Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Opatrenia súvisiace s koronavírusom v oblasti správy daní a správnych poplatkov. Kedy nemusíte zaplatiť správny poplatok?

správne poplatky
správne poplatky Foto: Getty Images
29. apríla 2020 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

V súvislosti s koronavírusom vláda schválila už viacero opatrení, ktoré majú zmierniť dopad pandémie na podnikateľov. V článku sme sa zamerali na opatrenia v oblastisprávy daní a správnych poplatkov.

Spôsob doručovania podania

Daňový subjekt, ktorý nie je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy a zároveň nejde o také podanie, ktoré predpísanú štruktúrovanú formu (napr. daňové priznanie), môže počas pandémie, podať podanie aj iným elektronickým spôsobom, akým je napr. e-mail. Takéto podanie nie je potrebné doručiť do piatich dní aj v listinnej podobe. Finančná správa ho bude považovať za doručené aj bez tohto doplnenia. Najjednoduchším spôsobom takéhoto podania je, že daňový subjekt svoje podanie vytlačí a podpíše a následne naskenuje alebo odfotí, a pošle ho ako prílohu finančnej správe prostredníctvom e-mailu.

V prípade, ak by malo takéto podanie nedostatky, správca dane, takým istým elektronickým prostriedkom ako použil daňový subjekt, t. j. tiež e-mailom, vyzve daňový subjekt na opravu alebo doplnenie tohto podania a súčasne ho poučí o následkoch spojených s neodstránením nedostatkov. Toto sa však nevzťahuje na osoby, ktoré povinné doručovať finančnej správe podania elektronickými prostriedkami a na podania, ktoré majú predpísanú štruktúrovanú formu.

Zmeškanie lehoty

Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie, sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. To neplatí pre podanie daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu a platenie dane a preddavkov na daň. Ak daňový subjekt počas obdobia nevykoná určitý úkon (napr. podanie odvolania, predloženie dokladov správcovi dane, atď.) v zákonom stanovenej alebo správcom dane požadovanej lehote, zo zákona sa mu odpustí zmeškanie tejto lehoty. Zo strany daňového subjektu teda nie je potrebná žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty, ale je potrebné, aby v náhradnej lehote (do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie) vykonal predmetný úkon. Takéto odpustenie zmeškania lehoty sa okrem daňových priznaní, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu nemôže aplikovať ani na také povinnosti, na ktoré neexistuje lehota na plnenie, napr. niečo strpieť alebo niečoho sa zdržať. Ide napr. o predbežné opatrenie alebo záložné právo podľa daňového poriadku.

Doručovanie

Ak sa počas obdobia pandémie doručuje písomnosť do vlastných rúk prostredníctvom poštového podniku, postupuje sa podľa podmienok doručovania poštových zásielok určených poštovým podnikom. Ak si nevyzdvihne fyzická osoba alebo právnická osoba písomnosť do konca lehoty, v ktorej bola uložená poštovým podnikom, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa takáto fyzická osoba alebo právnická osoba o uložení nedozvedela. O uložení písomnosti pošta vhodným spôsobom vyrozumie fyzickú alebo právnickú osobu (žltý papierik do poštovej schránky).

Prerušenie daňovej kontroly

Daňová kontrola sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie. Ak daňový subjekt žiadosť o prerušenie daňovej kontroly nepodá, v jej vykonávaní sa bude naďalej pokračovať. Právne účinky úkonov vykonaných do dňa podania žiadosti daňového subjektu o prerušenie daňovej kontroly zostávajú zachované.
V doteraz prerušený daňových kontrolách, ktoré boli prerušené v zmysle zákona č. 67/2020 Z. z., sa bude pokračovať, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové kontroly prerušili. Ak daňový subjekt podá žiadosť o prerušenie takejto daňovej kontroly, tak sa táto kontrola znovu preruší, a to odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňovej kontroly. Ak však daňové kontroly boli na žiadosť daňového subjektu prerušené, alebo ak ešte nepominuli dôvody, pre ktoré boli daňové kontroly prerušené podľa § 61 daňového poriadku (napr. z dôvodu medzinárodnej výmeny informácii), tieto daňové kontroly zostávajú naďalej prerušené.
Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly, pri úkonoch v daňovej kontrole sa odpustenie zmeškania lehoty neuplatní. Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova. Daňový subjekt nemôže namietať, že správca dane neprihliadol na mimoriadne okolnosti a nerešpektoval ustanovenie o automatickom odpustení zmeškania lehoty, avšak naďalej možnosť požiadať o odpustenie zmeškania lehoty podľa daňového poriadku.

Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy

Počas obdobia pandémie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky neaktualizuje zverejnený zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty. Daňové subjekty, ktoré nezaplatia daň v období pandémie, alebo u nich nastali v období pandémie dôvody na zrušenie registrácie na dani z pridanej hodnoty, nebudú zverejňované v zoznamoch vedených finančným riaditeľstvom. Uvedeným ustanovením sa zabráni negatívnym účinkom, ktoré by mohli v dôsledku zverejnenia daňových subjektov v zoznamoch nastať, napr. by daňový subjekt nedostal dotáciu, úver a pod.

Prerušenie daňového konania

Aj daňové konanie, ktoré začne počas obdobia pandémie, sa preruší na žiadosť daňového subjektu. Daňové konanie sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie. Ak daňový subjekt žiadosť o prerušenie daňového konania nepodá, bude sa v ňom naďalej pokračovať. Právne účinky úkonov vykonaných do dňa podania žiadosti daňového subjektu o prerušenie daňového konania zostávajú zachované.
V doteraz prerušený daňových konaniach, ktoré boli doteraz prerušené v zmysle zákona č. 67/2020 Z. z., sa bude pokračovať, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové konania prerušili. Ak daňový subjekt podá žiadosť o prerušenie takéhoto daňového konania, tak sa toto konanie znovu preruší, a to odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňového konania. Ak však daňové konanie bolo na žiadosť daňového subjektu prerušené, alebo ak ešte nepominuli dôvody, pre ktoré boli daňové konania prerušené podľa § 61 daňového poriadku, tieto daňové konania zostávajú naďalej prerušené.
Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňového konania, pri úkonoch v daňovom konaní sa odpustenie zmeškania lehoty neuplatní. Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova. Daňový subjekt nebude môcť namietať, že správca dane neprihliadol na mimoriadne okolnosti a nerešpektoval ustanovenie o automatickom odpustení zmeškania lehoty, avšak naďalej možnosť požiadať o odpustenie zmeškania lehoty podľa daňového poriadku.

Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

Počas obdobia pandémie sa prerušuje plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku, a plynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok, aby nedošlo prijatím všetkých opatrení v období pandémie k zániku týchto práv.

Daňové nedoplatky

Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
To znamená, že na daňový subjekt, ktorému síce daňový nedoplatok počas obdobia pandémie vznikol, pretože nemal ako daň zaplatiť, sa bude pozerať, ako keby tento daňový nedoplatok nemal, ak ho následne v náhradnej lehote zaplatí. Ak však daňový subjekt túto daň nezaplatí ani v náhradnej lehote, bude sa znovu považovať za daňový nedoplatok, a to odo dňa nasledujúceho po uplynutí tejto náhradnej lehoty na jeho zaplatenie.

Ak daňový subjekt neuhradí daň, ktorej splatnosť je 25.05.2020, táto daň sa nestáva daňovým nedoplatkom, ak ju daňový subjekt uhradí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Napríklad, ak obdobie pandémie skončilo 30. 6. 2020, uvedenú daň má daňový subjekt uhradiť do 31. 7. 2020. Ukladanie sankcií za nesplnenie povinnosti zaplatiť daň načas, nie je týmto ustanovením dotknuté. Ak daňový subjekt daň nezaplatí načas, bude mu vyrubený úrok z omeškania.

Daňové preplatky

Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov. Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, podanom od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od 31. marca 2020. Preúčtovanie takýchto daňových preplatkov podľa daňového poriadku týmto ustanovením nie je dotknuté.

Príklad:

Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 počas obdobia pandémie, napr. 15.4.2020, v ktorom si vyčísli daňový preplatok v sume 400 eur. Správca dane vráti tento daňový preplatok do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané, t. j. najneskôr do 10.6.2020.

Príklad:

Daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 ešte pred obdobím pandémie, napr. 10.3.2020, v ktorom si vyčísli daňový preplatok v sume 400 eur. Správca dane vráti tento daňový preplatok do 40 dní odo 31. marca 2020, t. j. najneskôr do 10.5.2020.
Ak však daňový preplatok vznikol daňovníkovi preto, že uhradil vyššiu sumu dane než ako bola vyčíslená v daňovom priznaní, musí si daňovník podať žiadosť o vrátenie daňového preplatku, pričom postupuje sa podľa § 79 daňového poriadku. Postup podľa § 79 daňového poriadku sa uplatní aj na prípad, ak daňový subjekt v daňovom priznaní k dani z príjmov nepožiada o vrátenie daňového preplatku, ale následne podá žiadosť o jeho vrátenie, pričom pokuta za prípadné zníženie uplatneného preplatku sa uloží.

Odloženie daňovej exekúcie

Daňová exekúcia sa počas obdobia pandémie odkladá. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.V daňových exekúciách sa bude pokračovať po skončení obdobia pandémie.

Správne delikty a sankcie

Daňový subjekt sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie a ak daňový subjekt túto povinnosť splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní k dani z príjmov predstavuje zvýšenie dane z príjmov, sa pokuta podľa osobitného predpisu počíta do dňa začatia obdobia pandémie.
Správca dane nevyrubí úrok z omeškania podľa osobitného predpisu, ak daňový subjekt zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v ustanovenej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň z príjmov, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie.
Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal v daňovom priznaní k dani z príjmov uviesť, správca dane uloží pokutu vo výške 100 % z uvedeného rozdielu. Tento rozdiel je daňový subjekt povinný vrátiť.
Pokuta sa neuloží, ak daňový subjekt podá daňové priznanie k dani z príjmov, ktorým si zníži daňový preplatok na dani z príjmov pred jeho vrátením.

Platenie správnych poplatkov

Počas obdobia pandémie sa za úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, správny poplatok neplatí. Neplatenie správneho poplatku sa týka všetkých žiadostí a podnetov na vykonanie spoplatneného úkonu alebo konania orgánu finančnej správy podaných počas obdobia pandémie, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie.
V prípade ak daňovník požiada správcu dane o splátkový kalendár na zaplatenie dane z DPH (z dôvodu pandémie nemá dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie), správny poplatok v období pandémie neplatí, pretože spoplatený úkon je potrebný na zmierenie negatívnych následkov pandémie.
Zaplatiť správny poplatok nemusíte ani v prípade žiadosti o potvrdenie o tom, že nemáte nedoplatok na dani kvôli úveru na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie, nakoľko úkon súvisí so zmiernením negatívnych následkov pandémie. Ak však úver nepotrebujete z dôvodu preklenutia nepriaznivej finančnej situácie, ale z iných dôvodov, ste povinný zaplatiť správny poplatok, nakoľko nejde o úkon súvisiaci so zmiernením negatívnych následkov pandémie. Správny poplatok musíte zaplatiť aj vtedy, ak ste žiadosť o vydanie potvrdenia, že nemáte daňový nedoplatok podali pred pandémiou, pretože nie je zrejmé, že vydanie takého potvrdenia je potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie.
Žiadosť o vydanie novej kartičky (osvedčenia o registrácii DIČ) ako náhrady za stratenú podlieha správnemu poplatku, nakoľko úkon nesúvisí so zmiernením negatívnych následkov pandémie. Rovnako vydanie potvrdenia o výške príjmu a podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 podlieha správnemu poplatku, nakoľko daný úkon nesúvisí so zmiernením negatívnych následkov pandémie.
Ak ste v čase pandémie som požiadali o odpustenie zmeškanej lehoty, pretože ste podali daňové priznanie a zároveň aj zaplatil daň pre závažný dôvod (napr. hospitalizáciu, karanténu) po lehote, nie ste povinný platiť správny poplatok v období pandémie.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

covid19koronavírusmimoriadne opatreniaspráva danísprávne poplatky

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X