Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo prinesie nový zákon o skrátenej práci „kurzarbeit“ od roku 2022?

kurzarbeit
kurzarbeit Foto: Getty Images
10. mája 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Parlament schválil návrh nového zákona o podpore v čase skrátenej práce tzv. „kurzarbeit“. Nový zákon by mal pomôcť zamestnávateľom a zamestnancom v krízových časoch obdobne ako im v súčasnosti pomáha projekt prvá pomoc. Zákon upravuje poskytovanie  podpory v čase skrátenej práce zamestnávateľovi. Štát bude cez úrady práce vyplácať zamestnancovi náhradu mzdy.

Podstatou nového nástroja má byť  poskytovanie právne nárokovej podpory, ktorá bude účelovo jednoznačne určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ  nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. „skrátenej práci“. Hoci ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhovalo do tohto systému zahrnúť aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), trvalý kurzarbeit bude nakoniec určený len pre zamestnancov a zamestnávateľov.Trvalý kurzarbeit sa tiež nebude vzťahovať na zamestnávateľov a zamestnancov pôsobiacich v štátnej správe.

Finančná pomoc pre zamestnávateľov bude pozostávať z príspevku na čiastočnú úhradu mzdových nákladov na zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa v čase skrátenej práce v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca. Trvalý kurzarbeit má pomôcť zamestnávateľom a zamestnancom v krízových časoch podobne, ako im v súčasnosti pomáha projekt Prvá pomoc. Aktivuje sa pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej zamestnávateľ nemôže najmenej tretine zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Za vonkajší faktor, ktorý má dočasný charakter a zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť, sa bude považovať najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci. Podporu v čase skrátenej práce bude štát poskytovať najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Vláda bude môcť svojím nariadením ustanoviť dlhšie obdobie poskytovania podpory. Zamestnávateľ bude povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu štát poskytol podporu, najmenej dva mesiace po skončení poberania podpory.

Zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2021 okrem vybraných ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022 resp. 1. januára 2023.

Vymedzenie pojmov

Na účely  zákona je

 • časom skrátenej práce čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa,
 • obmedzením činnosti zamestnávateľa prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
 • vonkajším faktorom faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom zamestnávateľom, najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci. Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia
 • mimoriadnou okolnosťou okolnosť, ktorú môže vyhlásiť vláda Slovenskej republiky na základe zverejnenej informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, že hrubý domáci produkt za predchádzajúci štvrťrok vyjadrený v stálych cenách medziročne klesol, a na základe bezprostredne nasledujúcej prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy, že príslušný ročný hrubý domáci produkt vyjadrený v stálych cenách klesne medziročne aspoň o tri percentuálne body,
 • zamestnancom fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere, alebo v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,
 • pracovným vzťahom pracovný pomer, alebo právny vzťah na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,
 • zamestnávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávateľom na účely sociálneho poistenia,
 • časťou zamestnávateľa organizačná zložka alebo prevádzkareň.

Na účely tohto zákona a jeho jednoznačného zavedenia do aplikačnej praxe sa tak vecne vymedzujú pojmy tak, aby poskytovaná podpora bola zrozumiteľná tak pre poskytovateľov podpory, ako aj pre príjemcov tejto podpory.

Vzhľadom na skutočnosť, že podpora v čase skrátenej práce sa bude poskytovať z poistného systému ustanoveného podľa zákona o sociálnom poistení, podpora v čase skrátenej práce bude poskytovaná zamestnávateľovi, ktorého identifikácia vyplýva z príslušných ustanovení zákona o sociálnom poistení.

Nadväzne sa na účel podpory v čase skrátenej práce ustanovuje za čas skrátenej práce čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia tohto obmedzenia. Zároveň sa ustanovuje za obmedzenie činnosti zamestnávateľa prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Za vonkajší faktor sa vymedzuje faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom, najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci. Zároveň sa za vonkajší faktor nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, ako aj sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizáciu, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.

Podmienky poskytnutia podpory

Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý

 • je v čase skrátenej práce,
 • odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory,

 • 1. uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, alebo
  2. súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory a
 • požiada o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory.

S cieľom zabezpečenia poskytovania podpory v čase skrátenej práce sa táto podpora bude poskytovať ako nároková po splnení zákonom ustanovených podmienok, a to zamestnávateľovi, ktorý je v čase skrátenej práce, ktorý zároveň odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a toto obdobie trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory.

Zároveň sa ustanovuje, aby išlo výhradne o zamestnávateľa, ktorý neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory.

Tiež sa ustanovuje, aby takýto zamestnávateľ mal uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory. V prípade, ak sa takúto dohodu nepodarí uzavrieť, zákon upravuje jej nahradenie súhlasom rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory.

Žiadosť o poskytnutie podpory

Podporu poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti o poskytnutie podpory, ktorú zamestnávateľ podáva elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadosť o poskytnutie podpory zamestnávateľa obsahuje

 • identifikačné údaje zamestnávateľa, a to
  1. názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
  2. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je fyzickou osobou,
 • názov ekonomickej činnosti zamestnávateľa podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností a miesto jej vykonávania,
 • uvedenie vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,
 • začiatok obmedzenia činnosti zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,
 • počet zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,
 • počet zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
 •  údaje o zamestnancoch, na ktorých pracovné miesta zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory, a to
  1. meno, priezvisko, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia a identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca,
  2. deň vzniku pracovného vzťahu,
  3. ustanovený týždenný pracovný čas,
  4. počet odpracovaných hodín v kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
  5. počet hodín prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
  6. sumu priemerného hodinového zárobku,
  7. požadovanú sumu podpory za kalendárny mesiac, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
 • celkovú požadovanú sumu podpory za kalendárny mesiac, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
 • číslo účtu zamestnávateľa vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo vedeného v Štátnej pokladnici.

Na zabezpečenie vecnej oprávnenosti poskytovanej podpory je prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory písomná dohoda o tom, že zamestnávateľ požiada o podporu v čase skrátenej práce alebo súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory, ak o poskytnutie podpory žiada zamestnávateľ a k písomnej dohode sa nepodarilo dospieť, ako aj doklady preukazujúce existenciu vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu prevádzkovej činnosti.

Suma podpory

Podpora sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje, najviac v sume 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi na pracovné miesto zamestnanca,ktorému

 1. zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
 2. ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory trval najmenej jeden mesiac,
 3. ktorému ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory neplynie výpovedná doba alebo výpovedná lehota,
 4. ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času, ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného času, a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa, a
 5. na ktoré sa zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel neposkytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

Výplata podpory

Podpora sa vypláca mesačne a je splatná nasledujúci pracovný deň po pripísaní finančných prostriedkov postúpených Sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu na samostatný účet poskytovateľa podpory. Podpora sa vypláca na účet zamestnávateľa uvedený v žiadosti o poskytnutie podpory.

Obdobie poskytovania podpory

Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Vláda môže nariadením ustanoviť dlhšie obdobie poskytovania podpory v prípade vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť, alebo ustanoviť poskytovanie podpory aj v období dvoch mesiacov po ich skončení.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na pracovné miesto, na ktorom došlo ku skončeniu pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca.

Vrátenie podpory

Zamestnávateľ je povinný vrátiť podporu alebo jej časť, ak poskytovateľ podpory zamestnávateľovi

 • odňal alebo znížil podporu alebo
 • uložil povinnosť vrátiť podporu.

Zamestnávateľ je povinný vrátiť podporu alebo jej časť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odňatí alebo znížení podpory alebo odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti vrátiť podporu.

Pôsobnosť poskytovateľa podpory

Poskytovateľ podpory

 • rozhoduje
  1. o podpore,
  2. o odňatí podpory,
  3. o znížení podpory,
  4. o povinnosti vrátiť podporu,
 • podáva žiadosť Sociálnej poisťovni o postúpenie finančných prostriedkov na výplatu podpory, o ktorej poskytnutí rozhodol nasledujúci pracovný deň po vydaní rozhodnutia,
 • vypláca podporu,
 • sústreďuje na samostatnom účte vedenom v Štátnej pokladnici príjmy postúpené Sociálnou poisťovňou a realizuje z tohto účtu výdavky na podporu,
 • postupuje Sociálnej poisťovni finančné prostriedky zodpovedajúce vrátenej podpore alebo jej časti podľa § 9,
 • kontroluje plnenie povinnosti podľa § 8.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vykonáva pôsobnosť poskytovateľa podpory, ak k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa došlo vplyvom vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vykonáva pôsobnosť poskytovateľa podpory, ak ju nevykonáva úrad. Na konanie v prvom stupni je v mene ústredia príslušná konať komisia. Komisia má sedem členov. Členmi komisie sú traja zástupcovia ústredia, dvaja zástupcovia Ministerstva financií Slovenskej republiky a dvaja zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Predsedom komisie je generálny riaditeľ ústredia. Predseda komisie vymenúva a odvoláva členov komisie. Členov komisie, ktorí sú zástupcami Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, vymenúva a odvoláva predseda komisie na návrh príslušného ministra. Podrobnosti o členstve v komisii a o spôsobe rokovania komisie upravuje rokovací poriadok, ktorý vydá ústredie.

Poskytovateľ podpory rozhodne

 • o odňatí podpory, ak bola poskytnutá neoprávnene, a o znížení podpory, ak bola poskytnutá vo vyššej sume ako patrila,
 • o povinnosti vrátiť podporu poskytnutú na pracovné miesto, v prípade ktorého zamestnávateľ nesplnil povinnosť podľa § 8.

Poskytovateľ podpory môže rozhodnúť

 • o odňatí alebo znížení podpory do dvoch rokov odo dňa jej neoprávneného poskytnutia alebo poskytnutia vo vyššej sume ako patrila,
 • o povinnosti vrátiť podporu do dvoch rokov odo dňa nesplnenia povinnosti podľa § 8.

Poskytovateľ podpory spracúva údaje vrátane osobných údajov vo svojom informačnom systéme. Úrad poskytuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny osobné údaje na účel plnenia oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tejto povinnosti.

Prechodné ustanovenia

Do obdobia trvania povinnosti odvádzať poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa § 3 ods. 1 písm. b) sa započítava aj obdobie od vzniku právneho vzťahu fyzickej osoby na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu uzatvorenej pred 1. januárom 2022, ak toto obdobie alebo jeho časť spadá do obdobia 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory.
Ústredie poskytne v roku 2022 a v roku 2023 podporu v úhrne najviac v sume 20 miliónov eur v kalendárnom roku. Vláda Slovenskej republiky môže rozhodnúť o navýšení sumy podľa prvej vety.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

kurzarbeitrok 2021skrátená prácaspravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X