Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Garančné poistenie zamestnávateľa v roku 2021

garančné poistenie
garančné poistenie Foto: Getty Images
14. júna 2021 Tlačiť

Všetci zamestnávatelia na Slovensku, ktorí dávajú ľuďom prácu v pracovnoprávnom vzťahu, sú povinne garančne poistení. Ide o poistenie pre prípad, že sa zamestnávateľ stane platobne neschopným a nedokáže uspokojiť finančné nároky svojich zamestnancov. V článku sa dozviete viac o tom koľko zamestnávateľ platí na garančné poistenie v roku 2021, aj aká je výška dávky.

Pod pracovnoprávnym vzťahom máme pritom na mysli nielen klasický pracovný pomer, ale aj dohody vykonávané mimo pracovného pomeru (dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti).

Povinné garančné poistenie sa vzťahuje aj na zamestnávateľa člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

Garančné poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu a člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a zaniká dňom, v ktorom už nezamestnáva ani jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu a člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

Kedy je zamestnávateľ platobne neschopný

Zamestnávateľ je na účely garančného poistenia platobne neschopný, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Za deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa sa považuje deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu.

Ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu,  za deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa sa považuje deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania.

Koľko zamestnávateľ platí na garančné poistenie

Sadzba na garančné poistenie pre zamestnávateľa predstavuje 0,25 % z vymeriavacieho základu, ktorým je hrubá mzda zamestnanca.

Maximálnym vymeriavacím základom je pritom 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo je v roku 2021 suma 7 644 eur.

Maximálna mesačná výška poistného na jedného zamestnanca tak v tomto roku predstavuje 19,11 eura. Zamestnanec poistné na garančné poistenie neplatí.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Kedy má zamestnanec nárok na dávku garančného poistenia
 • Uplatnenie nároku na dávku
 • Preddavok na dávku garančného poistenia
 • Výška dávky
 • Oznamovacia povinnosť
 • Povinnosť zamestnávateľa nahradiť vyplatenú sumu dávky
 • Praktické príklady

Kedy má zamestnanec nárok na dávku garančného poistenia

Nárok na dávku garančného poistenia má zamestnanec garančné poisteného zamestnávateľa, ak sa takýto zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky tohto zamestnanca, ktoré sú stanovené v zákone o sociálnom poistení.

Medzi nároky zamestnanca zaraďuje zákon nielen nárok na mzdu, ale napríklad aj nárok na náhradu za čas pracovnej pohotovosti, nárok na odmenu dohodnutú v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,  nárok na náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci, nárok na odstupné, či nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Žiadateľ si môže uplatňovať nárok na dávku garančného poistenia najviac za obdobie troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti alebo dňu skončenia  pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Zamestnancom na účely garančného poistenia pritom nie je zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50-percentnú účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50-percentnú účasť na majetku zamestnávateľa.

Zamestnanec nemá nárok na dávku garančného poistenia, ak pracovnoprávny vzťah uzatvoril po vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, ak bol na platobnú neschopnosť zamestnávateľa písomne upozornený.

Uplatnenie nároku na dávku

Zamestnanec si uplatňuje nárok na dávku garančného poistenia v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd, alebo podľa sídla zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky, ak evidenciu miezd vedie iná právnická osoba alebo fyzická osoba, alebo ak útvar, ktorý vedie evidenciu miezd, je mimo územia Slovenskej republiky. Zamestnanec si uplatňuje nárok do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu. Nárok na dávku garančného poistenia si zamestnanec uplatňuje na základe písomnej žiadosti.

Zamestnanec má právo uplatniť si nárok na dávku garančného poistenia aj po uplynutí tejto lehoty.

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty na príslušnom tlačive potvrdí nároky z pracovnoprávneho vzťahu za posledné tri mesiace  pracovnoprávneho vzťahu pred vznikom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo za posledné tri mesiace pred skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktoré neboli zo strany zamestnávateľa uspokojované.

Zamestnávateľ potvrdí zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu, ak je zamestnávateľ platobne neschopný a

 • súd odmietol návrh na vyhlásenie konkurzu,
 • súd neustanovil predbežného správcu konkurznej podstaty alebo správcu konkurznej podstaty a konkurz ešte nebol vyhlásený, alebo
 • súd začaté konkurzné konanie zamietol, prerušil alebo zastavil.

Správca konkurznej podstaty potvrdzuje zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu, ak súd rozhodol o vyhlásení konkurzu. Predbežný správca konkurznej podstaty je oprávnený potvrdiť zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu, ak bol v konkurznom konaní ustanovený ešte pred vyhlásením konkurzu.

Preddavok na dávku garančného poistenia

Ak zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty nepotvrdí na žiadosti o dávku garančného poistenia údaje potrebné na poskytovanie dávky garančného poistenia, pobočka Sociálnej poisťovne poskytne zamestnancovi, ak preukáže vznik nároku na dávku garančného poistenia, preddavok na túto dávku vo výške nároku, najviac však do sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Od začiatku júla tohto roka ide o sumu 218,06 eura. Preddavok teda môže dosiahnuť najviac 654,18 eura, ak nemal zamestnanec uspokojené mzdové nároky za tri mesiace.

Rozdiel medzi poskytnutým preddavkom na dávku garančného poistenia a nárokom na dávku garančného poistenia bude doplatený, ak zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty predloží požadované údaje najneskôr do jedného roka od poskytnutia preddavku.

Ak zamestnávateľ nepredloží požadované doklady najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o začatí konkurzného konania, resp. uznesenia súdu o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu a správca konkurznej podstaty najneskôr do jedného roka od poskytnutia preddavku, pobočka Sociálnej poisťovne doplatí do 30 dní od skončenia tejto lehoty dávku garančného poistenia do výšky nároku, najviac do výšky minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou podľa osobitného predpisu, platnej v období, v ktorom zamestnávateľ neuspokojoval nároky zamestnancov z pracovnoprávneho vzťahu.

V roku 2021 minimálna mzda dosahuje 623 eur, v roku 2020 bola na úrovni 580 eur a v roku 2019 najnižšie hrubé zárobky predstavovali 520 eur.

Výška dávky

Dávka garančného poistenia dosahuje sumu príslušného nároku zamestnanca, ktorý sa zníži o poistné na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnanec a o preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov.

Maximálna výška dávky garančného poistenia je v sume trojnásobku priemernej mzdy na Slovensku.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikla v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka, použije sa priemerná mzda na Slovensku spred dvoch rokov. Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka, použije sa priemerná mzda na Slovensku v predchádzajúcom roku.

Najvyššia možná dávka garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok za obdobie:

 • od 1. júla 2021 do 30. júna 2022, je 3 399 eur, čo predstavuje trojnásobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2020,
 • od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, je 3 276 eur, čo predstavuje trojnásobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019.

Zamestnancovi Sociálna poisťovňa dávku vyplatí najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti o priznanie tejto dávky.

Oznamovacia povinnosť

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty sú povinní:

 • písomne informovať zástupcov zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia, potom informovať priamo zamestnancov o platobnej neschopnosti zamestnávateľa do desiatich dní od jej vzniku,
 • oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa do ôsmich dní od jej vzniku,
 • oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne všetky informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia,
 • potvrdiť zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu, najviac v rozsahu a za obdobie troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu pred vznikom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo pred skončením pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Potvrdenie zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty súčasne predloží aj príslušnej pobočke.
 • potvrdiť správnosť požadovaných údajov na tlačive Sociálnej poisťovne a doručiť ho príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do desiatich pracovných dní od doručenia tlačiva Sociálnou poisťovňou.

Zamestnanec je povinný zamestnávateľovi, predbežnému správcovi konkurznej podstaty alebo správcovi konkurznej podstaty na ich žiadosť oznámiť všetky informácie potrebné v súvislosti s potvrdením nárokov z pracovnoprávneho vzťahu.

Povinnosť zamestnávateľa nahradiť vyplatenú sumu dávky

Po vyplatení dávky garančného poistenia sa zamestnávateľ stáva dlžníkom Sociálnej poisťovne a Sociálna poisťovňa sa stáva  jeho veriteľom.

Ak súd rozhodol o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo zastavil konkurzné konanie z iného dôvodu ako pre nedostatok majetku, zamestnávateľ musí vrátiť Sociálnej poisťovni sumu vyplatenej dávky garančného poistenia zvýšenú o úrok vo výške diskontnej úrokovej sadzby platnej v deň jej vrátenia, a to do troch dní odo dňa právoplatnosti uznesenia súdu o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo o zastavení konkurzného konania.

Praktické príklady

Príklad č.1

Zamestnávateľ sa stal platobne neschopným 26. marca 2021. Pracovný pomer jeho zamestnanca trval od 1.  februára 2019 do 25. marca 2021. Neuspokojené nároky si zamestnanec môže uplatniť za toto obdobie najviac v rozsahu troch mesiacov.

Zamestnancovi jeho zamestnávateľ nevyplatil mzdu za obdobie od 1. októbra 2020 do 28. februára 2021, teda za obdobie piatich mesiacov.

Jeho hrubá mzda v tom období predstavovala 1 145 eur mesačne, čomu zodpovedá v čistom suma 875 eur.

V Sociálnej poisťovni si uplatní nárok na dávku garančného poistenia, ktorá sa vypláca za najviac tri mesiace.

Poisťovňa mu vyplatí jednorazovú dávku garančného poistenia v sume 2 430 eur (2 625×3).

Príklad č.2                    

Zamestnávateľ sa stal platobne neschopným 15. januára 2021.

Zamestnanec skončil pracovný pomer u tohto zamestnávateľa po vzniku platobnej neschopnosti k 28. februáru 2021 a uplatňuje si nárok ku dňu skončenia pracovného pomeru.

Neuspokojené nároky si môže zamestnanec uplatniť za obdobie trvania pracovného pomeru, teda od 1. septembra 2019 do 28. februára 2021, a to najviac v rozsahu 3 mesiacov.

Zamestnancovi jeho zamestnávateľ nevyplatil mzdu za obdobie od 1. novembra 2020 do 28. februára 2021, teda za obdobie štyroch mesiacov.

Jeho hrubá mzda v tom období predstavovala 1 510 eur mesačne, čomu zodpovedá v čistom približne 1 130 eur mesačne. V Sociálnej poisťovni si uplatní nárok na dávku garančného poistenia, ktorá sa vypláca za najviac tri mesiace.

Jednorazová dávka garančného poistenia by teoreticky mala dosiahnuť 3 390 eur (1 130×3).

Najvyššia možná dávka garančného poistenia je však od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 v sume 3 276 eur, a preto Sociálna poisťovňa vyplatí dávku garančného poistenia v tejto maximálnej možnej výške.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

garančné poistenieknow-howknowhowPrémiový obsahrok 2021

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Mzdy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X