Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Registrácia za prijímateľa 2 % z dane na rok 2020 – máte posledné dni

registrácia prijímateľa 2 %
registrácia prijímateľa 2 % Thinkstock
4. decembra 2019 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Organizácie, ktoré sa chcú uchádzať o to, aby im daňovníci poukázali časť zo svojich zaplatených daní, by mali v súčasnosti pozornejšie sledovať kalendár. Registrácia do Zoznamu prijímateľov sa totiž uskutočňuje práve v týchto dňoch.

Registrovať sa za prijímateľa musíte u notára a túto procedúru je potrebné absolvovať každoročne. Už 1. septembra sa začala registrácia do Zoznamu prijímateľov na rok 2020, pričom posledným dňom na registráciu je 15. december tohto roku.

V článku si priblížime aj to, aké doklady potrebujú na registráciu občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, či neinvestičné fondy.

Kto a koľko môže poukázať?

Podmienky použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely určuje zákon o dane z príjmu (595/2003). Ten hovorí, že fyzická môže na osobitné účely poukázať 2 % zo zaplatenej dane.

Táto suma sa zvyšuje na 3 %, ak ide o osobu, ktorá sa venuje dobrovoľníctvu. Ak chce poukázať 3 %, musí k daňovému priznaniu priložiť potvrdenie o tom, že ako dobrovoľník odpracoval aspoň 40 hodín.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Ako je to v prípade, že daňovník je právnickou osobou? Koľko môže poukázať, na aký účel sa smú prostriedky použiť?
 • Ako sa zaregistrovať?
 • Povinnosti pre zaregistrovaný subjekt

Ako je to v prípade, že daňovník je právnickou osobou? Koľko môže poukázať, na aký účel sa smú prostriedky použiť?

Daňovník, ktorý je právnickou osobou, v podaných daňových priznaniach za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 31. decembra 2018 až 31. decembra 2020, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 1 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 1,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na účely vymedzené v § 50 ods. 5. Ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 1,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňových priznaniach v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 0,5 % zaplatenej dane.

Účel takýchto prostriedkov vymedzuje zákon (v § 50 ods. 5). Konkrétne ide o tieto činnosti:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Tieto prostriedky je možné poukázať vybraným subjektom, predovšetkým občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, či neinvestičným fondom. Taktiež môžu byť tieto prostriedky poukázané účelovým zariadeniam cirkvi,organizáciám s medzinárodným prvkom, subjektom výskumu a vývoja, Slovenskému Červenému krížu, či Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

Ako sa zaregistrovať? 

Organizácia musela vzniknúť v roku 2018 a skôr, aby sa mohla v tomto roku registrovať do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020 (teda organizácie, ktoré vznikli v roku 2019 ešte nemôžu byť zapísané do Zoznamu prijímateľov 2%).

K registrácii do Zoznamu prijímateľov je potrebné notárovi predložiť niekoľko dokladov.

1. rozhodnutie o registrácii, t.j. o založení organizácie s právnou subjektivitou, vrátane potvrdenia o pridelení IČO

2. Stanovy, Štatút alebo iný dokument, ktorým sa organizácia riadi a z ktorého je zrejmý predmet činnosti organizácie

3. potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že daná organizácia nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti

4. potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že organizácia nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci organizácie poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení u jednej a niektorí zamestnanci u inej zdravotnej poisťovne, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak organizácia nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.

5. potvrdenie banky o vedení účtu danej organizácie (nie staršie ako 30 dní), na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje. Ak ste v roku 2018 získali z 2% viac ako 33000 €, mali ste povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet na 2% a previesť tam financie z 2%. V tomto prípade notárovi preukazujete už Potvrdenie o vedení tohto nového účtu!

6. Notár môže požadovať preukázanie aktuálnej existencie organizácie

POZOR!

Registráciu je nutné opakovať každoročne

Notár formou notárskej zápisnice osvedčí predloženie týchto dokumentov a údaje o prijímateľovi bez zbytočného odkladu oznámi Komore notárov SR, ktorá vedie Centrálny register prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Zoznam prijímateľov je Notárska komora SR povinná zverejniť do 15. januára 2020.

Ak mimovládna organizácia nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedená v registri a tým jej ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení.

Organizácia sa v roku 2020 môže uchádzať o podiel zo zaplatenej dane od fyzických osôb aj od právnických osôb. Organizácie sa registrujú len raz (do jedného Zoznamu prijímateľov na daný rok), bez ohľadu na to, ktoré osoby budú oslovovať pre získanie podiel zo zaplatenej dane.

Povinnosti pre zaregistrovaný subjekt

Počas roka môže mať zaregistrovaný subjekt určité povinnosti.

  1. Použiť financie z 2% do konca nasledujúceho roka od kedy ich prijali na bankový účet a to na účel, ktorý majú ako predmet činnosti vo svojich Stanovách/Štatútoch/  a súčasne je uvedený v Zákone o dani z príjmov (tento účel im notár osvedčil pri registrácii). Ak prijímateľ nesplní túto povinnosť, tak musí do 90 dní financie vrátiť miestne príslušnému správcovi dane a súčasne sa na neho vzťahujú ustanovenia o porušení rozpočtovej disciplíny podľa osobitného predpisu. (príklad: ak v roku 2018 dostal prijímateľ financie z 2%, musí ich použiť do konca roku 2019).
  2. Ak sa zruší prijímateľ po osvedčení splnenia podmienok do poukázania podielu zaplatenej dane správcom dane, nárok na podiel zaplatenej dane zaniká. Ak sa zruší prijímateľ do 12 mesiacov po poukázaní podielu zaplatenej dane správcom dane, je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť podiel zaplatenej dane správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa. Na nedodržanie tejto povinnosti sa vzťahujú ustanovenia o porušení rozpočtovej disciplíny podľa osobitného predpisu.
  3. Prijímateľ, ktorý v jednom roku dostane z 2% viac ako 3320 €, je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia zoznamu Daňovým riaditeľstvom SR ZVEREJNIŤ presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom Vestníku. Špecifikácia obsahuje najmä výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane, spôsob použitia podielu zaplatenej dane, prípadne výrok audítora, ak to ustanovuje osobitný predpis. (Výrok audítora je povinný, ak prijímateľ prijal v jednom roku viac ako 33000 €). Ak prijímateľ nesplní túto povinnosť, Komora notárov SR nezaradí prijímateľa do zoznamu prijímateľov na obdobie jedného roka počnúc rokom, v ktorom došlo k nesplneniu povinnosti
  4. V prípade, že prijímateľ 2% získa viac ako 33000 €, má povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet v banke a presunúť na tento účet financie z 2%. Tento účet bude aj v budúcnosti používať na prijímanie 2% z daní.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

POPPrémiový obsahregistrácia 2 % dane

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie 2% z dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X