Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké sú najčastejšie chyby pri podávaní daňového priznania za rok 2019?

daňové priznanie
daňové priznanie Foto: Thinkstock
14. januára 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Pred tým, ako podáte daňové priznanie k dani z príjmov si skontrolujte, či máte vyplnené všetko, čo je potrebné. Daňovníci, ktorí vypĺňajú elektronické tlačivo daňové priznanie online na stránke Finančnej správy SR, sú upozornení priamo systémom, keď vyplnené tlačivo obsahuje chyby. Ak vypĺňate tlačivo pre daňové priznanie ručne, treba si dávať obzvlášť pozor.

V nasledujúcom článku prinášame zoznam položiek, ktorým treba venovať pozornosť a dôkladne ich skontrolovať. Pomôžeme vám tak, aby ste sa vyhli najčastejšie sa vyskytujúcim chybám pri podávaní daňového priznania za rok 2019. Platí to ako pre daňové priznanie typ A, tak aj pre daňové priznanie typ B. Daňové priznanie je nutné vyplniť čitateľne, strojom, alebo paličkovým písmom. Nevyplnené riadky daňového priznania sa neprečiarkujú.

Použitie správneho a aktuálneho tlačiva

 • daňové priznanie typ Apri príjmoch zo závislej činnosti, t. j. príjmy zo zamestnania a z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • daňové priznanie typ Biné druhy príjmov, napr. príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania, z prenájmu a použitia diela a umeleckého výkonu, z kapitálového majetku atď.

Upozornenie: Ak daňovník dosiahol príjmy zo závislej činnosti, ale aj iné príjmy (napr. zo živnosti, z prenájmu, predaja nehnuteľnosti atď.), podáva daňové priznanie typu B. 

Aktuálne tlačivá na rok 2019:

DP typ A: č. MF/011698/2018-721.

DP typ B: č. MF/013624/2019-721. Tlačivo nájdete aj tu.

Identifikačné údaje (DIČ, resp. rodné číslo)

Každý daňovník, ktorý má pridelené DIČ, je povinný uvádzať toto číslo na každej strane daňového priznania. Ak daňovník DIČ nemá, uvádza svoje rodné číslo. Pri elektronickom vypisovaní daňového priznania sa číslo uvedené na prvej strane prenáša na všetky strany daňového priznania, preto je dôležité najmä pri ručnom vypĺňaní daňového priznania skontrolovať, či je uvedené na každej strane.

Kód SK NACE

Vypĺňa ho len daňovník s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., pričom zoznam kódov možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke hlavná prevažná činnosť sa uvádza názov činnosti, z ktorej daňovník dosiahol najvyšší príjem.

Druh daňového priznania

Je potrebné vyznačiť, o aký druh daňového priznania ide, či ide o daňové priznanie (riadne), opravné alebo dodatočné daňové priznanie.

Zdaňovacie obdobie

Uvádza sa rok, za ktorý sa podáva priznanie, t. j. 2019.

Údaje o poberaní dôchodkov

Vyplní daňovník, ktorý je k 1. januáru 2019 poberateľom dôchodku (dôchodkov), alebo daňovník, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k 1. januáru 2019.

POZOR:

Daňovník, ktorý bol dôchodcom k 1.1.2019 nemá nárok na celú výšku nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka. Výška NČZD závisí od výšky vyplateného dôchodku.

Údaje o manželke/manželovi

Uvádzajú sa len v prípade, ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku.

Uplatnenie daňového bonusu

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z manželov. Je potrebné vyznačiť, či si ho uplatňuje za 12 kalendárnych mesiacov – krížikom sa vyznačí okienko 1-12. V prípade uplatnenia len za niektoré mesiace sa vyznačí krížikom okienko príslušného mesiaca. Ak si daňovník uplatňuje daňový bonus na viac ako 4 deti, uvedie ostatné deti v XIII. oddiele  daňového priznania a uvedie túto skutočnosť do riadku 35 daňového priznania typu B. Ak si daňovník neuplatňuje daňový bonus na dieťa, túto časť nevypĺňa.

Príjem z prenájmu

Pri príjmoch z prenájmu nie je možné používať paušálne výdavky. Príjmy z prenájmu sa uvádzajú po odpočítaní sumy 500 €, ktorá predstavuje sumu oslobodenú od dane.V prípade, ak daňovník dosahuje aj príjmy z prenájmu aj príjmy z použitia diela alebo použitia umeleckého výkonu môže uplatňovať aj kombináciu výdavkov, t.j. pri príjmoch z prenájmu uplatní preukázateľné výdavky a pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu uplatní výdavky percentom z príjmov. Rovnako môže dôjsť aj ku kombinácii medzi príjmami z prenájmu, kde musí vždy uplatniť preukázateľné výdavky a príjmami z podnikania, kde môže uplatniť výdavky percentom z príjmov. Ak uplatňuje preukázateľné výdavky pri príjmoch z prenájmu a pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, musí ich posudzovať oddelene.

Výdavky pri prenájme

Výdavky súvisiace s prenájmom sa nemôžu uplatniť v plnej výške. Výdavky priraďované k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaným do základu dane sa na riadku 11 stĺpec 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom (príjmy z prenájmu znížené o 500 € : celkové príjmy z prenájmu x suma výdavkov súvisiacich s prenájmom).

Príklad

Daňovník v roku 2019 dosiahol príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 9948 eur, preukázateľné daňové výdavky sú vo výške 3785 eur. Na riadku 11 stĺ. 1 tabuľky č. 1 sa uvedie suma 9 448 eur [9 948 – 500 eur]. Na riadku 11 stĺ. 2 tabuľky č. 1 sa uvedie suma výdavku 3 594,76 eura [(9 448 : 9 948) x 3 785].

Príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie

Do daňového priznania sa uvádzajú také príjmy autorov, z ktorých platiteľ dane nevybral daň v súlade s dohodou uzavretou s autorom. Ak takáto dohoda uzavretá nebola, zrážku dane vykonal platiteľ dane, čím došlo k vysporiadaniu daňovej povinnosti autora, a preto sa tento príjem v daňovom priznaní neuvedie.

POZOR:

Platiteľ, ktorý uzavrie s daňovníkom takúto dohodu je povinný oznámiť túto skutočnosť na predpísanom tlačive do 31.1. nasledujúceho roka.

Vyznačenie spôsobu uplatnenia výdavkov pri príjmoch z podnikania

Zaškrtnúť, či si daňovník uplatňuje daňovú evidenciu alebo paušálne výdavky. Pri paušálnych výdavkoch už nie je potrebné uviesť počet mesiacov, počas ktorých si daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov.

Preukázateľne zaplatené poistné

Týka sa príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pri ktorých daňovník do kolónky vyplní sumu preukázateľne zaplateného poistného ako daňového výdavku znižujúceho príjmy.

Koho sa týka tabuľka č.1a, tabuľka č.1b?

Tabuľka č. 1a

Vyplní ju daňovník s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, ak vedie daňovú evidenciu (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov) a uplatňuje preukázateľné výdavky.

Tabuľka č. 1b

Vyplní ju daňovník s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti,  z použitia diela a umeleckého výkonu, ak vedie daňovú evidenciu a uplatňuje si paušálne výdavky (§ 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov).

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

Poznámka Podnikam.sk:

Nezdaniteľnú časť  na manžela/manželku si môže daňovník uplatniť len z aktívnych príjmov, t. j. len z príjmov zo závislej činnosti, príjmov z podnikania alebo z príjmov so samostatne zárobkovej činnosti.

Nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej čiastky na manžela/manželku je len v prípadoch, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • manželka (manžel) sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované dieťa vo veku do 3 rokov (do 6 rokov v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa) žijúce s daňovníkom v domácnosti. Môže ísť aj o dieťa osvojené, resp. prevzaté do náhradnej starostlivosti.
 • manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 • manželka (manžel) bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • manželka (manžel) je uznaná za invalidnú alebo za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím rozhodnutím posudkového lekára Sociálnej poisťovne alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od vlastného príjmu manželky (manžela) sa môže odpočítavať len zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období zaplatila z tohto vlastného príjmu. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku nie je možné uplatniť si na partnerku (družku), s ktorou nie je daňovník zosobášený.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2019 je v sume 3 937,35 eura, ak daňovník spĺňa ustanovené podmienky podľa § 11 ods. 3 písm. a) prvý bod a ods. 4 zákona, t.j. jeho základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo ich úhrnu sa rovná alebo je nižší ako 176,8-násobok sumy platného životného minima čo je pre rok 2019 suma vo výške 36 256,38 eura a manželka (manžel) nemala žiadne vlastné príjmy, inak sa táto nezdaniteľná časť základu dane upravuje podľa § 11 ods. 3 písm. a) druhého a tretieho bodu a písm. b) zákona.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – dôchodcu

Ak bol dôchodca na začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. k 1. 1. 2019, poberateľom dôchodku (starobného, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku) alebo mu bol dôchodok  priznaný spätne k 1. 1. 2019,

Na čo má nárok, to vám vysvetlíme tu:

 • má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2019 v úhrne nepresahuje sumu 3 937,35 €. V takom prípade nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 937,35 € a vyplatenou sumou dôchodku,
 • ak ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2019 v úhrne presahuje sumu 3 937,35 €, daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Ak sa daňovník stal dôchodcom v priebehu roka 2019 (teda nebol poberateľom dôchodku k 1.1.2019), vzniká mu nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v závislosti od vykázaného základu dane.

Poznámka Podnikam.sk:

Nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje len v prípade, ak dôchodca dosahuje tzv. aktívne príjmy, napr. zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. V prípade tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti atď.) nie je možné znížiť čiastkový základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane.

Daň vyberaná zrážkou

Príjmy autorov, z ktorých bola vybratá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, sa neuvádzajú do daňového priznania. Rovnako sa do daňového priznania neuvádzajú preplatky zo zdravotného poistenia.

Odpočet daňovej straty

Od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) je možné odpočítať daňovú stratu vykázanú v prechádzajúcich zdaňovacích obdobiach, a to rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.
Ku dňu vyhlásenia konkurzu na daňovníka nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vyhlásenia konkurzu zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.

V daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 môže fyzická osoba uplatniť odpočet daňových strát z predchádzajúcich zdaňovacích období, a to strát vykázaných z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nasledovne:

 • 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2018
 • – 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2017
 • – 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2016
 • – 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2015

V roku 2019 si daňovník už nemôže od základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti odpočítať stratu vykázanú roky 2010 až 2013.

Poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 ZDP

Ak daňovník nechce poukázať  2 %, resp. 3 % zo zaplatenej  dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov, vyznačí písmenom „x“ kolónku pri texte „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov“.

Ak sa rozhodne poukázať 2 %, resp. 3 % dane, vyplní na riadku 141 sumu predstavujúcu 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane, minimálne však 3 eurá.

Nesmiete zabudnúť  na uvedenie dátumu a podpisu (str. 12 DP).

Správne uvedenie počtu príloh a ich priloženie k DP

K daňovému priznaniu je potrebné priložiť potrebné prílohy. V prípade príjmov zo závislej činnosti ide o potvrdenia od všetkých zamestnávateľov zo SR aj zo zahraničia, v prípade uplatňovania daňového bonusu sa prikladá kópia rodného listu dieťaťa, príp. potvrdenie o návšteve školy (u stredoškolákov a vysokoškolákov). Ak daňovník takéto doklady už predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, doklady nie sú prílohou priznania.

Počet príloh sa uvádza vrátane Príloh 1, 2 a 3,  ktoré sú súčasťou daňového priznania, t. j. minimálny počet príloh daňového priznania sú 3 prílohy, ktoré sa uvádzajú do počtu príloh, aj keď sú prázdne.

Účtovná závierka  v jednoduchom účtovníctve, ktorá obsahuje účtovné výkazy Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve, ktorú tvoria výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky nie sú prílohou k daňovému priznaniu (nie sú podávané spolu s daňovým  priznaním). Daňovník ich však musí predložiť v lehote na podanie daňového priznania správcovi dane. Ak ich podáva elektronicky, podá ich cez elektronický formulár určený na podanie výkazov a nie ako prílohu k daňovému priznaniu.

Žiadosť o vrátenie daňového preplatku a o vyplatenie daňového bonusu

Zaškrtnúť, či daňovník žiada vrátiť daňový preplatok, resp. vyplatiť daňový bonus. Uviesť spôsob,  či sa má preplatok/bonus vrátiť poštovou poukážkou alebo na účet. Ak žiada o vyplatenie na účet, uviesť údaje o účte IBAN alebo číslo účtu a kód banky.

Podpis na daňovom priznaní

Daňové priznanie je potrebné podpísať na viacerých stranách. Priznanie bez podpisu nie je platné.

 • Na strane 12 –len  ak poukazuje podiel zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov (oddiel XII.)
 • Na strane 13 – v časti, kde sa uvádza počet príloh daňového priznania (oddiel XIII.) – v tejto časti MUSÍ byť daňové priznanie podpísané.
 • Na strane 13 – len ak žiada o vrátenie daňového preplatku alebo daňového bonusu (oddiel XIV.)
 • Na strane 17 – len ak vypĺňa prílohy č. 1, 2 alebo 3 (časť Prílohy).

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dane s.r.o.dane SZČOdaňové priznanie 2017Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňové priznanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Právne minimum pre starostov a primátorov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X