Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Prehľad zmien pre podnikateľov a firmy od 1.1.2016, súhrn najpodstatnejších zmien

ThinkstockPhotos 502252148
Happy new year 2016. young man running
18. januára 2016 Tlačiť

Prinášame prehľad zmien pre podnikateľov a firmy od 1.1.2016.

Novela zákona o DPH

Novela obsahuje aj zmenu, podľa ktorej menší podnikatelia dostanú možnosť uhrádzať daň z pridanej hodnoty štátu až po prijatí platby za svoje tovary alebo služby. Tento nový režim platenia dane z pridanej hodnoty pritom budú môcť využívať subjekty s ročným obratom do 100 tis. Eur.

Platitelia dane s ročným obratom nižším ako 75 000 eur:

 • na ktorých nebol vyhlásený konkurz alebo
 • ktorí nevstúpili do likvidácie, si budú môcť zvoliť osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby.

Túto skutočnosť budú povinní oznámiť daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom osobitnú úpravu začali uplatňovať. Pri uplatňovaní osobitnej úpravy bude týmto platiteľom dane vznikať daňová povinnosť z dodaných tovarov alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku, s výnimkou dodania tovarov a služieb do iného členského štátu Európskej únie alebo mimo územia Európskej únie s oslobodením od dane, až dňom prijatia platby. Na druhej strane ich právo na odpočítanie dane z nimi nakúpených tovarov a služieb vznikne až momentom zaplatenia protihodnoty ich dodávateľom.V prípade, že sa platitelia dane rozhodnú pre skončenie uplatňovania osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, túto osobitnú úpravu uplatňujú až do konca kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie oznámili daňovému úradu.

Čítajte aj:

Nariadenie vlády o sume minimálnej mzdy na rok 2016

Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku roka zvýšila na 405 eur. Najnižší možný hrubý hodinový zárobok dosiahne 2,328 eura.Od začiatku roka pritom odpočítateľná položka na zdravotné poistenie zostane vo výške 380 eur, a preto v plnej miere nepokryje sumu najnižších zárobkov. Znamená to, že zamestnávatelia aj zamestnanci budú platiť pri 405-eurovej minimálnej mzde zdravotné poistenie zo sumy 75 eur.

Novela zákona o správe daní

Zavádzajú sa zmeny sankčného systému, ktorý by mal byť viac motivačný napríklad v tom:

 • že sa umožní daňovníkovi podať dodatočné daňové priznanie 15 dní po oznámení daňovej kontroly. Týmto chce rezort docieliť, aby tí daňovníci, ktorí zistia, že urobili chybu, mohli pri zníženej sankcii túto chybu odstrániť aj po začiatku daňovej kontroly.
 • zároveň sa však mení systém výpočtu pokút tak, že sa doň zavádza časový prvok.
 • teda čím neskôr bude vyrubená dodatočná daňová povinnosť, tým vyššia bude sankcia od finančnej správy.
 • predkladaným zákonom sa zároveň navrhuje možnosť použiť sumu dane z pridanej hodnoty priznanej platiteľovi DPH na úhradu nedoplatkov a tiež na úhradu pohľadávky členského štátu, a to  na základe zaslanej žiadosti o poskytnutie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní.

Novela Obchodného zákonníka

Podľa zákona vzniká nová forma obchodnej spoločnosti, ktorá ponúkne komplexné riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností. Príkladom takéhoto investovania sú investície do startupov, ako podnikateľských iniciatív s vysokým inovačným a rastovým potenciálom, ktoré si nemôžu zabezpečiť financovanie prostredníctvom bánk.

Navrhuje sa, aby sa táto kapitálová obchodná spoločnosť nazývala jednoduchou spoločnosťou na akcie (ďalej len „j.s.a.“). Jednoduchá spoločnosť na akcie predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti preberajúcu niektoré prvky aj s.r.o. aj a.s. Pôjde o novú formu obchodnej spoločnosti, na ktorú sa budú vzťahovať viaceré zákonné ustanovenia o súkromnej akciovej spoločnosti, nepôjde však o podtyp akciovej spoločnosti.

Akcie spoločnosti budú môcť byť akcie vydané iba v podobe zaknihovaného cenného papiera.  Bude tiež zriadený register akcionárov, ktorý bude vedený centrálnym depozitárom cenných papierov a verejne prístupný na jeho webovom sídle. Taktiež sa navrhuje možnosť, aby akcionári medzi sebou prostredníctvom akcionárskej zmluvy dohodli nové druhy práv, a to právo pridať sa k prevodu akcií, právo požadovať prevod akcií alebo právo požadovať nadobudnutie akcií. Právo pridať sa k prevodu akcií ako aj právo požadovať prevod akcií budú môcť byť dohodnuté ako práva registrované v nových registroch práv prístupných na internete, ktoré budú taktiež vedené centrálnym depozitárom cenných papierov.

Ďalším základným zámerom novely zákona je zamedziť poškodzovaniu veriteľov v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania a posilniť zodpovednosť za podnikanie. Novela Obchodného zákonníka zavádza register diskvalifikácií, ktorého zriadenie by si malo podľa doložky vplyvov vyžiadať náklady vo výške 10 tis. eur tento rok.

Novela predpokladá prísne postihy pri odďaľovaní riešenia úpadku firmy. Ďalej zavádza opatrenia zamedzujúce tunelovanie firiem, medzi ktorými je zákaz vrátenia vkladov. Vzniknúť má tiež inštitút krízy obchodnej spoločnosti.

Novela zákona o účtovníctve

Novela prináša napr. zmeny týkajúce sa účtovných závierok, konsolidovanej účtovnej závierky,  zmeny v odpisovaní goodwillu a ruší oceňovanie majetku reprodukčnou obstarávacou cenou.

Upresňuje sa zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny tak, že účtovné jednotky, ktoré nespĺňajú podmienky na zatriedenie do veľkostných skupín podľa odsekov 5 až 8, sa zatriedia ako malá účtovná jednotka.

Pokuta za správny delikt, ktorým je nevedenie účtovníctva podľa § 4 ods. 1 zákona o účtovníctve alebo nezostavenie účtovnej závierky podľa § 6 ods. 4 zákona o účtovníctve , sa zvyšuje na 3 000 000 eur z pôvodných 1 000 000 eur. Novela zákona spresňuje rozsah informácií poskytovaných vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Dopĺňa sa povinnosť schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky uložiť v registri účtovných závierok najneskôr do jedného roka odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

Novela zákona o službách zamestnanosti

Cieľom návrhu zákona je v porovnaní so súčasným právnym stavom tiež:

 • rozšíriť definíciu zamestnávateľa na účely zákona o službách zamestnanosti o samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá chce prijať uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe, a to najmä z dôvodu zabezpečenia možnosti vykonávania absolventskej praxe aj v zamestnaniach vykonávaných spravidla formou samostatnej zárobkovej činnosti,
 • na základe poznatkov aplikačnej praxe rozšíriť okruh fyzických osôb, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za samostatne zárobkovo činnú osobu, o prokuristu,
 • predĺžiť obdobie, na ktoré sa vydáva potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením a predĺžiť obdobie, na ktoré sa udeľuje povolenie na zamestnanie, pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ak to ustanoví medzinárodná zmluva, ktorou bude SR viazaná alebo ak bude zaručená vzájomnosť medzi SR a treťou krajinou (v tzv. zjednodušenej forme – výmenou diplomatických nót), z najviac dvoch rokov na najviac päť rokov, za účelom zabezpečenia možnosti recipročného prístupu v danej veci.

Návrh zákona zohľadňuje tiež podnety na úpravu legislatívneho prostredia v službách zamestnanosti s cieľom rozvíjať predpoklady uchádzačov o zamestnanie za účelom zlepšenia ich možností získať zamestnanie. Za tým účelom sa navrhuje:

 • rozšíriť možnosti vzdelávania a prípravy pre trh práce aj v kurzoch a programoch vzdelávania, ktoré síce nie sú akreditované, ale poskytujú  odborné vedomosti, zručnosti  a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce a ktorých realizácia je zabezpečovaná na základe oprávnenia alebo osvedčenia vydaného podľa osobitných predpisov a umožňuje získanie odborných vedomostí, zručností a schopností nevyhnutných k vykonávaniu pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.

Súčasne sa navrhuje vytvoriť nový legislatívny rámec na podporu mobility za prácou napojenú na zmenu miesta pobytu občana, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. V tejto súvislosti sa navrhuje:

 • upraviť legislatívny rámec tak, aby poskytol zodpovedajúci priestor na podporu mobility za prácou v súlade s požiadavkami programového obdobia 2014 – 2020, rozšíril podmienky na jej poskytovanie, okrem zmeny miesta trvalého pobytu, aj v  súvislosti so získaním zamestnania viazaného na prechodný pobyt občana na území Slovenskej republiky, ak je  vzdialené od miesta jeho trvalého pobytu najmenej 70 km,
 • a zaviesť vhodnejší mechanizmus jeho mesačného poskytovania, ktorým sa navrhuje nahradiť doterajší jednorazovo poskytovaný príspevok na presťahovanie za prácou, čím sa smeruje aj k zlepšeniu sociálnej situácie občana spojenej s priebežnou úhradou jeho nákladov na bývanie, a to v súvislosti so získaním zamestnania mimo miesta jeho trvalého pobytu.

Od začiatku roka sa teda na Slovensku zavedú nové podmienky poskytovania príspevku na podporu mobility za prácou. Pôjde o príspevok vo výške 80 % preukázaných výdavkov na bývanie, maximálne 250 eur mesačne počas šiestich mesiacov, pričom znevýhodneným uchádzačom o prácu bude štát poskytovať príspevok aj ďalších šesť mesiacov, a to v sume najviac 125 eur mesačne.  Na získanie nároku na príspevok na podporu mobility bude po novom stačiť aj nahlásenie prechodného pobytu v súvislosti so získaním zamestnania, ak miesto prechodného pobytu na území SR je vzdialené od miesta trvalého pobytu najmenej 70 km.

Reagujúc na zavedenie odpočítateľnej položky na zdravotnom poistení sa prispôsobuje legislatívny rámec na poskytovanie príspevkov, pri výpočte ktorých sa zohľadňuje celková cena práce, neprihliada sa na výsledok ročného zúčtovania na zdravotnom poistení.

Nové elektronické známky

Od začiatku roka sa využívajú nové elektronické diaľničné známky pre autá do 3,5 tony. Vodiči dostanú doklad o zaplatení a registrácii vozidla do systému spoplatnenia. V hotovosti je možné ich kúpiť len na čerpacích staniciach, a platobnými kartami cez mobilnú aplikáciu, internet a v automatoch.

Pred blížiacim sa skončením platnosti e-známky bude zaslaná informácia emailom. V rámci kontrolného systému elektronických známok kamery snímajú prechádzajúce motorové vozidlá, identifikujú ich evidenčné čísla a zisťujú, či motorové vozidlo má alebo nemá zakúpenú elektronickú známku. Ceny za známky zostali rovnaké – ročná za 50 eur, tridsaťdňová za štrnásť eur a desaťdňová za desať eur.

Nové tlačivá daňových priznaní

Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok.

Najdôležitejšie daňové tlačivá:

 • pre daň z motorových vozidiel, potrebné podať do 31. januára 2016
 • pre daň z príjmov za rok 2015, potrebné podať do 31.marca 2016

Zákon o dani z príjmov

Od dane bude oslobodený príjem fyzickej osoby (nepodnikateľa):

 • z predaja cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu alebo obdobnom zahraničnom regulovanom trhu za podmienky, že doba medzi nadobudnutím cenných papierov a ich predajom presiahne jeden rok.
 • z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia a príjem vyplatený daňovníkovi po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia.

Príjmy z kapitálového majetku sa budú zdaňovať samostatne v osobitnom základe dane so sadzbou vo výške 19 %, pričom sa nebude brať ohľad na to, či plynú zo zdrojov na území SR alebo zo zdrojov v zahraničí.

Výdavky na normy a certifikáty nižšie ako 2 400 eur sa zahrnú do základu dane jednorazovo.

Ak je obstarávacia cena noriem a certifikátov vyššia ako 2 400 eur zahŕňajú sa do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti naviac počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom boli zaplatené.

Cestovné náhrady poskytnuté nad rámec zákona o cestovných náhradách sú pre zamestnávateľa daňovo uznaným výdavkom, ak sú pre zamestnanca zdaniteľným príjmom. Tento postup je možný v prípade, ak nárok na tieto cestovné náhrady nad rámec zákona o cestovných náhradách je zakotvený v pracovnej zmluve so zamestnancom alebo v kolektívnej zmluve.

Oslobodenie od platenia daňovej licencie sa rozširuje na: pozemkové spoločenstvá, ktoré vykonávajú poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov, hospodária v lesoch, na vodných plochách a ich obrat nepresiahne sumu 10 000 eur, a na daňovníka, ktorý podal návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie, a to počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom podal tento návrh.

Sociálna výpomoc poskytnutá zamestnávateľom svojmu zamestnancovi z dôvodu mimoriadnych udalostí ako sú napríklad úmrtie blízkej osoby, havária, živelná pohroma a pod. alebo v čase hmotnej núdze zamestnanca do výšky 2 000 eur ročne bude oslobodená od dane z príjmov fyzických osôb. Ak bude suma vyššia zahrnie sa sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu do základu dane.

Od 1. januára 2016 je možné zdaniť príjmy podľa Autorského zákona zrážkovou daňou, a to nielen príjmov za príspevky do novín a časopisov, ale aj príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu. Ak to daňovník nebude chcieť takto riešiť, vyrieši to podaním daňového priznania. Daň vyberaná zrážkou sa nevzťahuje na príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady.

Virtuálna registračná pokladnica

Od januára môže využívať virtuálnu registračnú pokladnicu každý podnikateľ, ktorému vzniká povinnosť evidovať tržby.

Tento spôsob vydávania pokladničných dokladov sa môže však používať iba v prípade do 1 000 „bločkov“ mesačne.

Zmeny pri dani z motorových vozidiel

Od januára sa daň z motorových vozidiel rieši nie s daňovými úradmi podľa miesta evidencie ich vozidiel, ale len s daňovým úradom v mieste trvalého bydliska alebo sídla.

Podnikateľ, ktorý má autá evidované vo viacerých krajoch, tak nebude v roku 2016 podávať daňové priznanie a komunikovať so správcom dane podľa miesta evidencie vozidla, ale daňové priznanie sa podáva na tom daňovom úrade, kde je miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb.

V súvislosti so zmenou miestnej príslušnosti sa mení aj číslo účtu pre platenie dane. Všetky platby pre daň z motorových vozidiel pôjdu na jeden celoslovenský účet. Doteraz mal každý daňový úrad svoje číslo účtu

Odvody SZČO

Od januára 2016 sa mení minimálna výška odvodov, ktoré musí SZČO platiť zdravotnej a sociálnej poisťovni; zvyšuje sa minimálny (429 eur) aj maximálny (4 290 eur) vymeriavací základ na platenie poistného. Minimálna súhrnná suma poistného sa teda celkovo zvýši na hranicu 202 eur a maximálne na 2 022 eur mesačne.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Chcem začať podnikaťlegislatívne zmeny 2016novela Obchodného zákonníkanovela zákona o DPHPodnikamPodnikám na internetepodnikateliaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony,Medzinárodné zdaňovanie

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony,Medzinárodné zdaňovanie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X