Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Register partnerov verejného sektora – zápis konečného užívateľa výhod

partner verejného sektora
partner verejného sektora Foto: Getty Images
2. decembra 2020 Autor Mgr. Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

V aktuálnom článku si priblížime, čo je register partnerov verejného sektora a kto sa zapisuje do jeho evidencie, ktoré osoby majú povinnosť zapísať konečného užívateľa do tohto registra a ako to líši povinnosť zapisovať konečného užívateľa výhod do Registra partnerov verejného sektora od povinnosti zapisovať konečného užívateľa výhod do Obchodného registra.

Register partnerov verejného sektora

Zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a doplnení niektorých zákonov bol zriadený register partnerov verejného sektora (ďalej len ako „zákon“). Register je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje zákonom ustanovené zapisované údaje. Jeho správcom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Údaje zapísané v registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci a v obchodnom styku preukazovať. Údaje zapísané v registri sa sprístupňujú v podobe výpisu z registra a v podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožňujú vyhľadávanie a ich ďalšie automatické spracovanie.

Do registra sa zapisujú nasledovné údaje o fyzickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora:

 • meno a priezvisko,
 • bydlisko,
 • dátum narodenia,
 • zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 • údaje o oprávnenej osobe v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu/ názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.

O fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje

 • obchodné meno,
 • miesto podnikania,
 • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
 • zoznam konečných užívateľov výhod,
 • údaje o oprávnenej osobe.

Do registra sa zapisujú nasledovné údaje o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora:

 • názov alebo obchodné meno organizácie,
 • sídlo,
 • právna forma,
 • IČO, ak bolo pridelené,
 • zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu ako pri fyzickej osobe,
 • zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora,
 • údaje o oprávnenej osobe v rozsahu ako pri fyzickej osobe.

Do registra sa v zmysle ustanovení zákona zapisujú aj ďalšie údaje, ako aj dátum každého overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, dátum zápisu a dátum výmazu zapisovaných údajov a ďalšie, pričom súčasťou registra sú aj príslušné verifikačné dokumenty.

V registri môže mať partner verejného sektora zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu.

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá:

 • prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych fondov s výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, od právnickej osoby zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom, od verejného podniku, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc,
 • prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom alebo od verejného podniku, alebo od zdravotnej poisťovne,
 • uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu,
 • je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu,
 • na ktorú bola postúpená pohľadávka alebo z iného titulu jej má byť plnená pohľadávka voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom alebo
 • ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až štvrtého bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť so zreteľom na všetky okolnosti, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou,

Zákon ustanovuje v § 2 ods. 2 aj negatívne vymedzenie partnera verejného sektora, teda osoby, ktoré nie sú pohľadu zákona považované za partnerov verejného sektora na ktoré sa tak nevzťahujú ustanovené zákonné povinnosti. V tejto súvislosti je ustanovený finančný limit príjmu z verejných zdrojov. Ak osoba tento limit neprekročí, z pohľadu zákona nie je považovaná za partnera verejného sektora a nevzťahujú sa tak na ňu príslušné zákonné povinnosti.

Partnerom verejného sektora nie je ten, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorého hodnota neprevyšuje hodnotu 100 000 eur. Partnerom verejného sektora  nie je ten, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy, ktorého hodnota úhrnne neprevyšuje 250 000 eur.

UPOZORNENIE:

V tejto súvislosti však upozorňujeme, že neexistencia povinnosti zapisovať konečného užívateľa výhod V Registri partnerov verejného sektora nezbavuje príslušný subjekt povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod do Obchodného registra podľa osobitných právnych predpisov, ak sa jej podľa týchto zákonov daná povinnosť týka.

Okrem vyššie uvedených povinných osôb sa do Registra partnerov verejného sektora môžu zapisovať aj iné právnické a fyzické osoby, ktoré tak môžu urobiť na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia. Takýto krok môže napríklad pôsobiť pozitívne a transparente vo vzájomných obchodných vzťahoch.

Oprávnenou osobou je advokát, notár, banka, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, alebo zahraničná osoba oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať rovnaký predmet činnosti ako oprávnená osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnený svoj podnik alebo svoju organizačnú zložku, a ktorá sa na základe písomnej dohody zaviazala plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora,

Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba podľa osobitného predpisu – § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z.

Ak chcú partneri verejného sektora obchodovať s štátom a zúčastňovať sa verejných obstarávaní, musia sa zaregistrovať do registra partnerov verejného sektora. Bez tejto registrácie nemôžu žiadať o finančné prostriedky z verejného rozpočtu alebo sa zúčastňovať verejných obstarávaní.

Registrácia do Registra partnerov verejného sektora

Návrh na zápis údajov do registra môže podať za partnera len oprávnená osoba. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť tejto osobe potrebnú súčinnosť.  Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky registrujúceho orgánu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh na zápis musí byť autorizovaný oprávnenou osobou, inak naň registrový súd neprihliada.

UPOZORNENIE:

Ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je verifikačný dokument. Ak sa návrh na zápis týka oprávnenej osoby, prílohou k návrhu na zápis je vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19, a písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba musí konať vo vzťahu k verejnému partnerovi nestranne a zodpovedá za správnosť predložených údajov. Aj z tohto dôvodu je registrácia partnerov verejného sektora spoplatnená. Cena za registráciu sa líši v závislosti od subjektu, pohybuje sa približne od 400 Eur vyššie.  Pri zložitejších prípadoch môže byť sadzba aj o mnoho vyššia.

Návrh na zápis sa podáva len na Okresnom súde Žilina, pričom register je prístupný na webovom sídle Ministerstva a tvorí súčasť centrálneho informačného systému súdnictva. Prílohy sa prikladajú spolu s návrhom na zápis v elektronickej podobe oprávnenou osobou.

K návrhu na zápis do Registra verejných partnerov je potrebné pripojiť nasledovné listiny:

 • vyhlásenie, že oprávnená osoba (registrujúca) nemá žiaden vzťah k partnerovi verejného sektora,
 • verifikačný dokument, ktorý obsahuje nasledovné údaje: vlastnícku štruktúru spoločnosti, zoznam verejných funkcionárov pôsobiacich v spoločnosti, odôvodnenie, na základe akých informácií je identifikovaný konečný užívateľ výhod, vyhlásenie o skutočnostiach zodpovedajúcich reálnemu stavu,
 • dohodu, na základe ktorej môže oprávnená osoba podať návrh za partnera verejného sektora.

Okresný súd následne zisťuje:

 • či návrh podala oprávnená osoba,
 • či je návrh na zápis úplný,
 • či sú spolu s návrhom na zápis predložené aj príslušné prílohy podľa zákona,
 • či konečný užívateľ výhod uvedený v návrhu zodpovedá konečnému užívateľovi vo verifikačnom dokumente,
 • či verifikačný dokument spĺňa náležitosti podľa zákona,
 • či partner verejného sektora nebol v posledných dvoch rokoch vymazaný z registra.

Za neúplný návrh na zápis sa považuje taký, ktorý nebol podaný na predpísanom elektronickom formulári, v ktorom nie sú uvedené všetky zákonom ustanovené a predpísané údaje a taký, ktorý je nezrozumiteľný.

Ak sú splnené podmienky na registráciu, Okresný súd vykoná zápis v lehote piatich pracovných dní od doručenia návrhu na zápis. Proti vykonaniu zápisu v súlade s návrhom na zápis nie sú prípustné námietky.

Zároveň je dôležité doplniť, že konečného užívateľa výhod je potrebné identifikovať vždy:

 • pri prvom zápise do Registra partnerov,
 • v prípade, ak sa konečný užívateľ zmení,
 • ku 31.12 príslušného kalendárneho roka,
 • v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenami vo vzťahu k verejnej inštitúcii, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením takejto zmluvy alebo uskutočnení jej zmeny. Uvedené však neplatí v prípade, keď bol konečný užívateľ identifikovaná v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy,
 • v súvislosti s plnením zmluvy v prípade, kedy hodnota v úhrne prevyšuje 1 000 000 Eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zmluvy. To však neplatí v prípade, kedy bol konečný užívateľ identifikovaný v posledných šiestich mesiacoch pred plnením zo zmluvy.

O vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá registrujúci orgán potvrdenie v elektronickej podobe, ktoré bez zbytočného odkladu odošle oprávnenej osobe. V potvrdení sa uvedie obsah vykonaného zápisu. Po zápise navrhovaných údajov vydá registrujúci orgán výpis z registra, ktorý bez zbytočného odkladu odošle oprávnenej osobe. Registrácia sa vykonáva ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania zápisu. Zápis do registra sa vykonáva na neurčitý čas.

Sankcie

Ak sa v návrhu na zápis uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch, nie je splnená povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v ustanovenej lehote alebo sa poruší zákaz podľa § 19 registrujúci orgán uloží:

 • partnerovi verejného sektora pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal. Ak hospodársky prospech nemožno zistiť, registrujúci orgán uloží pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur,
 • osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo každému členovi štatutárneho orgánu partnera verejného sektora v čase porušenia povinnosti podľa úvodnej vety pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur.

Zákon ustanovuje aj ďalšie možné sankcie, pričom pri ukladaní pokuty registrujúci orgán prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti.

Zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov a do Obchodného registra

V zmysle novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola od 1.11.2018 prijatá povinnosť zapisovať do Obchodného registra Slovenskej republiky údaje o konečnom užívateľovi výhod v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
 • štátna príslušnosť,
 • druh a číslo dokladu totožnosti,
 • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Pre subjekty, ktoré už boli v tomto čase zapísané, do obchodného registra trvá do 31.12.2019 povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod na základe týchto ustanovení. Každý subjekt, ktorý vznikol po dátume 1.11.2018 je tiež povinný zapisovať tento údaje do Obchodného registra.

Od 1.1.2019 však vstúpila do platnosti a účinnosťou novela s nasledovným znením:

Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora, zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. Zápis podľa prvej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.

Z uvedeného vyplýva, že právnické osoby platne zapísané v Registri partnerov verejného sektora nie sú povinné zapisovať konečného užívateľa ešte aj do Obchodného registra. Naopak to však tak neplatí, to znamená, že ako sme už vyššie spomenuli, ak má právnická osoba zapísaného konečného užívateľa výhod v Obchodnom registri, táto jej splnená povinnosť nenahrádza povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod v Registri partnerov verejného sektora.

Inými slovami, ak si dala právnická osoba zapísať konečného užívateľa výhod do Obchodného registra, aj napriek tomu musí dať zapísať konečného užívateľa výhod aj do Registra partnerov verejného sektora.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

konečný užívateľ výhodPrémiový obsahregister partnerov verejného sektora

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť s.r.o.

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X