Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Úrazy podnikateľov. Aké sú s tým spojené povinnosti?

Úrazy podnikateľov. Aké sú s tým spojené povinnosti?
Fotobanka Pixmac
3. júla 2012 Autor Podnikam.SK, SITAZdroj Glatzová & Co., s.r.o. Tlačiť

Pracovný úraz je definovaný Zákonníkom práce ako poškodenie zdravia, ktoré bolo spôsobené zamestnancovi nezávisle od jeho vôle pri plnené pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. V prípade, ak pracovný úraz vznikne, zamestnávateľ je v tejto súvislosti povinný uskutočniť určité kroky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov.

 

Nahlasovať pracovné úrazy majú aj podnikatelia, ktorí sú bez zamestnancov

Aké sú však povinnosti podnikateľa, ktorý nemá zamestnancov v prípade, že sa mu v súvislosti s jeho podnikaním stane „pracovní úraz“? Je ho povinný hlásiť? Kde a dokedy tak musí urobiť? Ak tak neurobí, aké mu z toho hrozia následky?

 

Povinnosti a opatrenia stanovené v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa, podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, skutočne vzťahujú aj na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom ale nie je zamestnávateľom, ako aj na jeho príbuzných v priamom rade (napr. syn, matka), súrodencov a manžela (ďalej spolu len „príbuzní“) v prípade, ak sa podieľajú na plnení jeho podnikateľských úloh.

 

 

Aké má podnikateľ všeobecné povinnosti v prípade vzniku úrazu?

V prípade, ak sa podnikateľovi stane úraz alebo sa dozvie o úraze svojich príbuzných, ktorý sa stal pri plnení jeho podnikateľských aktivít, je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia tak, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. Samozrejme táto požiadavka je reálna len vtedy, ak to jeho zdravotný stav umožňuje.

 

Úraz, v dôsledku ktorého bola spôsobená pracovná neschopnosť samotného podnikateľa a/alebo jeho príbuzných v dĺžke viac ako tri dni alebo ich smrť, je podnikateľ povinný registrovať (ďalej len „registrovaný úraz“).

 

V prípade vzniku registrovaného úrazu je podnikateľ povinný:

  • zistiť príčinu a všetky okolnosti vzniku úrazu,
  • spísať záznam najneskôr do štyroch dní potom, ako sa úraz stal, resp. sa o ňom dozvedel, a
  • prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu vzniku podobného úrazu.

 

V prípade, ak úraz nepatrí do kategórie registrovaných úrazov je podnikateľ povinný zistiť príčinu takéhoto úrazu a všetky okolnosti jeho vzniku a zároveň prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu vzniku podobného úrazu.

 

Podnikateľ je povinný viesť evidenciu o všetkých úrazoch bez ohľadu na ich kategóriu. V tejto evidencii uvedie údaje o príčine vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach za účelom predchádzania podobným úrazom a udalostiam, ako aj údaje, ktoré by prípadne mohli byť potrebné na dodatočné spísanie záznamu o registrovanom úraze, ak by sa následky úrazu prejavili neskôr.

 

Ako úraz hlásiť?

Podnikateľ má povinnosť hlásiť iba registrované úrazy. Záznam o registrovanom úraze je podnikateľ povinný zaslať príslušnému inšpektorátu práce do ôsmich dní, od kedy sa o registrovanom úraze dozvedel.

Príslušným inšpektorátom práce je ten inšpektorát, v ktorého územnom obvode registrovaný úraz vznikol.

Formulár záznamu o registrovanom úraze nájdete tu: http://www.ip.gov.sk/download/urazy/Priloha_vzor_zaznamu.pdf a vysvetlivky pre potreby jeho vyplnenia tu: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/006500Pr2.pdf.

 

Navyše, podnikateľ je povinný oznámiť vznik registrovaného úrazu bez zbytočného odkladu, od kedy sa o ňom dozvedel aj príslušnému útvaru policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s úrazom bol spáchaný trestný čin. V takom prípade nie je možné meniť stav pracoviska až do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov. Jediný zásah, ktorý môže podnikateľ urobiť je vykonanie nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody. Ak sa stav pracoviska zmení v dôsledku vykonania takýchto nevyhnutných opatrení, podnikateľ je povinný vyhotoviť dokumentáciu o pôvodnom stave pracoviska potrebnú pre vyšetrenie príčin vzniku takéhoto úrazu.

 

 

Aké sú špeciálne povinnosti v prípade závažného pracovného úrazu?

V prípade smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví (ďalej len „závažný úraz“) je podnikateľ povinný, okrem vyššie uvedených povinností, prizvať k zisťovaniu príčin takéhoto závažného úrazu autorizovaného bezpečnostného technika. Pre úplnosť dodávame, že ťažkou ujmou na zdraví sa rozumie vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, a to (i) zmrzačenie, (ii) strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, (iii) ochromenie údu, (iv) strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, (v) poškodenie dôležitého orgánu, (vi) zohyzdenie, (vii) vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, alebo (viii) mučivé útrapy.

 

Podnikateľ je povinný oznámiť vznik závažného úrazu príslušnému inšpektorátu práce bez zbytočného odkladu, od kedy sa o ňom dozvedel, pričom ani v tomto prípade nie je možné meniť stav pracoviska až do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, resp. zmena pracoviska je možná ale len v rozsahu a za podmienok uvedených vyššie.

 

Pokiaľ sám podnikateľ je úrazom postihnutý do takej miery, že nie je schopný ho sám nahlásiť, resp. ak dôjde k jeho úmrtiu, registrované úrazy v takom prípade nahlasujú iné osoby, a to predovšetkým štátny orgán (napr. polícia, ak bola privolaná), lekár alebo iný zdravotnícky zamestnanec. Tieto osoby (spolu s komerčnou poisťovňou, Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou a osobami poskytujúcimi bezpečnostnotechnickú službu a pracovnú zdravotnú službu) majú všeobecnú povinnosť bezodkladne oznámiť príslušnému inšpektorátu práce úraz, o ktorom sa pri svojej činnosti dozvedeli, ak je odôvodnené podozrenie, že nebol riadne nahlásený.

 

V prípade závažného úrazu je podnikateľ, okrem jeho bezodkladného ohlásenia, povinný zaslať príslušnému inšpektorátu práce aj správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabráneniu opakovaniu podobného pracovného úrazu, a to do 30 dní, od kedy sa závažný úraz stal alebo sa o jeho vzniku dozvedel.

 

Aké sankcie pri nedodržaní povinnosti podnikateľovi hrozia?

Ak podnikateľ bezodkladne neohlásil vznik závažného úrazu alebo úrazu, ktorým bola spôsobená smrť príslušnému inšpektorátu práce alebo marí výkon inšpekcie práce, inšpektorát práce mu môže uložiť poriadkovú pokutu vo výške od 65,- Eur až do 650,- Eur, a to aj opätovne v prípade, ak podnikateľ svoju povinnosť nesplnil ani v dodatočnej lehote. Poriadkovú pokutu môže inšpektorát práce uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa povinnosť mala splniť ale nesplnila.

 

Navyše, inšpektorát práce je oprávnený uložiť podnikateľovi pokutu za porušenie povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov, vrátane predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, až do výšky 100.000,- Eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol závažný úraz najmenej vo výške 33.000,- EUR.

 

Pracovnoprávne predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa teda vzťahujú aj na tých podnikateľov, ktorí nemajú žiadnych zamestnancov, pričom za ich nedodržanie môžu hroziť podnikateľovi nemalé pokuty.

 

Autor: Marie Janšová, Michal Žitňanský

 

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Motivácia zamestnancov

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X