Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako má vyzerať účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva?

účtovná závierka
účtovná závierka Foto: Thinkstock
20. júla 2021 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Účtovná závierka predstavuje štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom podvojného účtovníctva. Zjednodušene teda, účtovná závierka zoskupuje informácie o celkovom hospodárení účtovnej jednotky – firmy. Jednoducho sa z nej dá zistiť, či spoločnosť vykazuje zisk, aké má aktíva, aká je výška záväzkov voči zamestnancom, apod.

Povinnosť účtovných jednotiek zostavovať účtovnú závierku ukladá zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve“). Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku v prípadoch ustanovených zákonom o účtovníctve v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú v účtovnej jednotke. Účtovná závierka tvorí jeden celok.

Účtovná závierka sa zostavuje po zaúčtovaní všetkých účtovných operácií a uzatvorení účtov hlavnej knihy. Existujú 4 druhy účtovných závierok a to:

 • riadna,
 • mimoriadna,
 • priebežná,
 • konsolidovaná.

Každá účtovná jednotka zostavuje riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia. V ostatných prípadoch zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku. Pre riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku je charakteristické, že sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky uzatvoria účtovné knihy.

V prípade, že účtovná jednotka musí zostaviť účtovnú závierku kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia i k inému ako k poslednému dňu účtovného obdobia, jedná sa o účtovnú závierku priebežnú. Zostavuje sa v prípadoch, kedy účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia podáva v banke žiadosť o bankový úver, alebo v prípadoch pri ktorých si to vyžadujú zvláštne predpisy.

Ak deň, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka, je totožný s dňom priebežnej účtovnej závierky, priebežná účtovná závierka sa nezostavuje. Ak deň, ku ktorému sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka, je totožný s dňom riadnej účtovnej závierky, zostavená účtovná závierka sa považuje aj za riadnu účtovnú závierku.

Pri zlúčení nástupnícka účtovná jednotka neuzavrie účtovné knihy, pričom zisťuje konečné stavy účtov na účely zostavenia otváracej súvahy.

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje účtovná jednotka, ktorá má podstatný vplyv v inej spoločnosti – napríklad materská pobočka s viacerými organizačnými zložkami.

Individuálnu priebežnú účtovnú závierku a konsolidovanú priebežnú účtovnú závierku nemusí mať účtovná jednotka overenú audítorom.

V prémiove časti obsahu nájdete:

 • Náležitosti účtovnej závierky
 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát
 • Poznámky
 • Prehľad o peňažných tokoch

Náležitosti účtovnej závierky

Účtovná závierka obsahuje všeobecné náležitosti, ktorými sú:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky
 • právnické osoby uvedú sídlo, a fyzické osoby uvedú miesto podnikania
 • deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje (väčšinou 31.12.)
 • deň kedy bola účtovná závierka zostavená
 • identifikačné číslo (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ) ak ho má účtovná jednotka pridelené
 • kód SK-NACE
 • označenie typu účtovnej závierky (riadna, mimoriadna, priebežná)
 • obdobie, za ktoré sa závierka zostavuje (napr.: 1.1. – 31.12.)
 • obdobie, ktoré je predchádzajúce obdobiu, za ktoré sa závierka zostavuje
 • označenie súčastí účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
 • označenie obchodného registra a číslo zápisu účtovnej jednotky
 • telefonický a e-mailový kontakt
 • deň, počas ktorého bola účtovná závierka schválená (ak bola do jej podania)
 • podpisový záznam štatutárneho orgánu

V praxi zostavujú účtovné jednotky závierku pomerne často a to hlavne priebežnú účtovnú závierku, napríklad mesačne. Najčastejšie je kvôli odovzdaniu výkazov v banke za účelom žiadosti o úver, alebo z interných dôvodov pre použitie na riadenie účtovnej jednotky. Pri zostavení priebežnej účtovnej závierky sa neuzatvoria účtovné knihy.

V sústave podvojného účtovníctva sa účtovná závierka skladá z troch častí a to zo:

 • súvahy,
 • výkazu ziskov a strát,
 • poznámok.

Rozsah týchto častí je stanovený podľa veľkosti účtovnej jednotky, pričom mikro účtovné jednotky majú zúžený rozsah súvahy.

Súvaha

Súvaha obsahuje informácie o aktívach a pasívach. Aktíva sú rozdelené podľa likvidnosti majetku od najmenej likvidných po vysoko likvidné.

V súvahe malých a veľkých účtovných jednotiek sa aktíva uvádzajú v bežnom účtovnom období ako:

 • brutto – časť 1 (obstarávacia cena, menovitá hodnota),
 • korekcia – časť 2 ( opravné položky, oprávky),
 • netto (rozdiel medzi brutto hodnotou a korekciou),
 • netto hodnota za predchádzajúce účtovné obdobie

V súvahe mikro účtovných jednotiek sa aktíva uvádzajú v bežnom účtovnom období ako:

 • netto 1 – údaje za bežné účtovné obdobie
 • netto 2 – údaje za predchádzajúce účtovné obdobie

Základné skupiny aktív v súvahe sú:

 • A: Neobežný majetok,
 • B: Obežný majetok,
 • C: Časové rozlíšenie.

Pasíva sú v súvahe uvádzané za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie.

Základné skupiny pasív v súvahe sú:

 • A: Vlastné imanie,
 • B: Záväzky,
 • C: Časové rozlíšenie.

Každá z týchto skupín sa podrobnejšie delí podľa ekonomického obsahu. Položky v nulovej výške za minulé aj bežné obdobie sa v súvahe neuvádzajú.

Základom pre správne zostavenie súvahy je podmienka, že súčet aktív sa musí rovnať súčtu pasív, v praxi sa bežne stáva, že pri prvotnom zostavení táto podmienka neplatí, môže to byť z dôvodu nepreúčtovania zostatkov alebo nesprávneho účtovania na účtoch účtovnej osnovy, ktoré nemajú vykazovať zostatok, sú to účty: 395, 131, 111 a 431.

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát predstavuje sumarizáciu výnosov a nákladov za bežné účtovné obdobie.

Výkaz ziskov a strát sa delí na:

 • čistý obrat,
 • výnosy z hospodárskej činnosti,
 • náklady na hospodársku činnosť,
 • výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti,
 • pridaná hodnota,
 • výnosy z finančnej činnosti,
 • náklady na finančnú činnosť,
 • výsledok hospodárenia z finančnej činnosti,
 • výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie pred zdanením,
 • výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie po zdanení.

Každá z týchto skupín sa podrobnejšie delí podľa obsahu účtov v účtovníctve účtovnej jednotky.

Poznámky

Poznámky k účtovnej závierke sú jediným výkazom, ktorý je súčasťou účtovnej závierky a nemá predpísaný vzor tlačiva. Poznámky k účtovnej závierke je možné spracovať pomocou tabuliek alebo popisným spôsobom, v plnom alebo skrátenom rozsahu v závislosti na veľkosti účtovnej jednotky, ktorá účtovnú závierku zostavuje.

Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácie v poznámkach sa uvádzajú z pohľadu významnosti, pričom nie významné informácie sa môžu zoskupovať. Informácie v poznámkach sa uvádzajú tak, aby sa vyjadrila ekonomická realita a podstata príslušnej transakcie alebo dohody. V poznámkach sa môžu uvádzať informácie, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec ustanovenej obsahovej náplne.

Účtovná jednotka v poznámkach uvádza:

 • všeobecné údaje,
 • informácie o orgánoch spoločnosti,
 • informácie o prijatých postupoch,
 • informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát,
 • informácie o iných aktívach a iných pasívach,
 • udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • ostatné informácie.

Všeobecnými údajmi, ktoré sa uvádzajú v poznámkach k účtovnej závierku sú informácie, ktoré sú pre účtovnú jednotku charakteristické, jedná sa najmä o obchodný názov účtovnej jednotky, sídlo, IČO, právnu formu, predmet podnikania, deň zostavenia poznámok k účtovnej závierke, dátum vzniku účtovnej závierky, popis zmien a dodatkov vykonaných v účtovnom období v obchodnom registri, zoznam štatutárnych členov a ďalšie významné zmeny, ku ktorým došlo v priebehu účtovného obdobia. V poznámkach sa taktiež uvádza priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia, odmeny štatutárnym orgánom, výška pôžičiek a úverov s uvedením úrokovej sadzby, apod.

Ďalšími údajmi, ktoré účtovná jednotka musí v poznámkach uviesť, sú informácie o všeobecných zásadách, o použitých účtovných metódach a spôsoboch odpisovania a oceňovania, atď.

Doplňujúcimi informáciami účtovná jednotka vysvetľuje každú významnú položku súvahy a výkazu ziskov a strát. Zvlášť uvedie údaje, ktoré nie sú na výkazoch samostatne vykázané.

Veľké účtovné jednotky v rámci poznámok uvádzajú aj prehľad o pohyboch vlastného imania a prehľad peňažných tokov. Prehľad o finančných tokoch sa nazýva aj cash flow. Peňažný tok predstavuje prírastok alebo úbytok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, vznikajúcich pri činnosti podniku za určité obdobie. Peňažné prostriedky sú peniaze v hotovosti a ceniny (účtovná skupina 21 – Peniaze), prípadne účtovná skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami. Peňažný ekvivalent predstavuje finančný majetok, ktorý je jednoducho zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, napr. dlhodobé termínované vklady. Na základe správne zostaveného cash flow dokáže účtovná jednotka odhaliť príčiny platobnej neschopnosti aj napriek tomu, že účtovná závierka vykazuje zisk.

Prehľad o peňažných tokoch

Prehľad o peňažných tokoch sa rozdeľuje na prevádzkovú, investičnú a finančnú činnosť.

Prevádzková činnosť predstavuje základnú zárobkovú činnosť účtovnej jednotky, ktorú nie je možné zahrnúť do investičnej alebo finančnej činnosti, napr. prírastok krátkodobých pohľadávok a záväzkov, zásob, atď. Investičnou činnosťou je obstaranie a predaj dlhodobého majetku, poskytovanie úverov, pôžičiek a výpomocí, ktoré nie sú považované za prevádzkovú činnosť, napr. prírastok stálych aktív a odpisy. Finančná činnosť má za následok zmeny vo veľkosti a zložení vlastného kapitálu a dlhodobých/krátkodobých záväzkov, napr. prírastok dlhodobých pohľadávok a záväzkov. Sčítaním týchto troch častí získame výsledok celkového cash flow. Pri zostavovaní cash flow je možné si zvoliť priamu alebo nepriamu metódu.

Overovanie účtovnej závierky audítorom od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2020 majú povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným, aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

 • celková suma majetku presiahla 2 000 000 €,
 • čistý obrat presiahol 4 000 000 €,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

Novelou zákona o účtovníctve č. 198/2020 Z. z. sa významne zvýšili kvantitatívne kritériá, ktoré, ak podnikatelia splnia, majú povinnosť nechať si overiť svoju účtovnú závierku nezávislým audítorom. Zmena na jednej strane predstavuje úsporu nákladov účtovných jednotiek, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje.

Pre účtovné obdobie, ktoré začína 1. januára 2021 a neskôr, sú veľkostné kritériá na povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom nasledovné:

 • celková suma majetku presiahne 3 000 000 €,
 • čistý obrat presiahne 6 000 000 €,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahne 40.

Na základe prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. 1. 2021 sa podmienky pre účtovné obdobie začínajúce od 1. 1. 2020 budú posudzovať podľa zákona o účtovníctve účinného do 31. 12. 2020, t. j. celková suma majetku presiahla 2 000 000 €, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení bez upravujúcich položiek (opravné položky, rezervy, oprávky), t. j. v brutto hodnote, čistý obrat presiahol 4 000 000 €, priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowPrémiový obsahrok 2021účtovná závierka

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X