Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny pre podnikateľov za júl 2015

Fotobanka Pixmac
18. augusta 2015 Zdroj Podnikam.SK, PH Tlačiť

V júli 2015 boli predložené, prerokovávané alebo prijaté viaceré legislatívne zmeny týkajúce sa podnikateľov. Prečítajte si o nich viac.

Obchodný zákonník

Účelom návrhu zákona je vytvoriť novú formu obchodnej spoločnosti, ktorá ponúkne komplexné riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností. Príkladom takéhoto investovania sú investície do startupov, ako podnikateľských iniciatív s vysokým inovačným a rastovým potenciálom, ktoré si nemôžu zabezpečiť financovanie prostredníctvom bánk.

S cieľom zabezpečiť optimálnu súčinnosť investorov a zakladateľov startupov a podporiť ich rozvoj v SR je preto najefektívnejším riešením zavedenie novej právnej formy kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá umožní flexibilné nastavenie majetkových vzťahov, vstupu investora do spoločnosti a jeho výstupu zo spoločnosti.

Navrhuje sa, aby sa táto kapitálová obchodná spoločnosť nazývala jednoduchou akciovou spoločnosťou (ďalej len „j.a.s.“). J.a.s. predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti preberajúcu niektoré prvky aj s.r.o. aj a.s. Pôjde o novú formu obchodnej spoločnosti, na ktorú sa budú vzťahovať viaceré zákonné ustanovenia o súkromnej akciovej spoločnosti, nepôjde však o podtyp akciovej spoločnosti.

Akcie j.a.s. budú môcť byť akcie vydané iba v podobe zaknihovaného cenného papiera.  Bude tiež zriadený register akcionárov j.a.s., ktorý bude vedený centrálnym depozitárom cenných papierov a verejne prístupný na jeho webovom sídle.

Taktiež sa navrhuje možnosť, aby akcionári medzi sebou prostredníctvom akcionárskej zmluvy dohodli nové druhy práv, a to právo pridať sa k prevodu akcií, právo požadovať prevod akcií alebo právo požadovať nadobudnutie akcií. Právo pridať sa k prevodu akcií ako aj právo požadovať prevod akcií budú môcť byť dohodnuté ako práva registrované v nových registroch práv prístupných na internete, ktoré budú taktiež vedené centrálnym depozitárom cenných papierov.

  • Návrh zákona je po pripomienkovom konaní
  • Navrhnutá účinnosť zákona je od 1. januára 2017

Novela zákona o zdravotnom poistení

Rezort zdravotníctva dal do pripomienkového konania návrh novely zákona o zdravotnom poistení. Ten upresňuje postup pri výpočte ročného nároku na uplatnenie odpočítateľnej položky u poistencov, ktorí z rôznych dôvodov mali nárok na odpočítateľnú položku iba časť kalendárneho roka.

Navrhovaná zmena je v prospech občanov a nedotýka sa zamestnávateľov. Predkladaný návrh po novom upravuje aj otázky platenia poistného z likvidačného zostatku. Súčasná právna úprava sa pritom podľa rezortu javí ako nespravodlivá, pretože sa jedná iba o časť majetku spoločníka, ktorý bol na začiatku podnikania vložený do majetku spoločnosti.

Preto sa navrhuje vypustiť povinnosť platiť odvody na poistné na verejné zdravotné poistenie z tohto príjmu, pokiaľ  tento príjem nie je predmetom dane z príjmu.

  • Návrh zákona je po pripomienkovom konaní
  • Navrhnutá účinnosť zákona je od 1. januára 2016

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na poskytovanie služieb

Ministerstvo práce a sociálnych vecí dalo na pripomienkovanie návrh zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na poskytovanie služieb. Cieľom návrhu zákona je, v súlade s poznatkami z aplikačnej praxe a v nadväznosti na rozhodnutie členských štátov Európskej únie (ďalej len „členské štáty“), zabezpečiť presadzovanie smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, a to najmä:

–          prehĺbiť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti vysielania zamestnancov v podobe spolupráce pri poskytovaní informácií, kontrolnej činnosti, doručovania písomností a oznamovania rozhodnutí orgánov členského štátu o uložení administratívnej peňažnej pokuty alebo sankcie a pri vynucovaní rozhodnutia členského štátu o uložení administratívnej peňažnej pokuty alebo sankcie,

–          ustanoviť administratívne požiadavky, ktoré musí zamestnávateľ vysielajúci zamestnancov na územie Slovenskej republiky splniť, aby kontrolné orgány mohli účinne vykonávať kontrolu dodržiavania právnych predpisov v prípade zamestnancov vyslaných na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu a zároveň tieto požiadavky prispejú aj k zabráneniu zneužívania vyslania na obchádzanie pracovného práva aplikovaného na území Slovenskej republiky a k ochrane práv zamestnancov, ktoré im patria pri vyslaní na územie Slovenskej republiky.

Návrhom zákona sa zároveň mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov vo väzbe na potrebu spresnenia niektorých ustanovení o vyslaní, zavedenia pojmu vysielajúci zamestnávateľ a upravenia podmienok vedenia evidencie pracovného času pri vyslaní zamestnancov na územie Slovenskej republiky.

Zavádza sa spoločná zodpovednosť dodávateľa  služby na území Slovenskej republiky a jej priameho subdodávateľa, ktorý je zamestnávateľom vyslaného zamestnanca, za dodržanie pravidiel vysielania týkajúcich sa minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pri vyslaní zamestnanca na územie Slovenskej republiky.

Návrhom zákona sa zároveň mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa navrhuje uložiť odberateľovi pokutu za porušenie zákazu prijímať od dodávateľa službu alebo prácu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú dodávateľ nelegálne zamestnáva, ak ide o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu päť dní, cezhraničnú dodávku práce alebo vnútroštátne alebo cezhraničné dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi.

  • Návrh zákona je po pripomienkovom konaní
  • Navrhnutá účinnosť zákona je od 18. júna 2016

Zákon o podpore najmenej rozvinutým okresom

Cieľom návrhu zákona je zmierniť hospodárske rozdiely medzi okresmi a naštartovať v hladových dolinách hospodársky rozvoj kombináciou spolupráce medzi vládou, samosprávou a občianskou spoločnosťou, vypracovaním  na mieru šitého päťročného akčného plánu, ktorý bude obsahovať konkrétne opatrenia a ich harmonogram.

Akčný plán môže nad rámec existujúcich opatrení a využívania existujúcich finančných zdrojov obsahovať aj technickú pomoc miestnej samospráve a občianskej spoločnosti (napr. školenia pre lepšie využívanie európskych fondov, školenia na transfer know-how v oblasti pôdohospodárstva a cestovného ruchu, alebo školenia na skvalitnenie podpory služieb pre malých a stredných podnikateľov a pod.) a tzv. regionálny príspevok ako doplnkový zdroj financovania pri realizácii príslušného akčného plánu.

Súčasťou navrhovaného zákona je novela zákona o investičnej pomoci, ktorá vytvára výhodnejšie podmienky pre poskytovanie investičnej pomoci. Pre investičné zámery v najmenej rozvinutých okresoch v priemyselnej výrobe a cestovnom ruchu sa minimálna výška investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku má znížiť na 200 tis. eur.

Ztoho najmenej 50 %, teda 100 tis. eur, musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa. Pre to, či je okres najmenej rozvinutým, budú určujúce údaje k prvému dňu roka, v ktorom bol podaný investičný zámer.

Najmenej rozvinutým okresom je podľa návrhu zákona ten, kde miera nezamestnanosti bola vyššia ako 1,9-násobok miery nezamestnanosti v SR za aspoň deväťštvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich za sebou idúcich štvrťrokov.

  • Návrh zákona je po pripomienkovom konaní
  • Navrhnutá účinnosť zákona je od 1. decembra 2015

eBooky:

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X