Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Parlament schválil očkovaciu prémiu, sprostredkovateľský bonus, predĺženie využitia 2% dane aj pomoc cestovným kanceláriám

cestovné kancelárie
cestovné kancelárie Foto: Getty Images
9. júla 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Parlament schválil návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, ktorým je finančná pomoc na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií, ako aj možnosť dlhšieho využitia podielu zaplatenej dane z príjmov.

V marci 2020 ochromila trh cestovného ruchu, a teda aj trh cestovných kancelárií, pandémia koronavírusu. Cestovné kancelárie do 11.03.2020 štandardne ponúkali produkty v rámci svojich podnikateľských aktivít, pričom od klientov pri uzatváraní zmluvy inkasovali zálohy. Klienti v danom období reagovali na ponuky zliav, ktoré im umožňovali čerpať rôzne benefity ponúkané dodávateľmi jednotlivých služieb. Podmienkou uplatnenia zliav bolo uhradenie zálohy. Aby mohli cestovné kancelárie zľavy poskytnúť, museli ich získať od dodávateľov služieb, obvykle od zahraničných partnerov alebo priamo od zahraničných hotelov. Cestovné kancelárie si splnili svoju zmluvnú povinnosť a tak, aby mohla byť zľava zrealizovaná, cestovné kancelárie poslali zálohy svojich klientov na účty zahraničným partnerom a hotelom. Celosvetová pandémia však obvyklý tok peňazí zastavila a cestovné kancelárie nedokážu klientom vrátiť zálohy na nezrealizované, resp. stornované zájazdy.

Účinnosť novely zákona sa nastáva dňom vyhlásenia.

Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií

Novela zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch priniesla čiastočné riešenie vo forme ochrany práv spotrebiteľov, a to vrátením zálohových platieb vo forme vystavených oznámení o náhradnom zájazde v zmysle § 33a zákona. Dohodnúť sa s klientom na náhradnom zájazde sú však cestovné kancelárie povinné do 31.08.2021. Ak k takejto dohode v stanovenom termíne nedôjde, do nasledujúcich 14 dní sú cestovné kancelárie povinné vrátiť klientom plné zálohy. Celkový objem takýchto záloh predstavuje cca 60 mil. eur.

Novelou zákona sa preto rieši nové opatrenie finančnej pomoci pre cestovné kancelárie formou poskytnutia návratných finančných výpomocí, ktoré im umožnia preklenúť časové obdobie aktuálneho nedostatku likvidity potrebnej na vrátenie záloh klientom za stornované zájazdy, resp. na zaplatenie nových záloh na novozazmluvnené hotely v iných destináciách ako boli pôvodne zazmluvnené, ak sa s klientmi dohodnú na náhradných zájazdoch do iných destinácií.

Na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie môže ministerstvo financií poskytnúť finančnú pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených úrokových podmienok a iných podmienok podľa Oznámenia Komisie Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení a podmienok určených v zmluve o návratnej finančnej výpomoci.
Návratná finančná výpomoc sa poskytuje prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.. Na účely poskytovania návratných finančných výpomocí si ministerstvo financií môže u administrátora pomoci zriaďovať účty, na ktorých budú vedené návratné finančné výpomoci.
Na účely preukázania splnenia podmienok je cestovná kancelária povinná predložiť ministerstvu financií a administrátorovi pomoci nimi požadované doklady.
Ministerstvo financií určí postup poskytovania návratnej finančnej výpomoci a technického zabezpečenia poskytovania návratnej finančnej výpomoci a splácania návratnej finančnej výpomoci v zmluve medzi ministerstvom financií a administrátorom pomoci.

Použitie 2% dane

Novelou zákona sa zároveň ako opatrenie na zmiernenie následkov núdzového stavu, ktorým sa obmedzili možnosti realizovania viacerých aktivít vrátane použitia podielu zaplatenej dane, rieši posun lehoty pre použitie prostriedkov z asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 o jeden kalendárny rok, to znamená až do konca roka 2022. Prijímatelia podielu zaplatenej dane z príjmov budú tak mať na použitie týchto finančných prostriedkov o rok naviac.

Podľa § 50 ods. 11 zákona o dani z príjmov je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov povinný použiť tento podiel najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný. Prostriedky, ktoré boli prijímateľom poukázané v roku 2020, sú títo povinní použiť do konca roku 2021. Ako opatrenie na zmiernenie následkov núdzového stavu, ktorým sa obmedzili možnosti realizovania viacerých aktivít a tým aj použitie podielu zaplatenej dane, sa novým § 24ac zákona posunie lehota pre použitie prostriedkov z asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019, ktoré boli prijímateľom poukázané v roku 2020 o jeden kalendárny rok, teda do konca roka 2022. V nadväznosti na uvedenú úpravu lehoty na použitie prostriedkov z asignácie do konca roka 2022 dochádza k posunutiu lehoty na zverejnenie presnej špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane do konca mája 2023.

Očkovacia prémia

Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a zabránenie ďalšieho šírenia pandémie môže ministerstvo financií vyhlásiť súťaž o finančnú odmenu pre fyzické osoby, ktoré absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2.

Do súťaže o očkovaciu prémiu sa môže zaregistrovať fyzická osoba, ktorá absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2, dovŕšila vek aspoň 18 rokov a je registrovaná v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie. Do súťaže o očkovaciu prémiu sa môže zaregistrovať fyzická osoba po absolvovaní očkovania každou dávkou očkovacej látky. Ak ide o očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou, táto osoba sa môže zaregistrovať dvakrát. Vyhlasovateľ súťaže o očkovaciu prémiu zaregistruje do súťaže o očkovaciu prémiu fyzickú osobu, ktorá pri registrácii uvedie meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu a súhlas so spracovaním a overením týchto údajov. Štatút súťaže o očkovaciu prémiu môže určiť ďalšie kritériá, najmä vek, pohlavie, miesto trvalého pobytu alebo dávku očkovacej látky, na určenie fyzických osôb, ktoré sa zaradia do žrebovania o očkovaciu prémiu v príslušnom týždni.

Vyhlasovateľ je oprávnený
 • zabezpečiť žrebovanie očkovacej prémie prostredníctvom vysielateľa zriadeného zákonom,
 • vyplácať očkovaciu prémiu,
 • propagovať alebo zabezpečiť propagáciu súťaže o očkovaciu prémiu v hromadných informačných prostriedkoch.

Žrebovanie očkovacej prémie a výška očkovacej prémie

Žrebovanie očkovacej prémie sa uskutočňuje počas obdobia a v rozsahu vymedzenom štatútom. Žrebovanie očkovacej prémie sa uskutočňuje prostredníctvom vysielateľa zriadeného zákonom na základe zmluvy uzatvorenej s vyhlasovateľom. Priebeh žrebovania očkovacej prémie a jeho výsledky osvedčuje notár prítomný pri žrebovaní.
Na účely overenia skutočnosti, či fyzická osoba absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 sa použijú údaje z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií.
Výška očkovacích prémií určených na žrebovanie nesmie týždenne presiahnuť v úhrne 2 000 000 eur. Ak sa v príslušnom týždni suma určená na žrebovanie podľa prvej vety úplne nerozdelí medzi výhercov súťaže o očkovaciu prémiu, zostatok tejto sumy možno použiť v súťaži o očkovaciu prémiu v nasledujúcich týždňoch. Štatút upraví podrobnosti určovania výšky jednotlivých očkovacích prémií v príslušnom týždni a spôsob použitia sumy.
Vyhlasovateľ v štatúte určí najmä
 • trvanie súťaže o očkovaciu prémiu a ďalšie podmienky účasti v súťaži o očkovaciu prémiu,
 • pravidlá súťaže o očkovaciu prémiu,
 • technické podmienky žrebovania očkovacej prémie,
 • spôsob a lehoty vyplácania očkovacej prémie.

Sprostredkovateľský bonus

Na podporu protipandemických opatrení môže ministerstvo financií poskytovať finančnú odmenu pre fyzickú osobu, ktorá sprostredkuje absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2. Na účely overenia splnenia podmienok na poskytnutie sprostredkovateľského bonusu prideľuje ministerstvo financií bezvýznamový identifikátor fyzickej osobe, ktorá absolvovala očkovanie druhou dávkou očkovacej látky alebo absolvovala očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou po overení. Tento bezvýznamový identifikátor poskytne fyzická osoba svojmu sprostredkovateľovi očkovania na uplatnenie sprostredkovateľského bonusu.

Sprostredkovateľský bonus pre fyzickú osobu, ktorá sprostredkovala absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 možno poskytnúť za týchto podmienok:

 • sprostredkovateľ očkovania
 1. je plnoletý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
 2. má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
 3. dosiahol, že aspoň jedna plnoletá fyzická osoba na území Slovenskej republiky absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 oboma dávkami očkovacej látky od 1. júla 2021 do 31. októbra 2021,
 4. sa zaregistruje na webovom sídle ministerstva financií ako sprostredkovateľ očkovania v lehote siedmich dní od poskytnutia bezvýznamového identifikátora zaočkovanou osobou a uvedie svoje údaje v tomto rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa, číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa vyplatiť sprostredkovateľský bonus, bezvýznamový identifikátor zaočkovanej osoby, súhlas so spracovaním a overením poskytnutých údajov,
 • zaočkovaná osoba
 1. má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
 2. sa zaregistruje na webovom sídle ministerstva financií ako zaočkovaná osoba v lehote siedmich dní od absolvovania očkovania druhou dávkou očkovacej látky alebo po absolvovaní očkovania jednodávkovou očkovacou látkou a uvedie svoje údaje v tomto rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu a rodné číslo,telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa na účel zaslania bezvýznamového identifikátora, dátumy, v ktorých absolvovala očkovania oboma dávkami očkovacej látky, súhlas so spracovaním a overením poskytnutých údajov,
 3. poskytne bezvýznamový identifikátor svojmu sprostredkovateľovi očkovania v lehote siedmich dní od jeho pridelenia.
Na účely overenia skutočnosti, či je fyzická osoba zaočkovanou osobou sa použijú údaje z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií.
Za absolvovanie očkovania oboma dávkami očkovacej látky sa považuje aj absolvovanie očkovania jednodávkovou očkovacou látkou. Na účely registrácie sa lehota siedmich dní považuje za dodržanú, ak sa fyzická osoba, ktorá absolvovala očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou, zaregistruje do siedmich dní od spustenia registrácie na webovom sídle ministerstva financií.
Jedna zaočkovaná osoba môže byť na účely poskytovania sprostredkovateľského bonusu uplatnená len raz. Sprostredkovateľský bonus možno poskytnúť jednému sprostredkovateľovi očkovania najviac za 50 zaočkovaných osôb. Výška sprostredkovateľského bonusu pre jedného sprostredkovateľa očkovania je
 • 30 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou nedovŕšila vek 50 rokov,
 • 60 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou dovŕšila vek 50 rokov a nedovŕšila vek 60 rokov,
 • 90 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou dovŕšila vek aspoň 60 rokov.
Vláda môže nariadením ustanoviť vyššie sumy sprostredkovateľského bonusu.
Sprostredkovateľský bonus vypláca ministerstvo financií sprostredkovateľovi očkovania na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky poskytnutý v rámci registrácie do 30. novembra 2021.
 

K téme

Témy

cestovné kanceláriekoronakrízaočkovacia prémiarok 2021spravodajstvosprostredkovateľský bonus

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie 2% z dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

28sep8:30Daňová akadémia: Špecialista DPH, DzP a medzinárodného zdaňovania8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

28sep8:30Daňová akadémia: Špecialista DPH, DzP a medzinárodného zdaňovania8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

28sep8:30Daňová akadémia: Špecialista DPH, DzP a medzinárodného zdaňovania8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X