Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako získať dotáciu na nájomné?

dotácia na nájomné
dotácia na nájomné Foto: Getty Images
24. júna 2020 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo poskytovanie dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia koronavírusu. Dotácia na nájomné je štátna pomoc určená pre prenajímateľa, ktorý sa vzdá časti svojho príjmu z nájmu za obdobie, počas ktorého bola prevádzka nájomcu opatreniami orgánov štátnej správy na úseku zdravotníctva alebo zriaďovateľov škôl a školských zariadení uzavretá, alebo podstatne obmedzená zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzke na úseku verejného zdravotníctva, alebo z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach mala znemožnené užívanie. Na dotáciu na nájomné nie je právny nárok.

Žiadosti je možné podávať od 23. 6. 2020 do 30. 11. 2020 a pre poskytnutie dotácie sa nezohľadňuje termín podania žiadosti, ak je v súlade s výzvou. Ministerstvo hospodárstva SR apeluje na žiadateľov aby zvážili urýchlené podanie aj vzhľadom na nutnosť získania informácií zo strany nájomcu, ako aj preštudovania podmienok poskytnutia dotácie.

Ministerstvo hospodárstva SR vzhľadom na očakávaný enormný záujem o poskytnutie dotácie odporúča dodržať harmonogram podávania žiadostí pre jednotlivé kraje. Harmonogram prvotného spustenia je v tabuľke:

Dátum Kraj
23. 6. 2020 Prešovský kraj
24. 6. 2020 Banskobystrický kraj
25. 6. 2020 Košický kraj
26. 6. 2020 Žilinský kraj
29. 6. 2020 Nitriansky kraj
30. 6. 2020 Trenčiansky kraj
1. 7. 2020 Trnavský kraj
2. 7. 2020 Bratislavský kraj

Žiadosti zasielané z iných krajov nebudú vybavované v daný deň, preto je lepšie žiadosť si dôkladne pripraviť a podať ju v termíne vyhradenom pre váš kraj. Termíny pre jednotlivé kraje sa budú po týždni opäť opakovať. Počas víkendu 27. až 28. 6. 2020 ako aj ďalších nasledujúcich nepracovných dní bude možné žiadosti podávať, avšak Ministerstvo hospodárstva SR nevie garantovať dostupnosť podpory.

Ako podať žiadosť?

Prvým krokom na získanie dotácie je vzájomná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom. Predpokladom na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné je totiž ochota prenajímateľa poskytnúť nájomcovi zľavu na nájomnom. Na základe vzájomnej dohody požiada nájomca prenajímateľa o predloženie žiadosti o dotáciu na nájomné. Žiadosť podáva prenajímateľ v mene nájomcu, na vlastný účet prenajímateľa.

Žiadosť musí byť podpísaná za obe strany, všetkými oprávnenými osobami oboch subjektov, kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Elektronický formulár žiadosti o dotáciu na nájomné, autorizovaný podpismi prenajímateľa a nájomcu, bude mať rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa. Z tohto dôvodu nie je potrebné k žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné osobitne prikladať dohodu medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného.

Postup podania žiadosti

 1. Nájomca musí mať aktívnu elektronickú schránku na doručovanie. Prenajímateľ získa potrebné informácie o svojom nájomcovi a dohodne sa s nájomcom o výške poskytnutej zľavy.
 2. Prenajímateľ prostredníctvom elektronickej služby vyplní formulár k žiadosti v rámci elektronickej služby Ministerstva hospodárstva SR na portáli Slovensko.sk.
 3. Prenajímateľ žiadosť sprístupní na podpis nájomcovi. Žiadosť je sprístupnená pre nájomcu 48h.
 4. Nájomca žiadosť podpíše svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom. Nájomca nemá možnosť meniť údaje v žiadosti, v prípade potreby zmien, má možnosť žiadosť nepodpísať a vrátiť ju na prepracovanie prenajímateľovi.
 5. Prenajímateľ dostane informácie o podpísaní žiadosti zo strany nájomcu.
 6. Prenajímateľ žiadosť podpíše svojím kvalifikovaným podpisom a odošle ju Ministerstvu hospodárstva SR.Systém upozorní prenajímateľa o prekontrolovaní všetkých podpisov k žiadosti. Prenajímateľ dostane systémovú informáciu o odoslaní žiadosti, následne aj o doručení žiadosti na Ministerstvo hospodárstva SR.
 7. Ministerstvo hospodárstva SR žiadosť skontroluje, overí súlad s podmienkami a vyhodnotí schválenie alebo neschválenie žiadosti.
 8. Ministerstvo hospodárstva SR po schválení žiadosti zašle oznámenie o schválení dotácie prenajímateľovi aj nájomcovi. V prípade neschválenia žiadosti budú prenajímateľ aj nájomca taktiež oboznámení.
 9. Ministerstvo hospodárstva SR vyplatí schválenú výšku dotácie prenajímateľovi.

Informácie od nájomcu nevyhnutné pre vyplnenie elektronickej žiadosti

Žiadosť o dotáciu vypĺňa a predkladá v mene nájomcu prenajímateľ. Okrem údajov z nájomnej zmluvy, je pre úspešné vyplnenie žiadosti zo strany nájomcu potrebné zaslať prenajímateľovi nasledovné informácie:

 • Mená a funkcie štatutárov, ktorí budú žiadosť elektronicky podpisovať za nájomcu.Meno a priezvisko štatutára nájomcu uvedené v žiadosti musí byť zhodné s menom a priezviskom uvedeným v rámci kvalifikovaného elektronického podpisu.
 • Číslo elektronickej schránky, každého zo štatutárov nájomcu, ktorí budú žiadosť o dotáciu podpisovať.
 • Aký veľkostný typ podniku predstavuje nájomca (mikro a malý, stredný, veľký).
 • Či nájomcovi bola poskytnutá pomoc podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení(napr. paušálny finančný príspevok na náhradu straty príjmu SZČO v rámci Prvej pomoci zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom). Ak áno v akej výške mu bola táto pomoc poskytnutá.

Na čo máte nárok?

Oprávneným žiadateľom o dotáciu na nájomné je nájomca, ktorý žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa.

Prenajímateľom môže byť:

 1. fyzická osoba – nepodnikateľ,
 2. fyzická osoba – podnikateľ,
 3. právnická osoba – nepodnikateľ, (napr. občianské združenia, obce a mestá)
 4. právnická osoba – podnikateľ.

Prenajímateľom môže byť aj správca majetku štátu, výška dohodnutej zľavy zo strany prenajímateľa v tomto prípade musí byť automaticky dohodnutá vo výške 50 %.

Nájomca môže byť, len:

 1. Fyzická osoba – podnikateľ
 2. Právnická osoba – podnikateľ (napr. s.r.o.)
 3. Právnická osoba – nepodnikateľ

Oprávneným žiadateľom, nie je poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantným lekárom, ktorým je vyplácaná úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú majú uzatvorenú so zdravotnou poisťovňou), ani subjekt pôsobiaci vo finančnom sektore.

Dotáciu na úhradu nájomného je možné získať, ak predmetom nájmu je:

 • miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, alebo
 • trhové miesto.

Nájomným nie sú prípadné ďalšie úhrady spojené s nájmom, ako napríklad úhrady za služby obvykle spojené s nájmom (služby za upratovanie, energie, marketingové služby a pod.), alebo obratová zložka, ak sa nájomné určuje podľa obratu.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, maximálne však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

V prípade, ak je prenajímateľom správca majetku štátu, výška dotácie je stanovená na úrovni 50 % z pôvodnej výšky zmluvného nájomného, pričom nájomné sa znižuje o polovicu.

Obce (mestá) a vyššie územné celky, ako právnické osoby, môžu v súlade s osobitnými zákonmi, ktoré upravujú nakladanie s majetkom obcí alebo majetkom vyššieho územného celku, znížiť dohodnuté nájomné v nájomnej zmluve, a tým poskytnúť zľavu z nájomného nájomcovi.

Pre výpočet výšky dotácie sa do úvahy berie obdobie, počas ktorého bolo sťažené užívanie, alebo jeho pomerná časť, ak nájomný vzťah netrval celé toto obdobie.

Maximálna výška pomoci pre žiadateľa (nájomcu), podľa sektoru, v ktorom pôsobí, je uvedená v tabuľke nižšie:

Nájomca Maximálna celková výška pomoci na podnik
Podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe 100 000 EUR
Podnik pôsobiaci v odvetví rybolovu a akvakultúry 120 000 EUR
Podnik pôsobiaci v iných sektoroch 800 000 EUR

Ak podnik pôsobí vo viacerých sektoroch, na ktoré sa vzťahujú rôzne maximálne sumy, príjemca vhodnými prostriedkami, ako je napríklad oddelenie účtov, zabezpečí, aby sa pre každú z týchto činností dodržal príslušný strop a aby sa neprekročila celková maximálna suma 800 000 EUR na podnik. Ak podnik pôsobí v sektoroch poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry, nemala by sa prekročiť celková maximálna suma 120 000 EUR na podnik.

Do sumy nájomného, ktorá je predmetom žiadosti o dotáciu na nájomné, nemožno zahrnúť:

 • úhrady za služby obvykle spojené s nájmom (napr. energie),
 • obratovú zložku, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu.

Ak nie je možné platby za služby obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného, na účel výpočtu maximálnej výšky dotácie sa výška nájomného znižuje o 5 %. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Uvedené náklady je nutné uhradiť prenajímateľovi okamžite, nevzťahuje sa na ne možnosť splácania v zákonnej lehote do 48 mesiacov.

Výška dotácie na nájomné, ak nájomca už nájomné uhradil

Dotácia na nájomné sa vzťahuje aj na tých nájomcov, ktorí už nájomné prenajímateľovi uhradili za celé alebo časť obdobia sťaženého užívania nehnuteľnosti. Medzi prenajímateľom a nájomcom vznikne dohoda o zľave z budúceho nájomného na obdobie zodpovedajúce obdobiu povinného uzatvorenia prevádzky. Nájomca môže získať dotáciu na nájomné vo výške poskytnutej zľavy z budúceho nájomného, najviac však vo výške 50 % z nájomného. Príspevok na nájomné sa nájomcovi započíta na budúce platby nájomného zodpovedajúce obdobiu, počas ktorého musel mať uzatvorenú prevádzku.

Podmienky získania dotácie

Dotáciu na úhradu nájomného môže nájomca získať ak:

 • Nájomné je uhrádzané v peniazoch na základe nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom alebo podobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať predmet nájmu.
 • Nájomná zmluva musela byť účinná najneskôr k 1. februáru 2020.
 • Na účely dotácie sa nebude prihliadať na zmeny nájomnej zmluvy ku ktorým došlo po 12. marci 2020.
 • Užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo znemožnené:
  • uzavretím prevádzky opatreniami na úseku verejného zdravotníctva,
  • znemožnením užívania prevádzky z dôvodu prerušenie vyučovania na školách a v školských zariadeniach,
  • podstatným obmedzením prevádzky zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzkach.

Ak požadovaná výška dotácie na nájomné presahuje 100 000 Eur, žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod.

Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné alebo označenia konečného užívateľa výhod, nájomca je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

covid19dotácia na nájomnékoronavírus

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X