Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako sa zmení daň z alkoholických nápojov od 1. 7. 2021?

daň z alkoholických nápojov
daň z alkoholických nápojov Foto: Getty Images
27. novembra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Parlament schválil novelu zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorou do slovenskej legislatívy preberá všeobecný systém spotrebných daní Európskej únie. Cieľom je najmä znížiť administratívnu záťaž daňových subjektov, ako i správcov dane a minimalizovať daňové úniky pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. Okrem transpozičných úprav obsahuje  úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe. Účinnosť nadobudne novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 1. 7. 2021. Niektoré body novely však účinnosť nadobudnú neskôr.

Schválený odosielateľ a príjemca

Novelou sa ustanovuje nový typ právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej odosielať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území na územie iného členského štátu Európskej únie na podnikateľské účely, ktorou je schválený odosielateľ. Zároveň sa ustanovuje nový typ právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej prijímať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na území členských štátov Európskej únie na podnikateľské účely, ktorým je schválený príjemca. Schválený odosielateľ a schválený príjemca môže alkoholický nápoj prepravovať len s elektronickým zjednodušeným administratívnym dokumentom vyhotoveným prostredníctvom elektronického systému.

Oslobodenie od dane

Ustanovuje sa oslobodenie od spotrebnej dane pre alkoholické nápoje dodávané na použitie ozbrojenými silami iných členských štátov, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily a ich civilní zamestnanci podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.

V nadväznosti na zmenu smernice sa umožňuje oslobodenie alkoholického nápoja určeného na použitie na výrobu výživových doplnkov, ktoré spĺňajú podmienku uvádzania do daňového voľného obehu v spotrebiteľskom balení najviac 0,15 l.

Užívateľský podnik

V snahe znížiť administratívnu záťaž užívateľských podnikov sa upravuje povinnosť vyhotoviť odberný poukaz pre colný úrad iba v dvoch vyhotoveniach a umožňuje sa zaslať odberný poukaz dotknutým daňovým subjektom elektronicky. Upúšťa sa tiež od povinnosti colného úradu odňať odberný poukaz, ak bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, a to v snahe znížiť administratívnu záťaž subjektov, ktoré chcú naďalej zostať užívateľskými podnikmi a používať alkoholický nápoj na účely oslobodené od dane. Spresňuje sa lehota platnosti odberných poukazov a súčasne sa spresňujú povinnosti colného úradu.

V snahe znížiť finančnú záťaž podnikateľských subjektov sa navrhovanou úpravou umožňuje užívateľskému podniku, ktorý už nemôže použiť alkoholický nápoj oslobodený od dane na účel použitia uvedený v odbernom poukaze, dodať tento alkoholický nápoj inému užívateľskému podniku alebo daňovému skladu, avšak len so súhlasom colného úradu.Ďalej sa upúšťa od povinnej prítomnosti zamestnanca colného úradu v užívateľskom podniku, ktorý používa lieh denaturovaný octom na výrobu octu a v užívateľskom podniku, ak nevykonáva činnosť, na ktorú má vydaný odberný poukaz. Colný úrad je v takomto prípade povinný zabezpečiť technické a technologické zariadenia a priestory užívateľského podniku voči nelegálnej výrobe liehu a zneužitiu liehu.

Vznik daňovej povinnosti

Vzhľadom na to, že ozbrojené sily iných členských štátov a ich civilní zamestnanci, ktorí sa podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie môžu prijať lieh v pozastavení dane, upravuje sa vznik daňovej povinnosti a daňový dlžník, ak na takéto prijatie liehu nenadväzuje oslobodenie od dane.

V súvislosti so zavedením elektronickej prepravy alkoholických nápojov uvedených do daňového voľného obehu na podnikateľské účely a ustanovením schváleného príjemcu a schváleného odosielateľa sa upravuje vznik daňovej povinnosti, povinnosť podať daňové priznanie, daňový dlžník a zaplatenie dane.

Vrátenie dane

Upravujú sa podmienky vrátenia dane v prípade dodania alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na podnikateľské účely na územie iného členského štátu. Úprava nadväzuje na skutočnosť, že jednotný colný doklad sa už v súčasnosti nepoužíva. Bol nahradený colným vyhlásením, ktoré sa podáva v elektronickej podobe.

Povinnosť oznamovať zmeny colnému úradu

Upravuje sa povinnosť oznamovať colnému úradu iba tie zmeny údajov a skutočností, ktoré colný úrad, ako orgán verejnej moci nevie získať pri svojej úradnej činnosti. Súčasne sa spresňujú lehoty na oznámenie jednotlivých zmien.Dopĺňa sa tiež dôvod na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ak nie je v stanovenej lehote doplnená zábezpeka na daň. Dopĺňajú sa aj podmienky odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom o podmienku trestnej bezúhonnosti prevádzkovateľa tohto skladu.

Doplnenie zábezpeky na daň v daňovom sklade

V snahe zamedziť daňovým únikom sa umožňuje colnému úradu v prípade odôvodnenej obavy, že nevyrubená alebo nesplatná daň bude nevymožiteľná alebo vymáhanie dane bude spojené so značnými ťažkosťami uložiť povinnosť prevádzkovateľovi daňového skladu doplniť zábezpeku na daň.

Preprava alkoholického nápoja

Umožňuje sa znížiť zložená zábezpeka na daň v prípade prepravy denaturovaného liehu užívateľským podnikom, ktorý je zároveň registrovaný aj ako prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja. Takéto podniky použijú lieh na výrobu pohonných látok a teda musia plniť podmienky aj podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho olej, vrátane skladania zábezpeky na spotrebnú daň. Zároveň sa v snahe zamedziť daňovým únikom a možnosti výkonu daňového dozoru umožňuje colnému úradu časovo obmedziť daňovému subjektu manipuláciu s alkoholickým nápojom počas dvoch hodín po dopravení alkoholického nápoja na miesto prijatia.

Taktiež sa upravujú ustanovenia v nadväznosti na úpravu prepravy alkoholických nápojov v pozastavení dane pre ozbrojené sily iných členských štátov a ich civilných zamestnancov, ak sa podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie. Tieto osoby sú povinné prepravovať lieh v pozastavení dane na účely oslobodené od dane s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise Európskej únie. Povinnosť zložiť zábezpeku na daň pri preprave tohto alkoholického nápoja sa nevyžaduje.

V snahe zamedziť daňovým únikom a možnosti výkonu daňového dozoru sa umožňuje colnému úradu časovo obmedziť daňovému subjektu manipuláciu s alkoholickým nápojom počas dvoch hodín po dopravení alkoholického nápoja na miesto prijatia.

Oprávnený príjemca

Vzhľadom na to, že colný úrad je povinný preveriť nedoplatky na dani u personálne prepojených osôb alebo majetkovo prepojených osôb so žiadateľom, je potrebné aby žiadateľ predložil zoznam dotknutých osôb. Odstraňuje sa aj rozdielny prístup pri zložení zábezpeky na daň pre jednotlivé druhy alkoholických nápojov. Zároveň sa z dôvodu predchádzania vzniku daňových únikov upravuje minimálna výška zloženej zábezpeky na daň pred registráciou žiadateľa a vydaním povolenia. Osoba, ktorá chce prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, zložiť zábezpeku na daň, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, najmenej však vo výške 1 000 eur.

Spresňuje sa znenie ustanovenia upravujúceho povinnosť oprávneného príjemcu, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, zvýšiť zloženú zábezpeku na daň. V snahe predchádzať daňovým únikom sa táto povinnosť zavádza pre všetky alkoholické nápoje rovnako.

Registrovaný odosielateľ

Vypúšťa sa povinnosť pre osobu, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom, uvádzať zoznam členských štátov do ktorých bude odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane a spresňujú sa prílohy, ktoré má predložiť k žiadosti o registráciu.

Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane a oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom systéme

Zjednodušujú sa povinnosti daňových subjektov v prípade nedostupnosti elektronického systému.

Schválený odosielateľ

V nadväznosti na zavedenie nového daňového subjektu, ktorým je schválený odosielateľ sa ustanovujú podmienky, za ktorých je možné povolenie odosielať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území na územie iného členského štátu na podnikateľské účely vydať, odňať alebo za ktorých toto povolenie zaniká.

Schválený príjemca

V nadväznosti na zavedenie nového daňového subjektu, ktorým je schválený príjemca, sa ustanovujú podmienky, za ktorých je možné povolenie prijímať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely vydať, odňať alebo za ktorých toto povolenie zaniká. Zároveň sa ustanovujú podmienky, ktoré je schválený odosielateľ povinný pred prijatím alkoholického nápoja splniť.

Ustanovuje sa tiež povinnosť schváleného odosielateľa a schváleného príjemcu viesť evidenciu.

Postup pri preprave alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely

V porovnaní s doteraz platnou právnou úpravou sa zásadne mení postup pri preprave liehu mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely na daňovom území, ako i na území Európskej únie. Papierový trojdielny zjednodušený sprievodný dokument sa nahrádza elektronickým systémom vyhotovovania elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu.

Elektronicky sa uskutočňuje preprava od jej začatia, cez zasielanie návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu colnému úradu, prideľovanie zjednodušeného administratívneho referenčného kódu colným úradom, informovanie colného úradu schváleného odosielateľa ako i colného úradu schváleného príjemcu o preprave alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely, až po jej ukončenie potvrdzovaním prijatia alkoholického nápoja prostredníctvom elektronického vyhotovovania správ o prijatí schváleným odberateľom.V nadväznosti na zavedenie elektronického systému monitorovania a kontroly prepravy alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na podnikateľské účely je možné prepravovať alkoholický nápoj len so zjednodušeným elektronickým dokumentom.

Colný úrad po preverení správnosti údajov v návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu pridelí zjednodušený administratívny referenčný kód, ktorý musí sprevádzať prepravu v písomnej podobe. Prepravu je možné uskutočňovať aj na miesto určenia, ktorým je miesto na daňovom území uvedené schváleným odosielateľom v elektronickom zjednodušenom dokumente.

Upravuje sa aj postup pri preprave alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na podnikateľské účely v prípade nedostupnosti elektronického systému. V prípade nedostupného elektronického systému je schválený odosielateľ povinný písomne, telefonicky, faxom alebo emailom oznámiť colnému úradu začatie prepravy alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na podnikateľské účely. V prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné, teda listinné potvrdenie oznámenia nevyžaduje.

Ustanovuje sa, že daňová povinnosť nevznikne z množstva alkoholického nápoja pripadajúceho na straty alkoholického nápoja vyplývajúce z jeho fyzikálno-chemických vlastností pri jeho dodaní na podnikateľské účely, ako aj z množstva preukázateľne znehodnoteného a zničeného alkoholického nápoja. Tieto straty musia byť uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu. Ustanovenie sa súčasne upravuje tak, aby bolo možné vrátiť zloženú zábezpeku na daň, a to maximálne do výšky dane pripadajúcej na straty alkoholického nápoja, ktoré uznal colný úrad alebo správca dane iného členského štátu.

Povinnosť vyhotoviť zjednodušený elektronický dokument sa vzťahuje aj na prepravu všeobecne denaturovaného liehu a pri preprave alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na účely reklamácie.

Zásielkový obchod

Dopĺňajú sa prílohy k žiadosti o vydanie povolenia na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod. Zároveň sa zavádza povinnosť oznamovať zmeny údajov.

Osobitná úprava použitia, príjmu a výdaja aróm s obsahom liehu oslobodeného od dane

Upresňujú sa podmienky pre zaradenie do evidencie podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane.

Osobitné podmienky na prevádzkovanie daňového skladu na lieh

Z dôvodu efektívnejšieho využitia personálnych kapacít správcu dane sa upúšťa od trvalej prítomnosti správcu dane v daňovom sklade, ktorým je liehovar na destiláty.

Meranie a zisťovanie množstva vyrobeného liehu a zisťovanie zásob liehu

Z dôvodu znižovania záťaže colných úradov, ale aj daňových subjektov sa upúšťa od povinnosti zisťovať zásoby liehu u oprávnených príjemcov, a to aj z dôvodu, že možnosť uplatniť normy strát sa na nich nevzťahuje.

Pestovateľské pálenie ovocia

Upravuje sa lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane pestovateľom, ak si nechal vyrobiť väčšie než povolené množstvo destilátu. Lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane určí colný úrad.

Tlač a nakladanie s kontrolnými známkami

Upravuje sa spôsob zaokrúhľovania konečného stavu nenávratne zničených kontrolných známok. Vedenie mesačnej evidencie odberateľom kontrolných známok sa spresňuje tak, aby bolo zrejmé, že v prípade nulového stavu kontrolných známok nie je povinný túto evidenciu viesť.

Predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže daňových subjektov sa upúšťa od oznamovacej povinnosti osôb oprávnených na distribúciu SBL.

Malý samostatný pivovar

Ustanovujú sa podmienky, za ktorých je možné pivovar považovať za malý samostatný pivovar. V malom samostatnom pivovare sa ustanovuje maximálna ročná výroba piva, právna a hospodárska nezávislosť od iných pivovarov a nepovoľuje sa vyrábať pivo na základe licencie. Osoba, ktorá chce prevádzkovať malý samostatný pivovar je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov malých pivovarov. Na pivo vyrobené v malom samostatnom pivovare sa uplatňuje znížená sadzba dane. Ak dôjde k prekročeniu maximálnej ročnej výrobnej kapacity piva, je prevádzkovateľ malého pivovaru povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň tak, aby bolo celé vyrobené množstvo piva zdanené základnou sadzbou dane.

Správne delikty

Zavádzajú sa sankcie a ustanovujú sa pokuty za porušenie ustanovení týkajúcich sa malého samostatného pivovaru a neukončenia prepravy na mieste uvedenom v elektronickom dokumente.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daň z alkoholických nápojovrok 2021spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Spotrebná daň

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

17oct8:30E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

17oct8:30Daňová akadémia: Špecialista DzP8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

17oct8:30Daňová akadémia: Špecialista DzP8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X