Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako požiadať o nové príspevky na podporu zamestnávateľov? Ktorý príspevok je výhodnejší 3A, či 3B?

príspevok na podporu zamestnanosti
príspevok na podporu zamestnanosti Foto: Getty Images
22. apríla 2020 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda SR 31. marca 2020 schválila prvé dve opatrenia projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenie ich následkov. Následne vláda schválila rozšírenie tejto podpory o dve nové opatrenia. Projekt prvej pomoci podnikateľom už teda obsahuje dokopy štyri Opatrenia.Každé z týchto opatrení je určené pre špecifickú skupinu zamestnávateľov alebo fyzických osôb. V tomto článku sa zameriavame na dve nové opatrenia, Opatrenie číslo 3 a Opatrenie  číslo 4 a to ako ich získať a pre koho sú výhodné

Opatrenie 3 – Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou

Nárok na tento príspevok má ten zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Výška príspevku

Výška príspevku je rôzna v závislosti od toho, ktorú variantu Opatrenia si zamestnávateľ zvolí. Zamestnávateľ môže dostať buď:

3A – príspevok na úhradu mzdy zamestnanca, ktorému nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur, alebo

3B – paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb v sume podľa tabuliek v rámci Opatrenia 2:

Paušálny príspevok na jedného zamestnanca za marec 2020:

 • 90 eur pri poklese tržieb o 10% – 19,99%
 • 150 eur pri poklese tržieb o 20% – 29,99%
 • 210 eur pri poklese tržieb o 30% – 39,99%
 • 270 eur pri poklese tržieb o 40% a viac percent.

Pri poklese tržieb o menej ako 10% je príspevok 0 eur.

Paušálny príspevok na jedného zamestnanca za apríl a ďalšie mesiace roka 2020:

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20% – 29,99%
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40% – 59,99%
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60% – 79,99%
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac percent.

Pri poklese tržieb o menej ako 20% je príspevok 0 eur.

Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku. Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku.

Ktorý variant je výhodnejší?

Variant 3A je výhodnejší pre tých zamestnávateľov, ktorí majú počas pandémie veľký počet zamestnancov na prekážkach v práci, alebo pre tých, ktorí majú malý, či žiadny pokles tržieb. Variant 3B je zas výhodný pre tých zamestnávateľov, ktorí majú pokles tržieb viac ako 40%, ale majú málo zamestnancov na prekážkach v práci, prípadne pre tých, ktorí majú zamestnancov na skrátených úväzkoch, či napriek poklesu tržieb využívajú prácu svojich zamestnancov. Výhodnosť jednotlivých variantov príspevkov je nutné posúdiť pre každú spoločnosť individuálne v závislosti od počtu zamestnancov a poklesu tržieb.

Ako požiadať o príspevok 3A?

Žiadosť si stiahnite, vyplňte elektronicky a uložte. Netlačte ju, nepodpisujte a neskenujte.

Žiadosť 3A si môžete stiahnuť tu:Žiadosť opatrenie 3A

Žiadosť sa vypĺňa nasledovne:

V prvej časti žiadosti vypĺňate svoje IČO,  IČZ, meno(FO) alebo názov (PO), adresu bydliska (FO), alebo sídlo (PO), právnu formu, dátum vzniku, DIČ, či ste platiteľ DPH, IBAN, zápis v registri, predmet prevažujúcej činnosti,  počet zamestnancov a počet tých zamestnancov, na ktorých žiadate príspevok, miesto a adresu prevádzky a veľkosť podniku.
Do položky IČZ sa uvádza variabilný symbol, ktorý je číslom fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré im pridelila Sociálna poisťovňa.

V položke  „Zapísaný v registri“ je potrebné napísať príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť: napr. obchodný register, živnostenský register.
V položke Predmet prevažujúcej činnosti – SK NACE Rev.2“ je potrebné uviesť 5-miestny číselný kód zverejnený na stránke www.statistics.sk.
V položke Oblasť podnikania je na výber z možností :Odvetvie rybolovu a akvakultúry, Poľnohospodárska prvovýroba, Iné. Väčšina žiadateľov označí položku iné, pokiaľ sa jej netýkajú prvé dve položky. Ide len uplatnenie nariadenia Európskej Komisie.
V položke veľkosť podniku je potrebné uviesť veľkosť podľa počtu zamestnancov a obratu:

Mikropodnik – 1 až 9 zamestnancov a ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR

Malý podnik – 10 až 49 zamestnancov a ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR

Stredný podnik – 50 až 249 zamestnancov a  ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR

Veľký podnik – viac ako 250 zamestnancov

V druhej časti „Identifikačné údaje o štatutárnom zástupcovi právnickej osoby“ je potrebné vyplniť základné identifikačné údaje o štatutárnom zástupcovi zamestnávateľa podľa toho kto môže konať v mene zamestnávateľa a zároveň bude podpisovať dohodu.

V tretej časti „Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa)“ je potrebné vyplniť základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi zamestnávateľa, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Povinná príloha k žiadosti iba odkazuje na prílohu, ktorú je potrebné k žiadosti doložiť. Netreba nič vypĺňať.
Časť „čestné vyhlásenie“ nie je potrebné vypĺňať, žiadateľ je povinný s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť, z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky uvedené podmienky. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok, žiadosť nemôže podať.
Ani tieto časti „Poučenie o ochrane osobných údajov“ a „Poučenie“ sa nevypĺňajú, slúžia len na oboznámenie sa žiadateľa s uvedenými informáciami.
Na konci je potrebné vyplniť ešte dátum vyplnenia žiadosti.

Pozor

Žiadosť sa nepodpisuje!

Výkaz tvorí povinnú prílohu žiadosti a nájdete ho tu: Výkaz 3A

Prvá časť výkazu obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť rovnako ako v žiadosti (vypĺňajú sa žlto podfarbené časti). Vo výkaze za prvý mesiac žiadateľ neuvádza číslo dohody o poskytnutí príspevku, ktoré je povinným údajom len vo výkaze za druhý a ďalšie mesiace.
V položke „Celkový počet zamestnancov ku koncu vykazovaného mesiaca“ uvedie žiadateľ počet všetkých svojich zamestnancov (bez ohľadu na to, či si na nich bude žiadať príspevok, vrátane zamestnancov, ktorí mali v danom mesiaci aktívnu dohodu, t. j. bola im v danom mesiaci vyplatená odmena).
V položke „Celkový vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení za všetkých zamestnancov za vykazovaný mesiac“ uvedie žiadateľ vymeriavací základ za všetkých svojich zamestnancov (bez ohľadu na to, či si na nich bude žiadať príspevok).
V druhej časti výkazu „Zoznam zamestnancov prijatých do zamestnania s dňom nástupu do práce najneskôr 1.3.2020“ zamestnávateľ uvedie do jednotlivých riadkov údaje za svojich zamestnancoch, na ktorých žiada príspevok.  Ide o zamestnancov v pracovnom  pomere, ktorí v danom mesiaci boli na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa.

Vypĺňa sa:
a) vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení – uvádza sa neohraničený vymeriavací základ,
b) priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce v platnom znení za predchádzajúci štvrťrok,
c) počet hodín prekážky v práci podľa § 142, ods. 3, 4 Zákonníka práce v platnom znení vykazovaná za daný mesiac,
d) výška náhrady mzdy – uvádza sa náhrada mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), ktorú zamestnávateľ už vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená vo najbližšom výplatnom termíne.
e) požadovaná výška príspevku – nevypĺňa sa, vypočíta sa na základe zadaných vzorcov.
Do výkazu sa uvádzajú len zamestnanci s dňom nástupu do práce najneskôr 01.03.2020. Nie je možné uvádzať do výkazu zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR).

Emailové adresy pre zasielanie žiadosti nájdete TU: Kontakty na UPSVR. V predmete je potrebné uviesť Opatrenie č.3 – názov žiadateľa – IČO žiadateľa.

Ako požiadať o príspevok 3B?

Žiadosť si stiahnite, vyplňte elektronicky a uložte. Netlačte ju, nepodpisujte a neskenujte.

Žiadosť 3B si môžete stiahnuť tu: Žiadosť opatrenie 3B

Žiadosť sa vypĺňa nasledovne:

V prvej časti žiadosti vypĺňate svoje IČO,  IČZ, meno(FO) alebo názov (PO), adresu bydliska (FO), alebo sídlo (PO), právnu formu, dátum vzniku, DIČ, či ste platiteľ DPH, IBAN, zápis v registri, predmet prevažujúcej činnosti,  počet zamestnancov a počet tých zamestnancov, na ktorých žiadate príspevok, miesto a adresu prevádzky a veľkosť podniku, pokles tržieb v percentách.
Do položky IČZ sa uvádza variabilný symbol, ktorý je číslom fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré im pridelila Sociálna poisťovňa.

V položke  „Zapísaný v registri“ je potrebné napísať príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť: napr. obchodný register, živnostenský register.
V položke Predmet prevažujúcej činnosti – SK NACE Rev.2“ je potrebné uviesť 5-miestny číselný kód zverejnený na stránke www.statistics.sk.
V položke Oblasť podnikania je na výber z možností :Odvetvie rybolovu a akvakultúry, Poľnohospodárska prvovýroba, Iné. Väčšina žiadateľov označí položku iné, pokiaľ sa jej netýkajú prvé dve položky. Ide len uplatnenie nariadenia Európskej Komisie.
V položke veľkosť podniku je potrebné uviesť veľkosť podľa počtu zamestnancov a obratu:

Mikropodnik – 1 až 9 zamestnancov a ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR

Malý podnik – 10 až 49 zamestnancov a ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR

Stredný podnik – 50 až 249 zamestnancov a  ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR

Veľký podnik – viac ako 250 zamestnancov

V položke „Pokles tržieb v %“ sa vyznačuje príslušná kategória poklesu tržieb. Tržba je časť výnosu. Tržby sú peňažné príjmy získané za predaj produktu, za prenájom pozemkov, budov, zariadení a pod. Základný rozdiel je v tom, že pri právnických osobách idú do tržieb fakturované výnosy (to čo fakturoval), a pri fyzických osobách skutočné prijaté, resp. uhradené výnosy, teda to, čo v jednoduchom účtovníctve, alebo evidencii príjmov v peňažnom denníku. Žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb.

Sú 3 možnosti:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 – predchádzajúce je 03/2019).
 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.

V druhej časti „Identifikačné údaje o štatutárnom zástupcovi právnickej osoby“ je potrebné vyplniť základné identifikačné údaje o štatutárnom zástupcovi zamestnávateľa podľa toho kto môže konať v mene zamestnávateľa a zároveň bude podpisovať dohodu.

V tretej časti „Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa)“ je potrebné vyplniť základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi zamestnávateľa, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Povinná príloha k žiadosti iba odkazuje na prílohu, ktorú je potrebné k žiadosti doložiť. Netreba nič vypĺňať.
Časť „čestné vyhlásenie“ nie je potrebné vypĺňať, žiadateľ je povinný s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť, z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky uvedené podmienky. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok, žiadosť nemôže podať.
Ani tieto časti „Poučenie o ochrane osobných údajov“ a „Poučenie“ sa nevypĺňajú, slúžia len na oboznámenie sa žiadateľa s uvedenými informáciami.
Na konci je potrebné vyplniť ešte dátum vyplnenia žiadosti.

Výkaz tvorí povinnú prílohu žiadosti a nájdete ho tu: Výkaz opatrenie 3B

Prvá časť výkazu obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť rovnako ako v žiadosti (vypĺňajú sa žlto podfarbené časti).
Vo výkaze za prvý mesiac žiadateľ nevypĺňa položku „Číslo dohody o poskytnutí príspevku“, ktoré je povinným údajom len vo výkaze za druhý a ďalšie mesiace.
V položke Celková tržba sa vypĺňajú peňažné príjmy získané za predaj produktu, za prenájom pozemkov, budov, zariadení a pod. Základný rozdiel je v tom, že pri právnických osobách idú do tržieb fakturované výnosy (to čo fakturoval), a pri fyzických osobách skutočné prijaté, resp. uhradené výnosy, teda to, čo v jednoduchom účtovníctve, alebo evidencii príjmov v peňažnom denníku.
Žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb:

V položke „Celkový počet zamestnancov ku koncu vykazovaného mesiaca“ uvedie žiadateľ počet všetkých svojich zamestnancov (bez ohľadu na to, či si na nich bude žiadať príspevok, vrátane zamestnancov, ktorí mali v danom mesiaci aktívnu dohodu, t. j. bola im v danom mesiaci vyplatená odmena).
V položke „Celkový vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení za všetkých zamestnancov za vykazovaný mesiac“ uvedie žiadateľ vymeriavací základ za všetkých svojich zamestnancov (bez ohľadu na to, či si na nich bude žiadať príspevok).

Vymeriavací základ zamestnanca:

 • vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca a príjmov zamestnanca poskytovaných zamestnávateľom podľa osobitného predpisu.
 • vymeriavací základ zamestnanca je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,
 • vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa právnych predpisov štátu, podľa ktorých sa tento príjem zdaňuje.

V druhej časti výkazu „Zoznam zamestnancov prijatých do zamestnania s dňom nástupu do práce najneskôr 1.3.2020“ zamestnávateľ uvedie do jednotlivých riadkov údaje za svojich zamestnancov, na ktorých žiada príspevok:
a) vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení – uvádza sa neohraničený vymeriavací základ,
b) výška vyplatenej mzdy – uvádza sa:

 • výška náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce),
  alebo
 • výška mzdových nákladov zamestnanca, ktorý nemal prekážku na strane zamestnávateľa,

a ktorú zamestnávateľ už vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.
c) požadovaná výška príspevku – nevypĺňa sa, vypočíta sa na základe zadaných vzorcov.
Do výkazu sa uvádzajú len zamestnanci s dňom nástupu do práce najneskôr 01.03.2020. Do výkazu nie je možné uvádzať zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo čerpal dovolenku.

Opatrenie 4 – Podpora vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem

Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba, ktorá od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), ktorá je

 • SZČO a ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti,
 • SZČO a ktorá od 13.03.2020 pozastavila oprávnenie na výkon svojej činnosti,
 • v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody mimo pracovného pomeru a ktorej platnosť trvá v roku 2020, aj počas vyhlásenej MS.

Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.

Za SZČO sa považuje
a) SZČO v zmysle Opatrenia 2, ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorá nečerpá odvodové prázdniny,
b) fyzická osoba, ktorá

 • je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9 600 eur,
 • je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie zároveň je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.), a
 • ktorá nie je spoločníkom v inej s.r.o..

Výška príspevku

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.

Vyplnenie žiadosti

Žiadosť A

Žiadosť A vypĺňa SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny.

Formulár žiadosti nájdete tu:Žiadosť A

Prvá časť žiadosti „Údaje o SZČO“ obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa.
V položke „Zapísaná v registri“ sa uvádza príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť: napr. živnostenský register, register príslušný pre vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákona č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod).
V položke „Predmet prevažujúcej činnosti – SK NACE Rev.2“ sa uvádza 5-miestny číselný kód v súlade s Vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorý je zverejnený na stránke www.statistics.sk.
V položke „Oblasť podnikania“ – „Odvetvie rybolovu a akvakultúry“, „Poľnohospodárska prvovýroba“, „Iné“ – žiadateľ vyberie jednu z možností, do ktorej uvedenie áno, podľa toho ktorá z položiek sa ho týka. Väčšina žiadateľov zvolí možnosť Iné.
Druhá časť žiadosti „Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa)“ obsahuje základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tretia časť „čestné vyhlásenie“ nie je potrebné vypĺňať, žiadateľ je povinný s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť, z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky uvedené podmienky. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok, žiadosť nemôže podať.

Ani tieto časti „Poučenie o ochrane osobných údajov“ a „Poučenie“ sa nevypĺňajú, slúžia len na oboznámenie sa žiadateľa s uvedenými informáciami.
Na konci je potrebné vyplniť ešte dátum vyplnenia žiadosti. Žiadosť sa nepodpisuje.

Žiadosť B

Žiadosť B vypĺňa fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s.r.o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).

Formulár žiadosti nájdete tu: Žiadosť B

Prvá časť žiadosti „Údaje o SZČO, ktorá je konateľom“ obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa a identifikačné údaje s.r.o., v ktorej je žiadateľ konateľom .
Druhá časť žiadosti „Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa)“ obsahuje základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tretia časť „čestné vyhlásenie“ nie je potrebné vypĺňať, žiadateľ je povinný s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť, z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky uvedené podmienky. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok, žiadosť nemôže podať.

Ani tieto časti „Poučenie o ochrane osobných údajov“ a „Poučenie“ sa nevypĺňajú, slúžia len na oboznámenie sa žiadateľa s uvedenými informáciami.
Na konci je potrebné vyplniť ešte dátum vyplnenia žiadosti. Žiadosť sa nepodpisuje.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Covid-19covid19koronavírusmimoriadna situáciamimoriadne opatreniaNaštartujte svoj biznispríspevok na podporu zamestnanosti

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X