Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké zmeny nastanú v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja od 1. 7. 2021?

daň z minerálneho oleja
daň z minerálneho oleja Foto: Getty Images
22. júna 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Parlament schválil novelu zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Cieľom novely je legislatívne upraviť ustanovenie § 11 o užívateľskom podniku v znení účinnom od 1. júla 2021 a touto úpravou eliminovať počet konečných spotrebiteľov skvapalnených plynných uhľovodíkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 2711 19 00 (ďalej len „LPG“), ako paliva na výrobu tepla, ktorí nebudú podliehať povinnosti sa registrovať ako užívateľský podnik. Povinnosti užívateľského podniku bude za týchto konečných spotrebiteľov vykonávať ich dodávateľ LPG.

Od 1. júla 2021 sa zavádza nový (elektronický) systém vydávania povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, odberných poukazov na odber daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom. Zároveň sa za daňovo zvýhodnený minerálny olej ustanovil LPG so sadzbou dane 0 eur/1 000 kg.
Cieľom úpravy prijatej týmto zákonom je
  • nezaťažovať registračnými a administratívnymi povinnosťami tie subjekty, ktoré obchodujú s LPG v daňovom voľnom obehu zdaneným základnou (nezvýhodnenou) sadzbou dane (podľa súčasnej legislatívnej úpravy platnej do 30. júna 2021 obchodovanie distribúcia, predaj a použitie s LPG so sadzbou dane 182 eur/1 000 kg určeného primárne na použitie ako pohonná látka, podlieha registračnému alebo evidenčnému konaniu podľa § 25b zákona a kontrole colným úradom.),
  • zvýšiť dôraz na kontrolu subjektov, ktoré používajú daňovo zvýhodnené LPG, teda LPG s nulovou sadzbou dane (podľa súčasnej úpravy obchodovanie s LPG so sadzbou dane 0 eur/1 000 kg určeného na použitie ako palivo na výrobu tepla je bez akejkoľvek kontroly),
  • aplikovať jednotný režim pre všetky daňovo zvýhodnené druhy minerálnych olejov.
Prijatý zákon v prechodnom ustanovení 46u zákona) účinnom od 1. januára 2021 stanovil osobe, ktorá chce byť od 1. júla 2021 užívateľským podnikom podľa § 11 ods. 2 písm. a) c) v znení účinnom od 1. júla 2021, povinnosť požiadať do 31. marca 2021 colný úrad o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu. Podľa tohto prechodného ustanovenia osoby, ktoré chcú od 1. júla 2021 používať LPG ako palivo na výrobu tepla museli požiadať do 31. marca 2021 o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu a splniť zákonom ustanovené štandardné podmienky pre každú osobu, ktorá chce byť užívateľským podnikom.
na základe preverovania údajov uvedených v žiadosti a v jej prílohách colnými úradmi, ktoré predchádza vydaniu povolenia na použitie a odberného poukazu, dotknuté subjekty zistili, že prijatá úprava, ktorá sa týka ich podnikateľských aktivít v oblasti obchodovania s LPG ako palivom na výrobu tepla vyžaduje z ich strany plnenie stanovených podmienok a začali uplatňovať pripomienky a návrhy na úpravu a doplnenie ustanovenia o užívateľskom podniku účinného od 1. júla 2021.
Novela zákona umožní užívateľskému podniku, ktorý dodáva LPG konečným spotrebiteľom na konečné použitie LPG ako palivo na výrobu tepla, dodávať tento minerálny olej širšiemu okruhu konečných spotrebiteľov LPG, ktorí nebudú povinní mať povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a odberný poukaz, čím sa eliminuje počet povinných osôb. Tiež sa ustanovia výnimky z prepravy daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na daňovom území pri dodaní LPG konečným spotrebiteľom užívateľským podnikom.
Novela nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.

Užívateľský podnik

Užívateľským podnikom je aj osoba oprávnená dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja na použitie ako palivo alebo inému užívateľskému podniku podľa tohto ustanovenia, alebo osobe podľa § 21, pričom pri dodaní tohto minerálneho oleja týmto užívateľským podnikom
  • konečnému spotrebiteľovi na použitie ako palivo alebo inému užívateľskému podniku podľa tohto ustanovenia, alebo osobe podľa § 21 sa postup pri preprave podľa § 23 neuplatňuje,
  • na použitie ako pohonná látka sa ustanovenie § 42 ods. 1 písm. i) alebo § 46u ods. 15 písm. i) nepoužije a pri dodaní tohto minerálneho oleja na použitie ako pohonná látka vzniká podľa § 12 ods. 2 písm. e) tomuto užívateľskému podniku daňová povinnosť; pri vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového priznania postupuje tento užívateľský podnik podľa § 14 ods. 2.
Nová legislatívna úprava rozširuje počet osôb, konečných spotrebiteľov skvapalnených plynných uhľovodíkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 2711 19 00 (ďalej len „LPG“) určených na použitie ako palivo, ktorým bude môcť užívateľský podnik podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona v znení účinnom od 1. júla 2021 dodávať daňovo zvýhodnený LPG. Zároveň sa ustanovuje, že pri dodaní LPG užívateľským podnikom konečnému spotrebiteľovi na použitie ako palivo alebo inému užívateľskému podniku oprávnenému dodávať LPG konečnému spotrebiteľovi na použitie ako palivo, alebo prevádzkovateľovi daňového skladu sa nebude uplatňovať ustanovenie o postupe pri preprave na daňovom území. Tiež sa ustanovuje, že ak užívateľský podnik dodá LPG so sadzbou dane 0 eur/1000 kg na použitie ako pohonnú látku vzniká tomuto užívateľskému podniku daňová povinnosť, pričom príslušné ustanovenie o sankcii sa v tomto prípade neuplatňuje.
Novou úpravou sa užívateľskému podniku, ktorý odoberá LPG so sadzbou dane 0 eur/1 000 kg na plnenie do tlakových nádob určených na konečnú spotrebu ako palivo a plní LPG aj do tlakových nádob na použitie ako pohonná látka, ustanovuje daňová povinnosť z množstva LPG, ktoré dodal na konečnú spotrebu v tlakových nádobách na použitie ako pohonná látka. Tiež sa ustanovuje, že príslušné ustanovenie o sankcii sa v tomto prípade neuplatňuje.
Povolenie na použitie a odberný poukaz sa nevyžaduje pri odbere minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 na daňovom území konečným spotrebiteľom tohto minerálneho oleja ako paliva. Za konečného spotrebiteľa tohto minerálneho oleja sa považuje aj osoba, ktorá prevádzkuje skladovacie zariadenie, z ktorého dochádza k použitiu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5.
Touto úpravou sa rozširuje zoznam osôb, konečných spotrebiteľov LPG, ktoré nebudú mať povinnosť byť užívateľským podnikom. Povinnosti užívateľského podniku bude za týchto konečných spotrebiteľov vykonávať osoba, ktorá je ich dodávateľom. Tiež sa stanovuje, že za konečného spotrebiteľa tohto minerálneho oleja sa považuje aj osoba, ktorá prevádzkuje a odoberá tento minerálny olej do skladovacej nádrže, z ktorej dochádza priamo k spotrebe LPG ako paliva na výrobu tepla.
Novou úpravou sa dopĺňa tiež vznik daňovej povinnosti pri zistení chýbajúceho množstva minerálneho oleja o LPG, ktorý bol určený na použitie ako palivo. Zároveň sa ustanovuje platiteľ dane, ktorý je povinný zaplatiť daň vypočítanú z množstva zisteného chýbajúceho LPG a sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona.
Za miesto priameho dodania, ktoré určí príjemca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, alebo oprávnený príjemca, ktorý prijíma opakovane minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, sa považuje aj miesto dodania LPG na použitie ako pohonná látka určené týmito príjemcami, napríklad miesto predaja na konečnú spotrebu (čerpacia stanica) alebo miesto spotreby konečným spotrebiteľom.
Povolenie na použitie vydané colným úradom podľa odseku 10 na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 sa považuje za povolenie na použitie vydané podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021. Navrhovanou úpravou sa stanovuje, že povolenie na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja vydané colným úradom do 30. júna 2021 je platné na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja v znení účinnom od 1. júla 2021.
V súvislosti s novými legislatívnymi úpravami sa primerane upravuje vedenie evidencie užívateľským podnikom.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

rok 2021spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

27mar8:30Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve – zmeny s účinnosťou od 30.6.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

27mar8:30Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve – zmeny s účinnosťou od 30.6.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

30mar8:30Lean zlepšovanie procesov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X