Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Uznávanie odborných kvalifikácií od 1. 8. 2023

Uznávanie odborných kvalifikácií
Uznávanie odborných kvalifikácií Foto: Getty Images
13. júla 2023 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka Falatová Tlačiť

Uznávanie odborných kvalifikácií sa od augusta upraví. Vyplýva to z novely zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií. Cieľom novely je zosúladiť niektoré pasáže slovenskej legislatívy s európskou smernicou o uznávaní odborných kvalifikácií. Ide najmä o spresnenie niektorých pojmov s cieľom zúženia okruhu prípadov, keď je potrebné vykonať kompenzačné opatrenie, o upravenie lehôt pri preskúmaní odbornej kvalifikácie na účely poskytovania služieb a o spresnenie výpočtu požadovaných dokumentov, ktoré môže príslušný orgán od žiadateľa vyžadovať.

Cieľom je zosúladiť s predmetnou smernicou aj postup pri preskúmavaní jazykových znalostí zdravotníckych pracovníkov.

Pôsobnosť zákona

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak priamo aplikovateľný právne záväzný akt Európskej únie, ktorý upravuje podmienky prístupu k regulovanému povolaniu, alebo osobitný predpis, ktorý do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá právne záväzný akt Európskej únie, ustanovuje inak.
Cieľom novej úpravy je zosúladenie ustanovenia so smernicou 2005/36/ES v platnom znení, z ktorej vyplýva potreba zúžiť význam pojmu osobitné predpisy len na také predpisy, ktoré predstavujú
 • priamo záväzné akty Európskej únie upravujúce podmienky prístupu k regulovanému povolaniu (t.j. nariadenia) alebo
 • vnútroštátne predpisy, ktoré preberajú právne záväzný akt Európskej únie upravujúci podmienky prístupu k regulovanému povolaniu (t.j. smernice).
Smernica 2005/36/ES v platnom znení vylučuje, aby akýkoľvek iný vnútroštátny predpis upravoval podmienky uznávania odborných kvalifikácií. Vzhľadom na to, že ide o jeden z bodov žaloby pred Súdnym dvorom EÚ, ustanovenie je potrebné upraviť v súlade s výhradami Európskej komisie.

Všeobecný systém uznávania odbornej kvalifikácie

Ak sa na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike vyžaduje absolvovanie odbornej stáže, príslušný orgán uzná odbornú stáž vykonanú v inom členskom štáte v súlade s usmernením vo veci organizovania a uznávania odbornej stáže a zohľadní odbornú stáž vykonanú v treťom štáte. Uznanie odbornej stáže nenahrádza vykonanie skúšky podľa osobitného predpisu, ak absolvovanie tejto skúšky je podmienkou prístupu k regulovanému povolaniu.
Usmernenie vydáva príslušný orgán a zverejňuje ho na svojom webovom sídle.
Usmernenie obsahuje
 • a) požiadavky na osobu zodpovednú za odbornú stáž a
 • b) primerané obmedzenie dĺžky trvania časti odbornej stáže, ktorú možno absolvovať v členskom štáte alebo v treťom štáte, ak sa obmedzenie uplatňuje.

Uloženie kompenzačného opatrenia

Príslušný orgán uloží kompenzačné opatrenie, ak
 • a) medzi obsahom vzdelania alebo obsahom odbornej prípravy, ktoré žiadateľ absolvoval, a obsahom vzdelania alebo obsahom odbornej prípravy vyžadovanej na získanie dokladu o vzdelaní oprávňujúceho držiteľa na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike existujú podstatné rozdiely alebo
 • b) jedna činnosť alebo viac činností v rámci regulovaného povolania v Slovenskej republike nie je súčasťou príslušného povolania v členskom štáte alebo v treťom štáte, kde bol doklad vydaný, a medzi odbornou prípravou, na ktorú sa vzťahuje doklad o odbornej kvalifikácii žiadateľa, a odbornou prípravou vyžadovanou v Slovenskej republike, existujú podstatné rozdiely.

Podstatnými rozdielmi na účely rozhodovania o uložení kompenzačného opatrenia sa rozumejú značné rozdiely medzi obsahom vzdelávania alebo odbornej prípravy absolvovanej v členskom štáte alebo v treťom štáte, kde bol doklad vydaný, a obsahom vzdelávania alebo odbornej prípravy, na ktorú sa vzťahuje doklad o odbornej kvalifikácii vydaný v Slovenskej republike, ktoré spôsobujú, že žiadateľ nemá vedomosti alebo zručnosti nevyhnutné na výkon príslušného regulovaného povolania.

Kompenzačné opatrenie je príslušný orgán oprávnený uložiť len, ak
 • a) žiadateľ nepreukázal doplnenie chýbajúceho vzdelania alebo odstránenie rozdielov vo vzdelaní alebo v odbornej príprave podľa odseku 1, ktoré by získal odbornou praxou, a
 • b) príslušný orgán zistí, že ukončením adaptačného obdobia alebo úspešným absolvovaním skúšky spôsobilosti žiadateľ získa také vedomosti alebo zručnosti, ktoré odstránia podstatné rozdiely vo vzdelaní alebo v odbornej príprave žiadateľa podľa odseku 2.

Preskúmanie odbornej kvalifikácie na účely poskytovania služieb

Príslušný orgán môže v nevyhnutnom rozsahu preskúmať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb pred prvým poskytnutím služby v Slovenskej republike, len ak
 • a) ide o regulované povolanie, ktoré vplyv na verejné zdravie alebo na bezpečnosť, a zároveň nejde o regulované povolanie, na ktoré sa vzťahuje systém automatického uznávania odbornej kvalifikácie, a
 • b) existuje podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou poskytovateľa služieb a odbornou prípravou v Slovenskej republike, ktorý môže viesť k závažnému poškodeniu zdravia alebo k závažnému narušeniu bezpečnosti príjemcu služieb z dôvodu nedostatočnej odbornej kvalifikácie poskytovateľa služieb.
Príslušný orgán
 • a) nepreskúma odbornú kvalifikáciu a vydá rozhodnutie o umožnení poskytovania služieb alebo
 • b) preskúma odbornú kvalifikáciu a vydá rozhodnutie
1. o uložení skúšky spôsobilosti alebo
2. o neuložení skúšky spôsobilosti a o umožnení poskytovania služieb.

Lehota na vydanie rozhodnutia je jeden mesiac od prijatia vyhlásenia s dokladmi podľa § 41 ods. 1 a 2.

Príslušný orgán môže zo závažných dôvodov lehotu predĺžiť. Ak príslušný orgán zistí dôvody na predĺženie tejto lehoty, upovedomí o nich poskytovateľa služieb do jedného mesiaca od prijatia vyhlásenia s dokladmi podľa § 41 ods. 1 a 2. Príslušný orgán vyrieši dôvody, pre ktoré došlo k predĺženiu lehoty do jedného mesiaca od ich oznámenia poskytovateľovi služieb a rozhodnutie podľa odseku 2 písm. a), písm. b) druhého bodu, odseku 8 alebo odseku 9 príslušný orgán vydá do dvoch mesiacov od ich vyriešenia.
Ak poskytovateľ služieb nepredloží doklady podľa § 41 ods. 1 a 2, príslušný orgán konanie preruší a vyzve poskytovateľa služieb na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo na odstránenie nedostatkov v lehote do 30 dní od doručenia výzvy. Ak poskytovateľ služieb nepredloží požadované doklady alebo neodstráni nedostatky v lehote podľa prvej vety, príslušný orgán konanie zastaví.
Poskytovateľ služieb je povinný vykonať skúšku spôsobilosti podľa § 28 len pri povolaniach, ktoré majú vplyv na verejné zdravie alebo na bezpečnosť, ak príslušný orgán zistí podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou poskytovateľa služieb a odbornou kvalifikáciou, ktorá sa vyžaduje v Slovenskej republike, a tento rozdiel
 • a) môže viesť k závažnému poškodeniu verejného zdravia alebo k závažnému narušeniu bezpečnosti príjemcov služieb a
 • b) nemožno odstrániť preukázaním odbornej praxe alebo preukázaním vedomostí a zručností získaných v priebehu celoživotného vzdelávania, ktoré potvrdil príslušný orgán.
Skúška spôsobilosti sa vykoná tak, aby do jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia podľa odseku 2 príslušný orgán vydal rozhodnutie o umožnení poskytovania služieb podľa odseku 8 alebo rozhodnutie o neumožnení poskytovania služieb podľa odseku 9.
Ak príslušný orgán zistí, že poskytovateľ služieb spĺňa podmienky na poskytovanie služieb, alebo ak poskytovateľ služieb úspešne vykonal skúšku spôsobilosti, vydá rozhodnutie, v ktorom poskytovateľovi služieb umožní poskytovať služby na území Slovenskej republiky.
Ak príslušný orgán zistí, že výkon regulovaného povolania poskytovateľa služieb by ohrozil bezpečnosť alebo zdravie príjemcu služieb, alebo ak poskytovateľ služieb neúspešne vykonal skúšku spôsobilosti, vydá rozhodnutie, v ktorom poskytovateľovi služieb neumožní poskytovať služby na území Slovenskej republiky.
Ak príslušný orgán nekoná v lehote podľa odseku 3, 4 alebo odseku 7, poskytovateľ služieb môže služby na území Slovenskej republiky poskytovať.

Ovládanie štátneho jazyka

Žiadateľ je povinný ovládať štátny jazyk v dostatočnom rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania.
Ak ide o zdravotníckeho pracovníka, overuje sa ovládanie štátneho jazyka v dostatočnom rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania s ohľadom na bezpečnosť pacientov. Príslušným orgánom na účel overenia ovládania štátneho jazyka zdravotníckeho pracovníka je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Pri overení ovládania štátneho jazyka sa postupuje podľa osobitného predpisu.
Ak ide o regulované povolanie iné ako podľa odseku 2, ovládanie štátneho jazyka sa overuje len, ak existujú závažné konkrétne pochybnosti o dostatočnom rozsahu ovládania štátneho jazyka potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania. Ak existujú pochybnosti podľa prvej vety, príslušný orgán vyzve žiadateľa na preukázanie ovládania štátneho jazyka.
Žiadateľ môže ovládanie štátneho jazyka preukázať
 • a) úspešným vykonaním maturitnej skúšky, štátnej jazykovej skúšky alebo inej rovnocennej skúšky
1. zo štátneho jazyka alebo
2. z jazyka, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka podľa osobitného predpisu,
 • b) iným primeraným spôsobom, ktorý navrhne žiadateľ.
Ak príslušný orgán nevyhodnotí ovládanie štátneho jazyka podľa odseku 4 písm. b) ako dostatočné, rozhodne o overení znalostí zo štátneho jazyka. Overenie musí byť primerané činnosti, ktorú má žiadateľ záujem vykonávať.
Overenie podľa odsekov 2 a 3 sa vykonáva po rozhodnutí o uznaní odbornej kvalifikácie alebo po vydaní európskeho profesijného preukazu.“.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. 8. 2023.
277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

rok 2023Uznávanie odborných kvalifikácií

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť živnosť

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X