Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Na čo má nárok podnikateľ (SZČO) so zdravotným postihnutím v roku 2024? Aké môže získať úľavy a príspevok na podnikanie?

Money and house
26. septembra 2023 Autor Mgr. Silvia HanováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Aj ľudia so zdravotným obmedzením majú pri podnikaní rovnaké práva, ako všetci ostatní. Nakoľko majú však svoju situáciu sťaženú svojím zdravotným stavom, existujú pre nich určité zákonom ustanovené úľavy. V nasledujúcom článku si predstavíme niektoré z nich. 

Úľavy pre zdravotne postihnutých podnikateľov

Na to, aby bola samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) so zdravotným postihnutým uznaná za osobou so zdravotným postihnutím, ktorá si môže uplatniť zákonné zvýhodnenia, potrebuje rozhodnutie od Sociálnej poisťovne o poklese schopnosti vykonávať činnosť a miere zníženej pracovnej schopnosti. Osoby so zdravotným postihnutím majú tak isto ako ostatné samostatne zárobkovo činné osoby od prvého dňa získania oprávnenia na vykonávanie činnosti povinnosť sa registrovať v zdravotnej poisťovni.

Na základe predloženia potvrdenia o zníženej pracovnej schopnosti sa znižuje percento odvodu do zdravotnej poisťovne. Percento odvodu do zdravotnej poisťovne zdravotne postihnutej SZČO je 7 %. Do podania prvého daňového priznania takáto SZČO platí odvody vo výške minimálne z minimálneho vymeriavacieho základu. Minimálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie od 1.1.2023 bude 652 EUR a minimálna výška odvodu je 91,28 € (v prípade SZČO so zdravotným postihnutím je to suma vo výške 45,64 €). Znížená sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa pritom uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň.

Od 1.1.2008 už neplatí oslobodenie platenia odvodov do Sociálnej poisťovne pre zdravotne postihnuté osoby. Zdravotne postihnuté SZČO sú teda povinné odvádzať odvody do Sociálnej poisťovne v rovnakej výške ako SZČO bez zdravotného postihnutia. Odvody do Sociálnej poisťovne začínajú povinne platiť po podaní prvého daňového priznania k dani z príjmov a prekročení výšky zdaniteľných príjmov stanovených pre povinne nemocensky poistené osoby.

Sociálne odvody musí SZČO platiť od 1. júla aktuálneho roku v prípade, ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla príjmy prekračujúce hranicu stanovenú zákonom. V praxi pritom ide o 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu pre dané obdobie.

Zmeny vo výške odvodov budú po novom rozdelené do dvoch skupín SZČO:

 • prvú skupinu tvoria SZČO, ktoré za rok 2022 dosiahli príjmy vo výške minimálne 7 266 €, a tým im vznikla povinnosť platiť odvody v období od 1. júla 2023 – 30. júna 2024,
 • druhú skupinu tvoria SZČO, ktoré za rok 2023 dosiahli príjmy vo výške minimálne 7 824 , a tým im vznikla povinnosť platiť odvody v období od 1. júla 2024 – 30. júna 2025.

Uvedené dátumy platia, ak daňovník podával daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca. V prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania sa interval mení od 1. októbra – 30. septembra.

Odvody do Sociálnej poisťovne sú podľa nových pravidiel ohraničené hornou aj dolnou hranicou. Presné limity sa vypočítajú podľa minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. S ohľadom na skutočnosť, že obe hodnoty sa menia vždy na začiatku nového kalendárneho roku, tak k 1. januáru 2024 sa budú opäť prepočítavať. Kľúčovou hodnotou je pritom priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR spred dvoch rokov. V roku 2024 sa odrážať od sumy 1 304 €, ktorá tvorila priemernej mesačnej mzdy z roku 2022.

Z tejto hodnoty vypočítanej Štatistickým úradom SR sa následne vypočíta minimálny a maximálny vymeriavací základ platný pre rok 2024. Sumu 1 304 € možno:

 • vydeliť 2 pre minimálny vymeriavací základ: 1 211 € / 2 = 652 €,
 • vynásobiť 7 pre maximálny vymeriavací základ: 1 211 € x 7 = 9 128 €.

Následne sa vypočíta z uvedených vymeriavacích základov 33,15 %, čím získame minimálne a maximálne odvody do Sociálnej poisťovne. Sumy platné pre rok 2023 sú nasledovné:

 • minimálne mesačné odvody – 33,15 % z 605,50 € = 216,13 €,
 • maximálne mesačné odvody – 33,15 % z 8 477 € = 3 025,93 €.

Pritom platí, že ak je vymeriavací základ vyšší ako 652 € a nižší alebo rovný 9 128 €, mesačné odvody budú vo výške 33,15 % z danej sumy.

Príspevok na asistenta

Ak je živnostník, prípadne iná samostatne zárobkovo činná osoba, zdravotne postihnutá, má nárok na príspevok pre pracovného asistenta. Takýto nárok sa môže týkať aj ktoréhokoľvek zamestnaného človeka so zdravotným postihnutím, ktorého práca si vyžaduje prítomnosť ďalšej osoby.

Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 70 % celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda, t. j. od 1. 1. 2023 je výška príspevku od 701,76 eur do 1 198,12 eur/mesiac na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania:

 • pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta,
 • prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ako „úrad“ alebo ako „UPSVaR“) a samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím vykonáva prácu alebo prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, uzatvára s pracovným asistentom zmluvu o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti, pričom jedno vyhotovenie zmluvy alebo jej kópiu, je povinná predložiť príslušnému úradu.

Príspevok na prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím (§ 56 a nasl. zákona o službách zamestnanosti, § 15 – § 18 vyhl. č. 44/2004 Z.z.)

Príspevok je určený občanom so zdravotným postihnutím, ktorí v sebe nájdu odvahu a majú predpoklady riešiť svoje pracovné uplatnenie samozamestnaním.

Občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, sa poskytuje príspevok na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou, ak o tento príspevok požiada písomne. Súčasťou takejto žiadosti však musí byť aj podnikateľský zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chráneného pracoviska. Príspevok sa poskytuje občanovi so zdravotným postihnutím vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ktorý začne a bude na chránenom pracovisku samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať alebo vykonávať nepretržite najmenej dva roky.

Príspevok poskytuje ÚPSVaR, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo ÚPSVaR, v ktorého územnom obvode má občan so zdravotným postihnutím trvalý pobyt. Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti na chránenom pracovisku, ktorú občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, zabezpečí ÚPSVaR.

Na základe regionálneho projektu môže ÚPSVaR zabezpečiť aj praktickú prípravu občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie, na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti na chránenom pracovisku, vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania.

Ak občan so zdravotným postihnutím prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku pred uplynutím dvoch rokov, je povinný vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého sa na chránenom pracovisku neprevádzkovala alebo nevykonávala samostatná zárobková činnosť. Vrátenie príspevku sa nepožaduje, ak občan so zdravotným postihnutím prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť z dôvodu úmrtia alebo zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia posudkovým lekárom úradu práce.

Lekárska posudková činnosť je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie, ktoré zahŕňa posudzovanie opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti zo zdravotných dôvodov, na ktorú bol poskytnutý príspevok.

Posudzovanie opodstatnenosti zdravotných dôvodov vykonáva posudkový lekár na základe posudku Sociálnej poisťovne alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia, zhodnotenia výpisu zo zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho lekára alebo písomného vyjadrenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave; tieto doklady predkladá občan so zdravotným postihnutím. ÚPSVaR uzatvorí s občanom so zdravotným postihnutím, ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, písomnú dohodu o poskytnutí príspevku, ktorá obsahuje:

 • osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
 • vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
 • výšku príspevku a spôsob poskytovania príspevku,
 • dátum zriadenia chráneného pracoviska a dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
 • obdobie, počas ktorého bude zriadené pracovné miesto na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti na chránenom pracovisku prevádzkované,
 • podmienky poskytnutia príspevku,
 • podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
 • záväzok občana so zdravotným postihnutím, ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, že oznámi ÚPSVaR každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
 • ďalšie dohodnuté náležitosti.

Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude UoZ so ZP prevádzkovať SZČ.

Výška príspevku občanovi so ZP na SZČ od 1. januára 2022:

Výška príspevku 100 % (v Eur) 30 % výšky príspevku (v Eur) 70 % výšky príspevku (v Eur)

Bratislavský kraj:

3,2 násobok CCP

najviac 5 061,86 1 518,55 3 543,30
Ostatné kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP najviac 6 327,32 1 898,2% 4 429,12
Ostatné kraje s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer: 4,8-násobok CCP najviac 7 592,78 2 277,83 5 314,95

Používanie pokladnice e-kasa klient fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len ako „ŤZP“)

Povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient nevzniká v prípade, ak činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby spadá do výnimiek podľa § 3 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ERP“). Medzi výnimkami z povinnosti používania pokladnice e-kasa klient v § 3 ods. 2 zákona o ERP je aj fyzická osoba ŤZP, ktorý disponuje s preukazom ŤZP.

Upozornenie:

Vyššie uvedenú výnimku však nemožno v praxi uplatniť, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (uvedené platí od 01.01.2018).

To znamená, že podnikateľovi, ktorý je fyzickou osobou ŤZP, nevzniká povinnosť používať pri predaji tovaru alebo poskytovaní vymedzenej služby pokladnicu e-kasa klient. Ako potvrdenie mu postačuje preukaz ŤZP alebo úradne osvedčená fotokópia, ktorými sa preukáže na predajnom mieste. Zároveň má však takýto podnikateľ povinnosť na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je povinný na účely zákona o ERP používať pokladnicu e-kasa klient.

Výninku si nemôžu uplatniť ani zamestnávateľ (FO), ktorý nie je držiteľom preukazu ŤZP, avšak jeho zamestnanci sú držiteľmi preukazu ŤZP. Výnimku z povinnosti používania Pokladnice e-kasa klient nie je možné uplatniť ani u právnickej osoby, a to ani vtedy, ak by konateľ bol fyzickou osobou ŤZP (preukaz ŤZP sa vydáva iba fyzickej osobe). Výnimka sa bude uplatňovať len vtedy, ak podnikateľ a aj zamestnanec budú držiteľmi preukazu ŤZP.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howrok 2023rok 2024SZČO so zdravotným postihnutým

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť živnosť

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X