Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny za august 2013

Legislatívne zmeny za august 2013
Fotobanka Pixmac
11. septembra 2013 Zdroj Podnikam.SK, PH Tlačiť
V auguste 2013 boli predložené, prerokovávané alebo schválené viaceré zmeny týkajúce sa podnikateľov. Prečítajte si o nich viac.

Novela zákona o sociálnom poistení

Novela navrhuje tieto zmeny:
 • status samostatne zárobkovo činnej osoby na účely sociálneho poistenia neposudzovať v závislosti od registrácie u správcu dane, ale od dosahovania príjmov z výkonu samostatnej zárobkovej činnosti,
 • umožniť poberanie nemocenských dávok v súbehu s príjmom dosahovaným v období nároku na výplatu dávky, ak nejde o príjem za prácu vykonávanú v období trvania nároku na výplatu nemocenskej dávky,
 • skrátenie obdobia, za ktoré sa skúma zaplatenie poistného na nemocenské poistenie na účely nemocenských dávok  pre samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby z desiatich na päť rokov,
 • navrhuje sa vylúčiť osoby, ktoré sú zodpovedné za plnenie povinností zamestnávateľa  v sociálnom poistení (štatutárny orgán, ktorý má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo člena štatutárneho orgánu, ktorý má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa), z okruhu zamestnancov na účely garančného poistenia a súčasne sa z obdobia dôchodkového poistenia navrhuje vylúčiť obdobie dôchodkového poistenia takéhoto zamestnanca, ak poistné na dôchodkové poistenie nebolo zaplatené, z dôvodu že má vplyv na výsledky hospodárenia zamestnávateľa a nesie zodpovednosť za neplnenie povinnosti odvádzať poistné na sociálne poistenie,
 • navrhuje sa, aby nezaplatenie poistného na poistenie v nezamestnanosti v sume nižšej ako 5 eur  nemalo vplyv na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti dobrovoľne poistenej osoby,
 • navrhuje sa novo upraviť určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby,
 • zrušiť prihlasovaciu a odhlasovaciu povinnosť na povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe a zaviesť povinnosť Sociálnej poisťovne oznámiť samostatne zárobkovo činnej osobe vznik povinného poistenia, ako aj výšku poistného,
 • zánik dobrovoľného poistenia, ak dobrovoľne poistená osoba nezaplatila poistné na dobrovoľné poistenie dva kalendárne mesiace za sebou idúce,
 • zrušiť možnosť postúpenia pohľadávok Sociálnej poisťovne na inú osobu, okrem právnickej osoby so 100 % majetkovou účasťou štátu,
 • zaplatením dlžnej sumy pohľadávky na poistnom postúpenej tretej osobe považovať poistné za zaplatené na účely nároku na dávku,
 • umožniť povolenie splátok dlžných súm aj na pohľadávkach na dávkach,
 • zvýšiť diskontnú úrokovú sadzbu pri povolení splátok dlžných súm poistného na trojnásobok ročnej základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej ku dňu povolenia splátok dlžných súm (najmenej 10 %),
 • Zákon schválila vláda a bude sa ním zaoberať parlament.
 • Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2014, okrem ustanovení, ktoré sa týkajú zníženia administratívneho zaťaženia samostatne zárobkovo činných osôb, pri ktorých sa navrhuje účinnosť od 1. januára 2015.
 • Viac informácií nájdete tu.

Novela zákona o účtovníctve

Predmetom novely zákona je
 • Zostavovanie účtovnej závierky v skrátenom rozsahu pre mikro účtovné jednotky. Účtovná závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Zjednodušuje sa rozsah účtovnej závierky. Súvaha a výkaz ziskov a strát sa zostavuje v skrátenom rozsahu. Poznámky obsahujú len minimum údajov, ktoré smernica požaduje uvádzať. Obsah účtovnej závierky je vymedzený tak, aby obsahoval všetky základné údaje potrebné pre používateľa účtovnej závierky.
 • Zverejňovanie údajov účtovnej závierky prostredníctvom registra účtovných závierok. Novela zákona pokračuje v  legislatívnom procese dotvárania registra a zdokonaľuje sa jeho aplikácia. Na rozdiel od súčasnej úpravy, do registra sa budú ukladať aj výročné správy a zaniká povinnosť ukladania priebežných účtovných závierok.
 • Zaniká povinnosť ocenenia cenných papierov a derivátov reálnou hodnotou pre mikro účtovné jednotky. Ide o významné odbúranie oceňovania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vytvára sa priestor, aby mikro účtovné jednotky nemuseli vynakladať finančné prostriedky na získanie informácií o reálnej hodnote.
 •  Znižuje sa periodicita na inventarizáciu majetku. Dlhodobý majetok sa bude musieť inventarizovať len raz za štyri roky a peňažné prostriedky v hotovosti len ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
 • Spresňuje sa oceňovanie pre účtovné jednotky finančného sektora. Návrh zákona spresňuje oceňovanie reálnou hodnotou pre obchodníka s cennými papiermi, platobnú inštitúciu, inštitúciu elektronických peňazí, pobočku zahraničnej finančnej inštitúcie a pre cenné papiere a deriváty v majetku fondu.
 • Zmierňujú sa povinnosti pri vedení účtovníctva pre účtovné jednotky, ktoré neboli zriadené na účely podnikania. Medzi tieto úpravy patrí
– zrušenie povinnosti účtovania zásob spôsobom A, ak majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
– možnosť uplatniť v účtovníctve daňové odpisy, ak tento spôsob vyhovuje účtovnej jednotke na požiadavky vykázania základu dane,
– možnosť účtovania opravných položiek a rezerv v súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov a so zohľadnením významnosti hodnôt rezerv a opravných položiek,
– zrušenie povinnosti oceňovania cenných papierov a derivátov reálnou hodnotou,
– umožniť účtovnej jednotke účtovať na účtoch časového rozlíšenia podľa hladiny významnosti týchto položiek a podľa toho, či ide o každoročne sa opakujúce plnenia.
 • Zákon schválila vláda a bude sa ním zaoberať parlament.
 • Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2014.
 • Viac informácií nájdete tu.

Novela zákona o cenách

Za účelom zníženia administratívnej záťaže podnikateľov, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien, sa navrhuje zrušiť povinnosť viesť a uchovávať cenovú evidenciu s výnimkou tých, ktorí spĺňajú minimálne dve z nasledujúcich troch podmienok:
 • celková suma ich majetku presahuje 350 000 eur,
 • obrat presahuje 700 000 eur a
 • ide o podnikateľov s počtom zamestnancov vyšším ako desať.
 • Zákon schválila vláda a bude sa ním zaoberať parlament.
 • Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2014.
 • Viac informácií nájdete tu.

Novela zákona o dani z príjmov

Podľa návrhu poslancov za SDKÚ-DS Ivana Štefanca a Pavla Freša by sa suma výdavkov na dary, o ktoré si  firmy budú môcť znížiť daňový základ, mala dvojnásobne zvýšiť. Upravuje sa aj výška darov, ktoré možno zahrnúť do daňového základu zo 16,60 eur na 33 eur. Taktiež sa zavádza možnosť uplatniť si daňovo náklady na pohostenie obchodných  partnerov.
 • Novela zákona bola predložená do parlamentu.
 • Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2014.
 • Viac informácií nájdete tu.

Novela zákona o sociálnom poistení

Poslanecký návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Švejnu a Gabriela Csicsaia navrhuje oslobodiť  od  platenia  odvodov  príjem  z  dohôd  do  výšky  životného minima, ktoré v súčasnosti dosahuje 198,09 eura.  Ak tento návrh parlament schváli, dohodári by z príjmu z dohody do výšky životného minima neplatili žiadne odvody a zamestnávatelia by tak ako do konca minulého  roka  platili len poistné na garančné a úrazové poistenie vo výške 1,05  % z príjmu.
Ak mesačný príjem týchto osôb presiahne sumu životného minima, bude dohodár platiť poistné na starobné poistenie a zamestnávateľ bude platiť poistné na starobné, garančné  a  úrazové poistenie  a  poistné  do  rezervného fondu. Odvodová sadzba pre dohodára by tak dosiahla 4 % z príjmu a zamestnávateľ by platil odvody vo výške 19,8 % z príjmu dohodára. Dohodári bez ohľadu na mesačný príjem podľa predloženého  návrhu  nemajú  byť  povinní  odvádzať  poistné  na invalidné poistenie, ani poistné na zdravotné poistenie. Za dohodárov nemá platiť poistné na invalidné poistenie a zdravotné poistenie ani zamestnávateľ.
 • Novela neobsahuje navrhovaný termín účinnosti.
 • Viac informácií nájdete tu.

Novela zákona o zdravotnom poistení

Do parlamentu opoziční poslanci predložili aj návrh novely zákona o zdravotnom poistení, ktorou sa má zrušiť platenie zdravotných odvodov z dividend a podielov na zisku  obchodných spoločností.
 • Novela neobsahuje navrhovaný termín účinnosti.
 • Viac informácií nájdete tu a tu.

Novela zákona o účtovníctve

Podľa návrhu poslancov za SaS by počet podnikateľských subjektov, ktorým zákon ukladá povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom, mohol klesnúť zo súčasných približne 6,5  tis. na 2 tis. podnikateľských subjektov. Novela by mala zvýšením hranice pre povinný audit znížiť administratívne zaťaženie, ktoré sa týka približne 4,5  tis. podnikateľských  subjektov.
Návrh novely zákona predpokladá úsporu pre podnikateľské subjekty 22 mil. eur, pričom jeden subjekt by mal na audite ušetriť 1 160 až 15 000 eur. Navrhuje sa zvýšenie celkovej sumy majetku u účtovnej jednotky zo súčasných 1 000 000 eur na úroveň 4 400 000 eur a zvýšenie hodnoty čistého obratu, ktorého presiahnutím má obchodná spoločnosť povinne vytvárajúca základné imanie a družstvo povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom na 8 800 000 eur.
Navrhuje sa zvýšenie priemerného prepočítaného počtu zamestnancov v jednom účtovnom období, pri prekročení ktorého vzniká obchodnej spoločnosti povinne vytvárajúcej základné imanie alebo družstvu povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom, a to zo súčasných 30 zamestnancov na 50 zamestnancov.
 • Novela zákona bola predložená do parlamentu.
 • Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2014.
 • Viac informácií nájdete tu.

Novela zákona o dlhopisoch

V tejto novele sa navrhuje vydávanie konvertibilných dlhopisov pre širší okruh emitentov, vrátane spoločností s ručením obmedzeným. Novela zákona by mala podľa  návrhu rezortu financií znížiť administratívnu náročnosť vydávania nových emisií dlhopisov, pričom by sa mali zrušiť niektoré nadbytočné  informačné  povinnosti.  Rezort  tiež  navrhuje  zaviesť inštitút  schôdzí  majiteľov  dlhopisov,  ktoré  sú  na  vyspelých kapitálových  trhoch  zaužívané  pri  spoločnom  presadzovaní  práv majiteľov dlhopisov.
 • Novela zákona bola predložená do medzirezortného pripomienkového konania.
 • Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2014.
 • Viac informácií nájdete tu.

Zákon o živnostenských licenciách

V ďalšej opozičnej novele sa navrhuje zaviesť jednoduchú formu kúpy licencie na rok dopredu, ktorá umožní živnostníkovi podnikať bez potreby ďalšej administratívy. Okrem podpory hospodárskeho rastu preto očakávajú pozitívny dopad aj na zamestnanosť.
Ročná výška licencie by mala pritom byť stanovená ako súčet minimálnych odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a sumy 500 eur. Poslanci Ivan Štefanec a Pavol Frešo zároveň v zákone o živnostenských licenciách navrhujú, aby ich mohol využiť len živnostník, ktorý nie je povinný sa registrovať na daň z pridanej hodnoty, nie je zamestnávateľ a okrem iného nemá napríklad nedoplatky na dani a odvodoch.
 • Novela zákona bola predložená do parlamentu.
 • Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. decembra 2013.
 • Viac informácií nájdete tu a tu.

Opatrenie MF SR o vzore kontrolného výkazu k DPH

Rezort financií predložil do pripomienkového konania návrh opatrenia o vzore kontrolného výkazu k dani z pridanej  hodnoty. Platitelia dane budú povinní uvádzať  v kontrolnom výkaze len tie údaje, ktoré oni sami neuvádzajú už v iných typoch výkazov, ako sú napríklad colné vyhlásenia pri vývoze tovarov do tretích štátov, prípadne súhrnné výkazy pri intrakomunitárnych dodaniach tovarov do iných členských štátov. Keďže sa kontrolný výkaz bude predkladať elektronicky, vzor  kontrolného výkazu nemá listinnú podobu vo forme tlačiva, ale len elektronickú podobu.
 • Opatrenie má byť účinné od 1. januára budúceho roka.
 • Viac informácií nájdete tu.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

18sep8:30Process Management – Riadenie Procesov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

18sep8:30Process Management – Riadenie Procesov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

18sep9:30Budúcnosť recruitingu s CHAT GPT9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X