Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Pozor! Nezabudnite na podanie daňového priznania! Parlament schválil skončenie mimoriadnej situácie

daňové priznanie
daňové priznanie Foto: Getty Images
24. septembra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Koronakríza mala vplyv na všetky oblasti nášho života, dokonca aj na podávanie daňových priznaní. Vláda Slovenskej republiky dňom 12. 03. 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu. Šírenie koronavírusu je Svetovou zdravotníckou organizáciou považované za kontrolovateľnú pandémiu, ak štáty prijmú dostatočne razantné a prísne opatrenia s cieľom spomaliť a zvrátiť priebeh šírenia vírusu medzi obyvateľstvom. Pretože šírenie tohto vírusu spôsobuje priame negatívne dopady na európsku aj domácu ekonomiku, bolo nevyhnutné prijať opatrenia na zmiernenie týchto dopadov pre fyzické osoby, podnikateľov i zamestnancov. Cieľom opatrení bolo urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie šírenia koronavírusu so zachovaním stability a minimalizácie paniky.

Hraničný termín na podanie daňového priznania sa niekoľkokrát menil. Podľa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa nakoniec ustanovilo, že daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov je povinný platiteľ dane, daňovník, dedič daň z príjmov aj zaplatiť.

Parlament schválil v zrýchlenom konaní novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Cieľom novely je skončenie obdobia pandémie pre účely aplikácie konkrétnych finančných opatrení. Novelou zákona sa reaguje na také nastavenie opatrení na zamedzenie šírenia pandémie, ktoré umožňujú správnym orgánom pokračovať v konaniach, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie a v tejto súvislosti je zároveň dôvodné od daňových subjektov vyžadovať aj riadne plnenie ich daňových povinností. Pre účely podávania daňových priznaní je považovaný za koniec mimoriadnej situácie 30. september 2020. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 je teda do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie – 31. októbra 2020. Keďže tento dátum pripadá na sobotu, daňové priznanie za predchádzajúci rok musíte podať do 2. 11. 2020.

Novela zákona nadobudne účinnosť 29. septembra 2020.

Novelou sa upravuje § 2 sa dopĺňa odsekom 3,ktorý znie: „Na účely opatrení podľa § 3 a 4, § 6, §8 až 12, § 16 až 18a, § 20 až 24a, § 24c až 24h, §24j, § 24n a 24o, § 33, 34, § 36 ods. 1 a 3, § 36a a § 36c ods. 1 a 2 sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020 a na účely opatrení podľa § 7, 24i a 31 sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020 .“

S ohľadom na negatívny vývoj pandémie koronavírusu nemožno očakávať v dohľadnej dobe odvolanie mimoriadnej situácie, ktorú vláda SR vyhlásila od 12. marca 2020. Novelizovaným zákonom sa postupne prijali opatrenia umožňujúce odložiť plnenie daňových a iných súvisiacich povinností počas obdobia pandémie, ktoré „kopíruje“ obdobie trvania mimoriadnej situácie. Tzv. „vypnutie“ plnenia daňových a iných povinností, ktoré by siahalo za horizont roku 2020, by spôsobilo značné škody nielen slovenskej ekonomike, ale by nepriaznivo ovplyvnilo aj situáciu daňovníkov v ďalších zdaňovacích obdobiach. Ustanovenia zákona v bode 2 návrhu neuvedené ostanú naďalej v platnosti a budú sa uplatňovať do termínu uvedeného v dotknutých ustanoveniach alebo sa budú uplatňovať po celú dobu trvania mimoriadnej situácie, prípadne aj po 31. decembri 2020.

Rušia sa však niektoré opatrenia aj napriek tomu, že nedošlo k odvolaniu mimoriadnej situácie. Toto je možné zabezpečiť len vytvorením tzv. fikcie skončenia obdobia pandémie. Na základe uvedeného odsek 3 v § 2 ustanovuje, že za obdobie pandémie sa považuje obdobie od 12. marca 2020 do 30. septembra 2020 a na aktualizácie zoznamov daňových dlžníkov a s tým súvisiacich opatrení teda na účely § 7, 24i a 31 sa za obdobie pandémie považuje obdobie od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020.

Opatrenia v oblasti správy daní, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020

 • Spôsob doručovania podania (§ 3) – písomnosti môžu byť počas obdobia pandémie doručované aj emailom bez nutnosti dodatočného doručenia v listinnej forme
 • Zmeškanie lehoty (§ 4) –  odpustenie zmeškania lehoty, ak daňový subjekt úkon vykoná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
 • Prerušenie daňovej kontroly (§ 6) – počas obdobia pandémie je daňová kontrola prerušená, ak o jej prerušenie požiadal daňový subjekt
 • Prerušenie daňového konania (§ 8) – počas obdobia pandémie sa prerušuje daňové konanie, ak o jeho prerušenie požiadal daňový subjekt
 • Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok (§ 9) – počas obdobia pandémie sa prerušuje plynutie lehôt na zánik práva vyrubiť daň, premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok
 • Daňové nedoplatky (§ 10) – daňový nedoplatok sa nepovažuje za daňový nedoplatok, ak ho daňový subjekt uhradí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
 • Daňové preplatky (§ 10a) – daňové subjekty dostávajú počas obdobia pandémie daňový preplatok na dani z príjmov v lehote 40 dní od jeho uplatnenia v daňovom priznaní
 • Odloženie daňovej exekúcie (§ 11) – počas obdobia pandémie sú zo zákona odložené všetky začaté daňové exekúcie
 • Správne delikty a sankcie (§ 12) – daňové subjekty nie sú sankcionované za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie na dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie, a ak DDP podajú do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie, pokuta za uvedenie zvýšenej dane v DDP na dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie sa počíta len do dňa začatia obdobia pandémie, nevyrubenie úroku, ak daňový subjekt daň z príjmov, splatnú počas obdobia pandémie, zaplatí do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie, pokuta 100 % za uvedenie vyššieho daňového preplatku v daňovom priznaní, než ako mal daňový subjekt nárok, ak bol preplatok už vrátený

Opatrenia v oblasti štátnej služby príslušníkov finančnej správy, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020

 • Osobitná úprava k povinnosti vykonať služobné hodnotenie a povinnosti podať majetkové priznanie (§ 16) – nadriadený bude povinný vykonať služobné hodnotenie a príslušník finančnej správy povinnosť podať majetkové priznanie najneskôr do 60 dní po skončení obdobia pandémie
 • Doručovanie (§ 17) – doručovanie, ak pošta počas obdobia pandémie mení svoje podmienky doručovania, doručuje sa podľa týchto podmienok

Opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020

 • § 18 – odklad lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenia dane, daňové priznanie sa podá a daň sa zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
 • § 18a – odklad platenia preddavkov na dani, počnúc mesiacom apríl 2020 počas obdobia pandémie nie je daňovník povinný platiť preddavky na daň, ktoré vyrovná až pri podaní daňového priznania v januári 2021

Opatrenia v oblasti účtovníctva, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020

 • odklad ukladania účtovných závierok, výročných správ a správ audítora do registra účtovných závierok, pričom účtovná jednotka je povinná uložiť účtovné dokumenty do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do jedného kalendárneho mesiaca, ak má povinnosť podať daňové priznanie,
 • oslobodenie od povinností súvisiacich s vedením účtovníctva počas roka 2020 (napr. priebežné vedenie účtovníctva, bezodkladné vystavovanie účtovných dokladov, zostavovanie priebežnej účtovnej závierky, inventarizácia), účtovná jednotka je povinná všetky povinnosti súvisiace zo zákonom o účtovníctve splniť do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie,
 • predĺženie lehoty na uloženie pokuty za nesplnenie povinností podľa zákona o účtovníctve, daňový subjekt bude môcť byť sankcionovaný za porušenie povinností podľa zákona o účtovníctve v predĺženej lehote o obdobie pandémie

Opatrenia v oblasti dane z príjmov, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020

 • Daňové priznanie k dani z príjmov (§ 21) – posun lehoty na podanie daňového priznania pre fyzické osoby a právnické osoby, daňové priznanie sa podá a daň sa zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
 • Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov (§ 22)
  1. poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov odklad, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane u daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie (pričom lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie), môže daňovník podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení mimoriadnej situácie
  2. poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov, potvrdenie o zaplatení dane – zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely asignácie dane najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
  3. poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov, zverejnenie špecifikácie podielu zaplatenej dane – podmienka zverejnenia špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane prijímateľom sa považuje za splnenú, ak takúto špecifikáciu prijímateľ zverejní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
  4. poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov, poukázanie podielu zaplatenej dane správcom dane prijímateľovi – správca dane poukáže prijímateľovi podiel zaplatenej dane do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania podľa lex korona – ktorou je koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (§ 23) – daňovník je povinný podať oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v rovnakej lehote je povinný daň z príjmov aj odviesť
 • Hlásenie a ročné zúčtovanie (§ 24) – hlásenie a ročné zúčtovanie, posun lehoty na podanie hlásenia, posun lehoty na vykonanie ročného zúčtovania a doručenia dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní
 • Preddavky na daň z príjmov (§ 24a) – preddavky na daň z príjmov, neplatenie preddavkov pri poklese tržieb o 40 % a viac, vrátenie rozdielu na preddavkoch platených vo vyššej sume ako vyplývajú z daňového priznania

Opatrenia v oblasti používania registračných pokladníc, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020

 • Plnenie oznamovacích povinností(§ 24c) – odpustenie zmeškania lehoty, ak podnikateľ oznámi zmenu údajov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
 • Pokuta uložená na mieste (§ 24d) – podnikateľ môže pokutu uloženú na mieste zaplatiť až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

Opatrenia v colnej oblasti, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020

 • Doručovanie (§ 24e) – ak pošta počas obdobia pandémie mení svoje podmienky doručovania, doručuje sa podľa týchto podmienok
 • Odloženie vymáhania nedoplatkov (§ 24f) – po skončení obdobia pandémie nebude možné odložiť vymáhanie nedoplatkov v colnom exekučnom konaní
 • Zánik zodpovednosti (§ 24g) – zánik zodpovednosti za porušenie colných predpisov v dôsledku opatrení súvisiacich s pandémiou
 • Zmeškanie lehoty pre splatnosť nákladov v súvislosti s presadzovaním práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (§ 24h) – zruší sa tolerancia pri nedodržaní určenej lehoty splatnosti nákladov, pričom právnické osoby a fyzické osoby budú mať povinnosť uhradiť náklady do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

Opatrenia v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020

 • Niektoré podmienky vrátenia nadmerného odpočtu (§ 24j) – vrátenie nadmerného odpočtu v skoršej lehote, nadmerný odpočet sa vráti do 30 dní aj pri existencii colných nedoplatkov, prípadne nedoplatkov na povinných odvodoch poistného splatných počas obdobia pandémie, ak dôjde k úhrade uvedených nedoplatkov po skončení obdobia pandémie
 • Opatrenia v oblasti miestneho poplatku za rozvoj (§ 24n) – odklad povinnosti oznámiť správcovi poplatku údaje o podlahovej ploche stavby a o zániku poplatkovej povinnosti, obciam sa poskytla možnosť financovať bežné výdavky z výnosov z poplatku za rozvoj až do 31.12.2020
 • Opatrenia v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku (§ 24o) – odklad lehoty na podanie priznania k dani pre tých daňovníkov, ktorí majú iné ako ročné zdaňovacie obdobie (dražba, dedičstvo nehnuteľnosti, vznik a zánik daňovej povinnosti pri dani za psa, dani z nevýherných hracích prístrojov a dani za predajné automaty) a odklad plnenia všetkých oznamovacích povinností v oblasti miestnych daní a poplatku

Opatrenia v oblasti vnútorného auditu, vládneho auditu a finančnej kontroly a opatrenia v oblasti majetku verejnej správy a správy bytov a nebytových priestorov, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020

 • Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel (§ 33) – lehota na použitie bežných výdavkov, ktoré nebolo možné použiť z dôvodu negatívnych následkov pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa tieto výdavky použijú najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po skončení obdobia pandémie
 • Preddavky pri dodávke výkonov a tovarov (§ 34) – preddavky pri dodávke výkonov a tovarov za účelom zamedzenia šírenia pandémie možno poskytovať počas obdobia pandémie bez obmedzení ustanovených osobitným predpisom, takáto úhrada preddavkov z verejných prostriedkov sa nepovažuje za porušenie finančnej disciplíny
 • Opatrenia pre územnú samosprávu (§ 36 ods. 1 a 3)- ak počas obdobia pandémie obec alebo vyšší územný celok hospodári v rozpočtovom provizóriu, uhrádzajú výdavky bez zákonom stanovených mesačných limitov, ak obec alebo vyšší územný celok hospodári v ozdravnom režime alebo v nútenej správe, môže počas obdobia pandémie použiť finančné prostriedky nad rámec na úhradu výdavkov vyvolaných negatívnymi následkami pandémie
 • Opatrenia v oblasti vnútorného auditu, vládneho auditu a finančnej kontroly (§ 36a) – opatrenia súvisiace so zjednodušením procesu výkonu finančnej kontroly a s uvoľnením povinnosti vymenovaných audítorov odborne sa vzdelávať
 • Opatrenia v oblasti majetku verejnej správy a správy bytov a nebytových priestorov (§ 36c ods. 1 a 2) – umožňuje sa uzavrieť dohodu o splátkach pohľadávok štátu, ktorú zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu štandardne nedovoľuje a pri jej neplnení možnosť uzavrieť novú dohodu počas obdobia pandémie, pričom sa ustanovuje, že počas obdobia pandémie ak má dlžník novú dohodu, nie je v omeškaní po dobu začatia obdobia pandémie až do splatnosti prvej splátky dohodnutej v novej dohode o splátkach

Opatrenia v oblasti správy daní, v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní a ďalšími súvisiacimi opatreniami v oblasti rozpočtových pravidiel, ktorých aplikácia sa zrušuje k 31. decembru 2020

 • Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy (§ 7) – počas obdobia pandémie finančná správa neaktualizuje zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a zoznam vymazaných platiteľov DPH
 • Osobitná úprava k zverejňovaniu v niektorých zoznamoch týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty (§ 24i) – nezverejňovanie platiteľov dane v zoznamoch, ak si opakovane nesplnia povinnosti (podanie daňového priznania, kontrolného výkazu alebo opakované nezaplatenie vlastnej daňovej povinnosti) za podmienky, že sú tieto povinnosti dodatočne splnené po skončení obdobia pandémie
 • Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel(§ 31) – na účely poskytovania dotácií počas obdobia pandémie sa splnenie podmienky, že žiadateľ o dotáciu má vysporiadané finančné vzťahy voči daňovému úradu a colnému úradu, overuje v informačnom systéme finančnej správy, počas obdobia pandémie sa neaktualizuje zoznam daňových dlžníkov, pričom po skončení obdobia pandémie sa podmienka vysporiadania finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu bude overovať už v aktualizovaných zoznamoch finančnej správy.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daňové priznanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X