Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako sa zvýšia ceny cigariet a aké novinky prinesie novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov od 1. 1. 2021?

spotrebná daň z tabakových výrobkov
spotrebná daň z tabakových výrobkov Foto: Getty Images
8. októbra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila novelu zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Cigarety do troch rokov zdražejú viac, ako pôvodne navrhovalo ministerstvo financií. Podľa pôvodného návrhu mala krabička cigariet od februára 2021 zdražieť o 40 centov a od februára 2023 o ďalších 20 centov. Podľa schválenej novely sa však spotrebná daň za krabičku cigariet v najbližších troch rokoch zvýši trikrát, o 40 centov od februára 2021, o 20 centov od februára 2022 a o ďalších 20 centov od februára 2023.

Zámerom novely je transpozícia smerníc EÚ do zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

Ďalej sa novelou upravuje:

  • sadzby spotrebnej dane pri cigaretách a bezdymovom tabakovom výrobku v troch krokoch, v prípade ostatných tabakových výrobkov sa navrhuje dvojkrokové nastavenie sadzieb spotrebnej dane (pokračovanie daňového kalendára),
  • ustanovenia týkajúce sa označovania cigár a nastavenie prechodného obdobia pre cigary do vypredania zásob,
  • legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem niektorých bodov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022, 1. februára 2023 a 13. februára 2023.

Vymedzenie základných pojmov

Vzhľadom na povinnosť transponovať legislatívu EÚ do národnej legislatívy sa upravuje definícia územia Európskej únie v súlade so smernicou Rady (EÚ) a mení sa odsek 1 v § 2.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o) schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 29 odosiela tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely,
p) schváleným príjemcom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 29a prijíma na podnikateľské účely tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu.“.

Ustanovuje sa definícia nových daňových subjektov, ktoré budú oprávnené prepravovať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu zjednodušeným elektronickým administratívnym dokumentom v systéme elektronických prepráv na daňovom území a na území EÚ.

Sadzba dane

Upravuje sa špecifická časť kombinovanej sadzby dane na cigarety, minimálna sadzba dane na cigarety, sadzba dane na cigary a cigarky, sadzba dane na tabak a sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku, a to s účinnosťou od 1. februára 2023.

Sadzba dane z tabakových výrobkov okrem cigariet a s výnimkou podľa § 44ab sa ustanovuje takto:

  • cigary, cigarky – 89,30 eura/kg
  • tabak – 95,30 eura/kg.

Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 a § 44ab ods. 2 a 13 sa ustanovuje takto:
kombinovaná sadzba dane:

  • cigarety – 84,60 eura/1 000 kusov- 23 % z ceny cigariet.

Minimálna sadzba dane z cigariet je 132,10 eura/1 000 kusov s výnimkou podľa § 44ab.

Po zmene sadzby dane bude možné predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať spotrebiteľské balenia cigár, cigariek s krycím listom výlučne z prírodného tabaku, označené kontrolnou známkou a uvedené do daňového voľného obehu, do vypredania zásob.

Oslobodenie od dane

V § 7 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h) prepravené na daňové územie z iného členského štátu v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie; preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 22 ods. 11,“.

Touto úpravou sa transponuje zo smernice Rady (EÚ) oslobodenie od dane pre tabakové výrobky, ktoré boli prepravené na daňové územie v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie. Zároveň sa stanovuje, že preprava týchto tabakových výrobkov v pozastavení dane sa uskutoční podľa ustanovenia § 22 ods. 11 zákona.

Označovanie tabakových výrobkov kontrolnou známkou

Na základe doterajších zistení a poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje vypustiť ustanovenia týkajúce sa úpravy pre prevádzkovanie tranzitného daňového skladu.

Spresnením znenia ustanovenia sa pre označovanie spotrebiteľských balení cigariet, ktorých kratší z rozmerov bočnej strany spotrebiteľského balenia je menší než kratší z rozmerov kontrolnej známky, kontrolnou známkou, ustanovuje výnimka z povinnosti nalepiť kontrolnú známku na spotrebiteľské balenie cigariet na časť určenú na otvorenie tak, aby sa cigarety nemohli vybrať bez viditeľného poškodenia kontrolnej známky alebo spotrebiteľského balenia cigariet.

Povinnosť označiť spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou by sa nemala vzťahovať na spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku určené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie, alebo určené na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte; dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu; určené na predaj ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy.

V súvislosti s transpozíciou smernice Rady sa v novelizovanom ustanovení dopĺňa výnimka z povinnosti označiť spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou pre spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov prijaté ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.

Osobitné ustanovenia o označovaní tabakových výrobkov kontrolnou známkou

Na základe doterajších zistení a poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje vypustiť osobitné ustanovenia týkajúce sa označovania spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou u cigariet predávaných v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru; taktiež cigariet dodávaných na paluby lietadiel, určených výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu a tiež cigariet predávaných v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom.

Evidencia dovozcov tabakových výrobkov

V rámci ustanovení upravujúcich evidenciu dovozcov tabakových výrobkov sa navrhuje zadefinovať pojem „identifikačné údaje“. Ďalej sa navrhuje doplniť tieto ustanovenia o povinnosť predložiť colnému úradu zoznam majetkovo a personálne prepojených osôb so žiadateľom, a to aj v záujme zosúladenia požiadaviek a podmienok v obdobných ustanoveniach právnych predpisov upravujúcich spotrebné dane.

Za účelom zníženia administratívnej záťaže subjektu sa navrhuje vypustiť z oznamovacej povinnosti oznamovanie údajov a skutočností, ktoré colný úrad vie získať z informačných systémov. Zároveň za účelom získania potrebných údajov sa navrhuje doplniť oznamovaciu povinnosť v prípade zmeny v požiadavkách a podmienkach doplnených v návrhu zákona a zmeny údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba. Ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.

Tlač a nakladanie s kontrolnými známkami

Ustanovenie sa navrhuje doplniť tak, aby pri výpočte najviac prípustného počtu nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie stanovilo výsledný počet vyjadrený celým číslom zaokrúhleným smerom nadol, keďže matematické zaokrúhľovanie smerom nahor by viedlo k prekračovaniu povoleného zákonného limitu vyjadreného percentuálne.

Vznik daňovej povinnosti

V súlade so smernicou Rady sa upresňuje vznik daňovej povinnosti pri prijatí tabakových výrobkov ozbrojenými silami iných členských štátov a ich civilnými zamestnancami na použitie pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane. Zároveň sa stanovuje platiteľ dane. Tiež sa primerane stanovuje platiteľ dane.

Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane

Pri platiteľovi, ktorý má ako prvý na daňovom území v držbe prepravený tabakový výrobok uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely, alebo ktorý takýto tabakový výrobok ako prvý použil, ak nie je známy deň prepravenia tohto tabakového výrobku na daňové územie a tento platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, sa tomuto platiteľovi dane navrhovanou úpravou stanovuje povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň Colnému úradu Bratislava, a to podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia tabakového výrobku.

Vrátenie dane

V súlade so smernicou Rady sa navrhuje, že pri dodaní tabakového výrobku v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, ktorý bol odoslaný z daňového územia schváleným odosielateľom sa správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí považuje za dostatočný dôkaz, že schválený odosielateľ splnil všetky podmienky na vrátenie dane colným úradom. Tiež sa jednoznačne definuje, ktoré tabakové výrobky sú na účely zákona považované za preukázateľne zdanené tabakové výrobky.

Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu

Vypúšťa sa osvedčenie na výrobu tabakových výrobkov podľa osobitného predpisu ako príloha žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

Osobitné ustanovenia pre tabakovú surovinu

Vzhľadom na elektronizáciu povolení vydávaných colným úradom v zmysle zákona doposiaľ v papierovej podobe sa navrhuje upraviť niektoré ustanovenia tak, aby daňové subjekty nemali povinnosť preukazovať sa povolením (povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, povolenie odosielať tovar v pozastavení dane, povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku) colnému úradu pri dovoze tovaru, resp. dodávateľovi tovaru, a to s cieľom vydávať predmetné povolenia v elektronickej podobe. V súčasnosti je listinné vydávanie niektorých povolení vynútené aj skutočnosťou, že sa nimi daňové subjekty musia preukazovať colnému úradu pri dovoze tovaru alebo sa nimi musia preukazovať dodávateľovi tovaru.

Na základe doterajších zistení a poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje spresniť a doplniť ustanovenia upravujúce obchodovanie s tabakovou surovinou, podmienky vrátenia dane z tabakovej suroviny a postup colného úradu pri odňatí a zániku povolenia a vyradení z evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou.

Zároveň sa legislatívno-technicky upravuje povinnosť držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou oznámiť colnému úradu zmenu skutočností a údajov evidovaných colným úradom v súvislosti s povolením na obchodovanie s tabakovou surovinou.

Tiež sa navrhovanou úpravou ruší povinnosť dovozcu, ktorý je držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a súčasne prevádzkovateľom daňového skladu, preukázať sa colnému úradu, ktorý tabakovú surovinu prepúšťa do voľného obehu, povolením na prevádzkovanie daňového skladu. Cieľom navrhovanej úpravy je nahradiť doterajšie povolenia vydávané colným úradom v listinnej forme, keďže v súčasnosti je listinné vydávanie niektorých povolení vynútené aj skutočnosťou, že sa nimi daňové subjekty musia preukazovať colnému úradu pri dovoze tovaru.

Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území

Navrhovanou úpravou sa spresňuje situácia, kedy daňovému subjektu vzniká povinnosť na mieste určenia pred prijatím dodaných tabakových výrobkov oznámiť prostredníctvom elektronického systému colnému úradu, že tabakové výrobky boli dopravené na miesto určenia a od tohto momentu počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti tabakové výrobky nevyložiť alebo s týmito tabakovými výrobkami nenakladať.

Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme

Spresnenie znenia ustanovení upravujúcich podmienky postupu pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme sa navrhuje s cieľom zosúladiť tieto podmienky aktuálnej platnej právnej úpravy s novými budúcimi podmienkami postupu pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely pri nedostupnom elektronickom systéme.

Nová právna úprava v oblasti postupu pri preprave tabakových výrobkov

Navrhované úpravy v súlade so smernicou Rady v porovnaní s doteraz platnou právnou úpravou zásadne menia postup pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na daňovom území tak, že sa papierové (tlačené) trojdielne sprievodné dokumenty nahrádzajú elektronickým systémom vyhotovovania zjednodušeného sprievodného administratívneho dokumentu, jeho zasielania colnému úradu, prideľovania jedinečného zjednodušeného administratívneho referenčného kódu colným úradom, informovania colného úradu odosielateľa, ako i colného úradu príjemcu o preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu, a to od jej začatia až po ukončenie a potvrdenie príjmu tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému vyhotovovania správ o prijatí príjemcom tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu.

Odosielateľ tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu, ktorým je schválený odosielateľ, bude povinný vyhotoviť návrh zjednodušeného elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa. Colný úrad odosielateľa overí údaje v zjednodušenom elektronickom dokumente a pridelí mu zjednodušený referenčný kód, ktorý oznámi odosielateľovi. Colný úrad odosielateľa je povinný po oznámení referenčného kódu odosielateľovi odoslať elektronický dokument správcovi dane v inom členskom štáte alebo colnému úradu príjemcu na daňovom území, ktorým je schválený príjemca, distribútor tabakových výrobkov, predajca tabakových výrobkov alebo konečný spotrebiteľ tabakových výrobkov na podnikateľské účely. Colný úrad príjemcu na daňovom území je povinný odoslať zjednodušený elektronický dokument príjemcovi.

Príjemca je povinný najneskôr do piatich kalendárnych dní odo dňa prijatia tabakových výrobkov elektronicky vyhotoviť správu o prijatí a túto prostredníctvom elektronického systému zaslať colnému úradu príjemcu. Colný úrad príjemcu je povinný elektronicky overiť údaje v správe o prijatí a ak sú tieto údaje správne, potvrdiť príjemcovi zaevidovanie správy o prijatí a zároveň odoslať potvrdenú správu o prijatí colnému úradu odosielateľa na daňovom území alebo správcovi dane iného členského štátu. Colný úrad odosielateľa, ktorý obdržal správu o prijatí od colného úradu príjemcu alebo od správcu dane v inom členskom štáte, je povinný odoslať správu o prijatí odosielateľovi.

Zároveň sa navrhuje postup pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely pri nedostupnom elektronickom systéme. Tiež sa stanovujú podmienky na registráciu schváleného odosielateľa a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky na podnikateľské účely, podmienky na registráciu schváleného príjemcu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely a postup pri zmene, odňatí a zániku týchto povolení.

Osobitná úprava predaja tabakových výrobkov oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv

Podľa platného znenia zákona č. 106/2004 Z. z., sú od dane oslobodené tabakové výrobky predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy („zahraničný zástupca“), pričom je zadefinované len maximálne množstvo cigariet, ktoré môže zahraničný zástupca nakúpiť za kalendárny rok. Vzhľadom na to, že zákon neuvádza ročné limity nákupu pre ostatné tabakové výrobky (cigary, cigarky, tabak, bezdymové tabakové výrobky), na základe ktorých by bolo možné odpisovať množstvo nakúpených vyššie uvedených tabakových výrobkov, sa navrhuje zaviesť limity na nákup tabakových výrobkov iných ako cigarety pre zahraničných zástupcov.

Navrhuje sa predmetné ustanovenia doplniť tak, aby sa oslobodenie od dane u zahraničného zástupcu v závislosti od jeho postavenia mohlo uplatniť na akúkoľvek kombináciu tabakových výrobkov za predpokladu, že v jednom kalendárnom roku súhrnný percentuálny podiel povolených množstiev jednotlivých tabakových výrobkov nepresiahne 100 % celkového povoleného množstva tabakových výrobkov.

Prechodné ustanovenia

V nadväznosti na vykonané úpravy sa legislatívno-technicky upravujú prechodné ustanovenia. Súčasne sa navrhuje upraviť sadzbu dane na tabak platnú v období od 1. februára 2021 do 31. januára 2023. Tiež sa navrhuje upraviť špecifickú časť kombinovanej sadzby dane na cigarety, minimálnu sadzbu dane na cigarety a sadzbu dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku platnú v období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022. Ďalej sa navrhuje upraviť špecifickú časť kombinovanej sadzby dane na cigarety, minimálnu sadzbu dane na cigarety a sadzbu dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku platnú v období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023. Zároveň sa stanovujú znaky pre príslušnú sadzbu dane a upravujú sa lehoty na predaj zdanených tabakových výrobkov pri zmene sadzby dane.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou podľa § 9aa v znení účinnom do 31. decembra 2020 a uvedené do daňového voľného obehu možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do vypredania zásob.

Odberateľ kontrolných známok, ktorým je prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu a prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov, ktorý odobral kontrolné známky vyhotovené podľa § 9aa v znení účinnom do 31. decembra 2020, je povinný preukázať použitie odobratých kontrolných známok a nepoužité kontrolné známky odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla odovzdávaných kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale. Colný úrad zničí kontrolné známky na náklady odberateľa kontrolných známok.

Osoba zaradená do evidencie dovozcov tabakových výrobkov podľa § 9a v znení účinnom do 31. decembra 2020, ktorá chce byť zaradená do evidencie dovozcov tabakových výrobkov aj od 1. januára 2021, je povinná najneskôr do 15. januára 2021 zaslať colnému úradu zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb s dovozcom tabakových výrobkov.

V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2023 je sadzba dane z tabaku 89,30 eura/kg.

V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 ustanovuje takto:
kombinovaná sadzba dane
cigarety – 74,60 eura/1 000 kusov- 23 % z ceny cigariet.

V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 je minimálna sadzba dane z cigariet 116,50 eura/1 000 kusov.

Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2021 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „H“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2021.

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2021 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2021.

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2021 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2021. Po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považuje za neoznačené.

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 5, ktoré nepredala do 31. marca 2021, je povinná do 15. apríla 2021 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2021 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“.

Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „C“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2021 a predávať do 31. júla 2021. Po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie tabaku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. júla 2021, je povinná do 15. augusta 2021 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.

V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 sa sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku ustanovuje vo výške 132,20 eura/kg.

Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku je od 1. februára 2021 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“.

Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „C“, možno prijímať a dovážať do 31. januára 2021, a predávať najneskôr do 30. apríla 2021; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania prijímať a dovážať spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. apríla 2021, je povinná do 15. mája 2021 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.

V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 14 ustanovuje takto:
kombinovaná sadzba dane
cigarety – 79,60 eura/1 000 kusov – 23 % z ceny cigariet.

V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 je minimálna sadzba dane z cigariet 124,30 eura/1 000 kusov.

Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2022 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „I“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2021.

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2022 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2022.

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2022 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2022. Po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považuje za neoznačené.

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 16, ktoré nepredala do 31. marca 2022, je povinná do 15. apríla 2022 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.

V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 sa sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku ustanovuje vo výške 160 eur/kg.

Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku je od 1. februára 2022 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „E“.

Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“, možno prijímať a dovážať do 31. januára 2022, a predávať najneskôr do 30. apríla 2022; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania prijímať a dovážať spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. apríla 2022, je povinná do 15. mája 2022 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.

Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2022

Osoba, ktorá chce byť schváleným odosielateľom a od 13. februára 2023 odosielať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná do 31. decembra 2022 požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely.

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu

  • obchodný názov a presné vymedzenie odosielaného tabakového výrobku,
  • údaj o predpokladanom ročnom objeme tabakových výrobkov odosielaných v daňovom voľnom obehu v príslušnej mernej jednotke.

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.

Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia odosielať tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3 a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie odosielať tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 2.

Osoba, ktorá chce byť schváleným príjemcom a od 13. februára 2023 prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na daňovom území na podnikateľské účely, je povinná do 31. decembra 2022 požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely.

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu

  • obchodný názov a presné vymedzenie prijímaného tabakového výrobku,
  • údaj o predpokladanom ročnom objeme tabakových výrobkov prijímaných v daňovom voľnom obehu v príslušnej mernej jednotke.

Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.

Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 7 a 8 a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 6.

Ak konanie o žiadosti o zaradenie do evidencie príjemcov (odberateľov) tabakových výrobkov podľa § 29 ods. 1 v znení účinnom do 12. februára 2023 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2022, konanie sa zastavuje.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2023

Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2023 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej sa uvedie znak, ktorým je veľké písmeno „J“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2023.

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2023 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2023.

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2023 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2023. Po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považuje za neoznačené.

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 2, ktoré nepredala do 31. marca 2023, je povinná do 15. apríla 2023 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je od 1. februára 2023 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“.

Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „C“, okrem spotrebiteľského balenia cigár alebo cigariek podľa § 4 ods. 3 písm. b) prvého bodu, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2023 a predávať do 30. novembra 2024. Po tomto dátume sa takéto spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. novembra 2024, je povinná do 15. decembra 2024 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2023 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „E“.

Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „D“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2023 a predávať do 31. júla 2023. Po tomto dátume sa takéto spotrebiteľské balenie tabaku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. júla 2023, je povinná do 15. augusta 2023 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.

Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku je od 1. februára 2023 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „F“.

Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „E“, možno prijímať a dovážať do 31. januára 2023, a predávať najneskôr do 30. apríla 2023; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania prijímať a dovážať spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. apríla 2023, je povinná do 15. mája 2023 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 13. februára 2023

Osoba podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023, ktorá chce prepravovať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na podnikateľské účely podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023, môže postupovať podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023 najneskôr do 31. decembra 2023.

Na prepravu tabakových výrobkov podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023 je možné použiť zjednodušený sprievodný dokument vyhotovený podľa § 30 v znení účinnom do 12. februára 2023 najneskôr do 31. decembra 2023.

Prepravu tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu na podnikateľské účely, ktorá začala podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023 a nebola ukončená do 31. decembra 2023, je možné ukončiť podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023.

Colný úrad vyradí príjemcu (odberateľa) podľa § 29 ods. 1 v znení účinnom do 12. februára 2023 z evidencie príjemcov (odberateľov) tabakových výrobkov podľa § 29 ods. 1 k 31. decembru 2023. Zaradenie do evidencie príjemcov (odberateľov) tabakových výrobkov podľa § 29 ods. 1 v znení účinnom do 12. februára 2023 podľa § 40 ods. 2 písm. j) zaniká k 31. decembru 2023.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

ceny cigarietspotrebná daň z dabakových výrobkov

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Spotrebná daň

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

20oct8:30Povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Dotácie

20oct8:30Povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Dotácie

20oct8:30Povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Dotácie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X