Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké zmeny nastanú v živnostenskom zákone od 1. 5. 2021, čo vám už obce nebudú môcť prikázať?

živnostenský zákon
živnostenský zákon Foto: Getty Images
16. septembra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Od 1. 5. 2021 by mali nastať zmeny v živnostenskom podnikaní. Vyplýva to z návrhu zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ktorý sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Návrhom by sa malo zjednodušiť živnostenské podnikanie, vrátane zavedenia možnosti prerušiť živnosť najmenej na jeden mesiac. Návrh by mal tiež zabrániť obciam, aby mohli ukladať fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám oznamovaciu povinnosť alebo inú povinnosť súvisiacu s prevádzkovým časom, ak ustanoveným prevádzkovým časom neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy.

Jedným z cieľov predkladaného návrhu je v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ pokračovať v snahe o odbúranie neprimeranej administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb,  nakoľko je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností, ak si tieto skutočnosti vedia samé získať prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti.

Hlavnými oblasťami zmien sú:

 • zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, znižuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe,
 • zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore pri niektorých viazaných živnostiach, znižuje sa lehota na preukázanie praxe v odbore,
 • zníženie počtu remeselných a viazaných živností,
 • úprava vzniku živnostenského oprávnenia fyzických osôb s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, priamo v živnostenskom zákone,
 • úprava minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti.

Návrh zákona zároveň reaguje na potrebu niektorých dodatočných legislatívnych úprav, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Vzhľadom na potrebnú dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu sa navrhuje účinnosť zákona od 1. mája 2021.

Zmeny v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Prekážky prevádzkovania živnosti

V záujme zrýchlenia konania o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti sa zruší povinnosť vyžiadať vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory na daný účel. V § 8 ods. 4 by prvá veta mala znieť: „Živnostenský úrad môže odpustiť prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2, ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky.“.

Živnostenské oprávnenie

V súvislosti so zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je potrebné osobitne upraviť vznik oprávnenia prevádzkovať živnosť v prípade niektorých zahraničných osôb. V týchto prípadoch je vznik samotného oprávnenia prevádzkovať živnosť podmienený udelením povolenia na pobyt podľa osobitného predpisu. Fyzickým osobám s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, vzniká živnostenské oprávnenie dňom udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky.

Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu

Ukončenie výkonu svojej funkcie môže živnostenskému úradu oznámiť aj zodpovedný zástupca. Ak zodpovedný zástupca oznámi živnostenskému úradu odvolanie súhlasu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu, musí súčasne preukázať, že o odvolaní súhlasu vopred písomne informoval podnikateľa. Zodpovednému zástupcovi sa tak umožňuje oznámiť ukončenie výkonu funkcie, ak súčasne preukáže, že o ukončení výkonu svojej funkcie vopred písomne informoval podnikateľa.

Prevádzkareň

Predlžuje sa lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne. Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Podnikateľ oznámi túto skutočnosť do 15 dní od jej zriadenia príslušnému živnostenskému úradu.

Preukazovanie odbornej spôsobilosti

Znižuje sa miera regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, skracuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe z jednoročnej na 6-mesačnú, z dvojročnej na jednoročnú a z trojročnej na dvojročnú. Vypúšťa sa požiadavka preukazovania odbornej spôsobilosti osvedčením o čiastočnej kvalifikácii.  Národná sústava kvalifikácii pre remeselné živnosti určuje úplnú kvalifikáciu. Predĺžením lehoty na  preukazovanie požadovanej praxe od jej ukončenia sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach.

Doklady o odbornej spôsobilosti sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú
 • výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde skôr uvedené prípady a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • osvedčením osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo
 • dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky.

Náležitosti ohlásenia živnosti

Zrušuje sa povinnosť predkladať údaje, ktoré si živnostenský úrad vie zabezpečí zo zdrojových registrov. Ide o rozšírenie princípu „jedenkrát a dosť“ využívaním už poskytnutých informácií z dostupných zdrojov informačných systémov verejnej správy a údajov známych z doterajšej úradnej činnosti. Živnostenský úrad pri ohlásení živnosti nebude požadovať preukazovanie niektorých skutočností, medzi ktoré budú pravdepodobne najčastejšie patriť: miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko občana Slovenskej republiky. Zmiernenie požiadaviek podľa § 45a ods. 1 sa vzťahuje na vedúceho podniku zahraničnej osoby a vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

Pozastavenie živnosti

S cieľom predísť možným rizikám, sa jednoznačne ustanovuje účinok pozastavenia živnostenského oprávnenia. Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

V záujme zlepšenia podnikateľského prostredia sa upravuje minimálna a maximálna dĺžka lehoty na  pozastavenie živnosti. Minimálna lehota sa skracuje zo šesť mesiacov na jeden mesiac a maximálna  lehota sa  predlžuje z troch rokov na štyri roky. Pozastavenie živnosti teda  nemôže trvať kratšie ako 1 mesiac a dlhšie ako 4 roky.

Remeselné živnosti

Znižuje sa počet remeselných živností. Na základe poznatkov aplikačnej praxe je záujem o vznik oprávnení na podnikanie Galvanizácia kovov, Smaltovanie za posledných desať rokov minimálny. Z dôvodu verejného záujmu od 1. mája 2021 sa tieto činnosti stávajú voľnými živnosťami.

Napriek zrušeniu remeselných živností na vykonávanie činnosti Galvanizácia kovov, Smaltovanie a viazanej živnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov a Prekladateľské a tlmočnícke služby, živnostenské oprávnenia na vykonávanie týchto činností vydané podľa doterajších predpisov do 30. apríla 2021, zostávajú zachované.

Viazané živnosti

V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 202 Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia sa pri živnosti s por. č. 4. a 5. v stĺpci Preukaz spôsobilosti slovo „10“ nahrádza slovom „6“. Znižuje sa tak miera regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore pri viazaných živnostiach, skracuje sa lehota na preukázanie praxe v odbore z desať rokov na šesť rokov.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 213 – Stavebníctvo sa pri živnosti s por. č. 17 v stĺpci Preukaz spôsobilosti slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“. Znižuje sa tak miera regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore pri viazaných živnostiach, skracuje sa lehota na  preukázanie praxe v odbore z dvoch rokov na jeden rok.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné sa vypúšťa riadok s por. č. 23 – Vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo Prekladateľské a tlmočnícke služby. Znižuje sa počet viazaných živností. Vyučovanie cudzích jazykov alebo  Prekladateľské a tlmočnícke služby od 1. mája 2021 sa stávajú voľnými živnosťami.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné sa pri živnosti s por. č. 24 – Vyučovanie v odbore umenia v stĺpci Preukaz spôsobilosti slová „10-ročnou“ nahrádzajú slovami „6-ročnou“. Znižuje sa miera tak regulácie pri preukazovaní činnosti v odbore  pri viazanej živnosti, skracuje sa lehota na  preukázanie praktickej činnosti v odbore  z desať rokov na šesť rokov.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné sa pri živnosti s por. č. 50 – Prevádzkovanie cestovnej kancelárie v stĺpci Preukaz spôsobilosti slová „dva roky“ sa nahrádzajú slovami „jeden rok“, slovo „tri“ sa nahrádza slovom „dva“ a slovo „štyri“ sa nahrádza slovom „tri“. V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné sa pri živnosti s por. č. 51- Prevádzkovanie cestovnej agentúry v stĺpci Preukaz spôsobilosti slová „jeden rok“ sa nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“, slová „dva roky“ sa nahrádzajú slovami „jeden rok“ a slovo „tri“ sa nahrádza slovom „dva“. V odbore  pri viazanej živnosti sa tak znižuje miera regulácie pri preukazovaní praxe v závislosti od dosiahnutého vzdelania.

Vypúšťa sa preukazovanie odbornej spôsobilosti Osvedčením o čiastočnej kvalifikácii. Národná sústava kvalifikácii pre živnosť por. č. 53a – Wellness masérske služby určuje úplnú kvalifikáciu.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné sa pri živnosti s por. č. 55 – Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia v stĺpci Preukaz spôsobilosti slovo „3“ sa nahrádza slovom „2“, slovo „5“ sa nahrádza slovom „4“ a slová „1 rok“ sa nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“. Znižuje sa miera regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore reštaurovanie pri viazanej živnosti, skracuje sa lehota na  preukázanie odbornej praxe v odbore reštaurovania.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné sa pri živnosti s por. č. 61 – Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) v stĺpci Preukaz spôsobilosti sa vypúšťa čiarka a slová „2 roky praxe v odbore“  a za slovo „programu“ vkladajú slová „v odbore“. V odbore  pri viazanej živnosti sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní praxe. Terminologicky sa spresňuje doklad o odbornej spôsobilosti vydaný podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 – Ostatné sa pri živnosti s por. č. 83 – Zasielateľstvo  stĺpec Preukaz spôsobilosti znie:

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore alebo
 •  stredoškolské vzdelanie v odbore a jednoročná prax v odbore alebo
 • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore a dvojročná prax v odbore“,

a stĺpec Poznámka  znie: „ § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní  o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Upravuje a rozširuje sa preukazovanie odbornej spôsobilosti pri viazanej živnosti zasielateľstvo. Skracuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe v odbore zasielateľstvo.

Zmeny v zákone o obecnom zriadení

V zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 4 ods. 5 písm. a) treťom bode sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „oznamovaciu povinnosť, ani inú povinnosť s tým súvisiacu nemôže uložiť,“.

Obce nie sú oprávnené fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám ukladať oznamovaciu povinnosť alebo inú povinnosť súvisiacu s prevádzkovým časom, ak ustanoveným prevádzkovým časom neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy. Cieľom tejto právnej úpravy je zlepšiť podnikateľské prostredie odstránením neprimeranej administratívnej záťaže.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

živnostenský zákon

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X