Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daň z motorových vozidiel za rok 2014 splatná v roku 2015

Laptop s nákresom autíčka na monitore
9. januára 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Poradíme vám ohľadne vznik resp. zániku daňovej povinnosti, sadzby, splatnosti, oznamovacej povinnosť, ktoré vysvetlíme aj na príkladoch s vyplnenými tlačivami. Je jedno, či ste SZČO alebo zamestnávateľ a či ste z vidieka alebo hlavného mesta Bratislava, niektoré pravidlá platia skrátka všade.

Sadzby a tlačivá dane z motorových vozidiel sa nemenili, pozor na výpočet

Termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (tzv. cestná daň alebo v skratke DZMV) za rok 2014 sa blíži. Pri jeho vypĺňaní budeme poslednýkrát postupovať podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Z uvedeného dôvodu článok nezachytáva zmeny, ktoré prináša nový zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel (MV), účinný od 1. januára 2015. Pozor si dajte aj na číslo účtu, variabilný symbol, riadne si prečítajte poučenie a vysvetlivky, ktoré obsahuje formulár. Na internete sa dá nájsť aj online kalkulačka pre orientačný výpočet.

POZOR: Nový zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel už ovplyvňuje vyplnenie riadku 40 v aktuálnom daňovom priznaní (Predpokladaná daň podľa § 91 ods. 5 zákona k 1. januáru nasledujúceho zdaňovacieho obdobia).

AKTUALIZÁCIA:
Výpočty preddavkov spolu s príkladmi.

Systém dane z motorových vozidiel.

Autá podliehajúce dani z motorových vozidiel

 • Motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M (M1 – osobné automobily,  M2 a M3 – autobusy), N (N1 až N3 – nákladné vozidlá) a O (O1 až O4 – prípojné vozidlá), ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.

Poznámka: Daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel nepodlieha motorové vozidlo, ktoré je evidované mimo územia Slovenskej republiky.

Autá nepodliehajúce dani z motorových vozidiel

 • Vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo.
 • Vvozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností – takéto vozidlo nie je určené na prepravu, ale na vykonávanie špeciálnych činností a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II je označené ako špeciálne vozidlo (napríklad autožeriav).

Kto má povinnosť platiť cestnú daň?

 • Daňovníkom je držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii časť I (t.j. malý technický preukaz) a osvedčení o evidencii časť II (t.j. veľký technický preukaz) vozidla, ak používa vozidlo evidované v SR na podnikanie.
 • Daňovníkom je vlastník vozidla zapísaný v dokladoch vozidla pri prenájme vozidla bez predkupného práva, a to iba v prípade poskytovania operatívneho leasingu
 • Daňovníkom je užívateľ vozidla, ak:
  • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná fyzická osoba, ktorá zomrela, alebo právnická osoba, ktorá bola zrušená alebo zanikla,
  • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.
 • Daňovníkom je zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla; (to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel).
 • Daňovníkom je stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.

UPOZORNENIE Finačného riaditeľstva SR

Pri podávaní daňového priznania v prípade organizačnej zložky za zdaňovacie obdobie rok 2014 daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podá za svoju organizačnú zložku zapísanú v obchodnom registri fyzická alebo právnická osoba, ktorej organizačná zložka patrí.

Oslobodenie od dane z motorových vozidiel

Od cestnej dane je oslobedené:

 • vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
 • vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť.

Vyšší územný celok môže vo všeobecne záväznom nariadení znížiť daň na:

 • vozidlo záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, horskej záchrannej služby, leteckej záchrannej služby a požiarnej ochrany,
 • vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme,
 • vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe,
 • vozidlo na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 3, EURO 4, EURO 5, EEV a EURO 6.

Zníženie dane a oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní a pri súbehu znížení dane uplatní to, ktoré je preňho výhodnejšie.

Sadzba dane

Sadzby dane určuje vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení, a to:

 • pri osobnom automobile podľa zdvihového objemu motora v cm3,
 • pri úžitkovom vozidle a autobuse podľa hmotnosti a počtu náprav, a to osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo.

Podkladom pre výpočet dane alebo pomernej časti dane v daňovom priznaní za rok 2014 sú sadzby dane uvedené vo všeobecne záväznom nariadení príslušného vyššieho územného celku.

Prehľad jednotlivých sadzieb dane podľa vyšších územných celkov za rok 2014

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 • daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie,
 • daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie,
 • daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká dňom nasledujúcim po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.

Oznamovacia povinnosť

 • vzniká daňovníkovi iba pri zániku daňovej povinnosti, daňovník je povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,

Pozn.: Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje  na prípad, ak je daňovníkom zamestnávateľ, ktorý vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla.

 • zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel môže daňovník oznámiť elektronicky, písomne (odporúčaný aj pred vyplnený vzor Oznámenie o zániku daňovej povinnosti je online zverejnený na intranetovej stránke finančnej správy) alebo ústne (osobne) do zápisnice o ústnom pojednávaní u správcu dane.

Daňové priznanie k dani z motorového vozidla

Daňovník predkladá daňové priznanie miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý vykonáva správu dane.

Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie motorového vozidla alebo prípojného vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka (predchádzajúci rok – rok, ktorý predchádza zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa daňové priznanie podáva).

Ak je daňovníkom zamestnávateľ, správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla zamestnávateľa.

Ak je daňovníkom stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí, správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.

Termín podania daňového priznania za rok 2014

Daňovník je povinný podať priznanie k dani z motorových vozidiel po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia do 2. februára 2015 miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote daň zaplatiť. Toto sa nevzťahuje na  daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, na ktorého bol vyhlásený konkurz, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, alebo ktorý zomrel.

Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a končí sa dňom, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote je daň splatná.

Ak je na daňovníka vyhlásený konkurz, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a končí sa dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu, podáva správca v konkurznom konaní do 1 mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote je daň splatná.

Ak sa daňovník zrušuje likvidáciou, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote je daň splatná.

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie je povinný podať dedič alebo podľa dohody jeden z dedičov. Ak sa nedohodnú, kto podá daňové priznanie, určí ho správca dane. Daňové priznanie sa podáva do 3 mesiacov odo dňa právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V tejto lehote je daň splatná.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2014 sa podáva na tlačive vydanom Opatrením MF SR č. MF/021314/2012-722 (rovnaké tlačivo sa použilo aj za rok 2013).

Vyplnené daňové priznanie môže daňovník na miestne príslušný daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo priniesť osobne do podateľne.

Platenie dane a pomerná časť dane

Daňovník, ktorý nebol povinný platiť preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia, má povinnosť zaplatiť daň v lehote na podanie daňového priznania, t.j. najneskôr do 2. februára 2015.

Daňovník, ktorý bol povinný platiť preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 2. februára 2015 po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

 • Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný tento rozdiel zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.
 • Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, vzniká daňovníkovi preplatok na dani, ktorý správca dane vráti na základe žiadosti daňovníka. Žiadosť  je súčasťou daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Ak daňovníkovi vzniká alebo zaniká daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, zaplatí pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania.

TIPY na e-BOOKY:

Preddavky na daň na rok 2015

Preddavok na daň je platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Preddavky môžu byť:

 • Štvrťročné
  • ak predpokladaná daň daňovníka u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur,
  • výška štvrťročných preddavkov sa vypočíta ako jedna štvrtina predpokladanej dane,
  • splatnosť štvrťročných preddavkov je do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
 • Mesačné
  • ak predpokladaná daň daňovníka u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur,
  • výška mesačných preddavkov je jedna dvanástina predpokladanej dane,
  • splatnosť mesačných preddavky na daň je do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Ak predpokladaná daň daňovníka u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň na neplatí.

POZOR: Upozornenie na zmenu týkajúcu sa preddavkov.

Podkladom pre určenie výšky predpokladanej dane na rok 2015 je ročná sadzba dane uvedená  v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel upravená  v zmysle § 7 tohto zákona. Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 zákona o dani z  motorových vozidiel, a to za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2015 a nie je oslobodené od dane.


Platenie preddavkov, ak daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia 

 • ak daňová povinnosť vznikne daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník neplatí preddavky na daň,
 • ak daňovníkovi vznikla povinnosť platiť preddavky na daň na základe výšky predpokladanej dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, je povinný tieto preddavky platiť do konca zdaňovacieho obdobia v nezmenenej výške aj v prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku alebo novému vzniku daňovej povinnosti. Daňovník v takomto prípade môže písomne požiadať správcu dane o zmenu výšky preddavkov, alebo ich zrušenie, týka sa to však len preddavkov, ktoré ešte neboli splatné.
Preddavky na daň z motorových vozidiel za rok 2015 – výpočet a príklady

Príklady a vyplnené tlačivá

Príklad č. 1:

Podnikateľ  používa pri svojej podnikateľskej činnosti dve motorové vozidlá:

 • Peugeot 307
 • Tatra T2-148

Obidve vozidlá sú registrované v Slovenskej republike a v dokladoch vozidiel je ako držiteľ uvedený tento podnikateľ. Motorové vozidlá boli používané počas celého kalendárneho roka 2014. Podnikateľ uhradil v roku 2014 štvrťročné preddavky na daň z MV vo výške 1 190 €.

Riešenie:

Keďže držiteľom vozidiel na základe dokladov k motorovým vozidlám je podnikateľ a uvedené vozidlá boli používané na podnikanie a boli evidované v SR, vzniká podnikateľovi povinnosť podať daňové priznanie k dani z MV za r. 2014 a vypočítanú daň uhradiť najneskôr do 2. 2. 2015. Pri výpočte dane sa použijú sadzby dane podľa všeobecne záväzného nariadenia jednotlivých VÚC, v našom prípade bratislavského. 

Pri výpočte predpokladanej dane je potrebné postupovať podľa prílohy č. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015. Podkladom pre určenie výšky predpokladanej dane na rok 2015 je ročná sadzba dane uvedená  v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel upravená (znížená alebo zvýšená)  v zmysle § 7 tohto zákona. 

Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 zákona o dani z  motorových vozidiel, a to za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2015 a nie je oslobodené od dane. 

Vychádzajúc z nášho príkladu je ročná sadzba dane pre automobil Peugeot 148 € a vozidla TATRA 982 €. Na základe § 7 zákona o dani z motorových vozidiel je potrebné upraviť túto sadzbu v závislosti od dátumu prvej evidencii vozidla nasledovne:

Ročná sadzba dane sa zníži o: 

 • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a
 • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov. 

Ďalších 36 mesiacov sa použije ročná sadzba uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. 

Po týchto 36 mesiacoch sa ročná sadzba dane zvýši o: 

 • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a 
 • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla. 
Osobitné zníženie o 50 % platí pre vozidlá, ktorými sú: hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon. Ďalšie zníženie sa týka vozidiel, ktoré sa použili v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát. 

V našom príklade sme znižovali ročnú sadzbu pri oboch automobiloch o 20 %, t. j. pri automobile Peugeot sa ročná sadzba 148 € znížila na 118,40 € a pri automobile TATRA sa ročná sadzba 982 € znížila na 785,60 €.

Predpokladaná daň je 904 € a vzhľadom na to, že táto čiastka je vyššia ako 700 €, má podnikateľ povinnosť platiť v roku 2015 štvrťročné preddavky na daň z MV vo výške ¼ zo sumy predpokladanej dane, t. j. štvrťročné preddavky bude platiť vo výške 226 €.

Vyplnené daňové priznanie k príkladu č.1

Príklad č. 2:

Fyzická osoba – podnikateľka používala za účelom podnikania nasledovné motorové vozidlá:

 • Peugeot 307 (auto bolo používané počas celého kalendárneho roka)
 • AVIA 121.1 FC (auto bolo používané do 15. 5. 2014)

Za rok 2014 uhradila štvrťročné preddavky na daň z MV vo výške 1 350 €. Automobil AVIA 121.1 FC sa používal len do 15. 5. 2014 a týmto dňom zanikla daňová povinnosť k dani z MV. Vozidlo Peugeot 307 sa používalo celý kalendárny rok. V dokladoch všetkých vozidiel bola zapísaná podnikateľka ako držiteľka vozidiel. 

Riešenie: 

Obidve motorové vozidlá boli používané na podnikanie a boli evidované v SR. Ich držiteľkou je podnikateľka, ktorej vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z MV za r. 2014 a vypočítanú daň uhradiť najneskôr do 2. 2. 2015.

V priebehu zdaňovacieho obdobia došlo k zániku daňovej povinnosti na vozidlo Avia, a to k 15. 5. 2014. Z uvedeného dôvodu sa v daňovom priznaní prepočíta výška dane alikvotne podľa počtu dní od 1. 1. 2014 až do 15. 5. 2014, kedy došlo k zániku daňovej povinnosti.

Podnikateľka do 30 dní od zániku daňovej povinnosti je povinná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane. Pri výpočte dane sa použijú sadzby dane podľa všeobecne záväzného nariadenia jednotlivých VÚC, v našom prípade bratislavského. 

Podkladom pre určenie výšky predpokladanej dane na rok 2015 je ročná sadzba dane uvedená  v prílohe č. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel upravená (znížená alebo zvýšená)  v zmysle § 7 pre zákon. 

V našom príklade sme znižovali ročnú sadzbu pri osobnom automobile Peugeot o 20 %, t. j. pri automobile Peugeot sa ročná sadzba 148 € znížila na 118,40 €. Predpokladaná daň je 118,40 € a vzhľadom na to, že táto čiastka je nižšia ako 700 €, nemá podnikateľka povinnosť platiť v roku 2015 preddavky na daň z MV. 

Vyplnené daňové priznanie k príkladu č.2

Príklad č. 3:

Podnikateľka používala v kalendárnom roku 2014 za účelom podnikania motorové vozidlá:

 • Škoda Octavia, ktoré bolo registrované v ČR.
 • Peugeot Boxer 320 LH, ktorý mala prenajatý od inej právnickej osoby.

V roku 2014 nemala povinnosť platiť preddavky na daň z MV.  Ako má postupovať pri podaní daňového priznania k dani z MV?

Riešenie: 

Podnikateľka nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z MV, lebo: 

 • automobil Škoda Octavia je registrovaný v ČR, takže nespĺňa podmienku, aby bol automobil registrovaný v SR, povinnosť platiť daň z MV v prípade tohto automobilu jej nevzniká, 
 • automobil Peugeot Boxer si prenajíma od inej právnickej osoby, ktorá je ako prenajímateľ zapísaná v dokladoch k tomuto motorovému vozidlu, vykonáva podnikateľskú činnosť, a preto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z MV a zaplatiť ju táto právnická osoba. 

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z motorových vozidiel

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X