Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako sa zvýšia ceny cigariet a aké novinky prinesie novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov od 1. 1. 2021?

spotrebná daň z tabakových výrobkov
spotrebná daň z tabakových výrobkov Foto: Getty Images
30. novembra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Parlament schválil novelu zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Cigarety do troch rokov zdražejú viac, ako pôvodne navrhovalo ministerstvo financií. P

Zámerom novely je transpozícia smerníc EÚ do zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

Ďalej sa novelou upravuje:

  • sadzby spotrebnej dane pri cigaretách a bezdymovom tabakovom výrobku v troch krokoch, v prípade ostatných tabakových výrobkov dvojkrokové nastavenie sadzieb spotrebnej dane (pokračovanie daňového kalendára),
  • ustanovenia týkajúce sa označovania cigár a nastavenie prechodného obdobia pre cigary do vypredania zásob,
  • legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem niektorých bodov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022, 1. februára 2023 a 13. februára 2023.

Vymedzenie základných pojmov

Vzhľadom na povinnosť transponovať legislatívu EÚ do národnej legislatívy sa upravuje definícia územia Európskej únie v súlade so smernicou Rady (EÚ) a mení sa odsek 1 v § 2.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

o) schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 29 odosiela tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely,
p) schváleným príjemcom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 29a prijíma na podnikateľské účely tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu.

Ustanovuje sa definícia nových daňových subjektov, ktoré budú oprávnené prepravovať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu zjednodušeným elektronickým administratívnym dokumentom v systéme elektronických prepráv na daňovom území a na území EÚ.

Sadzba dane

Upravuje sa špecifická časť kombinovanej sadzby dane na cigarety, minimálna sadzba dane na cigarety, sadzba dane na cigary a cigarky, sadzba dane na tabak a sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku, a to s účinnosťou od 1. februára 2023.

Sadzba dane z tabakových výrobkov okrem cigariet a s výnimkou podľa § 44ab sa ustanovuje takto:

  • cigary, cigarky – 89,30 eura/kg
  • tabak – 101,30 eura/kg.

Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 a § 44ab ods. 2 a 13 sa ustanovuje takto:
kombinovaná sadzba dane:

  • cigarety – 84,60 eura/1 000 kusov- 23 % z ceny cigariet.

Minimálna sadzba dane z cigariet je 132,10 eura/1 000 kusov s výnimkou podľa § 44ab.

Oslobodenie od dane

V § 7 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h) prepravené na daňové územie z iného členského štátu v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie; preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 22 ods. 11,“.

Touto úpravou sa transponuje zo smernice Rady (EÚ) oslobodenie od dane pre tabakové výrobky, ktoré boli prepravené na daňové územie v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie. Zároveň sa stanovuje, že preprava týchto tabakových výrobkov v pozastavení dane sa uskutoční podľa ustanovenia § 22 ods. 11 zákona.

Označovanie tabakových výrobkov kontrolnou známkou

Na základe doterajších zistení a poznatkov z aplikačnej praxe sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa úpravy pre prevádzkovanie tranzitného daňového skladu.

Spresnením znenia ustanovenia sa pre označovanie spotrebiteľských balení cigariet, ktorých kratší z rozmerov bočnej strany spotrebiteľského balenia je menší než kratší z rozmerov kontrolnej známky, kontrolnou známkou, ustanovuje výnimka z povinnosti nalepiť kontrolnú známku na spotrebiteľské balenie cigariet na časť určenú na otvorenie tak, aby sa cigarety nemohli vybrať bez viditeľného poškodenia kontrolnej známky alebo spotrebiteľského balenia cigariet.

Povinnosť označiť spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou by sa nemala vzťahovať na spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku určené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie, alebo určené na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte; dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu; určené na predaj ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy.

V súvislosti s transpozíciou smernice Rady sa v novelizovanom ustanovení dopĺňa výnimka z povinnosti označiť spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou pre spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov prijaté ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.

Osobitné ustanovenia o označovaní tabakových výrobkov kontrolnou známkou

Na základe doterajších zistení a poznatkov z aplikačnej praxe sa vypúšťajú osobitné ustanovenia týkajúce sa označovania spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou u cigariet predávaných v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru; taktiež cigariet dodávaných na paluby lietadiel, určených výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu a tiež cigariet predávaných v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom.

Evidencia dovozcov tabakových výrobkov

V rámci ustanovení upravujúcich evidenciu dovozcov tabakových výrobkov sa definuje pojem „identifikačné údaje“. Ďalej sa tieto ustanovenia dopĺňajú o povinnosť predložiť colnému úradu zoznam majetkovo a personálne prepojených osôb so žiadateľom, a to aj v záujme zosúladenia požiadaviek a podmienok v obdobných ustanoveniach právnych predpisov upravujúcich spotrebné dane.

Za účelom zníženia administratívnej záťaže subjektu sa vypúšťa z oznamovacej povinnosti oznamovanie údajov a skutočností, ktoré colný úrad vie získať z informačných systémov. Zároveň za účelom získania potrebných údajov sa dopĺňa oznamovacia povinnosť v prípade zmeny v požiadavkách a podmienkach doplnených v novele zákona a zmeny údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba. Ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.

Tlač a nakladanie s kontrolnými známkami

Ustanovenie sa dopĺňa tak, aby pri výpočte najviac prípustného počtu nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie stanovilo výsledný počet vyjadrený celým číslom zaokrúhleným smerom nadol, keďže matematické zaokrúhľovanie smerom nahor by viedlo k prekračovaniu povoleného zákonného limitu vyjadreného percentuálne.

Vznik daňovej povinnosti

V súlade so smernicou Rady sa upresňuje vznik daňovej povinnosti pri prijatí tabakových výrobkov ozbrojenými silami iných členských štátov a ich civilnými zamestnancami na použitie pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane. Zároveň sa stanovuje platiteľ dane. Tiež sa primerane stanovuje platiteľ dane.

Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane

Pri platiteľovi, ktorý má ako prvý na daňovom území v držbe prepravený tabakový výrobok uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely, alebo ktorý takýto tabakový výrobok ako prvý použil, ak nie je známy deň prepravenia tohto tabakového výrobku na daňové územie a tento platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, sa tomuto platiteľovi dane novou úpravou stanovuje povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň Colnému úradu Bratislava, a to podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia tabakového výrobku.

Vrátenie dane

V súlade so smernicou Rady sa ustanovuje, že pri dodaní tabakového výrobku v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, ktorý bol odoslaný z daňového územia schváleným odosielateľom sa správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí považuje za dostatočný dôkaz, že schválený odosielateľ splnil všetky podmienky na vrátenie dane colným úradom. Tiež sa jednoznačne definuje, ktoré tabakové výrobky sú na účely zákona považované za preukázateľne zdanené tabakové výrobky.

Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu

Vypúšťa sa osvedčenie na výrobu tabakových výrobkov podľa osobitného predpisu ako príloha žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

Osobitné ustanovenia pre tabakovú surovinu

Vzhľadom na elektronizáciu povolení vydávaných colným úradom v zmysle zákona doposiaľ v papierovej podobe sa upravujú niektoré ustanovenia tak, aby daňové subjekty nemali povinnosť preukazovať sa povolením (povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, povolenie odosielať tovar v pozastavení dane, povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou) colnému úradu pri dovoze tovaru, resp. dodávateľovi tovaru, a to s cieľom vydávať predmetné povolenia v elektronickej podobe. V súčasnosti je listinné vydávanie niektorých povolení vynútené aj skutočnosťou, že sa nimi daňové subjekty musia preukazovať colnému úradu pri dovoze tovaru alebo sa nimi musia preukazovať dodávateľovi tovaru.

Na základe doterajších zistení a poznatkov z aplikačnej praxe sa spresňujú a dopĺňajú ustanovenia upravujúce obchodovanie s tabakovou surovinou, podmienky vrátenia dane z tabakovej suroviny a postup colného úradu pri odňatí a zániku povolenia a vyradení z evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou.

Zároveň sa legislatívno-technicky upravuje povinnosť držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou oznámiť colnému úradu zmenu skutočností a údajov evidovaných colným úradom v súvislosti s povolením na obchodovanie s tabakovou surovinou.

Tiež sa novou úpravou ruší povinnosť dovozcu, ktorý je držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a súčasne prevádzkovateľom daňového skladu, preukázať sa colnému úradu, ktorý tabakovú surovinu prepúšťa do voľného obehu, povolením na prevádzkovanie daňového skladu. Cieľom úpravy je nahradiť doterajšie povolenia vydávané colným úradom v listinnej forme, keďže v súčasnosti je listinné vydávanie niektorých povolení vynútené aj skutočnosťou, že sa nimi daňové subjekty musia preukazovať colnému úradu pri dovoze tovaru.

Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území

Novou úpravou sa spresňuje situácia, kedy daňovému subjektu vzniká povinnosť na mieste určenia pred prijatím dodaných tabakových výrobkov oznámiť prostredníctvom elektronického systému colnému úradu, že tabakové výrobky boli dopravené na miesto určenia a od tohto momentu počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti tabakové výrobky nevyložiť alebo s týmito tabakovými výrobkami nenakladať.

Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme

Spresňuje sa znenie ustanovení upravujúcich podmienky postupu pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme s cieľom zosúladiť tieto podmienky aktuálnej platnej právnej úpravy s novými budúcimi podmienkami postupu pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely pri nedostupnom elektronickom systéme.

Zavádzajú sa tiež úpravy úpravy zjednodušujúce administratívny postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme.

Nová právna úprava v oblasti postupu pri preprave tabakových výrobkov

Nové úpravy v súlade so smernicou Rady v porovnaní s doteraz platnou právnou úpravou zásadne menia postup pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na daňovom území tak, že sa papierové (tlačené) trojdielne sprievodné dokumenty nahrádzajú elektronickým systémom vyhotovovania zjednodušeného sprievodného administratívneho dokumentu, jeho zasielania colnému úradu, prideľovania jedinečného zjednodušeného administratívneho referenčného kódu colným úradom, informovania colného úradu odosielateľa, ako i colného úradu príjemcu o preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu, a to od jej začatia až po ukončenie a potvrdenie príjmu tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému vyhotovovania správ o prijatí príjemcom tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu.

Odosielateľ tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu, ktorým je schválený odosielateľ, bude povinný vyhotoviť návrh zjednodušeného elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa. Colný úrad odosielateľa overí údaje v zjednodušenom elektronickom dokumente a pridelí mu zjednodušený referenčný kód, ktorý oznámi odosielateľovi. Colný úrad odosielateľa je povinný po oznámení referenčného kódu odosielateľovi odoslať elektronický dokument správcovi dane v inom členskom štáte alebo colnému úradu príjemcu na daňovom území, ktorým je schválený príjemca, distribútor tabakových výrobkov, predajca tabakových výrobkov alebo konečný spotrebiteľ tabakových výrobkov na podnikateľské účely. Colný úrad príjemcu na daňovom území je povinný odoslať zjednodušený elektronický dokument príjemcovi.

Príjemca je povinný najneskôr do piatich kalendárnych dní odo dňa prijatia tabakových výrobkov elektronicky vyhotoviť správu o prijatí a túto prostredníctvom elektronického systému zaslať colnému úradu príjemcu. Colný úrad príjemcu je povinný elektronicky overiť údaje v správe o prijatí a ak sú tieto údaje správne, potvrdiť príjemcovi zaevidovanie správy o prijatí a zároveň odoslať potvrdenú správu o prijatí colnému úradu odosielateľa na daňovom území alebo správcovi dane iného členského štátu. Colný úrad odosielateľa, ktorý obdržal správu o prijatí od colného úradu príjemcu alebo od správcu dane v inom členskom štáte, je povinný odoslať správu o prijatí odosielateľovi.

Zároveň sa upravuje postup pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely pri nedostupnom elektronickom systéme. Tiež sa stanovujú podmienky na registráciu schváleného odosielateľa a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky na podnikateľské účely, podmienky na registráciu schváleného príjemcu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely a postup pri zmene, odňatí a zániku týchto povolení.

Osobitná úprava predaja tabakových výrobkov oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv

Podľa platného znenia zákona č. 106/2004 Z. z., sú od dane oslobodené tabakové výrobky predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy („zahraničný zástupca“), pričom je zadefinované len maximálne množstvo cigariet, ktoré môže zahraničný zástupca nakúpiť za kalendárny rok. Vzhľadom na to, že zákon neuvádza ročné limity nákupu pre ostatné tabakové výrobky (cigary, cigarky, tabak), na základe ktorých by bolo možné odpisovať množstvo nakúpených vyššie uvedených tabakových výrobkov, sa zavádzajú limity na nákup tabakových výrobkov iných ako cigarety pre zahraničných zástupcov.

Predmetné ustanovenia sa dopĺňajú tak, aby sa oslobodenie od dane u zahraničného zástupcu v závislosti od jeho postavenia mohlo uplatniť na akúkoľvek kombináciu tabakových výrobkov za predpokladu, že v jednom kalendárnom roku súhrnný percentuálny podiel povolených množstiev jednotlivých tabakových výrobkov nepresiahne 100 % celkového povoleného množstva tabakových výrobkov.

Prechodné ustanovenia

V nadväznosti na vykonané úpravy sa legislatívno-technicky upravujú prechodné ustanovenia. Súčasne sa upravuje sadzba dane na tabak platná v období od 1. februára 2021 do 31. januára 2023. Tiež sa upravuje špecifická časť kombinovanej sadzby dane na cigarety, minimálna sadzbu dane na cigarety a sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku platná v období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022. Ďalej sa upravuje špecifická časť kombinovanej sadzby dane na cigarety, minimálna sadzba dane na cigarety a sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku platná v období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023. Zároveň sa stanovujú znaky pre príslušnú sadzbu dane a upravujú sa lehoty na predaj zdanených tabakových výrobkov pri zmene sadzby dane.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 je sadzba dane z tabaku 89,30 eura/kg.
V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 ustanovuje takto:
kombinovaná sadzba dane
cigarety – 74,60 eura/1 000 kusov – 23 % z ceny cigariet.
V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 je minimálna sadzba dane z cigariet 116,50 eura/1 000 kusov.
Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2021 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „H“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2021.
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2021 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2021.
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2021 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2021; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považuje za neoznačené.
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 5, ktoré nepredala do 31. marca 2021, je povinná do 15. apríla 2021 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2021 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“.
Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „C“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2021 a predávať do 31. júla 2021; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie tabaku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. júla 2021, je povinná do 15. augusta 2021 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia
tabaku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 sa sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku ustanovuje vo výške 132,20 eura/kg.
Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku je od 1. februára 2021 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“.
Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „C“, možno prijímať a dovážať do 31. januára 2021, a predávať najneskôr do 30. apríla 2021; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania prijímať a dovážať spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. apríla 2021, je povinná do 15. mája 2021 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 14 ustanovuje takto:
kombinovaná sadzba dane
cigarety – 79,60 eura/1 000 kusov- 23 % z ceny cigariet.
V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 je minimálna sadzba dane z cigariet 124,30 eura/1 000 kusov.
Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2022 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „I“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2021.
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2022 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2022.
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2022 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2022; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považuje za neoznačené.
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 16, ktoré nepredala do 31. marca 2022, je povinná do 15. apríla 2022 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 sa sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku ustanovuje vo výške 160 eur/kg.
Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku je od 1. februára 2022 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „E“.
Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“, možno prijímať a dovážať do 31. januára 2022, a predávať najneskôr do 30. apríla 2022; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania prijímať a dovážať spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. apríla 2022, je povinná do 15. mája 2022 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 je sadzba dane z tabaku 95,30 eura/kg.
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2022 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „E“.
Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „D“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2022 a predávať do 31. júla 2022; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie tabaku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. júla 2022, je povinná do 15. augusta 2022 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije

Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2022

Osoba, ktorá chce byť schváleným odosielateľom a od 13. februára 2023 odosielať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná do 31. decembra 2022 požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely.
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu
  • a) obchodný názov a presné vymedzenie odosielaného tabakového výrobku,
  • b) údaj o predpokladanom ročnom objeme tabakových výrobkov odosielaných v daňovom voľnom obehu v príslušnej mernej jednotke.
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia odosielať tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3 a ak tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie odosielať tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 2.
Osoba, ktorá chce byť schváleným príjemcom a od 13. februára 2023 prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na daňovom území na podnikateľské účely, je povinná do 31. decembra 2022 požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely.
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu
  • a)obchodný názov a presné vymedzenie prijímaného tabakového výrobku,
  • b)údaj o predpokladanom ročnom objeme tabakových výrobkov prijímaných v daňovom voľnom obehu v príslušnej mernej jednotke.
Prílohou k žiadosti podľa odseku 6 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 6 a 7 a ak tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 6

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2023

Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2023 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej sa uvedie znak, ktorým je veľké písmeno „J“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od1. februára 2023.
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2023 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2023.
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2023 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2023. Po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považuje za neoznačené.
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 2, ktoré nepredala do 31. marca 2023, je povinná do 15. apríla 2023 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je od 1. februára 2023 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“.
Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „C“, okrem spotrebiteľského balenia cigár alebo cigariek podľa § 4 ods. 3 písm. b) prvého bodu, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2023 a predávať do 30. novembra 2024. Po tomto dátume sa takéto spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. novembra 2024, je povinná do 15. decembra 2024 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2023 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „F“.
Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „E“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2023 a predávať do 31. júla 2023. Po tomto dátume sa takéto spotrebiteľské balenie tabaku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. júla 2023, je povinná do 15. augusta 2023 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku je od 1. februára 2023 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „F“.
Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „E“, možno prijímať a dovážať do 31. januára 2023, a predávať najneskôr do 30. apríla 2023; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania prijímať a dovážať spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. apríla 2023, je povinná do 15. mája 2023 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 13. februára 2023

Osoba podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023, ktorá chce prepravovať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na podnikateľské účely podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023, môže postupovať podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023 najneskôr do 31. decembra 2023.
Na prepravu tabakových výrobkov podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023 je možné použiť zjednodušený sprievodný dokument vyhotovený podľa § 30 v znení účinnom do 12. februára 2023 najneskôr do 31. decembra 2023.
Prepravu tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu na podnikateľské účely, ktorá začala podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023 a nebola ukončená do 31. decembra 2023, je možné ukončiť podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023.
Ak konanie o žiadosti o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky na podnikateľské účely podľa § 44ac ods. 2 v znení účinnom od 1. júla 2022 nebolo ukončené do 12. februára 2023, v konaní sa pokračuje podľa § 29 v znení účinnom od 13. februára 2023.
Ak konanie o žiadosti o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely podľa § 44ac ods. 6 v znení účinnom od 1. júla 2022 nebolo ukončené do 12. februára 2023, v konaní sa pokračuje podľa § 29a v znení účinnom od 13. februára 2023.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

ceny cigarietspotrebná daň z dabakových výrobkov

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Spotrebná daň

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

10oct8:30Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X