Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako požiadať o pomoc v projekte prvá pomoc plus? Návod pre zamestnávateľov

prva pomoc plus
prva pomoc plus Foto: Getty Images
11. novembra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila nový plán pomoci pre podnikateľov zasiahnutých koronakrízou – Prvá pomoc+. Nový plán je potrebný vzhľadom na aktuálne sa šíriacu druhú vlnu, s ktorou sú opäť spojené obmedzenia pre podnikateľov, ale aj pre bežných občanov. Zamestnávatelia zasiahnutí koronakrízou môžu vďaka projektu Prvá pomoc plus požiadať o 3 rôzne typy príspevkov. Aké to sú a ako podať žiadosť sa dočítate ďalej.

Pomoc pre zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť alebo obmedziť prevádzku (Opatrenie 1)

Nárok na túto pomoc má zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý udrží pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Žiadateľom o príspevok môže byť len zamestnávateľ, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 2. 9. 2020.

Za zamestnávateľa sa považuje:

 • právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
 •  organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,
 •  právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.

Neoprávneným žiadateľom sú subjekty verejnej správy a spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nemá zamestnancov.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou je zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). Do cieľovej skupiny patrí len zamestnanec s dňom nástupu do práce (§ 43 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce) najneskôr 02.09.2020.

Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere. Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúce osoby – manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, osoby pracujúce na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, dňu podania žiadosti a výkazu pre priznanie príspevku v pracovnom pomere a nie sú vo výpovednej dobe.

Zamestnávateľ môže počas poskytovania príspevku zvýšiť počet svojich zamestnancov, avšak na týchto zamestnancov príspevok nebude poskytnutý. Zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok.

Príspevok nie je možné poskytnúť za čas, za ktorý zamestnanec poberá dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpá dovolenku.

Podmienky poskytovania príspevku

Podmienkou na poskytnutie príspevku je predloženie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Žiadosť predkladá zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, žiadosť podáva na úrad práce, v územnom obvode ktorého má svoje sídlo. K žiadosti povinne predloží Výkaz pre priznanie príspevku.

V žiadosti je aj vyhlásenie zamestnávateľa, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, že:

 1. vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce,
 2. nežiada príspevok na zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej dobe alebo poberajú z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnanca dávku sociálneho zabezpečenia,
 3. nežiada príspevok na zamestnancov, na ktorých mu je poskytovaný iný príspevok na mzdy/CCP v rámci AOTP z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 4. nežiada príspevok na zamestnancov s dňom nástupu do práce od 3.9.2020,
 5. dva kalendárne mesiace nasledujúce po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
 6. jeden kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný a v ktorom je vyhlásený núdzový stav, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
 7. nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie,ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 8. je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 2.9.2020,
 9. spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že:
 • má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 • nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol.

Výška príspevku

Za oprávnený výdavok sa považuje príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), vo výške 80 % jeho
celkovej ceny práce, najviac vo výške 1 100,00 eur.

Príspevok sa neposkytuje na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných nástrojov, okrem príspevku na vytvorené nové pracovné miesto podľa § 53d zákona o službách zamestnanosti za podmienky, že sa dodržia maximálne intenzity pomoci uvedené v príslušných usmerneniach alebo nariadeniach o skupinových výnimkách, a zároveň budú dodržané maximálne intenzity pomoci stanovené v príslušných rozhodnutiach Komisie o inej zlučiteľnej pomoci.

Obdobie, za ktoré je možné žiadať o pomoc

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení niektorých prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Ako vyplniť žiadosť pre priznanie príspevku?

Žiadosť sa vypĺňa elektronicky a nájdete ju tu.

Žiadosť sa vypĺňa nasledovne:
1. Údaje o žiadateľovi – uvedú sa základné identifikačné údaje žiadateľa. V rámci tejto časti sa nachádzajú aj položky:

 • „IČZ – variabilný symbol“ – uvedie sa variabilný symbol, ktorý je číslom fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré im pridelila Sociálna poisťovňa;
 • „Zapísaný v registri“ – uvedie sa príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť: napr. obchodný register, živnostenský register, register príslušný pre vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a pod);
 • „Predmet prevažujúcej činnosti – SK NACE Rev.2“ – uvedie sa 5-miestny číselný kód v súlade s Vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorý je zverejnený na stránke www.statistics.sk.
 • „Oblasť podnikania“ – vyberie sa jedna z možností „Odvetvie rybolovu a akvakultúry“, „Poľnohospodárska prvovýroba“ alebo „Iné“, do ktorej sa uvedie áno/nie. Pokiaľ nepodnikáte priamo v odvetví rybolovu, akvakultúry alebo poľnohospodárskej prvovýroby, zvoľte možnosť „iné“.
 • „Identifikácia žiadateľa (veľkosť podniku)“ – vyberie sa jedna z možností, do ktorej sa uvedie áno/nie: (Mikropodnik = podnik, ktorý zamestnáva 1 až 9 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR. Malý podnik = podnik, ktorý zamestnáva 10 až 49 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR. Stredný podnik = podnik, ktorý zamestnáva 50 až 249 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR. Veľký podnik = podnik, ktorý zamestnáva 250 osôb a viac.)

2. Štatutárni zástupcovia právnickej osoby – uvedú sa základné identifikačné údaje o štatutárnom/ych zástupcovi/och zamestnávateľa, ktoré je potrebné vyplniť v zmysle dohodnutých pravidiel uvedených v príslušnom registri, podľa toho, kto môže konať v mene zamestnávateľa a zároveň bude podpisovať dohodu.
3. Zodpovedný pracovník – uvedú sa základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi zamestnávateľa (kontaktná osoba u zamestnávateľa), ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
4. Miesto a adresa prevádzky alebo organizačnej jednotky – uvedú sa základné identifikačné údaje o prevádzkach alebo organizačných jednotkách zamestnávateľa, na zamestnancov ktorých sa požaduje príspevok. Výkaz pre priznanie finančného príspevku obsahuje údaje o výške príspevku, počte zamestnancov, na ktorých sa žiada poskytnutie príspevku a výške príspevku pre jednotlivých zamestnancov. Pri vypĺňaní výkazu postupujte v zmysle manuálov k vypĺňaniu výkazu. V prípade, ak má zamestnávateľ dve a viac prevádzok, môže v rámci jedného mesiaca vyplniť v žiadosti výkaz v rámci opatrenia č. 1 a súbežne v rámci opatrenia č. 3A alebo 3B, avšak na iné prevádzky. V takom prípade podáva výkaz na konkrétne opatrenie s uvedením všetkých zamestnancov prevádzky alebo prevádzok, ktoré spĺňajú podmienky daného opatrenia.

5. Povinná príloha k žiadosti – nevypĺňa sa.
6. Čestné vyhlásenie žiadateľa – nevypĺňa sa. Žiadateľ je povinný sa s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti detailne oboznámiť, z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky uvedené v tejto časti. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v časti „Čestné vyhlásenie žiadateľa“, žiadosť si nemôže podať. Za splnenie týchto podmienok sa považuje aj ak

 • správca dane povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,
 • Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,
 • úrad práce žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov.

7. Odoslaním tejto žiadosti – nevypĺňa sa. Žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou, je povinný sa s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti detailne oboznámiť.
8. Poučenie o ochrane osobných údajov – nevypĺňa sa. Žiadateľ je povinný sa s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti detailne oboznámiť.

Na konci žiadosti sa uvedie dátum vyplnenia žiadosti bez podpisu žiadateľa.

Ako vyplniť výkaz pre priznanie príspevku?

Výkaz sa vypĺňa elektronicky tu.

Prvá časť výkazu obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť rovnako ako v žiadosti.
V položke „Číslo dohody“ sa uvedie číslo dohody o poskytnutí príspevku.
V položke „Náhrada mzdy určená kolektívnou zmluvou“ sa vyberie jedna z možností áno/nie. Ak má žiadateľ uzatvorenú kolektívnu zmluvu alebo písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), v rámci ktorej má určené iné percento náhrady mzdy za prekážku na strane zamestnávateľa, ako je percento určené Zákonníkom práce, uvedie „áno“ a následne sa toto percento uvedie do položky „Náhrada mzdy určená kolektívnou zmluvou v %“, ktorá sa vo výkaze zobrazí.
V položke „Výkaz mesiac/rok” sa vyberie kalendárny mesiac, za ktorý sa žiada o príspevok.
V položke „Celkový počet zamestnancov ku koncu vykazovaného mesiaca“ sa uvedie počet všetkých zamestnancov (bez ohľadu na to, či sa na nich bude žiadať príspevok, vrátane zamestnancov, ktorí mali v danom mesiaci aktívnu dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, t.j. bola im v danom mesiaci vyplatená odmena).
V položke „Celkový vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení za všetkých zamestnancov za vykazovaný mesiac“ sa uvedie vymeriavací základ za všetkých zamestnancov (bez ohľadu na to, či sa na nich bude žiadať príspevok).

Vymeriavací základ zamestnanca:

vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem:

 • príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu,
 • príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca,
 • príjmov zamestnanca poskytovaných zamestnávateľom podľa osobitného predpisu,

vymeriavací základ zamestnanca je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,

vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa právnych predpisov štátu, podľa ktorých sa tento príjem zdaňuje.

Druhá časť výkazu (tabuľka) „Zoznam zamestnancov, prijatých do zamestnania najneskôr do 2.9.2020“:

Do jednotlivých riadkov sa uvedú údaje za zamestnancov, ktorí mali prekážku na strane zamestnávateľa a na ktorých sa žiada príspevok:

 • a) priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce v platnom znení za predchádzajúci štvrťrok (v eur),
 • b) počet hodín prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3, 4 alebo podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce v platnom znení za daný mesiac,
 • c) sadzbu poistného v % plateného zamestnávateľom za zamestnanca (na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity) podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Štandardne zamestnávateľ za zamestnanca platí poistné vo výške 35,2 % z vymeriavacieho základu.

Položka „Požadovaná výška príspevku“ sa nevypĺňa, je vypočítaná základe zadaných údajov.

Pozor

Do výkazu sa uvádzajú len tí zamestnanci, ktorí boli prijatí do pracovného pomeru najneskôr do 2.9.2020 a tí, ktorých má zamestnávateľ ku dňu predloženia výkazu v pracovnom pomere a ktorí nie sú vo výpovednej dobe. Do výkazu nie je možné uvádzať zamestnancov, ktorí ku dňu predloženia výkazu už nie sú zamestnancami žiadateľa alebo sú vo výpovednej dobe.

Pomoc pre zamestnávateľov, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (Opatrenia 3A a 3B)

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý udrží pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti. Žiadateľom o príspevok môže byť len zamestnávateľ, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 2. 9. 2020.

Neoprávneným žiadateľom sú subjekty verejnej správy a spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nemá zamestnancov.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou je len zamestnanec s dňom nástupu do práce (§ 43 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce) najneskôr 2.9.2020. Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere.

Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcej osoby – manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, dobrovoľníka. Zamestnávateľ si môže žiadať o poskytnutie príspevku len na zamestnancov, ktorí sú ku dňu podania žiadosti a výkazu pre priznanie príspevku v pracovnom pomere a nie sú vo výpovednej dobe.

Zamestnávateľ môže počas poskytovania príspevku zvýšiť počet svojich zamestnancov, avšak na týchto zamestnancov príspevok nebude poskytnutý.

Zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok.

Podmienky poskytovania príspevku

Podmienkou na poskytnutie príspevku je predloženie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Žiadosť predkladá zamestnávateľ na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, žiadosť podáva na úrad práce, v územnom obvode ktorého má svoje sídlo. K žiadosti povinne predloží Výkaz pre priznanie príspevku.

V žiadosti je aj vyhlásenie zamestnávateľa, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, že:

 1. vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce,
 2. nežiada príspevok na zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej dobe alebo poberajú z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnanca dávku sociálneho zabezpečenia,
 3. nežiada príspevok na zamestnancov, na ktorých mu je poskytovaný iný príspevok na mzdy/CCP v rámci AOTP z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 4. nežiada príspevok na zamestnancov s dňom nástupu do práce od 3.9.2020,
 5. dva kalendárne mesiace nasledujúce po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
 6. jeden kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný a v ktorom je vyhlásený núdzový stav, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
 7. nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie,ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 8. je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 2.9.2020,
 9. spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že:
 • má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 • nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol.

Ako vyplniť žiadosť pre priznanie príspevku?

Žiadosť sa vypĺňa elektronicky a nájdete ju tu.

Žiadosť sa vypĺňa rovnako ako v prípade opatrenia 1.

Výška príspevku pri opatrení 3A

Za oprávnený výdavok sa považuje príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1 100,00 eur.

Príspevok podľa opatrenia 3A nie je možné poskytnúť za čas, za ktorý zamestnanec poberá dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpá dovolenku.

Výška príspevku pri opatrení 3B

Za oprávnený výdavok sa považuje paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa.
Za oprávnený výdavok v mesiaci október 2020 a nasledujúcich mesiacoch sa považuje príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019). V prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020/september 2020, a to nasledovne najviac vo výške:

Pokles tržieb Suma
20 % – 39,99% 270 €
40 % – 59,99% 450 €
60 % – 79,99% 630 €
nad 80 % 810 €

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb.

Sú 4 možnosti:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 – predchádzajúce je 03/2019) – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť minimálne od 03/2019
 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1.2.2020
 4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 2.9.2020.

Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť. Za zamestnanca sa na účel 3B považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). Podmienkou pre poskytnutie príspevku podľa 3B je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.

V prípade, ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného IČO, bez ohľadu na to, či si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky.

Mesačná výška príspevku podľa opatrenia 3B je 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške stanoveného paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb v zmysle tabuľky k opatreniu 3B.

Príspevok podľa opatrenia 3B sa neposkytuje na zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca (OČR, PN) alebo čerpal dovolenku.

Príspevok sa Neposkytuje na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných nástrojov AOTP, okrem príspevku na vytvorené nové pracovné miesto podľa § 53d zákona o službách zamestnanosti za podmienky, že sa dodržia maximálne intenzity pomoci uvedené v príslušných usmerneniach alebo nariadeniach o skupinových výnimkách, a zároveň budú dodržané maximálne intenzity pomoci stanovené v príslušných rozhodnutiach Komisie o inej zlučiteľnej pomoci.

Ako vyplniť výkaz pre priznanie príspevku pri opatrení 3A?

Výkaz môžete vyplniť elektronicky tu.

Prvá časť výkazu obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť rovnako ako v žiadosti.
V položke „Číslo dohody“ sa uvedie číslo dohody o poskytnutí príspevku.
V položke „Náhrada mzdy určená kolektívnou zmluvou“ sa vyberie jedna z možností áno/nie. Ak má žiadateľ uzatvorenú kolektívnu zmluvu alebo písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), v rámci ktorej má určené iné percento náhrady mzdy za prekážku na strane zamestnávateľa, ako je percento určené Zákonníkom práce, uvedie „áno“ a následne sa toto percento uvedie do položky „Náhrada mzdy určená kolektívnou zmluvou v %“, ktorá sa vo výkaze zobrazí.
V položke „Výkaz mesiac/rok” sa vyberie kalendárny mesiac, za ktorý sa žiada o príspevok.
V položke „Celkový počet zamestnancov ku koncu vykazovaného mesiaca“ sa uvedie počet všetkých zamestnancov (bez ohľadu na to, či sa na nich bude žiadať príspevok, vrátane zamestnancov, ktorí mali v danom mesiaci aktívnu dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, t.j. bola im v danom mesiaci vyplatená odmena).
V položke „Celkový vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení za všetkých zamestnancov za vykazovaný mesiac“ sa uvedie vymeriavací základ za všetkých zamestnancov (bez ohľadu na to, či sa na nich bude žiadať príspevok).

Vymeriavací základ zamestnanca:
vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem:

 • príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu,
 • príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca,
 • príjmov zamestnanca poskytovaných zamestnávateľom podľa osobitného predpisu,

vymeriavací základ zamestnanca je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,
vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa právnych predpisov štátu, podľa ktorých sa tento príjem zdaňuje.

Druhá časť výkazu (tabuľka) „Zoznam zamestnancov, prijatých do zamestnania najneskôr do 2.9.2020“ :
Do jednotlivých riadkov sa uvedú údaje za zamestnancov, ktorí mali prekážku na strane zamestnávateľa a na ktorých sa žiada príspevok:

 • a) priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce v platnom znení za predchádzajúci štvrťrok (v eur),
 • b) počet hodín prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3, 4 alebo podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce v platnom znení za daný mesiac,
 • c)sadzbu poistného v % plateného zamestnávateľom za zamestnanca (na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity) podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení; štandardne zamestnávateľ za zamestnanca platí poistné vo výške 35,2 % z vymeriavacieho základu.

Položka „Požadovaná výška príspevku“ sa nevypĺňa, je vypočítaná základe zadaných údajov.

Pozor

Do výkazu sa uvádzajú len tí zamestnanci, ktorí boli prijatí do pracovného pomeru najneskôr do 2.9.2020 a tí, ktorých má zamestnávateľ ku dňu predloženia výkazu v pracovnom pomere a ktorí nie sú vo výpovednej dobe.
Do výkazu nie je možné uvádzať zamestnancov, ktorí ku dňu predloženia výkazu už nie sú zamestnancami žiadateľa alebo sú vo výpovednej dobe.

Ako vyplniť výkaz pre priznanie príspevku pri opatrení 3B?

Výkaz môžete vyplniť elektronicky tu.

Prvá časť výkazu obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť rovnako ako v žiadosti.
V položke „Číslo dohody“ sa uvedie číslo dohody o poskytnutí príspevku.
V položke „Výkaz mesiac/rok” sa vyberie kalendárny mesiac, za ktorý sa žiada o príspevok.
V položke „Spôsob výpočtu poklesu tržieb“ sa vyberie jedna zo 4 možností spôsobu výpočtu poklesu tržieb:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 – predchádzajúce je 03/2019) – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť minimálne od 03/2019
 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 01.02.2020
 4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020

Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť.

V položkách „Celková tržba za predchádzajúce obdobie“ a “Celková tržba za vykazované obdobie” sa uvedú príslušné sumy tržieb za príslušné obdobie. Tržba je časť výnosu. Tržby sú peňažné príjmy získané za predaj produktu, za prenájom pozemkov, budov, zariadení a pod. Pri fyzických osobách idú do tržieb skutočné prijaté, resp. uhradené výnosy, teda to, čo v jednoduchom účtovníctve, alebo evidencii príjmov v peňažnom denníku.

Za účelom spresnenia a jednotného výkladu pojmov LexCorona sa tržbou rozumejú:

 1. výnosy podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z. u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo,
 2. príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 463/2013 Z. z. a u daňovníka, ktorý vedie evidenciu § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pokles tržieb zistíte z nasledujúcich dokladov, ktoré treba uchovať pre výkon kontroly:

 • a. pokiaľ ste prevádzka, ktorá na registráciu tržieb používa eKasu, pre porovnanie poklesu tržieb porovnávate závierky za príslušný mesiac a rok, mesiace február – marec – apríl – atď., prípadne za iné účtovné obdobie;
 • b. pokiaľ ste SZČO a nepoužívate eKasu, máte viac možností, ktoré sú závislé od spôsobov, akú evidenciu príjmov či účtovníctvo si vediete:
 1. ak ste SZČO a uplatňujete si preukázateľné alebo paušálne výdavky, tak vychádzate z výpisu daňovej evidencie príjmov v časovom slede za určité obdobie, napr. marec 2019 – marec 2020, alebo
 2. ak vediete jednoduché účtovníctvo, tak vychádzate z príjmov z peňažného denníka za určité obdobie napr. marec 2019 – marec 2020
 • c. pokiaľ ste subjekt, ktorý vedie podvojné účtovníctvo (všetky právnické osoby majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo), tak vychádzate z podaného daňové priznania k DPH, ak ste platiteľom DPH, alebo z priebežnej účtovnej závierky za určité obdobie, ak nie ste platiteľom DPH (v prípade, ak výnos DPH priznaní nespĺňa definíciu tržby podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve, tento sa do poklesu tržieb nebude zahŕňať).

Pri posudzovaní tržieb za vykazovaný mesiac, nevstupuje do kategórie tržieb príspevok podľa Opatrenia 3B, ktorý subjekt obdržal za predchádzajúci mesiac.
V položke „Celkový počet zamestnancov ku koncu vykazovaného mesiaca“ sa uvedie počet všetkých zamestnancov (bez ohľadu na to, či sa na nich bude žiadať príspevok, vrátane zamestnancov, ktorí mali v danom mesiaci aktívnu dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, t.j. bola im v danom mesiaci vyplatená odmena).
V položke „Celkový vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení za všetkých zamestnancov za vykazovaný mesiac“ sa uvedie vymeriavací základ za všetkých zamestnancov (bez ohľadu na to, či sa na nich bude žiadať príspevok).

Vymeriavací základ zamestnanca:
vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem:

 • príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu,
 • príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca,
 • príjmov zamestnanca poskytovaných zamestnávateľom podľa osobitného predpisu,

vymeriavací základ zamestnanca je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,
vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa právnych predpisov štátu, podľa ktorých sa tento príjem zdaňuje.

Druhá časť výkazu (tabuľka) „Zoznam zamestnancov prijatých do zamestnania s dňom nástupu do práce najneskôr 2.9.2020 a ktorí odpracovali minimálne polovicu fondu pracovného času za daný mesiac alebo boli na prekážke na strane zamestnávateľa“ sa vypĺňa tak, že do jednotlivých riadkov sa uvedie suma celkovej ceny práce zamestnancov, na ktorých žiada príspevok.

Položka „Požadovaná výška príspevku“ sa nevypĺňa, je vypočítaná základe zadaných údajov.

Pozor

Do výkazu sa uvádzajú len zamestnanci s dňom nástupu do práce (§ 43 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce) najneskôr 2.9.2020 a tí, ktorých má zamestnávateľ ku dňu predloženia výkazu v pracovnom pomere a ktorí nie sú vo výpovednej dobe.

Do výkazu nie je možné uvádzať zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca (OČR, PN) alebo čerpal dovolenku a ani zamestnancov, ktorí ku dňu predloženia výkazu už nie sú zamestnancami žiadateľa alebo sú vo výpovednej dobe.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowprvá pomoc plusprvá pomoc pre podnikateľovPrvá pomoc+rok 2020

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

14jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X