Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako sa od 1.6.2021 zmení hospodárska súťaž a povinnosti podnikateľov?

hospodárska súťaž
hospodárska súťaž Foto: Getty Images
17. mája 2021 Autor Ing. Lenka Pajtinková Tlačiť

Poslanci NR SR neakceptovali pripomienku prezidentky SR Zuzany Čaputovej a schválili nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže v pôvodnom znení, teda aj so sporným pozmeňujúcim návrhom,ktorým sa v rámci Úradu vlády SR zriadi Úrad pod-predsedu vlády SR. Zákon bol schválený už začiatkom apríla, prezidentka však rozhodla o jeho vrátení práve kvôli pozmeňujúcemu návrhu, ktorým sa mení aj zákon o organizácii činnosti vlády (kompetenčný zákon), a to spôsobom, ktorý podľa prezidentky nesúvisí s predmetom úpravy zákona.Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti odporučil jej pripomienku schváliť.

Novým zákonom o ochrane hospodárskej súťaže dochádza k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu. V súčasnosti platný zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže obsahuje právnu úpravu do veľkej miery harmonizovanú s európskou právnou úpravou, judikatúrou a európskou rozhodovacou praxou. v súčasnosti Protimonopolný úrad Slovenskej republiky posudzuje protisúťažné konania zneužívanie dominantného postavenia a dohody obmedzujúce súťaž, a tiež posudzuje koncentrácie v súlade so štandardom nastaveným na úrovni Európskej únie. Keďže sa však zmeny dotýkajú viacerých oblastí a súčasný zákon je zmenený viacerými novelami, z hľadiska prehľadnosti právnej úpravy bol vypracovaný nový zákon.
Cieľom smernice je zefektívnenie vymáhania pravidiel hospodárskej súťaže v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom zosúladenia právomocí úradov na ochranu hospodárskej súťaže, niektorých aspektov konaní týkajúcich sa ochrany hospodárskej súťaže, a tiež zavedením pravidiel medzinárodnej spolupráce medzi orgánmi členských štátov pri dožadovaní oznámenia dokumentov, pri vykonávaní inšpekcií a vymáhaní pokút.
Cieľom súťažných pravidiel je poskytnúť každému lepšiu kvalitu výrobkov a služieb, za nižšie ceny, prostredníctvom zabezpečenia toho, aby podnikatelia medzi sebou súťažili len s využitím vlastných zásluh, bez zneužitia svojho postavenia na trhu alebo účasťou na dohodách obmedzujúcich hospodársku súťaž. Najjednoduchším spôsobom, ako môže podnikateľ získať väčšinový trhový podiel na konkurencieschopnom trhu, je ponúknuť lepšiu cenu ako iní konkurenti. To je výhodou nielen pre spotrebiteľov; väčšia kúpyschopnosť obyvateľov podporuje produkciu, čo vo všeobecnosti povzbudzuje ekonomiku. Fungujúca hospodárska súťaž tiež povzbudzuje podnikateľov k tomu, aby zlepšili kvalitu výrobkov a služieb, ktoré ponúkajú, aby si zákazník mohol vybrať ten produkt, ktorý mu ponúka správny pomer medzi cenou a kvalitou.
Zmeny mali pôvodne platiť od 1. 5. 2021, vzhľadom na vrátenie zákona prezidentkou sa účinnosť posunula na 1. 6. 2021.

Predmet úpravy

Predmetom zákona je ochrana hospodárskej súťaže pred jej obmedzovaním, vytváranie podmienok na jej ďalší rozvoj v prospech spotrebiteľov a úprava pôsobnosti a právomoci Protimonopolného úradu Slovenskej republiky pri dohľade nad dodržiavaním ustanovení zákona.Tento zákon upravuje najmä nástroje ochrany a podpory súťaže, formy nedovoleného obmedzovania súťaže, kontrolu koncentrácií, spôsob vymenovania, odvolávania a kompetencie predsedu úradu, podpredsedu úradu, Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, právomoci, kompetencie a postup úradu, sankcie za nedodržiavanie ustanovení tohto zákona a postup pri výkone rozhodnutí vydaných v iných členských štátoch Európskej únie.

Pôsobnosť zákona

Tento zákon sa vzťahuje na
 • a) podnikateľa podľa § 3 ods. 1,
 • b) orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy, obec a vyšší územný celok pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a záujmovú samosprávu pri prenesenom výkone štátnej správy,
 • c) inú osobu, o ktorej to ustanovuje tento zákon.
Tento zákon sa vzťahuje na činnosť a konanie podnikateľa, ktoré obmedzuje alebo môže obmedzovať súťaž, okrem prípadov obmedzovania súťaže zo strany podnikateľov, ktorí poskytujú služby vo verejnom záujme, ak uplatňovanie tohto zákona fakticky alebo právne znemožňuje plniť ich úlohy.
Ustanovenia § 16 63 sa vzťahujú aj na postup úradu, pri ktorom úrad posudzuje činnosť a konanie podnikateľa podľa osobitného predpisu.
Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosť a konanie, ku ktorému došlo na zahraničnom trhu, ak vedie alebo môže viesť k obmedzovaniu súťaže na území Slovenskej republiky.
Tento zákon sa okrem § 19 30 nevzťahuje na obmedzovanie súťaže, ktorého účinky sa prejavujú výlučne na zahraničnom trhu, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

Vymedzenie pojmov

Podnikateľom sa rozumie entita, ktorá vykonáva hospodársku činnosť alebo ak ide o jej činnosť a konanie, ktoré súvisí alebo môže súvisieť so súťažou, bez ohľadu na jej právnu formu, existenciu právnej subjektivity, spôsob jej financovania, a to, či je jej činnosť zameraná na dosahovanie zisku. Za jedného podnikateľa možno považovať aj viacero fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré prepojené na základe vzťahov kontroly alebo iných zmluvných, majetkových, personálnych alebo organizačných vzťahov. Za podnikateľa sa považuje aj združenie podnikateľov alebo združenia týchto združení.
Dohodou medzi podnikateľmi rozumie každý ústny alebo písomný súhlasný prejav vôle jej účastníkov alebo iný súhlasný prejav vôle vyvodený z ich konania.
Zosúladeným postupom podnikateľov sa rozumie koordinácia správania podnikateľov, ktorá nenapĺňa znaky dohody podnikateľov a ktorú nemožno označiť ako prirodzené nasledovanie správania iného podnikateľa.
Rozhodnutím združenia podnikateľov sa rozumie konanie orgánu združenia alebo odporúčanie orgánu združenia.
Zamestnancom podnikateľa sa rozumie fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu k podnikateľovi, štatutárny orgán podnikateľa, člen štatutárneho orgánu podnikateľa, kontrolný orgán podnikateľa, člen kontrolného orgánu podnikateľa alebo akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť pre podnikateľa, alebo sa podieľa na jeho činnosti.
Zamestnancom úradu sa rozumie fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere, pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu k úradu alebo iná fyzická osoba poverená plnením úlohy patriacej do pôsobnosti úradu.
Relevantným trhom sa rozumie priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu takých tovarov, výrobkov, výkonov, prác alebo služieb (ďalej len „tovar“), ktoré spotrebiteľ považuje na uspokojenie určitých potrieb za zhodné alebo zastupiteľné.
Tovarovým relevantný trhom sa rozumie relevantný trh, ktorý zahŕňa zhodné alebo zastupiteľné tovary schopné uspokojiť určitú potrebu spotrebiteľov, pričom zastupiteľnosť tovarov sa posudzuje najmä z hľadiska ich charakteristík, ceny a účelu použitia.
Priestorovým relevantným trhom sa rozumie relevantný trh, ktorý je vymedzený územím, na ktorom súťažné podmienky také homogénne, že toto územie môže byť odčlenené od ostatných území s odlišnými súťažnými podmienkami.
Obratom sa rozumejú výnosy alebo akýkoľvek účtovný ekvivalent výnosov, dosiahnutých z predaja tovaru a iné výnosy, ktoré súvisia s bežnou činnosťou podnikateľa po odpočítaní zliav a nepriamych daní a pripočítaní finančnej pomoci podľa odseku 11. Pri združení podnikateľov sa k obratu združenia podnikateľov okrem súčtu podľa prvej vety pripočíta aj súčet prijatých príspevkov členov tohto združenia. Obrat podnikateľa vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá a na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktoré platné pre príslušné účtovné obdobie.
Finančnou pomocou poskytnutou podnikateľovi sa rozumie každá peňažná pomoc poskytnutá podnikateľovi z verejných zdrojov, ktorá sa týka činnosti, ktorú vykonáva podnikateľ a ktorá sa prejaví v cene jeho tovaru.
Dôvernou informáciou sa rozumie
 • a) informácia, ktorá nie je obchodným tajomstvom a nie je informáciou chránenou podľa osobitného predpisu, je dostupná len obmedzenému okruhu osôb a jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na právom chránených záujmoch osoby, ktorá ju poskytla, alebo inej osoby,
 • b) vyhlásenie účastníka dohody obmedzujúcej súťaž predložené v rámci programu zhovievavosti a podanie účastníka konania predložené v rámci rokovania o urovnaní.
Úradom iného členského štátu sa rozumie orgán súťaže, ktorý je určený členským štátom Európskej únie podľa osobitného predpisu ako orgán zodpovedný za uplatňovanie čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení.
Spotrebiteľom sa rozumie osoba, ktorá je aktuálnym alebo potenciálnym, priamym alebo nepriamym používateľom tovarov, vrátane osoby, ktorá používa daný tovar ako vstup, distribútora alebo konečného spotrebiteľa.

Dohoda obmedzujúca súťaž

Jednou z foriem obmedzovania hospodárskej súťaže, ktoré zákon zakazuje, je uzatváranie dohôd obmedzujúcich súťaž. Koncept uvedených ustanovení sa v porovnaní so súčasným legislatívnym znením významovo nemení.
Dohoda obmedzujúca súťaž je dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov a rozhodnutie združenia podnikateľov, ktoré majú za cieľ alebo môžu mať za následok obmedzovanie súťaže. Dohoda obmedzujúca súťaž je zakázaná, ak  zákon neustanovuje inak.
Dohodou obmedzujúcou súťaž nie je dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov a rozhodnutie združenia podnikateľov, ak jej účinok na súťaž je zanedbateľný. Dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov a rozhodnutie združenia podnikateľov zanedbateľný účinok na súťaž, ak trhové podiely podnikateľov, ktorí účastníkmi dohody medzi podnikateľmi, zosúladeného postupu podnikateľov alebo rozhodnutia združenia podnikateľov, neprekračujú prahové hodnoty, ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom. Zanedbateľný účinok na súťaž nemá dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov ani rozhodnutie združenia podnikateľov, ak má za cieľ obmedzovanie súťaže.
Zakázaná je najmä dohoda obmedzujúca súťaž, ktorá spočíva
 • a) v priamom alebo v nepriamom určení cien tovaru alebo iných obchodných podmienok,
 • b) v záväzku obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu, technického rozvoja alebo investícií,
 • c) v rozdelení trhu alebo zdrojov zásobovania,
 • d) v záväzku účastníkov dohody, že voči jednotlivým podnikateľom budú pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení uplatňovať rozdielne podmienky, ktorými alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži,
 • e) v podmienení uzatvárania zmlúv tak, aby zmluvné strany prijali ďalšie záväzky, ktoré povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv, alebo
 • f) v koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaži alebo v inej obdobnej súťaži, v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo s inou obdobnou súťažou.
Zákaz sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorá
 • a) prispieva k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo hospodárskeho rozvoja, pričom poskytuje spotrebiteľovi primeranú časť prospechu, ktorý z toho vyplýva,
 • b) neukladá účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž také obmedzenia, ktoré nie nevyhnutné na dosiahnutie cieľov podľa písmena a), a
 • c) neumožňuje účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž vylúčiť súťaž vo vzťahu k podstatnej časti dotknutého tovaru na relevantnom trhu.
Zákaz sa nevzťahuje na skupinu dohôd obmedzujúcich súťaž, ktorá nemôže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie, pričom za cieľ alebo môže mať za následok obmedzovanie súťaže na území Slovenskej republiky a spĺňa podmienky na vyňatie zo zákazu podľa osobitných predpisov (ďalej len „skupinová výnimka“).
Ak účastník konania tvrdí, že sa na jeho konanie alebo činnosť vzťahuje odsek 2, 4 alebo odsek 5, je povinný túto skutočnosť úradu preukázať.
Ak sa dôvod zákazu vzťahuje len na časť dohody podnikateľov alebo na časť rozhodnutia združenia podnikateľov, zakázaná je len táto časť, ak z obsahu tejto dohody alebo z obsahu tohto rozhodnutia vyplýva, že túto časť možno oddeliť od ostatného obsahu.

Zneužívanie dominantného postavenia

Právna úprava zneužívania dominantného postavenia sa oproti súčasnému zneniu v zákone o ochrane hospodárskej súťaže nemení.

Zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu je zakázané. Dominantné postavenie na relevantnom trhu podnikateľ alebo niekoľko podnikateľov, ktorí nie vystavení podstatnej súťaži a ktorí sa vzhľadom na svoju ekonomickú silu môžu správať nezávisle.
Zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je najmä
 • a) priame alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok,
 • b) obmedzenie výroby, odbytu alebo technického vývoja tovaru na úkor spotrebiteľov,
 • c) uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo pri porovnateľnom plnení voči jednotlivým podnikateľom, ktorými alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži, alebo
 • d) viazanie súhlasu s uzavretím zmluvy na podmienku, že druhá zmluvná strana prijme aj ďalšie záväzky, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom tejto zmluvy.

Iné formy nedovoleného obmedzovania súťaže

Ustanovenie upravuje v súlade s predchádzajúcou zákonnou úpravou, doterajšou praxou a judikatúrou slovenských súdov porušenie, ktorého sa dopúšťajú orgány štátnej správy, obce, vyššie územné celky a záujmová samospráva v prípade, ak zvýhodnia určitého podnikateľa alebo iným spôsobom obmedzia súťaž. Orgány štátnej správy, územná a záujmová samospráva často vystupujú v pozícii, kedy môžu v rámci správy niektorých oblastí, hospodárenia, vlastných postupov a prijímaní rôznych opatrení ovplyvňovať podnikateľské prostredie a úroveň súťaže. Úrad v minulosti vydal viacero rozhodnutí, kde dochádzalo k zvýhodňovaniu jedného podnikateľského subjektu na úkor iných, napríklad v prípade pohrebných a kremačných služieb zo strany obcí. Spravidla ide o porušenia, v prípadoch ktorých orgány štátnej, či územnej samosprávy nemožno podradiť pod definíciu podnikateľa a intervenovať tak prostredníctvom „tradičných“ nástrojov v hospodárskej súťaži. Napriek tomu si však vplyv na úroveň súťaže vyžaduje zásah. Kým v minulosti bol takýto nástroj skôr raritou, v súčasnosti je táto problematika viac diskutovaná a obdobný charakter porušení zo strany orgánov verejnej moci zavádzajú aj v iných krajinách.

Orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy, obec a vyšší územný celok pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a záujmová samospráva pri prenesenom výkone štátnej správy nesmie zjavnou podporou, ktorá zvýhodňuje určitého podnikateľa, alebo iným spôsobom obmedzovať súťaž.

Koncentrácia

Základným cieľom kontroly koncentrácií je zabrániť vzniku takých trhových štruktúr, ktoré by viedli k narušeniu trhového prostredia, pričom kontrole úradu podliehajú tie koncentrácie, ktoré svojou veľkosťou napĺňajú obratové kritériá, prípadne ďalšie kritériá stanovené zákonom. Zákon obsahuje vymedzenia jednotlivých pojmov, kritérií a postupov, ktoré rozhodujúce pre posúdenie, či koncentrácia vôbec v danom prípade vznikla, o akú formu koncentrácie ide, či je potrebné ju notifikovať a čo bude pointou vecného posúdenia koncentrácie úradom.
Do tohto ustanovenia sa premietli zmeny vzhľadom na novo zavedený koncept podnikateľa v zákone, ktorý vyjadruje okrem iného možnosť definovať podnikateľa cez príslušnosť k určitej ekonomickej skupine. V tejto súvislosti dochádza v oblasti posudzovania koncentrácií oproti doterajšej právnej úprave k precizovaniu použitia niektorých pojmov. Dochádza tak k nastaveniu procesu ekonomického spájania sa podnikateľov (ako ekonomických skupín) priamo cez základný koncept podnikateľa. Koncept toho, kto v rámci posudzovania koncentrácií patrí do ekonomickej skupiny však zostáva nezmenený.
Koncentrácia je proces ekonomického spájania podnikateľov na trvalom základe, ktorým je
 • a) zlúčenie alebo splynutie dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov alebo
 • b) získanie kontroly nad podnikateľom; získaním kontroly nad podnikateľom je získanie priamej alebo nepriamej kontroly jedným podnikateľom alebo viacerými podnikateľmi nad podnikateľom, jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo nad ich časťami.
Koncentrácia je zlúčenie alebo splynutie podľa Obchodného zákonníka ako aj zlúčenie alebo splynutie, pri ktorom sa ekonomicky spájajú podnikatelia pri zachovaní ich právnej samostatnosti, najmä ak existuje spoločné ekonomické riadenie.
Časťou podnikateľa aktíva, na ktorých základe možno dosahovať obrat.
Kontrola je možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv na činnosť podnikateľa, najmä prostredníctvom
 • a) vlastníckeho práva alebo iných práv,
 • b) práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podnikateľa.
Koncentrácia je aj vytvorenie spoločného podniku spoločne kontrolovaného dvoma alebo viacerými podnikateľmi, ktorý trvale vykonáva všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu.
Úrad v konaní o koncentrácii, ktorou dochádza k získaniu kontroly viacerými podnikateľmi a ktorá za cieľ alebo môže mať za následok koordináciu súťažného správania podnikateľov, posúdi takú koordináciu podľa § 4.
Za koncentráciu sa nepovažuje, ak
 • a) banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa alebo iná finančná inštitúcia, ku ktorej bežným činnostiam patrí obchodovanie s cennými papiermi na vlastný účet alebo na cudzí účet, dočasne získa cenné papiere s cieľom ich ďalšieho predaja, čo jej umožňuje získať kontrolu nad podnikateľom, ak nevykonáva hlasovacie právo a iné práva s cieľom ovplyvňovať súťažné správanie podnikateľa alebo ak vykonáva takéto hlasovacie práva len z dôvodu prípravy predaja podnikateľa alebo jeho časti alebo predaja cenných papierov za predpokladu, že taký predaj sa uskutoční do jedného roka odo dňa nadobudnutia cenných papierov a týmto predajom stratí kontrolu; úrad na základe návrhu podnikateľa môže predĺžiť jednoročnú lehotu, ak sa preukáže, že predaj cenných papierov nebol v tejto lehote možný,
 • b) dočasné získanie kontroly nad podnikateľom vyplýva z osobitných predpisov.
Koncentrácia podlieha kontrole úradu, ak
 • a) spoločný celkový obrat účastníkov koncentrácie dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie v Slovenskej republike je najmenej 46 000 000 eur a aspoň dvaja účastníci koncentrácie dosiahli v Slovenskej republike celkový obrat každý najmenej 14 000 000 eur za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie alebo
 • b) celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie v Slovenskej republike, ak ide o koncentráciu podľa
 1. § 7 ods. 1 písm. a) aspoň jedným z účastníkov koncentrácie je najmenej 14 000 000 eur, a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur alebo
 2. § 7 ods. 1 písm. b) aspoň jedným z účastníkom koncentrácie, nad ktorým alebo nad časťou ktorého sa kontrola získava, je najmenej 14 000 000 eur, a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie ktorýmkoľvek ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur.
Celkový obrat na účely tohto zákona je súčet obratov
 • a) účastníka koncentrácie,
 • b) podnikateľa, v ktorom má účastník koncentrácie priamo alebo nepriamo
 1. podiel na základnom imaní vyšší ako polovicu,
 2. právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv,
 3. právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa alebo
 4. právo riadiť jeho podnik,
 • c) podnikateľa, ktorý má práva uvedené v písmene b) u účastníka koncentrácie,
 • d) podnikateľa, v ktorom podnikateľ uvedený v písmene c) práva uvedené v písmene b),
 • e) podnikateľa, v ktorom dvaja alebo viacerí podnikatelia uvedení v písmenách a) d) majú spoločne práva uvedené v písmene b).
Celkový obrat účastníka koncentrácie neobsahuje obrat medzi podnikateľmi podľa odseku 2. Obrat podnikateľa, v ktorom majú účastníci koncentrácie alebo podnikatelia podľa odseku 2 písm. b), c), d) alebo písm. e) spoločne práva uvedené v odseku 2 písm. b), sa rovnomerne rozdelí medzi účastníkov koncentrácie. Obrat podnikateľa, v ktorom účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa odseku 2 písm. b), c), d) alebo písm. e) právo podľa odseku 2 písm. b) štvrtého bodu spoločne s iným podnikateľom, sa rovnomerne rozdelí medzi účastníka koncentrácie a podnikateľa, s ktorým spoločne týmto právom disponuje. Ak ide o koncentráciu podľa § 7 ods. 1 písm. b), berie sa do úvahy obrat a podiel podnikateľa alebo tých častí, ktoré sú predmetom koncentrácie.
Dve alebo viac koncentrácií, ktoré sa uskutočnia do dvoch rokov medzi tými istými podnikateľmi a spoločne podliehajú kontrole, sa považujú za jednu koncentráciu, ktorá vznikla v deň poslednej koncentrácie.
Ak účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie, zahŕňa aj keď len čiastočne obdobie podľa § 49 ods. 1 a účastníci koncentrácie nedosiahli celkové obraty podľa odseku 1, považuje sa za účtovné obdobie rozhodujúce pre oznámenie koncentrácie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, ktoré nebolo dotknuté obdobím podľa § 49 ods. 1.

Oznámenie koncentrácie

Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu sa musí oznámiť úradu predtým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie a po
 • a) uzavretí zmluvy,
 • b) oznámení prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži,
 • c) doručení rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi,
 • d) oznámení ponuky na prevzatie,
 • e) dni, keď Európska komisia oznámila podnikateľovi, že vo veci bude konať úrad alebo
 • f) dni, v ktorom nastala iná skutočnosť, na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie.
Oznámenie koncentrácie pri zlúčení alebo splynutí dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov podávajú účastníci koncentrácie spoločne, pri obchodnej verejnej súťaži vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže, pri vydaní rozhodnutia štátneho orgánu o zlúčení alebo o splynutí podnikateľov podľa osobitného predpisu účastníci koncentrácie spoločne, pri ponuke na prevzatie navrhovateľ ponuky na prevzatie, inak podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú kontrolu nad podnikateľom.

Úrad môže na odôvodnený návrh podnikateľa zúžiť rozsah náležitostí požadovaných všeobecne záväzným právnym predpisom. Ak úrad počas konania zistí, že zúžený rozsah podkladov na rozhodnutie vo veci nepostačuje, môže účastníka konania vyzvať na ich doplnenie. Úrad vyzve účastníka konania na doplnenie podkladov vždy, ak bez doplnenia nie je možné posúdenie koncentrácie. Odo dňa odoslania výzvy na doplnenie oznámenia koncentrácie až do predloženia tohto doplnenia lehota podľa § 35 neplynie.

Oznámenie koncentrácie možno úradu podať vo forme zámeru aj pred uzavretím zmluvy alebo pred tým, ako nastane iná právna skutočnosť, ktorá zakladá zlúčenie, splynutie, získanie kontroly nad podnikateľom alebo vytvorenie spoločného podniku za predpokladu, že výsledkom, bude koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 8 ods. 1. Oznámenie koncentrácie musí obsahovať aj písomné odôvodnenie a písomné podklady alebo iné písomné informácie, ktoré preukazujú skutočnosti podstatné pre koncentráciu. Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa týkajú koncentrácie, okrem odseku 1, sa vzťahujú aj na zámer koncentrácie.
 

Zákaz výkonu práv a povinností a výnimka

Podnikateľ nesmie vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o koncentrácii.
Zákazom nie je dotknuté právo vybraného účastníka obchodnej verejnej súťaže uskutočniť svoj návrh, ak neuplatňuje hlasovacie právo, ktoré mu vzniklo v súvislosti s uskutočnením návrhu.
Zákazom  nie je dotknuté uskutočnenie ponuky na prevzatie alebo uskutočnenie viacerých transakcií s cennými papiermi na trhu cenných papierov, ktorými sa získa kontrola podľa § 7 ods. 1 písm. b) od rôznych subjektov, ak
 • a) taká koncentrácia je bezodkladne oznámená úradu podľa § 9 ods. 1 a
 • b) podnikateľ, ktorý získa kontrolu, nevykonáva hlasovacie práva spojené s týmito cennými papiermi alebo tak robí len na udržanie plnej hodnoty týchto investícií na základe výnimky udelenej úradom podľa odseku 4.
Úrad na základe návrhu podnikateľa môže udeliť výnimku zo zákazu, ak na to vážne dôvody. Návrh na udelenie výnimky obsahuje uvedenie dôvodov, pre ktoré podnikateľ o výnimku žiada, rozsah, v akom podnikateľ o udelenie výnimky žiada a informácie a podklady potrebné na posúdenie výnimky s ohľadom na dopady na súťaž. Úrad si môže vyžiadať od podnikateľa ďalšie informácie s cieľom vyhodnotiť možnosť udelenia výnimky.
Úrad pri rozhodovaní o výnimke zváži účinky pozastavenia koncentrácie na účastníkov koncentrácie a na tretie strany a ohrozenie súťaže, ktoré predstavuje koncentrácia.
Udelenie výnimky môže úrad viazať na podmienky a povinnosti s cieľom zabezpečiť efektívnu súťaž.

Posúdenie koncentrácie

Pokiaľ ide o základnú vecnú koncepciu kritérií posudzovania, kedy ide o koncentráciu, ktorú možno zrealizovať a kedy je potrebné ju zakázať alebo schváliť len s uskutočnením určitých podmienok, a tiež pokiaľ ide o koncept obmedzení súvisiacich a nevyhnutných na uskutočnenie koncentrácie, v porovnaní s predchádzajúcou úpravou k vecnej zmene nedochádza. V tomto zmysle ustanovenia neobsahujú žiadne zmeny alebo len minimálne, reagujúce na precizovanie zákonného ustanovenia v súlade s už existujúcou aplikačnou praxou.

Úrad rozhodne, že s koncentráciou súhlasí, ak koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
Úrad rozhodne, že s koncentráciou podľa § 7 ods. 6 súhlasí, ak je koncentrácia v súlade s odsekom 1 a koordinácia súťažného správania nie je zakázaná podľa § 4 ods. 1.
Úrad rozhodne, že s koncentráciou súhlasí, ak podmienka uložená v rozhodnutí zabezpečí, že koncentrácia bude v súlade s odsekom 1 alebo odsekom 2. Úrad môže v rozhodnutí uložiť povinnosť súvisiacu s podmienkou, najmä na zabezpečenie plnenia uloženej podmienky, na dosiahnutie jej účelu alebo na kontrolu jej plnenia.
Úrad písomne vyzve účastníka konania na predloženie návrhu podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou podľa odseku 3, ak koncentrácia vyvoláva obavy, že nie je v súlade s odsekom 1 alebo s odsekom 2, čo úrad vo výzve odôvodní. Úrad nie je návrhom podmienky viazaný.
V rozhodnutí podľa odseku 3 môže úrad rozhodnúť, že účastník konania nesmie vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie do splnenia uloženej podmienky.
Úrad zakáže koncentráciu, ktorá by značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
Úrad koncentráciu podľa § 7 ods. 6 zakáže, ak by koncentrácia značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo ak by koordinácia súťažného správania bola v rozpore s § 4 ods. 1.
Rozhodnutie podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 sa vzťahuje aj na obmedzenie súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisí a je nevyhnutné na jej uskutočnenie.

Úrad

V časti týkajúcej sa úradu, ako inštitúcie a kreovania funkcií predsedu, podpredsedu a členov rady úradu nedochádza k zásadnejším zmenám v právnej úprave. Oproti súčasnému stavu sa vypúšťajú ustanovenia, ktoré obsiahnuté v kompetenčnom zákone (zákon č. 575/2001 Z. z.) z dôvodu ich duplicity.
Úrad pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona postupuje nestranne a nezávisle. Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci a ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti podľa tohto zákona.
Úrad vykonáva právomoc v oblasti ochrany a podpory súťaže zverené orgánom súťaže osobitnými predpismi.
Úrad môže zriaďovať stále pracoviská alebo dočasné pracoviská aj mimo svojho sídla.
Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky správu o financovaní a o svojej činnosti
 • a) raz do roka,
 • b) vždy, keď o to vláda Slovenskej republiky požiada.

Sankcie

Úrad ukladá buď pokutu, alebo penále. Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní môže úrad uložiť popri uložení pokuty.

Úrad uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, za každé
 • a) porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž,
 • b) porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia,
 • c) neoznámenie koncentrácie pred tým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie,
 • d) porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie, ak úrad neudelil výnimku podľa § 10 ods. 4,
 • e) neplnenie rozhodnutia úradu alebo
 • f) porušenie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.
Úrad uloží za porušenie zákazu podľa § 6 orgánu štátnej správy, obci, vyššiemu územnému celku alebo záujmovej samospráve pokutu do 66 000 eur.
Úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 alebo odseku 2 posudzuje závažnosť a dĺžku trvania porušovania. Úrad pri posudzovaní závažnosti porušovania berie do úvahy jeho povahu, prípadne dopad na trh a veľkosť relevantného trhu. Okrem týchto kritérií úrad pri ukladaní pokuty prihliada prípadne aj na iné skutočnosti, najmä na opakované porušovanie, odmietnutie spolupracovať s úradom, postavenie ako vodcu alebo iniciátora porušovania alebo neplnenie dohody obmedzujúcej súťaž v praxi. Úrad môže pri ukladaní pokuty zohľadniť ako poľahčujúcu okolnosť aj skutočnosť, že náhrada škody sa uhradila na základe dohody o mediácii alebo dohody o mimosúdnom urovnaní pred vydaním rozhodnutia úradu o uložení pokuty.
 
Ak sa porušenie zo strany združenia podnikateľov týka činností jeho členov, úrad uloží združeniu podnikateľov pokutu do výšky 10 % súčtu obratu všetkých jeho členov, ktorí boli aktívni na trhu ovplyvnenom porušením zo strany združenia. Finančná zodpovednosť každého člena za uhradenie pokuty nemôže presiahnuť 10 % z jeho obratu.
 
Združenie podnikateľov, ktorému sa uložila pokuta, pri výpočte ktorej úrad zohľadnil obrat jeho členov a ktoré nie je schopné pokutu zaplatiť, je povinné vyzvať svojich členov, aby prispeli na jej úhradu.
Ak príspevky členov združenia podnikateľov sa združeniu podnikateľov nezaplatili v plnej výške a v lehote, ktorú určil úrad v rozhodnutí, úrad môže požadovať, aby pokutu uhradil ktorýkoľvek podnikateľ, ktorého zástupcovia boli členmi rozhodovacích orgánov združenia podnikateľov.
Ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zaplatenia celej pokuty, po tom, ako úrad požiadal podnikateľa o zaplatenie, úrad môže tiež požadovať, aby neuhradenú sumu pokuty zaplatil ktorýkoľvek člen združenia podnikateľov, ktorý bol aktívny na trhu, na ktorom došlo k porušeniu.
Platbu nemožno požadovať od člena združenia podnikateľov, ktorý preukáže úradu, že nevykonal rozhodnutie združenia podnikateľov a ktorý pred začatím prešetrovania o tomto porušení nevedel alebo sa od neho aktívne dištancoval.
 
Úrad za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie, za predloženie nepravdivých alebo neúplných podkladov alebo informácií, za neumožnenie ich preverenia, za nepodanie ústneho vysvetlenia alebo za porušenie povinnosti zabezpečiť dostavenie sa zamestnanca na podanie ústneho vysvetlenia podľa § 16 ods. 3 alebo ods. 4 uloží
 • a) podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. 10 za predchádzajúce účtovné obdobie,
 • b) fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, pokutu do 1 650 eur.

Úrad uloží podnikateľovi, v ktorého priestoroch alebo dopravných prostriedkoch sa mala vykonať alebo sa vykonávala inšpekcia, za porušenie povinnosti uvedenej

 • a) v § 17 ods. 7 písm. a) alebo písm. e) pokutu do 5 % z obratu podľa § 3 ods. 10 za predchádzajúce účtovné obdobie,
 • b) v § 17 ods. 7 písm. b), c) alebo písm. d) pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. 10 za predchádzajúce účtovné obdobie.
Úrad uloží fyzickej osobe, v ktorej súkromných priestoroch alebo súkromných dopravných prostriedkoch sa mala vykonať alebo sa vykonávala inšpekcia podľa § 17 ods. 8, za porušenie povinnosti uvedenej
 • a) v § 17 ods. 7 písm. a) alebo písm. e) pokutu do 80 000 eur,
 • b) v § 17 ods. 7 písm. b), c) alebo písm. d) pokutu do 25 000 eur.
Úrad môže za nedostavenie sa na ústne pojednávanie bez závažných dôvodov, za nesplnenie povinnosti podľa § 20 ods. 6 alebo § 23 ods. 1, za porušenie povinnosti podľa § 57 ods. 2 alebo za iné sťažovanie postupu konania uložiť poriadkovú pokutu do 3 300 eur.

Penále

Úrad uloží podnikateľovi penále, ktoré nepresahujú 5 % priemerného denného celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie za každý deň omeškania, vypočítané odo dňa určeného úradom, aby zabezpečil
 • a) plnenie akéhokoľvek rozhodnutia úradu,
 • b) plnenie povinností podnikateľa na účely vykonania inšpekcie a v priebehu jej výkonu.
Úrad uloží podnikateľovi penále, ktoré nepresahujú 3 % priemerného denného celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie za každý deň omeškania, vypočítané odo dňa určeného úradom, aby zabezpečil
 • a) podanie ústneho vysvetlenia podľa § 16 ods. 4 alebo
 • b) predloženie pravdivých a úplných informácií a podkladov v lehote určenej úradom na základe žiadosti úradu podľa § 16 ods. 3.
Uložením penále nie je dotknutá právomoc úradu zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie, ktorým bolo opatrenie, záväzok alebo podmienky a povinnosti súvisiace s podmienkami uložené, a konať v danej veci.
Ak podnikateľ neplní povinnosť, na zabezpečenie ktorej mu úrad rozhodnutím uložil penále, úrad môže rozhodnutím uložiť povinnosť zaplatiť penále v súhrnnej sume za vymedzené obdobie neplnenia povinnosti. Povinnosť platiť penále za obdobie ďalšieho neplnenia zabezpečenej povinnosti tým nie je dotknutá.
Penále sa neuplatňuje v prípade oneskoreného zaplatenia pokuty po lehote splatnosti.

Program zhovievavosti

Úrad podnikateľovi na jeho žiadosť neuloží pokutu za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného reťazca, ak tento podnikateľ prizná svoju účasť na tejto dohode obmedzujúcej súťaž a ako prvý z vlastného podnetu predloží
 • a) rozhodujúci dôkaz o takom porušení alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takýto dôkaz v lehote určenej úradom a splní podmienky účasti na programe zhovievavosti, alebo
 • b) informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 17, ktorou sa získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať takéto porušenie, alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takúto informáciu a dôkaz v lehote určenej úradom a splní podmienky účasti na programe zhovievavosti.
Úrad môže podnikateľovi na jeho žiadosť za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného reťazca, znížiť pokutu, ktorú by úrad uložil podľa § 42 ods. 1 do výšky 50 %, ak tento podnikateľ prizná svoju účasť na dohode obmedzujúcej súťaž a z vlastného podnetu poskytne úradu dôkaz s významnou pridanou hodnotou k dôkazom, ktorými úrad disponuje, ktorý v spojení s informáciami a dôkazmi dostupnými úradu umožní preukázať porušenie zákazu podľa § 4 ods. 1 alebo podľa čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, a ak tento podnikateľ splní podmienky účasti na programe zhovievavosti.
Podmienkou účasti na programe zhovievavosti je, že žiadateľ
 • a) skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr bezprostredne po podaní svojej žiadosti o zhovievavosť, okrem účasti na dohode obmedzujúcej súťaž so súhlasom úradu, ak je to nevyhnutné na zachovanie efektivity inšpekcie alebo ďalšieho postupu úradu,
 • b) nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž,
 • c) poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne, úplne, nepretržite a bezodkladne spolupracoval s úradom od podania žiadosti až do ukončenia konania a
 • d) neprezradil zámer podať žiadosť o zhovievavosť ani podanie svojej žiadosti o zhovievavosť ani jej obsah až do odoslania výzvy pred vydaním rozhodnutia.
Podmienkou účasti na programe zhovievavosti na základe žiadosti je, že žiadateľ
 • a) skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr bezprostredne po podaní svojej žiadosti o zhovievavosť, okrem účasti na dohode obmedzujúcej súťaž so súhlasom úradu, ak je to nevyhnutné na zachovanie efektivity inšpekcie alebo ďalšieho postupu úradu,
 • b) poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne, úplne, nepretržite a bezodkladne spolupracoval s úradom od podania žiadosti až do ukončenia konania a
 • c) neprezradil zámer podať žiadosť o zhovievavosť ani podanie svojej žiadosti o zhovievavosť ani jej obsah až do odoslania výzvy pred vydaním rozhodnutia.
Podmienky účasti na programe zhovievavosti všetkých žiadateľov, ktorí tvoria jedného podnikateľa a ktorí podali žiadosť spoločne, sa považujú za splnené, len ak tieto podmienky splní každý z týchto žiadateľov.

Urovnanie

Ak zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, okrem porušenia, za ktoré úrad ukladá pokutu podľa § 44 alebo § 45, môže úrad v záujme hospodárnosti konania alebo dosiahnutia rýchlej a účinnej nápravy na trhu z vlastného podnetu alebo na žiadosť účastníka konania uskutočniť rokovanie o urovnaní. Ak účastník konania a úrad súhlasia so závermi rokovania o urovnaní a účastník konania prizná svoju účasť na tomto porušení a prevezme zodpovednosť za takúto účasť, úrad zníži pokutu, ktorú by inak uložil podľa § 42 ods. 1 alebo ods. 2. Na urovnanie nie je právny nárok.

Odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž

Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá ako prvá úradu doručila informácie o dohode obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného reťazca, a to
 • a) dokument v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, ktorý je rozhodujúcim dôkazom takého porušenia, alebo
 • b) informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 17, ktorou sa získa rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať takéto porušenie zákona.
Oznamovateľom podľa odseku 1 nie je fyzická osoba, ktorá je podnikateľom , zamestnanec žiadateľa o neuloženie pokuty alebo zamestnanec žiadateľa o zníženie pokuty podľa § 51, ak sa žiadosť o neuloženie pokuty alebo žiadosť o zníženie pokuty podala skôr ako oznamovateľ predložil úradu dôkaz podľa odseku 1.

Oznamovateľ nárok na odmenu, ak o ňu požiada a poskytnutý dôkaz podľa odseku 1 bol rozhodujúci pre preukázanie porušenia zákona, rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť a pokuta uložená rozhodnutím úradu bola zaplatená. Ak o zákonnosti rozhodnutia úradu rozhodoval správny súd, oznamovateľ nárok na odmenu po tom, čo súd právoplatne zamietol správnu žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu a pokuta uložená úradom v rozhodnutí bola zaplatená, alebo súd rozhodnutím znížil pokutu uloženú úradom a takto znížená pokuta bola zaplatená.

Odmena pre oznamovateľa je 1 % zo súčtu pokút uložených všetkým účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž v rozhodnutí úradu, najviac však 100 000 eur; ak výšku pokuty uloženú úradom zmení správny súd, základom pre výpočet odmeny je takto zmenená pokuta. Ak pokuta nebola zaplatená ani do 100 dní odo dňa, keď sa stalo rozhodnutie úradu vykonateľným, alebo do dňa, keď sa stal právoplatným rozsudok správneho súdu o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia úradu, ktorým bola správna žaloba na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu zamietnutá alebo ktorým bola znížená výška pokuty uložená úradom, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastala neskôr, oznamovateľovi patrí 50 % odmeny, ktorá by mu inak patrila podľa prvej vety, najviac však 10 000 eur.

Sporné ustanovenie

Sporným ustanovením, ktoré bolo napriek pripomienke prezidentky schválené je doplnenie zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
V § 22 ods. 1 sa za slová „Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „v rozsahu úkonov, ktoré sa netýkajú plnenia úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo,“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Na čele Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo je štátny tajomník podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo; štátny tajomník koná za Úrad vlády Slovenskej republiky v rozsahu úkonov, ktoré sa týkajú plnenia úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Na účely finančného riadenia a finančnej kontroly podľa osobitného predpisu sa štátny tajomník podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo považuje za štatutárny orgán orgánu verejnej správy vo vzťahu k finančným operáciám týkajúcich sa plnenia úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo.“.
V § 24 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) V Úrade vlády Slovenskej republiky je zriadený Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Úrad podpredsedu vlády tvoria najmenej tie odborné útvary Úradu vlády Slovenskej republiky, ktoré zabezpečujú plnenie úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo podľa tohto zákona alebo štatútu. Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo je na účely prideľovania identifikačného čísla organizácie zapísanou organizačnou zložkou.
 
 
 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

hospodárka súťažrok 2021spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

22mar8:30Zmeny v zákone o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

22mar8:30Zmeny v zákone o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

22mar8:30Zmeny v zákone o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X