Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Poslancov čakajú zmeny v účtovníctve aj v investičnej pomoci

Poslancov čakajú zmeny v účtovníctve aj v investičnej pomoci
Ilustračné foto: SITA
9. marca 2015 Zdroj Podnikam.SK, MS Tlačiť

Poslanci na marcovej schôdzi budú rozhodovať aj o zmenách v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, o zrušení daňových licencií, znížení odvodov či o ochrane subdodávateľov.

Opozícia chce zmeny v DPH či zrušenie daňových licencií

Poslancov parlamentu čaká aj na marcovej schôdzi viacero zákonov s priamym dopadom na podnikateľské prostredie. Okrem iného budú rozhodovať napríklad o vládou navrhnutých zmenách v investičnej pomoci, o rozšírení možností pri vydávaní investičných certifikátov, či o zmenách v zákone o účtovníctve. Súčasťou novely tohto zákona je napríklad aj úprava podmienok pre vznik povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

Viacero návrhov na rokovanie parlamentu predložili už tradične aj opoziční poslanci. Tí sa pokúsia napríklad vytvoriť podmienky pre lepšiu ochranu podnikateľov v rámci reštrukturalizačných konaní. Opozícia chce presadiť aj zmeny v platení dane z pridanej hodnoty či zrušenie daňových licencií.

Prinášame vám prehľad vybraných zmien zákonov, ktoré čakajú na poslancov na  schôdzi parlamentu, ktorá začína v utorok 10. marca.

Novela zákona o investičnej pomoci – druhé čítanie

Cieľom novely je predovšetkým zefektívniť proces schvaľovania investičnej pomoci, a to zavedením oprávnenia začatia prác na investičnom zámere už podaním investičného zámeru bez povinnosti vydávania potvrdenia o splnení podmienok. Taktiež sa majú skrátiť jednotlivé lehoty konania o schválení poskytnutia investičnej pomoci.

Účinnosť má novela navrhnutú od 1. apríla 2015.

Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách – prvé čítanie

Cieľom tejto novely je podľa ministerstva financií odbúranie legislatívnych bariér brániacich uvádzaniu nových finančných produktov na trh. Konkrétne ide o investičné certifikáty a obmedzenia pri ich vydávaní, keďže v súčasnosti platí právna úprava, že ich môžu vydávať len banky, a novelou sa toto vydávanie rozširuje aj na obchodníkov s cennými papiermi.

Novela má účinnosť s výnimkou niektorých ustanovení navrhnutú od 1. júla 2015.

» Novela zákona o účtovníctve

» Novela zákona o výbere mýta

Novela zákona o účtovníctve – prvé čítanie

Súčasťou pripravených zmien v zákone o účtovníctve je napríklad zmena, podľa ktorej budú subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami povinné vo výročnej správe uvádzať aj ďalšie nefinančné informácie o sociálnom prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a úplatkárstvu. Novelou sa taktiež upravujú aj podmienky pre vznik povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a vypúšťa sa oceňovanie reprodukčnou obstarávacou cenou, pričom sa upravujú podmienky pre oceňovanie majetku a záväzkov reálnou hodnotou a dopĺňa sa odpisovanie goodwillu.

Účinnosť má novela stanovenú s výnimkou niektorých ustanovení od 1. júla 2015.

Novela poslancov Maroša Kondróta a Andreja Kolesíka, ktorou sa mení zákon o výbere mýta – prvé čítanie

Novelou poslanci strany Smer-SD znižujú výšku pokút za priestupky a správne delikty v súvislosti s výberom mýta. V niektorých prípadoch sa pevná sadzba pokút  nahrádza sadzbami s vymedzenou dolnou a hornou hranicou výšky pokuty, aby sa tak zabezpečila možnosť správneho orgánu rozhodnúť o konkrétnej výške pokuty v závislosti od závažnosti, spôsobu, času trvania a následkov porušenia povinnosti. Zároveň sa upravujú znenia niektorých skutkových podstát priestupkov a správnych deliktov.

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. apríla  2015.

Návrh poslancov OĽaNO za zmenu zákona o konkurze a reštrukturalizácií – prvé čítanie

Cieľom novely je podľa predkladateľov nastaviť systém reštrukturalizácie tak, aby odstránil doterajšie systémové nerovnosti v postavení jednotlivých veriteľov a v spoločnom záujme veriteľov nastaviť proces reštrukturalizácie tak, že s ním budú spokojní tak veľkí, ako aj malí veritelia. Poslanci OĽaNO chcú zabezpečiť prednostné riešenie reštrukturalizačného plánu v podobe prevodu podniku dlžníka vrátane zmeny a prevodu majetkových práv na novovytvorenú akciovú spoločnosť, ktorej zakladateľmi budú členovia veriteľského výboru a akcionármi všetci veritelia a doterajší akcionári dlžníka.

Účinnosť má novela navrhnutú od 1. júla 2015.

 

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii poslancov Miroslava Beblavého a Martina Fedora – prvé čítanie

Cieľom tejto novely je podľa predkladateľov vytvoriť podmienky pre lepšiu ochranu podnikateľov, ktorí sa opakovane stávajú obeťami reštrukturalizácie, čo ukázala aplikačná prax najmä v odvetví stavebníctva. Novelou chcú zaviesť 100-percentnú záruku živnostníkov ako veriteľov v podobe podielu v dlžnej obchodnej spoločnosti v rozsahu, v akom živnostník nebude mať uhradenú svoju pohľadávku a po dobu, dokým bude nebude splatená úplne celá.

Účinnosť má novela navrhnutú od 1. mája 2015.

Novela poslancov OĽaNO, ktorou sa mení zákon o verejnom obstarávaní – prvé čítanie

V snahe zabrániť druhotnej platobnej neschopnosti subdodávateľov chcú poslanci OĽaNO uložiť povinnosť verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ak to povaha zákazky umožňuje, uviesť do návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, že uhradia platby za tovar, stavebné práce alebo služby priamo subdodávateľom. „Následne má subdodávateľ na základe tejto zmluvy alebo rámcovej dohody možnosť požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, aby tieto platby uhradil priamo jemu, teda nie prostredníctvom dodávateľa,“ navrhujú predkladatelia.

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. júla 2015.

» Novely zákona o dani z príjmov

» Novely zákona o DPH

» Novela zákona o sociálnom poistení

Novela zákona o dani z príjmov poslancov SaS – prvé čítanie

Súčasné nastavenie daňových licencií má podľa opozičných poslancov „likvidačný potenciál“ na množstvo malých firiem. Poslanci SaS považujú nastavenie daňových licencií za zlé a navrhujú ich preto zrušiť.

Predložená novela má účinnosť navrhnutú od 1. januára 2016.

Novela zákona o dani z príjmov Júliusa Brocku a Alojza Přidala – prvé čítanie

Poslanci KDH chcú zvýšiť sumu nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníka v závislosti od počtu nezaopatrených detí v rodine, konkrétne o 1 200 eur na každé dieťa, čo predstavuje zníženie daňovej povinnosti o zhruba 20 eur mesačne na jedno nezaopatrené dieťa.

Táto novela má účinnosť navrhnutú od 1. júna 2015.

Novela DPH od Jany Kiššovej (SaS) – prvé čítanie

Novelou chce predkladateľka zaviesť inštitút výpisu z kontrolného výkazu, či rozšíriť okruh exekučných titulov o výpis z kontrolného výkazu, čím sa podľa nej zaručí expresná exekvovateľnosť nesplatených  pohľadávok. Rovnako Jana Kiššová navrhuje skrátiť lehotu na vrátenie nadmerného odpočtu na štyri mesiace od začatia daňovej kontroly s tým, že po uplynutí prvých dvoch mesiacov sa nevrátený nadmerný odpočet úročí sadzbou vo výške trojnásobku EURIBOR-u.

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. júla 2015.

Novela zákona o DPH od poslancov OĽaNO – prvé čítanie

Cieľom novely je posun splatnosti DPH dodávateľa za poskytnuté tovary alebo služby do času, kým mu odberateľ neuhradí celé plnenie v dohodnutej výške zahŕňajúce aj daň, ktorú je zo zákona povinný zaplatiť. Dodávateľ by mal byť následne povinný splniť si vlastnú daňovú povinnosť do 25 dní od prijatia platby v plnej výške za dodaný tovar alebo službu.

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. júla 2015.

Novela Júliusa Brocku a Alojza Přidala zákona o sociálnom poistení – prvé čítanie

Opoziční poslanci KDH chcú touto novelou okrem iného znížiť poistné odvody. Navrhujú znížiť poistné odvody zamestnancom a čiastočne i zamestnávateľom. „Znižujú sa  poistné odvody na starobné poistenie poistencovi na každé nezaopatrené dieťa o jeden percentuálny bod. Rodiny týmto opatrením získajú zvýšenie  svojho príjmu o cca 10 eur  na dieťa a mesiac, čo môže výrazne prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie rodín s deťmi, i k zvýšeniu domácej spotreby,“ argumentujú predkladatelia.

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. júna 2015.

Návrh Jána Hudackého, Jána Figeľa, Pavla Zajaca a Jozefa Bobíka na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní – prvé čítanie

Novelou chcú predkladatelia vtiahnuť do právnych vzťahov pri verejnom obstarávaní aj subdodávateľov pre zákazky z verejného obstarávania. Novela stanovuje povinnosť úspešných uchádzačov a všetkých subdodávateľov, aby v zmluvách so subdodávateľmi dohodli primerané platobné lehoty, pri ktorých určuje ich maximálnu lehotu splatnosti v závislosti na platobných podmienkach dohodnutých v zmluve medzi obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

Účinnosť má novela navrhnutú od 1. júla 2015.

Novela Obchodného zákonníka poslancov OĽaNO – prvé čítanie

Obyčajní ľudia chcú zaviesť povinnosť pre podnikateľov vyplácať peňažné záväzky z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v poradí podľa lehoty splatnosti faktúry alebo inej výzvy podobnej povahy, ktorou sa požaduje splnenie peňažného záväzku. „Takouto úpravou sa zamedzí uprednostňovaniu určitých osôb pri vyplácaní faktúr alebo iných peňažných záväzkov, kde firmy zväčša uprednostňujú „veľkých hráčov“ pred malými živnostníkmi alebo podnikateľmi,“ uvádzajú predkladatelia.

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. júla 2015.

Návrh Miroslava Kadúca a Juraja Drobu na zmenu zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku – prvé čítanie

Predkladatelia chcú touto novelou zaviesť povinnosť predávajúceho pri predaji tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu oznámiť už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom spôsob získania jeho telefónneho čísla, ako aj zákaz šíriť reklamu telefónom bez predchádzajúceho súhlasu príjemcu reklamy, teda spotrebiteľa.

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. júla 2015.

Po absolvovaní Obchodnej akadémie vo Svidníku pokračoval v štúdiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2007, ešte popri štúdiu, začal pracovať ako redaktor pre ekonomickú redakciu agentúry SITA. Venoval sa hlavne makroekonomike, financiám a investovaniu. Ekonomickému svetu ostal verný a po niekoľkých rokoch v agentúre prešiel na pozíciu editora a neskôr šéfeditora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

03jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X