Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daň z nehnuteľností za rok 2015

Daň z nehnuteľností za rok 2014 splatná v roku 2015
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
6. januára 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Daň zo stavieb • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytových domoch • daň za psa • daň za predajné automaty

Povinnosť podať daňové priznanie platí pri nadobudnutí či predaji nehnuteľnosti v roku 2014

Ak ste v roku 2014 nadobudli nehnuteľnosť, resp. ste nejakú skolaudovali či zdedili, v takomto prípade patríte do skupiny fyzických alebo právnických osôb, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskôr do 31. 1. 2015 (daň z nehnuteľnosti alebo pozemkov sa podáva cez tlačivo na rok 2015).

Uvedená povinnosť sa týka len tých fyzických a právnických osôb, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku – čiže išlo o situáciu predaja alebo kúpy – daň z predaja nehnuteľnosti. Táto daň sa vzťahuje aj pri nehnuteľnosti získanej (nadobudnutej) dedením, darovaním (darovanej nehnuteľnosti), prípadne ak išlo o situáciu kúpy nehnuteľnosti a to tak pre rok 2015 ako aj 2016.

Čo je daň z nehnuteľností

 • je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Čo zahŕňa daň z nehnuteľností

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (čiže sem patrí aj byt)

Kto má povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti

– fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2014:

 • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2015 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2015 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napr. zmena výmery pozemkov)

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu a daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Pozn.: Spoluvlastníkov môže zastupovať jeden z nich, ak sa tak všetci dohodnú a daňové priznanie podá tento zástupca, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom daňovom priznaní. 

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom na nehnuteľnosť sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, a daňové priznanie podáva jeden z manželov.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Kto platí túto daň a aká je? Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Daňové priznanie sa podáva za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

 • podáva sa na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR č. MF/021249/2014-725,
 • uvedené tlačivo platí pre fyzické aj právnické osoby a ak neviete ako ho vyplniť, pomôžu vám priamo na úrade
Potrebné tlačivá k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje nájdete v tomto článku.

Daňovník vypĺňa údaje, ktoré sú potrebné na výpočet dane, pričom pomoc s vyplnením môže nájsť aj na úrade, kde tlačivo podáva:

I. Oddiel – údaje o daňovníkovi (napr. meno, priezvisko, rodné číslo, IČO, adresa, …).

II. Oddiel – daň z pozemkov (údaje o daňovníkovi, informácie o pozemku – napr. katastrálne územie, číslo parcely, výmera pozemku, druh pozemku, právny vzťah k pozemku, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti atď.).

III. Oddiel – daň zo stavieb

stavba slúžiaca na jeden účelstavba slúžiaca na viaceré účely(údaje o daňovníkovi, informácie o stavbe – napr. katastrálne územie, číslo parcely, výmera zastavanej plochy stavby, druh stavby, právny vzťah k stavbe, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti atď.).

IV. Oddiel – daň z bytov a z nebytových priestorov v bytových domoch (údaje o daňovníkovi, informácie o byte alebo nebytovom priestore – napr. katastrálne územie, číslo parcely, výmera podlahovej plochy bytu, právny vzťah k bytu, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti atď.).

V. Oddiel – priznanie k dani za psa

VI. Oddiel – priznanie k dani za predajné automaty

VII. Oddiel – priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

+ Príloha na zníženie alebo oslobodenie od dane (vyznačiť znakom x, ak spĺňate podmienky na zníženie alebo oslobodenie v zmysle zákona).

 • Súhrn príloh – uvádza sa počet príloh k jednotlivým oddielom (prílohami sú napr.: rozhodnutie katastra o povolení vkladu, osvedčenie o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie, zmluvy o prevode nehnuteľností, darovacie zmluvy, …).

Keďže tlačivo je pre viac druhov daní, daňovník vyplní len úvod a konkrétny oddiel, nie je teda potrebné vypĺňať všetky časti.

Daňovník nevypočítava daň, to za neho robí obec, mesto, resp. mestská časť.

Daňové priznanie sa podáva za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť alebo ak nastanú zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach (nadobudnutie nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, skolaudovanie nehnuteľnosti, …).

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2015 je do 31. 1. 2015 a podávajú ho tí daňovníci, ktorí v roku 2014 nadobudli nehnuteľnosť, ktorá je k 1. januáru 2015 zapísaná v katastri nehnuteľností, alebo daňovníci, ktorí v roku 2014 predali nehnuteľnosť a túto už nebudú mať zapísanú k 1. januáru 2015 v katastri nehnuteľností, resp. daňovníci, u ktorých v priebehu kalendárneho roka došlo k zmenám, ktoré ovplyvňujú výšku vyrubenej dane.

V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani. V ňom bude aj výška dane.

Daň sa platí na základe vydaného rozhodnutia, v ktorom obce a mestá určia aj termín jej splatnosti.

Sadzby dane z nehnuteľností

Sadzby dane z nehnuteľností ustanovujú všeobecne záväzné nariadenia jednotlivých obcí, miest, mestských častí. Môžete ich nájsť  na webových stránkach obcí a miest.

Zmeny od 1. januára 2015

Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením

 • Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka vzniká dedičovi daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
 • Daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskoršie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Daň z pozemkov

Hodnota pozemku, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, sa určuje vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 pre stavebné pozemky.

V daňovom priznaní v oddiele „Daň z pozemkov“ musí daňovník vyplniť spôsob využitia pozemku: na pozemku sa nachádza transformačná stanica, na pozemku sa nachádza predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb.

Daň zo stavieb 

Garáže sa rozčlenili na samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou. V daňovom priznaní v oddiele „Priznanie k dani zo stavieb“ uvedie daňovník rozčlenenie garáží.

Daň z bytov 

Ak používa daňovník byt alebo časť bytu v bytovom dome na iný účel ako bývanie, uvedie     v oddiele „Daň z bytov a z nebytových priestorov“ výmeru podlahovej plochy bytu alebo časti bytu, ktorú využíva na iný účel ako na bývanie.

Zníženie oslobodenie daňovej povinnosti:

 • Ak obec zaviedla vo všeobecne záväznom nariadení zníženie alebo oslobodenie od dane, uplatní si  daňovník nárok na zníženie alebo oslobodenie dane najneskôr do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.  V opačnom prípade nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.
 • Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou alebo dedičským konaním, zníženie alebo oslobodenie od daňovej povinnosti si uplatní najneskoršie v lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. V opačnom prípade  nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Splatnosť dane

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z nehnuteľností

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

03jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X