Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké dotácie môžete od štátu v krízovej situácii dostať? Kto má nárok na SOS dávku, či dotáciu na vitamíny?

dotácia
dotácia Foto: Getty Images
2. novembra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila návrh, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Obnoví sa tak poskytovanie tzv. SOS dávky. Suma tejto pomoci sa zvýši z 210 eur na 300 eur mesačne.

Cieľom je úprava podmienok poskytovania tzv. SOS dotácií aspoň na minimálnej úrovni pre skupiny obyvateľov, ktorí prišli o zárobkovú činnosť v dôsledku krízovej situácie a nie sú oprávnení na pomoc poskytovanú v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti počas krízovej situácie ani žiadnu pomoc zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci. Spresňujú sa aj podmienky poskytovania dotácií na stravu v čase trvania krízovej situácie.

Súčasne sa nebude uplatňovať limit maximálnej výšky dotácie v rozpočtovom roku na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby, ktorými sú poskytovatelia sociálnych služieb, ktorým Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje dotáciu na ich zvýšené výdavky v súvislosti s prijímanými protiepidemiologickými opatreniami (napr. na tzv. „infekčný príplatok“ pre zamestnancov v zariadení, ktoré je z dôvodu šírenia Covid-19 v karanténe a zabezpečenie ubytovania a stravovania pre nich, nákup hygienických a ochranných pomôcok).

Zavádza sa tiež nový účel tejto dotácie, ktorým je dotácia na nákup výživových doplnkov vo výške 20 eur na každého prijímateľa a zamestnanca vybraných druhov sociálnych služieb na obdobie 5 mesiacov, najmä vitamínu D3, ktorý môže napomôcť k predídeniu nákazy ochorením Covid-19, alebo k miernejšiemu priebehu tohto ochorenia.

Toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho vyhlásenia 28. 10. 2020.

Dotácia na stravovanie v školskom zariadení

Ak je z dôvodu krízovej situácie prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole alebo prerušené vyučovanie v základnej škole a dieťa odobralo obed alebo iné jedlo, podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona sa považuje za splnenú. Ak je z dôvodu krízovej situácie školská jedáleň zatvorená a dieťa sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole, podmienka odobratia stravy dieťaťom podľa § 4 ods. 6 zákona sa považuje za splnenú a zriaďovateľ vyplatí poskytnutú dotáciu rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Toto ustanovenie sa spresnilo, aby bolo jednoznačné, že na účely poskytnutia dotácie na stravu sa podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole považuje za splnenú len v prípade, že bola v tomto čase výchovno-vzdelávacia činnosť alebo vyučovanie prerušené z dôvodu krízovej situácie. Upravuje sa aj možnosť poskytovania dotácie v prípade, keď je zariadenie školského stravovania z dôvodu krízovej situácie zatvorené, ale deti sa naďalej zúčastňujú výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania na základnej škole. V tomto prípade sa podmienka odobratia stravy považuje za splnenú a dotácia sa vyplatí rodičom v hotovosti za tie dni, kedy bolo zariadenie školského stravovania zatvorené.

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (SOS dávka)

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v čase krízovej situácie poskytnúť v sume najviac 1 800 eur v príslušnom rozpočtovom roku aj žiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, ktorá

 • v čase krízovej situácie prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako suma dotácie,
 • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia,
 • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ktorej výška je rovnaká alebo vyššia ako suma dotácie podľa odseku 3 a v období od marca 2020 do augusta 2020 bezprostredne pred priznaním nároku na pomoc v hmotnej núdzi bola tejto osobe poskytnutá dotácia na podporu humanitárnej pomoci,
 • nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov,
 • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej škole alebo vysokej škole,
 • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie; to neplatí pre osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako suma dotácie na podporu humanitárnej pomoci, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Umožňuje sa tak poskytnúť dotáciu na podporu humanitárnej pomoci aj žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie prestala vykonávať činnosť, z ktorej jej plynul príjem a nemá žiaden iný príjem z výkonu zárobkovej činnosti. Za takúto činnosť sa považuje aj výkon osobnej asistencie.

Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi v maximálnej výške 1 800 eur ročne. Do tejto sumy sa v roku 2020 započítava aj dotácia poskytnutá v prvej vlne pandémie.

Splnenie podmienok bude overovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom spôsob overenia (napr. čestné vyhlásenie, overenie v dostupných IS, dokladovanie žiadateľom) sa ponecháva na rozhodnutí úradu.

Suma dotácie sa zvyšuje na sumu 300 eur mesačne, z pôvodných 210 eur.

V prípade osôb, ktoré sú poberateľmi taxatívne vymedzených dávok, ktorých suma je nižšia ako mesačná suma dotácie, bude suma dotácie  vo výške rozdielu medzi mesačnou sumou dotácie a úhrnom súm dávok, ktorých je osoba poberateľom. Obdobne to platí pre žiadateľa, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Vzor žiadosti o dotáciu bude zverejnený na webovom sídle ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosti o dotáciu sa budú predkladať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom sa umožňuje doručenie žiadosti aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby

Maximálny limit poskytnutej dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby vo výške 15 000 eur v jednom rozpočtovom roku sa neuplatní u žiadateľov, ktorými sú poskytovatelia sociálnych služieb. Dôvodom je, že v nadväznosti na prijímané protipandemické opatrenia a s tým súvisiace výdavky, mohli poskytovatelia sociálnych služieb už počas prvej vlny pandémie, žiadať o poskytnutie tejto dotácie. Môže teda nastať situácia, kedy žiadateľom už bola poskytnutá dotácia v úhrnnej sume 15 000 €, avšak v nadväznosti na nariadené opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ale aj v súlade s opatreniami prijímanými ministerstvom v prospech takýchto poskytovateľov, by už nebolo možné, aby o poskytnutie dotácie mohli požiadať.

Ide najmä o:

 • Nové plnenie v rámci dotácie na podporu humanitárnej pomoci právnickej osobe – dotáciu na tzv. „infekčný príplatok“ (schválený na zasadnutí krízového štábu 10. 10. 2020). Ide o dotáciu na odmenu zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb (bez ohľadu na ich pracovné zaradenie) za prácu v karanténe – infekčnom prostredí, vrátane odvodov platených zamestnávateľom.
 • Dotáciu na výdavky súvisiace so zabezpečením vhodného ubytovania a stravovania pre zamestnancov v karanténe, či už v priestoroch zariadenia alebo v iných vhodných priestoroch (vrátane komerčných priestorov – hotely), ak nemajú možnosť poskytnúť im ubytovanie a stravu v priestoroch miesta poskytovania sociálnej služby.
 • Dotáciu na nákup hygienických a ochranných pomôcok, dezinfekciu, germicídne žiariče alebo na nákup výživových doplnkov – vitamínov, ktoré sa ako nový účel tejto dotácie týmto návrhom taktiež zavádza. Dotáciu  v sume 20 eur na nákup výživových doplnkov pre každého prijímateľa sociálnej služby a každého zamestnanca zariadenia sociálnych služieb, ktorým je
 1. nocľaháreň,
 2. útulok,
 3. domov na polceste,
 4. zariadenie núdzového bývania,
 5. zariadenie podporovaného bývania,
 6. zariadenie pre seniorov,
 7. zariadenie opatrovateľskej služby,
 8. rehabilitačné stredisko,
 9. domov sociálnych služieb,
 10. špecializované zariadenie,
 11. denný stacionár.

Žiadosť o poskytnutie tejto dotácie bude potrebné ministerstvu doručiť najneskôr do 25. novembra 2020 podľa vzoru zverejneného ministerstvom na webovej stránke.

V prípade, že by žiadateľ žiadal dotáciu na všetky vyššie uvedené účely, t.j. dotáciu na odmenu pre zamestnancov za prácu v karanténe, dotáciu na zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov v karanténe a dotáciu na hygienické pomôcky, dezinfekciu, germicídne žiariče, vitamínové doplnky a podobne, bola by v súčasnosti ustanovená maximálna výška dotácie 15 000 eur nepostačujúca.

Dotácie budú posudzovať a schvaľovať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom za účelom overenia skutočností udávaných v žiadosti je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny oprávnený vykonať aj šetrenie v domácnosti žiadateľa. Úrad schválenie alebo neschválenie dotácie a jej sumu oznámi žiadateľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami s kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Prechodné ustanovenia

Podmienka odobratia stravy dieťaťom sa považuje za splnenú na základe ustanovenia § 2 aj za obdobie v októbri 2020 ak bola z dôvodu krízovej situácie školská jedáleň uzavretá a zároveň bude môcť byť žiadateľovi za splnenia podmienok poskytnutá dotácia podľa § 3 aj za mesiac október 2020.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dotácierok 2020sos dávkyspravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X