Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Od 1. 1. 2023 by malo byť založenie s.r.o. a podnikanie zahraničných osôb na Slovensku jednoduchšie

založenie s.r.o.
založenie s.r.o. Foto: Getty Images
3. októbra 2022 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda s pripomienkou schválila novelu Obchodného zákonníka, ktorá by mala zjednodušiť založenie spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy. Navrhuje sa tiež zavedenie  interaktívneho sprievodcu cez jednotlivé kroky prípravy takejto spoločenskej zmluvy a následne zavedenie elektronickej služby obchodného registra na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy vypracovanej pomocou vzoru.

Nakoľko ide len o zjednodušenú možnosť nad rámec existujúcej právnej úpravy, v prípade ak sa zakladateľ spoločnosti rozhodne založiť spoločnosť s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom, navrhovanou úpravou sa nevyžaduje osobitný postup získania živnostenského oprávnenia prostredníctvom živnostenského úradu.

Po splnení zákonných podmienok budú vedieť zakladatelia založiť a aj zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra online v rámci jedného registrového konania.

Návrhom zákona sa zavádza aj zoznam voľných živností, pričom ak zakladatelia budú postupovať zjednodušeným spôsobom založenia a zapísania do obchodného registra vo vzťahu k týmto voľným živnostiam (maximálny počet 15 voľných živností pri prvozápise), vznikne živnostenské oprávnenie automaticky zápisom do obchodného registra (pred zápisom do obchodného registra nie je potrebné žiadať živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení). V oboch prípadoch je príslušný Okresný súd Žilina.

Návrhom zákona sa zavedie aj možnosť výmeny informácií cez systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností o podnikoch a organizačných zložkách podnikov slovenských právnických osôb medzi zahraničnými
obchodnými registrami alebo inými evidenciami, v ktorých je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby povinná ukladať listiny a registrovými súdmi, ako aj výmena informácií o zahraničnej osobe, ktorej podnik alebo organizačná zložka podniku je zapísaná v obchodnom registri medzi zahraničnými registrami alebo inými evidenciami a registrovými súdmi. Návrhom zákona sa tiež zavádza povinnosť oznámenia zahraničnému
obchodnému registru, do ktorého je zapísaný podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby, že došlo k uloženiu účtovnej závierky.

Návrhom zákona sa umožní obchodným spoločnostiam, rozšíriť svoju činnosť prostredníctvom registrácie dcérskych spoločností či pobočiek, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť právnu istotu, čím sa minimalizujú prípady, kedy v dôsledku oneskorenia pri registrácii spoločnosti alebo príliš vysokej neistote v dôsledku nejasných postupov dochádza k strate obchodných príležitostí alebo k rozhodnutiu spoločnosť nezaložiť

V prípade schválenia by zmeny platili od 1. 1. 2023.

Podnikanie zahraničných osôb

Ustanovenie § 21 odsek 6 upravuje jednotlivé zákonné podmienky, za splnenia ktorých možno zriadiť podnik alebo organizačnú zložku zahraničnej právnickej osoby zjednodušene.

Zriadiť podnik alebo organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore, možno aj zjednodušeným spôsobom, ak sú splnené tieto podmienky:

 • podnik alebo organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby sa zriaďuje za účelom podnikania,
 • predmetom podnikania podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní
 • predmet podnikania podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní.

Týmto nie sú dotknuté ďalšie podmienky na zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra.

Založenie spoločnosti

§ 57 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak to tento zákon pripúšťa, spoločnosť môže byť založená aj zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy.“.

Týmto ustanovením sa do Obchodného zákonníka dopĺňa možnosť založenia obchodnej spoločnosti zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy. Tento režim bude možné uplatniť iba vo vzťahu k spoločnosti s ručením obmedzeným.

Tento proces založenia je potrebné vnímať ako možnosť nad rámec už existujúcej právnej úpravy založenia obchodnej spoločnosti, t.j. iba sa rozširuje možnosti založenia obchodnej spoločnosti o zjednodušenú alternatívu.

Osobitné ustanovenia o zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom prostredníctvom vzoru spoločenskej zmluvy

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená aj zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy, ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle aj v anglickom jazyku.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy, ak sú splnené tieto podmienky:

 1. spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov,
 2. spoločnosť je založená za účelom podnikania,
 3. predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,
 4. predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,
 5. obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu „s. r. o.“,
 6. vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,
 7. správcom vkladu je konateľ a
 8. spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.

Ustanovením odseku 2 nie sú dotknuté ďalšie podmienky na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.

Registrovým súdom spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy a podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá sa zriaďuje zjednodušeným spôsobom, je Okresný súd Žilina.

Zmeny v živnostenskom zákone

Zavádza sa pravidlo, že pri právnickej osobe, ktorá sa zakladá zjednodušeným spôsobom a podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá sa zriaďuje zjednodušeným spôsobom podľa osobitného predpisu a zapisuje do obchodného registra, vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu právnickej osoby, podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra.

Uvedené pravidlo sa týka len prevádzkovania živností uvedených v prílohe č. 4a živnostenského zákona a len pre účely založenia spoločnosti, podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom.

Na vydanie živnostenského oprávnenia je aj pri zjednodušenom založení príslušný živnostenský úrad. Na základe údajov z informačných systémov orgánov verejnej správy, vydá živnostenský úrad živnostenské oprávnenie bezodkladne po vykonaní zápisu právnickej osoby, podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra. Zápis právnickej osoby, podniku a organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra vykonáva registrový súd, ktorý o tejto skutočnosti informuje živnostenský úrad. Pri zjednodušenom založení tak odpadá jeden z krokov pred zápisom spoločnosti do obchodného registra a to povinnosť zapisovaných osôb žiadať živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Zoznam voľných živností pre účely založenia právnickej osoby a zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom je uvedený v prílohe č. 4a:

Zoznam voľných živností pre účely založenia právnickej osoby a zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom

1. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo
2. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
3. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
4. Výroba krmív a kŕmnych zmesí
5. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov
6. Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov
7. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy
8. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
9. Výroba koksu a rafinovaných produktov
10. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
11. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
12. Výroba výrobkov z gumy a plastov
13. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
14. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov
15. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok
16. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
17. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
18. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
19. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia
20. Výroba zdravotníckych pomôcok
21. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
22. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
24. Prípravné práce k realizácii stavby
25. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
26. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
27. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
28. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
29. Záložne
30. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
31. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
32. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
33. Prevádzka malých plavidiel
34. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
35. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
36. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
37. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy
38. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
39. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
40. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
41. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
42. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
43. Verejné obstarávanie
44. Vedenie účtovníctva
45. Finančný lízing
46. Faktoring a forfaiting
47. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
48. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
49. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
50. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
51. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti
52. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
53. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
54. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
55. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
56. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
57. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
58. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí
59. Čistiace a upratovacie služby
60. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
61. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
62. Mimoškolská vzdelávacia činnosť
63. Prevádzkovanie jaslí
64. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
65. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
66. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
67. Poskytovanie sociálnych služieb
68. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
69. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
70. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
71. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
72. Poskytovanie služieb osobného charakteru
73. Pravidelná kontrola detského ihriska

Zmeny v zákone o obchodnom registri

Pri slovenskej právnickej osobe, ktorej podnik alebo organizačná zložka podniku má adresu miesta činnosti v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore, sa do obchodného registra po prijatí oznámenia zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo povinná ukladať listiny, prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností, v rozsahu údajov z tohto oznámenia zapisuje

 • označenie a adresa umiestnenia podniku alebo organizačnej zložky podniku,
 • identifikačné číslo podniku alebo organizačnej zložky podniku, pridelené zahraničným obchodným registrom alebo inou evidenciou, v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo povinná ukladať listiny,
 • dátum zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku do zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie,
 • dátum výmazu podniku alebo organizačnej zložky podniku v zahraničnom obchodnom registri alebo inej evidencii,
 • označenie zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaný podnik alebo organizačná zložka podniku, a číslo zápisu.

Na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd, v ktorého obvode má osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, sídlo, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Osobitné ustanovenia k zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom a zápisu podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom

Pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy registrový súd preverí aj to, či

 • fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti
  1. je spôsobilá na právne úkony,
  2. dosiahla vek 18 rokov,
  3. je bezúhonná a
  4. je zapísaná v registri fyzických osôb,
 • spoločníkmi spoločnosti sú iba osoby, ktoré majú vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • spoločníci spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní spoločnosti zastúpení a
 • spoločníci spoločnosti, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu.

Za bezúhonnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola právoplatne odsúdená. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preverenia bezúhonnosti fyzická osoba, ktorá

 • je štátnym občanom Slovenskej republiky, poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; tieto údaje registrový súd bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky,alebo
 • nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, poskytne výpis z registra trestov alebo rovnocennú listinu vydanú príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom.

Pred zápisom podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom registrový súd preverí aj to, či vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby spĺňa podmienku podľa odseku 1 písm. a) a zahraničná právnická osoba má vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

O vykonaní zápisu údajov do obchodného registra alebo o vykonaní výmazu údajov o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore z obchodného registra, registrový súd bez zbytočného odkladu oznámi tieto skutočnosti zahraničnému obchodnému registru alebo inej evidencii, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je zahraničná osoba povinná ukladať listiny, prostredníctvom systému prepojenia registrov.

Výmena informácií prostredníctvom systému prepojenia registrov

Zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby 

Registrový súd aj bez návrhu vykoná zápis údajov o podniku alebo o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby, ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo povinná ukladať listiny, oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov, že došlo k zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby v zahraničnom obchodnom registri alebo inej evidencii; pred vykonaním zápisu údajov o podniku alebo o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby do obchodného registra, registrový súd potvrdí zahraničnému obchodnému registru alebo inej evidencii, v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo povinná ukladať listiny, prostredníctvom systému prepojenia registrov, doručenie tohto oznámenia.

Zmeny údajov o zahraničnej osobe

Registrový súd aj bez návrhu vykoná zmeny údajov o podniku zahraničnej osoby alebo údajov o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo povinná ukladať listiny, oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov, že došlo k zmene údajov o zapísanej zahraničnej osobe, v rozsahu údajov o

 • obchodnom mene,
 • sídle,
 • identifikačnom čísle zahraničnej osoby pridelenom zahraničným obchodným registrom alebo inou evidenciou, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo povinná ukladať listiny,
 • právnej forme,
 • štatutárnom orgáne alebo dozornom orgáne, ak je zriadený.

Pred vykonaním zmeny údajov o podniku zahraničnej osoby alebo údajov o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, registrový súd potvrdí prostredníctvom systému prepojenia registrov zahraničnému obchodnému registru alebo inej evidencii, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo je povinná ukladať listiny, doručenie tohto oznámenia.

Oznámenie o zmene údajov o slovenskej právnickej osobe 

Registrový súd, bez zbytočného odkladu po vykonaní zmeny zápisu údajov v obchodnom registri pri zapísanej slovenskej právnickej osobe, oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov zahraničným obchodným registrom alebo iným evidenciám, do ktorých je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, že došlo k zmene zápisu údajov o slovenskej právnickej osobe, v rozsahu údajov o

 • obchodnom mene,
 • sídle,
 • identifikačnom čísle,
 • právnej forme,
 • štatutárnom orgáne alebo dozornom orgáne, ak je zriadený.

Registrový súd bez zbytočného odkladu po uložení listiny podľa § 3 ods. 1 písm. g) do zbierky listín oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov zahraničným obchodným registrom alebo iným evidenciám, do ktorých je zapísaný podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, že došlo k uloženiu takejto listiny.

Výmaz podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby 

Súd aj bez návrhu vykoná výmaz podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov, že došlo k zániku alebo k výmazu zapísanej zahraničnej právnickej osoby. Pred vykonaním výmazu registrový súd potvrdí prostredníctvom systému prepojenia registrov zahraničnému obchodnému registru alebo inej evidencii, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, doručenie tohto oznámenia.

Toto neplatí, ak zánik alebo výmaz zahraničnej osoby zo zahraničného obchodného registra alebo z inej evidencie, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, nastali v dôsledku zmeny právnej formy dotknutej zahraničnej osoby, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia zahraničnej osoby zapísanej v zahraničnom obchodnom registri alebo v inej evidencii, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je zahraničná osoba povinná ukladať listiny.

Potvrdenie o vykonaní výmazu pri výmaze podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby sa nevydáva.

Výmaz podniku alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby 

Registrový súd aj bez návrhu vykoná výmaz podniku alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby, ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov, že došlo k zániku alebo k výmazu zapísaného podniku alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby. Registrový súd potvrdí prostredníctvom systému prepojenia registrov zahraničnému obchodného registru alebo inej evidencii, v ktorej bol podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo v ktorej bola povinná ukladať listiny, doručenie tohto oznámenia.

Potvrdenie o vykonaní výmazu pri výmaze podniku slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby sa nevydáva.

Na účely sprístupňovania údajov prostredníctvom systému prepojenia registrov podľa tohto zákona sa pre zapísané osoby používa jedinečný identifikačný znak. Jedinečný identifikačný znak pozostáva z označenia členského štátu, ktorý sprístupňuje údaje prostredníctvom systému prepojenia registrov, označenia obchodného registra alebo inej evidencie, v ktorej je zapísaná osoba zapísaná alebo v ktorej je zapísaná osoba povinná ukladať listiny a z identifikačného čísla zapísanej osoby. Registrový súd oznamuje údaje prostredníctvom systému prepojenia registrov bezplatne.

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2023

Ustanovenie § 11 ods. 1 písm. a) sa nepoužije, ak fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby nesplní povinnosť podľa § 15g ods. 10 z dôvodu nesplnenia povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do 30. septembra 2022.

Od vymáhania pokuty za nesplnenie povinnosti podľa § 15g ods. 10 uloženej podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2022 z dôvodu nesplnenia povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do 30. septembra 2022 sa upustí.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Obchodný zákonníkrok 2023založenie s.r.o.

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X