Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny pre podnikateľov za apríl 2015

Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
21. mája 2015 Zdroj Podnikam.SK, PH Tlačiť

V apríli 2015 boli predložené, prerokovávané alebo prijaté viaceré legislatívne zmeny týkajúce sa podnikateľov. Prečítajte si o nich viac.

Novela Obchodného zákonníka

Základným zámerom novely zákona je zamedziť poškodzovaniu veriteľov v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania a posilniť zodpovednosť za podnikanie. NovelaObchodného zákonníka zavádza register diskvalifikácií, ktorého zriadenie by si malo podľa doložky vplyvov vyžiadať náklady vo výške 10 tis. eur tento rok.

Novela predpokladá prísne postihy pri odďaľovaní riešenia úpadku firmy. Ďalej zavádza opatrenia zamedzujúce tunelovanie firiem, medzi ktorými je zákaz vrátenia vkladov. Vzniknúť má tiež inštitút krízy obchodnej spoločnosti.

 • Zákon už schválil parlament.
 • Zákon má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia, vybrané body potom 1. júla 2015 a ďalšie 1. januára 2016.
 • Viac tu

» Novela zákona o DPH» Novela zákona o dani z príjmov» Novela zákona o správe daní

Novela zákona o DPH

Podľa navrhnutej vládnej novely platitelia dane s ročným obratom nižším ako 75 000 eur, na ktorých nebol vyhlásený konkurz alebo ktorí nevstúpili do likvidácie, si budú môcť zvoliť osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. Túto skutočnosť budú povinní oznámiť daňovému úradu najneskôr do konca toho zdaňovacieho obdobia (kalendárny mesiac alebo štvrťrok), v ktorom osobitnú úpravu začali uplatňovať.

Pri uplatňovaní osobitnej úpravy bude týmto platiteľom dane vznikať daňová povinnosť z dodaných tovarov alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku, s výnimkou dodania tovarov a služieb do iného členského štátu Európskej únie alebo mimo územia Európskej únie s oslobodením od dane, až dňom prijatia platby. Na druhej strane ich právo na odpočítanie dane z nimi nakúpených tovarov a služieb vznikne až momentom zaplatenia protihodnoty ich dodávateľom. Uplatňovaním osobitnej úpravy tak dotknutí platitelia dane získajú čiastočnú výhodu, spočívajúcu v modifikovanom systéme uplatňovania dane z pridanej hodnoty, ktorý nebude mať negatívny vplyv na ich peňažné toky.

V prípade, že sa platitelia dane rozhodnú pre skončenie uplatňovania osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, túto osobitnú úpravu uplatňujú až do konca kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie oznámili daňovému úradu.

 • K materiálu sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie a bol odoslaný na rokovanie vlády.
 • Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2016.

Novela zákona o dani z príjmov

Návrh novely zákona o dani z príjmov sa zameriava na opatrenia na podporu rozvoja kapitálového trhu. Ide o oslobodenie od dane príjmov z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na burze a dlhodobého investičného sporenia pri splnení podmienok stanovených v zákone. Zároveň ministerstvo navrhuje zrušiť zdravotné odvody z výnosov z prevodu cenných papierov obchodovaných na burze.

 • K materiálu sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie a bol odoslaný na rokovanie vlády.
 • Zákon má navrhnutú účinnosť od 31. decembra 2015, vybrané body potom 1. januára 2016.

Novela zákona o správe daní

Kvôli motivácii daňových subjektov k riadnemu a včasnému plneniu daňových povinností sa navrhuje úprava sankcií zohľadňujúca časové hľadisko pri dodatočnom priznaní a vyrubení správnej výšky dane.

Zároveň sa navrhuje možnosť podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí daňovej kontroly v lehote 15 dní, ktorého podanie bude mať za následok uloženie nižšej sankcie než v prípade vyrubenia dane správcom dane na základe výsledkov daňovej kontroly.

Súčasne sa pri ukladaní pokút zavádza absorpčná zásada. Podmienkou uplatnenia absorpčnej zásady bude dopustenie sa viacerých správnych deliktov rovnakého druhu na rovnakom úseku verejnej správy jednou osobou, za ktoré bude príslušný správca dane oprávnený uložiť úhrnnú pokutu podľa zákonného ustanovenia s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty.

Navrhuje sa možnosť použiť sumu dane z pridanej hodnoty priznanej platiteľovi DPH na úhradu nedoplatkov a tiež na úhradu pohľadávky členského štátu, a to  na základe zaslanej žiadosti o poskytnutie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní.

 • K materiálu sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie a bol odoslaný na rokovanie vlády.
 • Zákon má navrhnutú účinnosť 1. januára 2016, ďalšie body potom 1. mája 2016.

Vládna novela zákona o verejnom obstarávaní

Jedným z hlavných zámerov novely, ktorú vypracoval Úrad pre verejné obstarávanie, je vytvorenie verejného registra konečných užívateľov výhod subjektov, ktoré získavajú zákazky z verejného obstarávania. Cieľom tohto kroku je dosiahnuť efektívnejšie a transparentné nakladanie s verejnými prostriedkami pri verejnom obstarávaní.

Do registra by mali byť zapísané údaje týkajúce sa konečných užívateľov výhod, teda fyzických osôb, ktoré sú skutočnými a nie len formálnymi vlastníkmi subjektov participujúcich na verejnom obstarávaní.

Podstatou navrhovanej právnej úpravy je zákonná požiadavka, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu vo verejnom obstarávaní s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie zapísaných konečných užívateľov výhod.

 • Novelu schválila vláda a zákon bol predložený do parlamentu.
 • Novela by mala účinnosť nadobudnúť pätnástym dňom odo dňa vyhlásenia, okrem niektorých častí, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2015.
 • Viac tu

Novela Zákonníka práce od Júliusa Brocku a Jána Figeľa

Poslanci KDH chcú predĺžením ochrannej doby zamestnankyne a zamestnanca na rodičovskej dovolenke zvýšiť právnu ochranu zamestnaných rodičov pri starostlivosti o maloleté nezaopatrené dieťa a tým zlepšiť životné podmienky rodín s deťmi. Konkrétne chcú poslanci presadiť zákaz výpovede počas šiestich mesiacov po návrate do zamestnania z rodičovskej dovolenky.

 • Novela je predložená na rokovanie parlamentu
 • Novela má účinnosť navrhnutú od 1. septembra  2015.
 • Viac tu

Novela zákona o dani z príjmov Júliusa Brocku a Alojza Přidala

Cieľom tejto novely poslancov KDH je rozšíriť možnosť použitia časti zaplatenej dane daňovníkom. Poslanci navrhujú rozšíriť existujúcu možnosť daňovej asignácie, t.j. poukázania časti zaplatenej dane daňovníkom inej osobe, v tomto prípade svojmu rodičovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku. Výška takto poukázanej dane by sa určila na daňovníka sumou maximálne 50 eur za zdaňovacie obdobie.

 • Novelu je predložená na rokovanie parlamentu
 • Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2016.
 • Viac tu

Novela zákona o dani z príjmov od Viliama Novotného

Poslanec Viliam Novotný chce podľa jeho slov uľahčiť situáciu zamestnávateľom zjednodušením elektronického doručovania dokladov a potvrdení zamestnancom.

„Kým totiž dnes môže zamestnávateľ zamestnancovi doručiť výplatnú pásku elektronicky, ostatné dokumenty súvisiace s vyúčtovaním daní, potvrdením príjmu a pod. musí stále doručovať osobne proti podpisu. V praxi to znamená úplne zbytočnú papierovú agendu a naháňanie zamestnancov kvôli ich podpisom,“ spresňuje poslanec.

Navrhuje preto, aby možnosť elektronického doručovania platila aj pre dokumenty týkajúce sa vyúčtovania daní, potvrdení o príjme a pod.

 • Novela je predložená na rokovanie parlamentu
 • Novela má účinnosť navrhnutú od 1. januára 2016
 • Viac tu

Novela Zákonníka práce od Juraja Drobu a Miroslava Kadúca

Poslanci chcú touto novelou zo zákona odstrániť vydavateľov gastrolístkov ako zákonnej súčasti pracovnoprávnych pravidiel. Tak, ako je právna úprava postavená dnes, zabezpečuje zo zákona podľa predkladateľov niekoľkým subjektom pravidelný príjem, pričom oficiálne ide o podnikateľskú činnosť.

„Navrhovaná právna úprava tam, kde sa stravovanie teraz zabezpečuje prostredníctvom sprostredkovateľa, zaručuje zamestnancovi, že od zamestnávateľa  dostane príspevok, ktorý na stravovanie vynakladal aj doteraz (55 % ceny jedla), plus mu nebude musieť zo mzdy strhávať druhú časť garantovanej výšky sumy (45 % ceny jedla) na stravu,“ navrhujú predkladatelia novely.

Zamestnanec tak podľa nich bude mať vyššiu mzdu a to, akým spôsobom sa rozhodne s týmito peniazmi naložiť, je na jeho rozhodnutí.

 • Novela je predložená na rokovanie parlamentu
 • Novela má účinnosť navrhnutú od 1. januára 2016
 • Viac tu

Návrh poslancov KDH na vydanie zákona o rodinnom podnikaní

Poslanci KDH chcú zaviesť do praxe tzv. rodinné podniky. Navrhovaná právna úprava podľa nich vytvára nielen právnu možnosť, ale i nástroje na podporu spoločnej ekonomickej aktivity členov rodín.

„Rodinný podnik sa využitím navrhovaného zákona môže stať inštitútom, ktorý umožní rodine zvýšiť svoju ekonomickú samostatnosť, životnú úroveň, pocit spolunáležitosti a umožní členom rodiny, osobitne manželom, byť viac spolu,“ uvádzajú predkladatelia.

 • Novela je predložená na rokovanie parlamentu
 • Novela má účinnosť navrhnutú od 1. januára 2016
 • Viac tu

Návrh poslanca Ľudovíta Kaníka na zmenu zákona o dani z pridanej hodnoty

Poslanec SDKÚ-DS navrhuje, aby platiteľ dane mal povinnosť zaplatiť DPH len za faktúry alebo sumy v inom doklade o predaji, ktoré mu boli uhradené. Ak mu boli tieto sumy uhradené len čiastočne, je povinný uhradiť DPH pomerne k výške uhradenej sumy, navrhuje Kaník.

Cieľom tejto navrhovanej úpravy je podľa neho predísť tomu, aby boli podnikatelia povinní platiť DPH za faktúry, ktoré im neboli uhradené, čo ich privádza do ťažkej finančnej situácie.

 • Novela je predložená na rokovanie parlamentu
 • Novela má účinnosť navrhnutú od 1. septembra 2015
 • Viac tu

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X