Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké zmeny nastanú v živnostenskom zákone od 1. 8. 2021 a na ako dlho bude možné pozastaviť živnosť?

živnosť
živnosť Foto: Getty Images
21. júna 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť
Parlament schválil novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Cieľom novely je zjednodušiť živnostenské podnikanie.
Jedným z cieľov predkladaného návrhu zákona je tiež v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ pokračovať v snahe o odbúranie neprimeranej administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb, nakoľko je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností, ak si tieto skutočnosti vedia samé získať prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo im známe z ich úradnej činnosti.
Ďalšími oblasťami zmien sú:
 • zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, znižuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe,
 • zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore pri niektorých viazaných živnostiach, znižuje sa lehota na preukázanie praxe v odbore,
 • zníženie počtu remeselných živností,
 • úprava vzniku živnostenského oprávnenia fyzických osôb s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, a to priamo v zákone o živnostenskom podnikaní,
 • odstránenie minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti.

Novela zákona nadobúda účinnosť 1. 8. 2021.

Prekážky prevádzkovania živnosti

Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani právnická osoba, na ktorej majetok bol zrušený konkurz, po dobu troch rokov po zrušení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu. Text sa upresňuje a zosúlaďuje s terminológiou podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Živnostenský úrad môže odpustiť prekážku, ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky. V záujme zrýchlenia konania o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti sa ruší povinnosť vyžiadať vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory na daný účel.

Živnostenské oprávnenie

V § 10 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Fyzickým osobám s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, vzniká živnostenské oprávnenie najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky.

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, vznikla potreba osobitne upraviť vznik oprávnenie prevádzkovať živnosť v prípade niektorých zahraničných osôb, tzv. príslušníkov tretích krajín priamo v živnostenskom zákone. V prípade príslušníkov tretích krajín sa vznik živnostenského oprávnenia podmieňuje udelením povolenia na pobyt podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Zavedenie tejto požiadavky je reakciou na požiadavky praxe v nadväznosti na legislatívne zmeny súvisiace s obchodným registrom od 1. októbra 2020 sa predmetná skupina zahraničných podnikateľov – živnostníkov nezapisuje do obchodného registra.

Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu

Ukončenie výkonu svojej funkcie môže živnostenskému úradu oznámiť aj zodpovedný zástupca. Ak zodpovedný zástupca oznámi živnostenskému úradu odvolanie súhlasu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu, musí súčasne preukázať, že o odvolaní súhlasu vopred písomne informoval podnikateľa.
Zodpovednému zástupcovi sa tak umožňuje oznámiť ukončenie výkonu funkcie, ak súčasne preukáže, že o ukončení výkonu svojej funkcie vopred písomne informoval podnikateľa. Zo znenia § 11 ods. 9 je zrejmé, že k oznámeniu o ukončení činnosti môže dôjsť po samotnom ukončení funkcie. Novou právnou úpravou sa umožniť zodpovednému zástupcovi oznámiť ukončenie výkonu svojej funkcie, a to bez toho, aby bol odkázaný na súčinnosť podnikateľa. Podmienkou je splnenie oznamovacej povinnosti voči podnikateľovi.

Prevádzkareň

V záujme zjednodušenia živnostenského podnikania sa predlžuje lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne. Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Podnikateľ oznámi túto skutočnosť najneskôr do 15 dní od jej zriadenia príslušnému živnostenskému úradu. 

Preukazovanie odbornej spôsobilosti

Znižuje sa miera regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, skracuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe.
Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 sa pre potreby zákona nahrádzajú

 • výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • dokladom o ukončení najmenej strednej školy a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojjročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore,
 • dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky.
Predĺžením lehoty na preukazovanie požadovanej praxe od jej ukončenia sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach.

Povinnosti podnikateľa

Riadne, poctivo a odborne nie sú vykonávané živnosti, pri ktorých prevádzkovaní opakovane dochádza k poskytovaniu nekvalitných tovarov a služieb z dôvodov porušovania osobitných predpisov.
Z ustanovenia § 29 ods. 3 sa z negatívneho vymedzenia riadneho, poctivého a odborného výkonu živnosti vypúšťa porušovanie technických noriem. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii, v ktorom sa norma definuje ako technická špecifikácia prijatá uznaným normalizačným orgánom, s ktorou súlad nie je povinný. Riešenie obsiahnuté v technickej norme byť len jednou z možností ako dosiahnuť súlad s právnym predpisom, nie jediným. Technické normy sa považujú za minimálne odporúčané technické riešenie a ich dodržanie zabezpečuje používateľovi splnenie požiadaviek, ktoré z nich vyplývajú. Podľa § 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné.

Náležitosti ohlásenia živnosti

Fyzická osoba a právnická osoba pri ohlásení živnosti uvedie tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov za účelom zistenia splnenia podmienky bezúhonnosti o fyzických osobách, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky a na ktoré sa podľa tohto zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti, ak tieto údaje nie je možné získať z informačného systému podľa osobitného predpisu.
Zmierňujú sa požiadavky na predkladanie údajov pri ohlasovaní živnosti. Ide o rozšírenie princípu „jedenkrát a dosť“ využívaním poskytnutých informácií z dostupných zdrojov informačných systémov verejnej správy a údajov známych z doterajšej úradnej činnosti. Živnostenský úrad pri ohlásení živnosti nebude požadovať preukazovanie niektorých skutočností, medzi ktoré bude pravdepodobne najčastejšie patriť: miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko občana Slovenskej republiky.

Zánik živnostenského oprávnenia

Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom. S cieľom predísť možným rizikám a problémom z aplikačnej praxe, sa jednoznačne ustanovuje účinok pozastavenia živnostenského oprávnenia.

Pozastavenie živnosti

Vypúšťa sa paragraf, ktorý obmedzoval pozastavenie živnosti na obdobie 6 mesiacov až 3 roky. Odstránením minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti sa zavádza väčšia variabilita možností pozastavenia živnosti. Dĺžka pozstavenia už tak nebude limitovaná zákonom. Podnikatelia budú môcť oznámiť úradu dĺžku pozastavenia s ohľadom na ich aktuálne potreby. Taktiež bude tak ako doteraz možné dĺžku pozastavenia meniť.

Porušenie zákona

Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť podnikateľovi pokutu až do 1659 eur, ak podnikateľ
 • neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre živnosť,
 • nedodržiava podmienky podľa § 29 ods. 1; pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v rovnakej veci konanie o uloženie pokuty podľa osobitných predpisov.
Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť podnikateľovi pokutu až do 663 eur, ak podnikateľ
 • neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci nebol povinný to urobiť,
 • neoznámi ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu alebo neoznámi ustanovenie nového zodpovedného zástupcu, alebo neohlási, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území Slovenskej republiky v prípadoch, keď je povinný to urobiť,
 • neohlási zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení,
 • poruší povinnosť podľa § 30 ods. 4,
 • neohlási zriadenie prevádzkarne alebo neoznámi zrušenie prevádzkarne.

Úpravou sa znižuje pokuta za neohlásenie zriadenia prevádzkarne z pôvodných 1659 eur na 663 eur.

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2021

Znižuje sa počet remeselných živností. Na základe poznatkov aplikačnej praxe je záujem o vznik oprávnení na podnikanie Galvanizácia kovov a Smaltovanie za posledných desať rokov minimálny. Z dôvodu verejného záujmu sa tieto činnosti nadobudnutím účinnosti tohto zákona stávajú voľnými živnosťami.
Živnostenské oprávnenia na činnosť Galvanizácia kovov a Smaltovanie vzniknuté podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2021 sa považujú za živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie živnosti, a to v rozsahu oprávnenia vzniknutého podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2021. Napriek zrušeniu remeselných živností na vykonávanie činnosti Galvanizácia kovov, Smaltovanie (bod 17), živnostenské oprávnenia na vykonávanie týchto činností vydané podľa doterajších predpisov zostávajú zachované.
 

Viazané živnosti

Pri viazaných živnostiach Vývoj a výroba zbraní alebo streliva a Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore, požadovaná prax sa skracuje z desať rokov na šesť rokov. Pri viazanej živnosti Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore, požadovaná prax sa skracuje z dvoch rokov na jeden rok. Pri viazanej živnosti Vyučovanie v odbore umenia sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní praktickej činnosti v odbore, požadovaná praktická činnosť sa skracuje z desiatich rokov na šesť rokov. Pri viazaných živnostiach Prevádzkovanie cestovnej kancelárie a Prevádzkovanie cestovnej agentúry sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní praxe v odbore, a to v závislosti od dosiahnutého vzdelania. Vypúšťa sa preukazovanie odbornej spôsobilosti Osvedčením o čiastočnej kvalifikácii. Národná sústava kvalifikácii pre živnosť s poradovým číslom 53a vyžaduje úplnú kvalifikáciu. Pri viazanej živnosti Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré dielami výtvarného umenia sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní praktickej činnosti v odbore reštaurovania, a to v závislosti od dosiahnutého vzdelania. Pri viazanej živnosti Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) sa vypúšťa požiadavka preukazovania praktickej činnosti v odbore a terminologicky sa upresňuje názov dokladu o odbornej spôsobilosti vydaný podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní. Upravuje a rozširuje sa preukazovanie odbornej spôsobilosti pri viazanej živnosti Zasielateľstvo. Skracuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe v odbore Zasielateľstvo. V stĺpci „Poznámka“ sa dopĺňa odkaz na zákon o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

rok 2021spravodajstvoživnosťživnostenský zákon

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť živnosť

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X