Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Od 1. 1. 2023 by malo byť založenie s.r.o. a podnikanie zahraničných osôb na Slovensku jednoduchšie

založenie s.r.o.
založenie s.r.o. Foto: Getty Images
27. júla 2022 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza novela Obchodného zákonníka, ktorá by mala zjednodušiť založenie spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy. Navrhuje sa tiež zavedenie  interaktívneho sprievodcu cez jednotlivé kroky prípravy takejto spoločenskej zmluvy a následne zavedenie elektronickej služby obchodného registra na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy vypracovanej pomocou vzoru.

Nakoľko ide len o zjednodušenú možnosť nad rámec existujúcej právnej úpravy, v prípade ak sa zakladateľ spoločnosti rozhodne založiť spoločnosť s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom, navrhovanou úpravou sa nevyžaduje osobitný postup získania živnostenského oprávnenia prostredníctvom živnostenského úradu.

Po splnení zákonných podmienok budú vedieť zakladatelia založiť a aj zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra online v rámci jedného registrového konania.

Návrhom zákona sa zavádza aj zoznam voľných živností, pričom ak zakladatelia budú postupovať zjednodušeným spôsobom založenia a zapísania do obchodného registra vo vzťahu k týmto voľným živnostiam (maximálny počet desiatich voľných živností pri prvozápise), vznikne živnostenské oprávnenie automaticky zápisom do obchodného registra (pred zápisom do obchodného registra nie je potrebné žiadať živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení). V oboch prípadoch je pre prvý zápis údajov výlučne príslušný Okresný súd Žilina.

Návrhom zákona sa do právneho poriadku transponujú požiadavky, ktoré vyplývajú zo smernice s cieľom upraviť technické nástroje, ktoré umožnia zriadiť podnik zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom, ak sú splnené zákonné podmienky, ako aj možnosť výmeny informácií o podnikoch a organizačných zložkách podnikov prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

Návrhom zákona sa zavedie aj možnosť výmeny informácií cez systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností o podnikoch a organizačných zložkách podnikov slovenských právnických osôb medzi  zahraničnými obchodnými registrami alebo inými evidenciami, v ktorých je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby povinná ukladať listiny a registrovými súdmi, ako aj výmena informácií o zahraničnej osobe, ktorej podnik alebo organizačná zložka podniku je zapísaná v obchodnom registri medzi zahraničnými registrami alebo inými evidenciami a registrovými súdmi.

Návrhom zákona sa tiež zavádza povinnosť oznámenia zahraničnému obchodnému registru, do ktorého je zapísaný podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby, že došlo k uloženiu účtovnej závierky.

Návrhom sa umožní obchodným spoločnostiam, rozšíriť svoju činnosť prostredníctvom registrácie dcérskych spoločností či pobočiek, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť právnu istotu, čím sa minimalizujú prípady, kedy v dôsledku oneskorenia pri registrácii spoločnosti alebo príliš vysokej neistote v dôsledku nejasných postupov dochádza k strate obchodných príležitostí alebo k rozhodnutiu spoločnosť nezaložiť.

V prípade schválenia by zmeny platili od 1. 1. 2023.

Podnikanie zahraničných osôb

Ustanovenie § 21 odsek 6 upravuje jednotlivé zákonné podmienky, za splnenia ktorých možno zriadiť podnik alebo organizačnú zložku zahraničnej právnickej osoby zjednodušene.

Zriadiť podnik alebo organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby možno aj zjednodušeným spôsobom, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • a) podnik alebo organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby sa zriaďuje za účelom podnikania,
 • b) predmetom podnikania podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,
 • c) predmet podnikania podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby netvorí viac ako desať vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní.

Ustanovením odseku 6 nie sú dotknuté ďalšie podmienky na zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra.

Založenie spoločnosti

§ 57 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak to tento zákon pripúšťa, spoločnosť môže byť založená aj zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného vzoru spoločenskej zmluvy.“.

Týmto ustanovením sa do Obchodného zákonníka dopĺňa možnosť založenia obchodnej spoločnosti zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného vzoru spoločenskej zmluvy. Tento režim bude možné uplatniť iba vo vzťahu k spoločnosti s ručením obmedzeným.

Tento proces založenia je potrebné vnímať ako možnosť nad rámec už existujúcej právnej úpravy založenia obchodnej spoločnosti, t.j. iba sa rozširuje možnosti založenia obchodnej spoločnosti o zjednodušenú alternatívu.

Osobitné ustanovenia o zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom prostredníctvom vzoru spoločenskej zmluvy

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená aj zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného vzoru spoločenskej zmluvy, ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného vzoru, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 1. spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov,
 2. spoločnosť je založená za účelom podnikania,
 3. predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,
 4. predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako desať vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,
 5. obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu „s. r. o.“,
 6. vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,
 7. správcom vkladu je konateľ a
 8. spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.

Ustanovením odseku 2 nie sú dotknuté ďalšie podmienky na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.

Registrovým súdom na prvý zápis údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného vzoru spoločenskej zmluvy a na prvý zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá sa zriaďuje zjednodušeným spôsobom, do obchodného registra je výlučne Okresný súd Žilina.

Zmeny v živnostenskom zákone

Zavádza sa pravidlo, že pri právnickej osobe, ktorá sa zakladá zjednodušeným spôsobom a podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá sa zriaďuje zjednodušeným spôsobom podľa osobitného predpisu a zapisuje do obchodného registra, vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu právnickej osoby, podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra.

Uvedené pravidlo sa týka len prevádzkovania živností uvedených v prílohe č. 4a živnostenského zákona a len pre účely založenia spoločnosti, podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom.

Na vydanie živnostenského oprávnenia je aj pri zjednodušenom založení príslušný živnostenský úrad. Na základe údajov z informačných systémov orgánov verejnej správy, vydá živnostenský úrad živnostenské oprávnenie bezodkladne po vykonaní zápisu právnickej osoby, podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra.

Zápis právnickej osoby, podniku a organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra vykonáva registrový súd, ktorý o tejto skutočnosti informuje živnostenský úrad. Pri zjednodušenom založení tak odpadá jeden z krokov pred zápisom spoločnosti do obchodného registra a to povinnosť zapisovaných osôb žiadať živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Zoznam voľných živností pre účely založenia právnickej osoby a zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom je uvedený v prílohe č. 4a:

Zoznam voľných živností pre účely založenia právnickej osoby a zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom

Por. SK NACE Názov voľnej živnosti
číslo KÓD
1. 01600.023 Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo  a poľovníctvo
2. 08110.010 Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
3. 10800.023 Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
4. 10910.010 Výroba krmív a kŕmnych zmesí
5. 13300.023 Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov
6. 15100.023 Spracovanie kože, výroba obuvi,  kožených a kožušinových výrobkov
7. 16200.023 Opracovanie drevnej hmoty,  výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku,  slamy
8. 17120.011 Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
9. 19200.010 Výroba koksu a rafinovaných produktov
10. 20130.011 Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
11. 20150.010 Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
12. 22190.010 Výroba výrobkov z gumy a plastov
13. 23100.023 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
14. 24100.023 Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových  výrobkov
15. 26100.023 Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok
16. 27900.020 Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
17. 28220.011 Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
18. 29100.010 Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
19. 32100.023 Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov,  sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia
20. 32500.040 Výroba zdravotníckych pomôcok
21. 37000.011 Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
22. 38210.010 Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
23. 41201.010 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
24. 43120.023 Prípravné práce k realizácii stavby
25. 43390.010 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
26. 45200.030 Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
27. 46190.011 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
28. 47190.010 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
29. 64920.020 Záložne
30. 47190.020 Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
31. 52100.030 Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
32. 49410.010 Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
33. 50300.010 Prevádzka malých plavidiel
34. 52100.023 Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
35. 55200.010 Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
36. 55909.010 Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
37. 56200.023 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy
38. 58110.011 Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
39. 59120.011 Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
40. 62020.011 Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
41. 82100.023 Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
42. 91010.020 Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
43. 82990.010 Verejné obstarávanie
44. 69200.010 Vedenie účtovníctva
45. 64910.010 Finančný lízing
46. 64990.030 Faktoring a forfaiting
47. 64990.040 Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
48. 64920.010 Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
49. 64990.020 Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
50. 68200.010 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
51. 68320.010 Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti
52. 70220.010 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
53. 71129.023 Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
54. 72190.023 Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
55. 73200.023 Reklamné, marketingové, fotografické a informačné  služby, prieskum trhu a verejnej mienky
56. 74900.121 Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
57. 74900.140 Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
58. 77390.023 Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí
59. 81210.010 Čistiace a upratovacie služby
60. 96010.010 Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
61. 84250.011 Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
62. 85590.023 Mimoškolská vzdelávacia činnosť
63. 86909.020 Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
64. 87900.010 Poskytovanie sociálnych služieb
65. 90100.023 Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských,  zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
66. 93290.030 Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
67. 95290.011 Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
68. 96020.040 Služby súvisiace so skrášľovaním tela
69. 96090.010 Poskytovanie služieb osobného charakteru
70. 74900.095 Pravidelná kontrola detského ihriska

Zmeny v zákone o obchodnom registri

Pri slovenskej právnickej osobe, ktorej podnik alebo organizačná zložka podniku má adresu miesta činnosti v niektorom z členských štátov Európskej únie, sa do obchodného registra po prijatí oznámenia zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo povinná ukladať listiny, prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločnosti (ďalej len „systém prepojenia registrov“, okrem údajov podľa § 2 ods. 1 písm. f) zapisuje

 • a) identifikačné číslo podniku alebo organizačnej zložky podniku,
 • b) dátum zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku do zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie,
 • c) dátum výmazu podniku alebo organizačnej zložky podniku v zahraničnom obchodnom registri alebo inej evidencii,
 • d) označenie zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaný podnik alebo organizačná zložka podniku, a číslo zápisu.

Dochádza teda k rozšíreniu rozsahu údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra pri slovenskej právnickej osobe, ktorej podnik alebo organizačná zložka podniku má adresu miesta činnosti v niektorom z členských štátov Európskej únie. Informácie o podniku alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby, ktorá má miesto činnosti v niektorom z členských štátov Európskej únie oznámi registrovému súdu zahraničný obchodný register prostredníctvom systému prepojenia registrov.

Na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd, v ktorého obvode má osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, sídlo, ak osobitný zákon neustanovuje inak

Osobitné ustanovenia k zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom a zápisu podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom 

Pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného vzoru podľa osobitného predpisu registrový súd preverí aj to, či

 • fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti je spôsobilá na právne úkony, dosiahla vek 18 rokov, je bezúhonná, a je zapísaná v registri fyzických osôb,
 • spoločníkmi spoločnosti sú iba osoby, ktoré majú zriadený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA),
 • spoločníci spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní spoločnosti zastúpení, a
 • spoločníci spoločnosti, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu.

Za bezúhonného sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola odsúdená. Na účel preverenia bezúhonnosti poskytne fyzická osoba, ktorá

 • je občanom Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo
 • nie je občanom Slovenskej republiky výpis z registra trestov toho štátu, ktorého je občanom.

O vykonaní zápisu údajov do obchodného registra alebo o vykonaní výmazu údajov o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie z obchodného registra, registrový súd bez zbytočného odkladu oznámi tieto skutočnosti zahraničnému obchodnému registru alebo inej evidencii, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je zahraničná osoba povinná ukladať listiny, prostredníctvom systému prepojenia registrov.

Výmena informácií prostredníctvom systému prepojenia registrov

Zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby 

Registrový súd aj bez návrhu vykoná zápis údajov o podniku alebo o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby, ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je podnik  alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo povinná ukladať listiny, oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov, že došlo k zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby v zahraničnom obchodnom registri alebo inej evidencii; pred vykonaním zápisu údajov o podniku alebo o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby do obchodného registra, registrový súd potvrdí zahraničnému obchodnému registru alebo inej evidencii, v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo povinná ukladať listiny, prostredníctvom systému prepojenia registrov, doručenie tohto oznámenia.

Zmeny údajov o zahraničnej osobe

Registrový súd aj bez návrhu vykoná zmeny pri údajoch o podniku zahraničnej osoby alebo pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo povinná ukladať listiny, oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov, že došlo k zmene údajov o zapísanej zahraničnej osobe, v rozsahu údajov o

 • obchodnom mene,
 • sídle,
 • identifikačnom čísle,
 • právnej forme,
 • štatutárnom orgáne alebo dozornom orgáne, ak je zriadený.

Pred vykonaním zmeny údajov o podniku zahraničnej osoby alebo údajov o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, registrový súd potvrdí prostredníctvom systému prepojenia registrov zahraničnému obchodnému registru alebo inej evidencii, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo je povinná ukladať listiny, doručenie tohto oznámenia.

Oznámenie o zmene údajov o slovenskej právnickej osobe 

Registrový súd, bez zbytočného odkladu po vykonaní zmeny zápisu údajov v obchodnom registri pri zapísanej slovenskej právnickej osobe, oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov zahraničným obchodným registrom alebo iným evidenciám, do ktorých je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, že došlo k zmene zápisu údajov o slovenskej právnickej osobe, v rozsahu údajov o

 • obchodnom mene,
 • sídle,
 • identifikačnom čísle,
 • právnej forme,
 • štatutárnom orgáne alebo dozornom orgáne, ak je zriadený.

Registrový súd bez zbytočného odkladu po uložení listiny do zbierky listín oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov zahraničným obchodným registrom alebo iným evidenciám, do ktorých je zapísaný podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, že došlo k uloženiu takejto listiny. 

Výmaz podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby 

Súd aj bez návrhu vykoná výmaz podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov, že došlo k zániku alebo k výmazu zapísanej zahraničnej právnickej osoby. Pred vykonaním výmazu registrový súd potvrdí prostredníctvom systému prepojenia registrov zahraničnému obchodnému registru alebo inej evidencii, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, doručenie tohto oznámenia.

To neplatí, ak zánik alebo výmaz zahraničnej osoby zo zahraničného obchodného registra alebo z inej evidencie, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, nastali v dôsledku zmeny právnej formy dotknutej zahraničnej osoby, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia zahraničnej osoby zapísanej v zahraničnom obchodnom registri alebo v inej evidencii, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je zahraničná osoba povinná ukladať listiny.

Potvrdenie o vykonaní výmazu pri výmaze podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby sa nevydáva.

Výmaz podniku alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby 

Registrový súd aj bez návrhu vykoná výmaz podniku alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby, ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov, že došlo k zániku alebo k výmazu zapísaného podniku alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby. Registrový súd potvrdí prostredníctvom systému prepojenia registrov zahraničnému obchodného registru alebo inej evidencii, v ktorej bol podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo v ktorej bola povinná ukladať listiny, doručenie tohto oznámenia.

Potvrdenie o vykonaní výmazu pri výmaze podniku slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby sa nevydáva.

Registrový súd oznamuje údaje prostredníctvom systému prepojenia registrov bezodplatne.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Obchodný zákonníkrok 2023založenie s.r.o.

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X