Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako správne účtovať  DPH  v  podvojnom  účtovníctve? Zistite ako účtovať cezhraničné plnenie

účtovanie DPH
účtovanie DPH Foto: Getty Images
11. marca 2021 Autor Ing. Ján MintálZdroj podnikam.sk Tlačiť

V kontexte zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) vyplývajú v zásade dve skutočnosti, ktoré sa týkajú jednotlivých zdaniteľných obchodov, a to vznik daňovej povinnosti a vznik práva na odpočítanie dane, samozrejme, vo výške ustanovenej zákonom o DPH. Deň vzniku práva na odpočítanie dane a daňovej povinnosti je z hľadiska účtovných predpisov dňom uskutočnenia účtovného prípadu. Základné princípy účtovania DPH sa realizujú v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej iba „postupy účtovania v PÚ“).

V zmysle spomínaného ustanovenia sa nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty sa účtuje na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje tiež o doklade o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení a zvýšení daňovej povinnosti z dane z pridanej hodnoty.

Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa zákona o DPH, sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu vecne príslušného účtu nákladov.

Preddavky a účtovanie o DPH

Problematika DPH v súvislosti s preddavkami úzko súvisí s ustanovením § 19 ods. 4 zákona o DPH, v zmysle ktorého, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby. Postupy účtovania však problematiku účtovania DPH v súvislosti so vznikom daňovej povinnosti z prijatého preddavku osobitne neobsahujú. To znamená, že je potrebné implementovať základné princípy účtovania DPH ustanovené prostredníctvom § 52 ods. 4 Postupov účtovania PÚ. Účtovať je tak potrebné o vzniku daňovej povinnosti z titulu prijatia platby, pričom účtovný zápis sa vykoná na základe interného účtovného dokladu.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Cezhraničné plnenia a účtovanie DPH
  • Ostatné prípady účtovania DPH
  • Praktické príklady

Príklad

Spoločnosť vystavila predfaktúru na dodanie tovaru v sume 1 680 eur, ktorú jej odberateľ na druhý deň uhradil. V tom istom mesiaci spoločnosť vyhotovila faktúru za tovar, ale , ako bolo na predfaktúre, a to na sumu 1 440 eur.

Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru, vzniká daňová povinnosť k DPH z prijatej platby dňom prijatia platby. Ak teda platiteľ dane – dodávateľ tovaru bude požadovať od odberateľa pred dodaním tovaru úhradu celej dohodnutej ceny alebo úhradu časti dohodnutej ceny, potom dodávateľovi, platiteľovi dane, vznikne daňová povinnosť dňom, kedy prijal preddavkovú platbu. Daňová povinnosť mu v tomto prípade vzniká len v rozsahu prijatej platby. Daň sa vypočíta podľa vzorca: (suma prijatej platby x 20) :120.

Účtovanie na strane dodávateľa bude za uvedených predpokladov nasledovné:

P. č. Účtovný prípad MD D Suma v eur
1. Prijatý preddavok 221 324 1 680
2. Daňová povinnosť z prijatého preddavku 324 343.AE 280
3.

Vystavená faktúra za uskutočnenú dodávku

cena dodávky

DPH

celkom

 

 

 

 

311

 

 

604

343.AE

 

 

1 200

240

1 440

4.

Zúčtovanie prijatého preddavku

na dodávku bez DPH

na DPH (zníženie daňovej povinnosti)

celkom vrátane DPH

 

324

343.AE

 

 

 

311

 

23 333,33

4 666,67

28 000

5. Vrátenie preplatku odberateľovi 311 221 4 000

Cezhraničné plnenia a účtovanie DPH

Daň z pridanej hodnoty, ktorú je povinný uplatniť z nadobudnutia tovaru alebo z prijatia služby príjemca podľa § 69 ods. 2 až 4, 6, 7 a 9 zákona o DPH, sa v deň vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 a § 20 zákona o DPH účtuje v prospech príslušného analytického účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného analytického účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty, ak vzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Ak deň nároku na odpočítanie dane nie je zhodný s dňom vzniku daňovej povinnosti, v deň vzniku nároku na odpočítanie dane z pridanej hodnoty sa preúčtuje daň z pridanej hodnoty v rámci analytických účtov k účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Ďalej platí, že pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa § 8 zákona o DPH, pri ktorom nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa zákona o DPH, je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny.

Čo sa problematiky účtovania dane z pridanej hodnoty (DPH) týka, ďalej platí, že účtovná jednotka o nároku na vrátenie DPH z tovarov a služieb obstaraných v zahraničí účtuje na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky súvzťažne v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Ak sa nárok uplatňuje viackrát za účtovné obdobie, prípadné rozdiely medzi uplatňovaným a uznaným nárokom sa účtujú podľa charakteru v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť.

Ak nárok na vrátenie DPH z tovarov a služieb obstaraných v členskom štáte EÚ vzniká v cudzej mene, pohľadávka v cudzej mene sa oceňuje v priebehu roka referenčným výmenným kurzom ECB platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ak sa účtuje o nároku na vrátenie na konci roka, použije sa kurz v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ak účtovná jednotka nárok na vrátenie uplatňuje viackrát za účtovné obdobie, vzniknuté rozdiely medzi uplatňovaným a uznaným nárokom sa účtujú podľa charakteru v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť.

V prípade, že účtovná jednotka nemá nárok na vrátenie DPH zo služby, bude o tejto DPH účtovať priamo na účte na ktorom bude účtovať aj službu, t.j. napr. na účte 518AU – Služby bez nároku na vrátenie DPH.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa postupuje pri účtovaní nároku na vrátenie DPH z tovarov a služieb obstaraných v zahraničí podľa § 2a ods. 1 postupov účtovania pre podnikateľov. Ak účtovná jednotka nezaúčtovala nárok na vrátenie DPH z tovarov a služieb obstaraných v zahraničí počas účtovného obdobia a neurobila tak ani v rámci účtovných operácií podľa § 2a ods. 1 postupov účtovania pre podnikateľov a v nasledujúcom účtovnom období si uplatňuje nárok na vrátenie DPH z iného členského štátu, postupuje pri významnej sume podľa § 59 ods. 13 postupov účtovania a účtuje nárok ako opravu chyby minulých účtovných období voči nerozdelenému výsledku hospodárenia minulých rokov. Ak ide o opravu nevýznamnej sumy, postupuje účtovná jednotka podľa § 5 ods. 1 postupov účtovania a účtuje nárok do výnosov z hospodárskej činnosti.

Príklad

Obchodná spoločnosť kúpila v rámci pracovnej cesty v inom členskom štáte EÚ pohonné látky. Celková suma DPH vzťahujúca sa k pohonným látkam pritom nepresiahla za zdaňovacie obdobie limit na vrátenie 50 eur. Ako je potrebné túto zaplatenú DPH zaúčtovať?

DPH vzťahujúca sa k pohonným látkam obstaraným v inom členskom štáte, pričom celková suma DPH nepresiahla ustanovený limit obchodná spoločnosť zaúčtuje ako súčasť ocenenia nákladu, ktorého sa výdavok týka, t.j. napr. na účet 501.AE – Spotreba PHL.

Príklad

Kedy a ako má účtovná jednotka účtovať o nároku DPH na vrátenie z iných členských štátov, keďže presiahla stanovené limity a o vrátenie aj požiadala?

V princípe by spomínané prípady mali byť účtované nasledovným spôsobom:

– obstaranie tovarov a služieb            MD 51x / D 321 (221) (v priebehu poskytnutia)

– DPH z tovarov a služieb s nárokom na vrátenie MD 51x k vráteniu DPH / D 321 (221)

– najneskôr k súvahovému dňu – nárok na vrátenie DPH MD 378 / D 648

– vrátenie DPH v nižšej hodnote ako bola požadovaná MD 221, 548 (len rozdiel) / D 378.

Ostatné prípady účtovania DPH

Rozdiel medzi pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty v zmysle § 50 ods. 1 až 3 zákona o DPH v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty podľa § 50 ods.4 zákona o DPH vypočítanou po skončení účtovného obdobia, sa účtuje podľa charakteru v prospech účtu alebo na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Daň z pridanej hodnoty pri zmene účelu využitia majetku podľa § 54 zákona o DPH sa účtuje podľa charakteru na ťarchu účtu alebo v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Pri zrušení registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa § 81 zákona o DPH sa účtuje daň z pridanej hodnoty na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť.

Daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa k obdobiu, v ktorom mala byť účtovná jednotka platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje nasledovným spôsobom:

a)             právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa § 55 ods. 3 zákona o DPH na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti,

b)             povinnosť platiť daň z pridanej hodnoty na základe ustanovenia § 78 ods. 9 zákona o DPH na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Napokon je v súvislosti s problematikou uvádzania DPH v podvojnom účtovníctve vhodné pripomenúť, že ak dôjde ku krádeži majetku, odvod dane z pridanej hodnoty sa vo výške odpočítanej dane z pridanej hodnoty podľa § 53 ods. 5 zákona o DPH účtuje na ťarchu účtu 549 – Manká a škody so súvzťažným zápisom v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Počnúc rokom 2021 sa zavádza v zákone č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba „zákon o DPH“) možnosť opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane uskutočňujúci tieto dodania nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Tento inštitút sa môže uplatniť len pri dodaniach tovaru a služby v tuzemsku, v cene ktorých bola platiteľom dane uplatnená daň. Dodávateľovi tak vzniká nárok na opravu základu dane z pridanej hodnoty na základe splnenia podmienok podľa novodoplneného § 25a zákona o DPH. V kontexte s uvedenou problematikou sa v § 52 postupov účtovania v PÚ za odsek 10 vkladá nový odsek 11 na základe  ktorého sa na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty zaúčtuje zníženie dane z pridanej hodnoty, ak po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka  z tohto dodania sa stala nevymožiteľná so súvzťažným zápisom na  účet pohľadávok. Na účte  343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje  oprava odpočítanej dane z pridanej hodnoty pri nevymožiteľnej pohľadávke so súvzťažným zápisom na účet záväzkov.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dphknow-howknowhowpodvojné účtovníctvoPrémiový obsahrok 2021účtovanie dph

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

27mar8:30Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve – zmeny s účinnosťou od 30.6.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

27mar8:30Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve – zmeny s účinnosťou od 30.6.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

30mar8:30Lean zlepšovanie procesov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X