Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo je to elektronická platforma a ako sa registrovať v roku 2024?

elektronické trhovisko
elektronické trhovisko Foto: Getty Images
28. septembra 2023 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť
Možno ste sa už stretli s pojmom elektronické trhovisko, ale nebolo vám jasné, o aké trhovisko ide. Odo dňa 31.3.2022 sa názov elektronické trhovisko mení na elektronickú platformu.

Čo je elektronická platforma?

Elektronická platforma je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, na evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronickej platformy je Úrad vlády Slovenskej republiky.
Funkcionality elektronickej platformy sú v súčasnosti zabezpečené: 
 • informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO)
 • elektronického trhoviska (ET)
Úrad vlády SR zabezpečuje, aby elektronická platforma obsahovala funkcie potrebné na postup verejného obstarávateľa, obstarávateľa, záujemcu alebo uchádzača, úradu vlády a úradu podľa tohto zákona a aby spĺňala najmä nasledovné podmienky:
 • bola verejne prístupná prostredníctvom jednotného prístupového miesta na webovom sídle úradu vlády,
 • na účely zobrazenia ponúk bola vnútorne členená na časti, obsahujúce ponuku tovarov, stavebných prác alebo služieb a v rámci jednotlivých častí členené podľa druhov tovarov, stavebných prác a služieb alebo ich kombinácií, v súlade s klasifikáciou podľa hlavného slovníka obstarávania, pričom každá z týchto častí sa člení na časť, obsahujúcu zverejnené ponuky a na časť, obsahujúcu zadané zákazky verejných obstarávateľov,
 • bolo možné pri každom verejnom obstarávateľovi a obstarávateľovi automatizovaným spôsobom evidovať a vyhodnocovať celkové objemy zákaziek,
 • obsahovala systém sledovania vývoja cien, ktorým, na základe údajov z informačných systémov verejnej správy, z iných informačných systémov v správe alebo prevádzke orgánu verejnej moci, ako aj z elektronických prostriedkov, prostredníctvom ktorého sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, v rozsahu údajov o zákazkách na zadanie ktorých bol tento prostriedok použitý, sa sprístupňujú údaje o cenách verejne obstaraných alebo inak dodaných tovarov, uskutočnených stavebných prácach a poskytnutých službách, tieto údaje boli aktualizované najmenej vo štvrťročných intervaloch a bezodplatne sprístupnené v členení podľa klasifikácie hlavného slovníka obstarávania najmenej na úrovni skupiny, aj spôsobom umožňujúcim ich automatizované spracovanie,
 • každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi bolo umožnené zúčastniť sa verejného obstarávania prostredníctvom elektronickej platformy,
 • bolo možné získavať informácie z elektronickej platformy aj v štruktúrovanej podobe; na tento účel je na elektronickej platforme sprístupnené potrebné programové rozhranie,
 • na účely prístupu na elektronickú platformu a do osobného profilu záujemcu bola vyžadovaná úspešná autentifikácia, spočívajúca v zadaní platných identifikačných údajov a autentifikačných údajov záujemcu,
 • bola zabezpečená možnosť registrovaným uchádzačom alebo záujemcom zvoliť si možnosť zasielania informácií o udalostiach na elektronickej platforme, a to v rozsahu, v akom si sami zvolia prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy,
 • bola bezodplatne uchovávaná a verejne prístupná evidencia o všetkých zmluvách, ktoré uchádzač uzatvoril s verejným obstarávateľom a obstarávateľom prostredníctvom elektronickej platformy, s identifikáciou predmetu plnenia, ceny a dátumu uzatvorenia,
 • bolo možné automatické zverejnenie zmlúv uzatvorených s verejným obstarávateľom a obstarávateľom, najmä zmlúv, ktoré sa povinne zverejňujú podľa osobitného predpisu,
 • boli najmenej po dobu piatich rokov uchovávané údaje o každej systémovej udalosti,
 • bolo každému umožnené zaslať úradu vlády upozornenie v prípadoch zneužitia elektronickej platformy, jej využívania v rozpore so zákonom alebo podozrenia z takejto činnosti,
 • obsahovala osobitnú funkciu, prístupnú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, prostredníctvom ktorej sa z údajov zo zverejnenej ponuky na elektronickej platforme alebo informácií od verejného obstarávateľa a obstarávateľa automatizovaným spôsobom vytvoria oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady,
 • umožňovalo vytvorenie referencie podľa § 12 a zabezpečilo jej zaslanie na uverejnenie v Evidencii referencií prostredníctvom príslušného programového rozhrania,
 • bola zabezpečená dostupnosť Vestníka verejného obstarávania, profilu verejného obstarávateľa, zoznamu a registra, elektronických dokumentov, ako aj iných nástrojov a databáz, ktoré vedie alebo spravuje úrad a ktoré sú potrebné na verejné obstarávanie s využitím elektronickej platformy, ako aj zabezpečené funkcionality, potrebné na plnenie zverejňovacích a iných povinností verejného obstarávateľa a hospodárskeho subjektu vo vzťahu k nim; na tento účel poskytne úrad správcovi elektronickej platformy potrebnú súčinnosť.
Elektronické odpisy a výstupy podľa osobitného predpisu sa z elektronickej platformy nevydávajú.
Elektronická platforma, vrátane informácií na nej zverejnených, je verejne prístupná aj osobám, ktoré nie sú registrované na elektronickej platforme.
Úrad vlády môže sprístupniť elektronickú platformu na účely obchodovania s tovarom, stavebnými prácami alebo službami aj pre prípady, keď neexistuje povinnosť postupovať podľa zákona s využitím elektronickej platformy. Úrad vlády vypracúva, mení a zverejňuje na elektronickej platforme obchodné podmienky elektronickej platformy, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a pripája k nim časovú pečiatku.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky elektronickej platformy upravujú nasledujúce oblasti vzťahov:
 • podmienky používania elektronickej platformy, z hľadiska
 1. bezpečnosti,
 2. ochrany osobných údajov a iných údajov,
 3. postupu registrácie na elektronickej platforme a podrobností o spôsobe preukazovania splnenia podmienok registrácie,
 4. postupu zverejňovania alebo predkladania ponuky,
 5. rozsahu denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže elektronickú platformu používať na verejné obstarávanie a
 6. komunikácie medzi uchádzačmi alebo záujemcami a verejným obstarávateľom a obstarávateľom,
 • okrem náležitostí musí zmluva, uzatvorená medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a uchádzačom obsahovať aj
 1. moment a spôsob vzniku zmluvy,
 2. komunikáciu zmluvných strán,
 3. možnosti skončenia zmluvy,
 4. sankcie za neplnenie zmluvných podmienok,
 5. rozhodné právo a spôsob riešenia sporov zo zmluvy,
 6. moment nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu podľa osobitného predpisu.
Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov elektronickej platformy sa považuje za zmluvu uzavretú v písomnej forme. Zmena obchodných podmienok elektronickej platformy nemá vplyv na už zverejnené ponuky alebo zadané zákazky.

Registrácia

Registráciu na elektronickej platforme je možné vykonať bezplatne prostredníctvom funkcie elektronickej platformy na to určenej alebo súčasne so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“). Podmienkou účinnosti registrácie na elektronickej platforme je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.
Na účely identifikácie a autentifikácie osoby pri používaní elektronickej platformy je možné použiť:
 • občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom,
 • doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, alebo
 • identifikačné údaje a autentifikačné údaje, ktoré vydá úrad vlády.
Úrad vlády vydáva identifikačné údaje a autentifikačné údaje bezodplatne každému, kto má účinnú registráciu na elektronickej platforme a nemá platné doklady(občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom). To platí aj ak osoba požiada o vydanie nových údajov po strate, zničení, odcudzení alebo v prípade nebezpečenstva zneužitia pôvodných údajov. Identifikačné údaje a autentifikačné údaje musia byť bezvýznamové.
Identifikačné údaje a autentifikačné údaje doručuje úrad vlády do vlastných rúk alebo elektronickým spôsobom tak, aby boli údaje chránené pred vyzradením inej osobe, než ktorej boli vydané.
Úrad vlády zruší registráciu na elektronickej platforme, ak dôjde k vyčiarknutiu osoby zo zoznamu hospodárskych subjektov. Po zrušení registrácie sa osobný profil vyznačí ako neaktívny.
Úrad vlády zriadi každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi na elektronickej platforme jeho osobný profil, ktorý obsahuje:
 • údaje podľa § 155 písm. a) až e) zákon o verejnom obstarávaní a kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
 • údaje o osobnom postavení v rozsahu podľa § 32 ods. 2 zákon o verejnom obstarávaní,
 • ďalšie údaje, ak ich záujemca uvedie, najmä klasifikáciu tovarov, stavebných prác alebo služieb, v ktorých zverejnil alebo má záujem zverejniť ponuku.
Ak záujemca alebo uchádzač zverejní ponuku na elektronickej platforme, úrad vlády zabezpečí uvedenie klasifikácie tovaru, stavebných prác alebo služieb, v ktorej bola ponuka zverejnená.

Úrad pre verejné obstarávanie a Úrad vlády SR upozorňujú, že verejní obstarávatelia sú od 01. februára 2023 povinní pri podlimitných zákazkách a vymedzených zákazkách s nízkou hodnotoupoužívať na komunikáciu vo verejnom obstarávaní výhradne elektronickú platformu.

Verejný obstarávateľ nie je povinný používať elektronickú platformu vo verejnom obstarávaní, ktoré bolo vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. januára 2023, ak na úkony, ktoré majú byť vykonané prostredníctvom elektronickej platformy, použije elektronický prostriedok podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

elektronické trhoviskoknow-howknowhowrok 2024

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie V čom podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X