do registra právnických osôb v lehote ustanovenej týmto zákonom údaj, ktorý je súčasťou záznamu o konečnom užívateľovi výhod,
 • b) zapísať pridelené identifikačné číslo organizácie spôsobom ustanoveným osobitným predpisom do zdrojového registra a použiť ho v konaní podľa § 4 ods. 1 písm. b) alebo ods. 5 písm. b) v lehote určenej podľa osobitného predpisu alebo oznámiť pridelené identifikačné číslo organizácie tomu, komu bolo pridelené, do desiatich dní po jeho zapísaní do registra právnických osôb.

Štatistický úrad uloží, a to aj opakovane, pokutu 3 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý nepožiada štatistický úrad o pridelenie identifikačného čísla organizácie právnickej osoby pred nadobudnutím účinnosti zriadenia právnickej osoby, ktorá nie je orgánom verejnej moci a nie je vedená v zdrojovom registri.

Štatistický úrad prihliada pri určení výšky pokuty za porušenie povinnosti podľa odseku 1 na opakovanie porušenia, dĺžku trvania porušenia a počet prípadov dotknutých porušením povinnosti. Ak povinná osoba neposkytne do registra právnických osôb niektorý z údajov uvedených v odseku 1, ktorý je zároveň súčasťou záznamu o konečnom užívateľovi výhod, štatistický úrad uloží povinnej osobe pokutu ustanovenú len za porušenie povinnosti podľa odseku 2 písm. a).

Po začatí konania o uložení pokuty podľa odsekov 1 až 3 štatistický úrad určí v písomnej výzve dodatočnú lehotu na odstránenie nedostatkov a ak dôjde v tejto lehote k náprave, od uloženia pokuty upustí. Ak je to účelné, súčasťou výzvy podľa prvej vety je aj návrh technických alebo organizačných opatrení na vykonanie nápravy.

Povinná osoba uloží, a to aj opakovane, pokutu vo výške 1000 eur tomu, kto je povinný poskytnúť údaj na základe jej vyžiadania podľa § 5 ods. 3, ak bez náležitého odôvodnenia a) neposkytne povinnej osobe údaj v ňou určenej primeranej lehote, b) poskytne povinnej osobe údaj, ktorý nezodpovedá skutočnosti.

Konanie o uložení pokuty môže štatistický úrad alebo povinná osoba začať do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa jej porušenia.

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.

Pokuty uložené podľa odsekov 1 až 3 a 6 sú príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné ustanovenia

Na úradnú činnosť orgánov verejnej moci a úkony iných právnických osôb alebo fyzických osôb vykonávané podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok, okrem počítania lehôt ustanovených týmto zákonom a konania o ukladaní pokút podľa § 10a.

Údaje podľa § 4 ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. b), ods. 9 a ods. 10 písm. a) a b), ktoré sa poskytujú do registra právnických osôb a súvisia s ochranou utajovaných skutočností alebo bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky, sa v registri právnických osôb vedú osobitným spôsobom určeným v dohode s príslušným orgánom verejnej moci.

Štatistický úrad vypracúva správu z merania kvality údajov registra právnických osôb za príslušný kalendárny rok a zverejňuje ju do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na svojom webovom sídle. Správa podľa prvej vety obsahuje najmä merateľné kritériá kvality údajov vopred určené štatistickým úradom, výsledky merania kvality údajov a ich hodnotenie.

Ak dotknutá osoba uplatní právo na opravu osobných údajov podľa osobitného predpisu,

 • a) ktoré sú poskytnuté do registra právnických osôb povinnou osobou, štatistický úrad postupuje podľa § 6 ods. 2 a 3; na poskytnutie opraveného údaja do registra právnických osôb sa vzťahujú ustanovenia o poskytnutí zmeny údaja a výmaze údaja (§ 5),
 • b) ktorým je štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti fyzickej osoby – podnikateľa alebo fyzickej osoby podľa § 2 ods. 2 písm. c) štatistický úrad postupuje podľa osobitného predpisu; na poskytnutie opraveného údaja do registra právnických osôb sa použije § 5 ods. 8.

Osobný údaj vedený v registri právnických osôb, voči ktorému bolo uplatnené právo na obmedzenie spracúvania z dôvodu jeho nesprávnosti, spracúva štatistický úrad podľa § 6 ods. 3 spolu s informáciou, že osobný údaj nezodpovedá skutočnosti.

Osobné údaje okrem údajov podľa § 7a ods. 8 sa v registri právnických osôb uchovávajú po dobu, po ktorú môžu byť oprávnene spracúvané v registri fyzických osôb, a ak nejde o osobný údaj vedený v registri fyzických osôb, uchovávajú sa v registri právnických osôb po dobu, po ktorú môžu byť oprávnene spracovávané v zdrojovom registri. Lehoty podľa prvej vety a lehoty podľa § 7a ods. 8 sa vzťahujú rovnako aj na historické hodnoty poskytnutých osobných údajov.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbru 2023

Povinná osoba vyžiada údaj podľa § 5 ods. 3 o tom, kto je k 1. októbru 2023 podľa § 2 ods. 2 zapísaný v registri právnických osôb od osoby určenej v § 5 ods. 3 písm. a) až d) do 30. júna 2024.

Postup štatistického úradu podľa § 6 ods. 3 v znení účinnom od 1. októbra 2023 sa do 31. decembra 2023 uplatňuje len pri údajoch podľa § 3 ods. 1 písm. d) až f).

Znak EUID pridelený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky do 30. septembra 2023 obchodnej spoločnosti alebo družstvu, sa považuje za znak EUID pridelený právnickej osobe podľa zákona v znení účinnom od 1. októbra 2023.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

register právnických osôbrok 2023

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X