Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Súhrn účtovných a mzdových veličín platných v roku 2016

Veličiny používané v mzdovom účtovníctve 2012
Pixmac
21. decembra 2015 Tlačiť

Prinášame zoznam účtovných a mzdových veličín platných v roku 2016, ktoré sa použijú aj v roku 2017 pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016.

Daň z príjmu

Veličiny Hodnota
Sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. 35 022,31 eur vrátane 19 %
Sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t.j. 35 022,31 eur 25 %
Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov

19 % do zdaniteľnej sumy 2 918,52 eur

25 % nad 2 918,52 eur

Daň z príjmu – Nezdaniteľná časť na daňovníka

Veličiny Hodnota
Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2016 (19,2 x suma živ. minima)
19,2 x 198,09 euraUplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2016 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima)

3 803,33 eur

316,94 eur/mes *

Nezdaniteľná časť na daňovníka, ak základ dane za rok 2016 je vyšší než 19 809 eur vypočíta sa:
8 755,58 mínus (základ dane/4)
Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane 35 022,31 eur

Daň z príjmu – Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)

Veličiny Hodnota

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2016 (19,2 x suma živ. minima), ak manželka (manžel) nemá vlastný príjem

19,2 x 198,09 eura

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2016 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eura (176,8-násobok životného minima)

3 803,33 eur
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) bez príjmu, ak základ dane daňovníka za rok 2016 je vyšší než 35 022,31 eura vypočíta sa:
12 558,91 mínus (základ dane/4)
Poznámka mimo tému mzdové veličiny 2016: Suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu sa už dva roky po sebe nemenila, a preto nezdaniteľná časť základu dane na manžela a manželku je na rok 2016 rovnaká, aká bola na roky 2015 a 2014. Od 1. júla 2013 minimálne do 30. júna 2016 životné minimum dosahuje 198,09 eura mesačne.

Ak daňovník v roku 2016 dosiahne základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima (v roku 2016 je to suma 35 022,31 eur) a manželka (manžel) nemá vlastný príjem, môže si nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) uplatniť v plnej výške 3 803,33 eura.

Ak manželka (manžel) má vlastný príjem, a ten nepresahuje sumu 3 803,33 eura, tak si daňovník uplatní nezdaniteľnú časť základu dane v čiastke, ktorá zodpovedá rozdielu medzi sumou 3 803,33 eura a vlastným príjmom manželky (manžela).

V prípade, že daňovník v roku 2016 dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 eura a jeho manželka (manžel) nemá vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku životného minima (12 558,91 eura) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Ak manželka (manžel) v takomto prípade má vlastný príjem, tak sa výška nezdaniteľnej časti základu dane vypočítaná podľa predošlého vzorca zníži o vlastný príjem manželky.

Poznámka: Materská dávka, ktorú ako dávku sociálneho poistenia vypláca Sociálna poisťovňa, sa považuje za vlastný príjem manželky, ktorý znižuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.

Zvýšenie materskej dávky zo súčasných 65 % na 70 % z hrubej mzdy zamestnanca, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby bude od 1. januára 2016 viesť k tomu, že sa zníži nezdaniteľná suma, ktorú si môžete uplatniť na manželku, príp. na manžela na materskej dovolenke. Ak by sa od 1. januára 2016 materská dávka pre manželku zvýšila napr. o 30 eur mesačne, tak o túto sumu klesne nezdaniteľná časť dane, ktorú si môže za rok 2016 uplatniť manžel. Ak teda na jednej strane dostane žena na materskej dovolenke zo Sociálnej poisťovne mesačne viac o 30 eur, tak manžel bude mať na druhej strane za rok 2016 vyššiu daň z príjmu o 5,7 eura( 19 % z 30 eur) za každý mesiac, za ktorý dostala jeho manželka materskú dávku vyššiu o 30 eur.

Za vlastný príjem manželky sa nepovažujú štátne sociálne dávky, ktoré vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Medzi ne patrí napríklad rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, či príspevok na pohreb. Rodičovský príspevok, ani prídavok na dieťa sa pritom už dva roky nezvýšili.

  • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela), sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a stará sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorá poberala v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorá bola evidovaná na úrade práce,

Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku (resp. opačne) žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

  • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
  • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daň z príjmu – Ostatné nezdaniteľné časti na daňovníka

Veličina Hodnota

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

(max. 2 % zo 60-násobku priemernej mzdy za rok 2014)

Max. 1 029,60 eura ročne

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

najviac 180 eur ročne
Finančné prostriedky na účelové sporenie a poistné na životné poistenie od 1.1.2011 nemožno uplatniť

Daň z príjmu – Daňový bonus a ostatné ukazovatele

Veličina Hodnota
Daňový bonus v roku 2016

21,41 eura/mesiac

256,92 eura/rok

Nárok na daňový bonus (ak dosiahnete za rok 2016 príjmy vyššie ako 2 430 eur).

Ide o 6-násobok minimálnej mzdy (6×405 eur) platnej v roku 2016. SZČO musí mať zároveň kladný základ dane z príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov, teda nie daňovú stratu.

2 430 eur
Výška ročného príjmu, do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2017 (za rok 2016). Ide o 50 % z nezdaniteľnej časti základu dane. 1 901,66 eur/rok
Výška paušálnych výdavkov, ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa §6

40 %

max. 420 eur mesačne

5 040 eur/ročne

Daň z príjmu – Daňovo uznateľné výdavky

Veličina Hodnota
Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 5-12 hodín 4,2 eur
Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 12-18 hodín 6,3 eura
Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: nad 18 hodín 9,80 eura
Sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie 0,050 eura/km
Sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie 0,183 eura/km

Sociálne a ostatné veličiny

Veličina Hodnota
Minimálna hrubá mesačná mzda na rok 2016 405 eur
Minimálna hrubá hodinová mzda na rok 2016 2,328 eura
Životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby (od 1.7.2013, k 1. 7. 2014 ani k 1. 7. 2015 sa nemenilo) 198,09 €/mesiac
Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby (od 1.7.2013, k 1. 7. 2014 ani k 1. 7. 2015 sa nemenilo) 138,19 €/mesiac
Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa (od 1.7.2013, k 1. 7. 2014 ani k 1. 7. 2015 sa nemenilo) 90,42 €/mesiac
Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014 858 eur

Sociálne a zdravotné poistenie

Hranica hrubých príjmov za rok 2015, od ktorej musí byť SZČO od 1. júla 2016 (pri odloženom daňovom priznaní od 1. októbra 2016) povinne poistená : 5 148 eur. Ide o 12-násobok platného minimálneho vymeriavacieho základu na rok 2016 (12×429 eur).

Veličina Hodnota
Minimálny vymeriavací základ od 1. januára 2016 na zdravotné a sociálne poistenie pre SZČO a dobrovoľne poistenú osobu 429 eur
Maximálny vymeriavací základ na zdravotné aj sociálne poistenie 4 290 eur

 Zamestnanec odvody

Poistenie Sadzba Min.VZ Max.VZ
Starobné poistenie 4 % 405 eur 4 290 eur
Nemocenské poistenie 1,40 % 405 eur 4 290 eur
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 405 eur 4 290 eur
Invalidné poistenie 3 % 405 eur 4 290 eur
Zdravotné poistenie 4 % 405 eur 4 290 eur
Zdratovné poistenie (zdravotne postihnutý) (2 %) 405 eur 4 290 eur
Spolu 13,40 %

Zamestnávateľ odvody

Poistenie Sadzba Min.VZ Max.VZ
Starobné poistenie 14 % 405 eur 4 290 eur
Nemocenské poistenie 1,40 % 405 eur 4 290 eur
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 405 eur 4 290 eur
Rezervný fond solidarity 4,75 % 405 eur 4 290 eur
Invalidné poistenie 3 % 405 eur 4 290 eur
Garančné poistenie 0,25 % 405 eur 4 290 eur
Úrazové poistenie 0,80 % 405 eur neobmedzený
Zdravotné poistenie 10 % 405 eur 4 290 eur
Zdravotné poistenie (za zdravotne postihnutého) (5 %) 405 eur 4 290 eur
Spolu 35,20 %

POZOR!: Od 1. januára 2015 zaviedla vláda pre zamestnancov v pracovnom pomere (netýka sa osôb pracujúcich na dohody o pracovnej činnosti alebo na dohody o vykonaní práce) odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) v sume 380 eur mesačne, ktorá znižuje vymeriavací základ na výpočet zdravotných odvodov. V roku 2015 tak boli pri minimálnej mzde v sume 380 eur a uplatnení OPP v rovnakej výške nulové zdravotné odvody pre zamestnanca aj zamestnávateľa.

Od 1. januára 2016 minimálna mzda na Slovensku stúpa na 405 eur, avšak OOP zostáva na úrovni 380 eur. Suma odpočítateľnej položky sa pritom sa znižuje v dvojnásobnej výške k miere zvýšenia príjmu zo zamestnania (inak povedané, s rastom príjmu o 1 euro klesá OOP o 2 eurá). Pri 405-eurovej minimálnej mzde tak odpočítateľná položka na platenie zdravotných odvodov dosiahne 330 eur (380 – 2x (405-380) ).

V roku 2016 preto budú zamestnávatelia aj zamestnanci platiť pri 405-eurovej minimálnej mzde zdravotné poistenie zo sumy 75 eur. Zamestnávatelia zaplatia z tejto čiastky zdravotné odvody vo výške 7,5 eura (10 %) a odvody zamestnanca na zdravotné poistenie dosiahnu 3 eurá (4 %)

Nárok na odpočítateľnú položku aj v roku 2016 zaniká pri príjme zamestnanca v sume 570 eur mesačne.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

minimálna mzdaPodnikamPodnikám ako dôchodcaPodnikám ako študentPodnikám na internetePodnikám na materskejPodnikám popri práciPrémiový obsahúčtovné a mzdové veličiny

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ekonomické ukazovatele

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

09máj8:30Rast cien stavebných materiálov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X