Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Čo prinesie nový zákon o skrátenej práci „kurzarbeit“ od 31. 12. 2021?

kurzarbeit
kurzarbeit Foto: Getty Images
11. januára 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh nového zákona o podpore v čase skrátenej práce tzv. „kurzarbeit“. Nový zákon by mal pomôcť zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO v krízových časoch obdobne ako im v súčasnosti pomáha projekt prvá pomoc. Zákon upravuje poskytovanie  podpory v čase skrátenej práce zamestnávateľovi a samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO).

Podstatou nového nástroja má byť  poskytovanie právne nárokovej podpory, ktorá bude účelovo jednoznačne určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca a náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ  nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. „skrátenej práci“, ako aj podpory určenej pre samostatne zárobkovo činné osoby v čase skrátenej práce, ktorej rozsah, podmienky a mechanizmus poskytovania, výšku podpory a ďalšie rozhodujúce náležitosti jej poskytovania ustanovuje návrh zákona.

Účelom návrhu zákona je okrem zabezpečenia krytia časti náhrady mzdy zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ z dôvodu vonkajších faktorov nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu, aj udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v čase hospodárskej krízy, recesie a krízovej situácie.

Návrhom zákona sa v súvislosti so zavedením režimu skrátenej práce do slovenského právneho poriadku navrhuje novelizovať zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 440/2015 Z. z. o športe, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom.

Navrhuje sa účinnosť zákona 31. decembra 2021 okrem vybraných ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022 resp. 1. januára 2023.

Vymedzenie pojmov

Na účely  zákona je

 • časom skrátenej práce čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa alebo obmedzenia činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia tohto obmedzenia,
 • obmedzením činnosti zamestnávateľa prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
 • obmedzením činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby pokles tržieb samostatne zárobkovo činnej osoby najmenej o 40 % za kalendárny mesiac v porovnaní s rovnakým kalendárnym mesiacom v predchádzajúcom kalendárnom roku,
 • vonkajším faktorom faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba ho nemohli ovplyvniť alebo mu nemohli predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom zamestnávateľom alebo má negatívny ekonomický vplyv na podnikanie alebo výkon inej samostatnej zárobkovej činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby, najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci. Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti alebo sezónnosť podnikania alebo výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia,
 • zamestnancom fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere, v štátnozamestnaneckom pomere, v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní  športu, sudcom,prokurátorom alebo právnym čakateľom prokuratúry,pracovným vzťahom pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer, právny vzťah na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, osobitný vzťah sudcu k štátu, služobný pomer prokurátora alebo právneho čakateľa prokuratúry,
 • zamestnávateľom zamestnávateľ podľa osobitného predpisu,
 • časťou zamestnávateľa organizačná zložka alebo prevádzkareň alebo iná organizačná zložka zamestnávateľa,
 • samostatne zárobkovo činnou osobou povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu,
 • tržbou čistý obrat podľa osobitného predpisu a príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.

Vzhľadom na skutočnosť, že podporu v čase skrátenej práce sa navrhuje poskytovať z Fondu zamestnanosti ustanoveného podľa zákona o sociálnom poistení, navrhuje sa, aby podpora v čase skrátenej práce bola poskytovaná zamestnávateľovi a samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorých identifikácia vyplýva z príslušných ustanovení zákona o sociálnom poistení.

Nadväzne sa na účel podpory v čase skrátenej práce navrhuje ustanoviť za čas skrátenej práce čas  od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa alebo obmedzenia činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia tohto obmedzenia. Zároveň sa navrhuje ustanoviť za obmedzenie činnosti zamestnávateľa prekážku v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Na strane druhej sa navrhuje za obmedzenie činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby ustanoviť pokles tržieb samostatne zárobkovo činnej osoby, pričom sa zároveň na účely tohto zákona navrhuje jednoznačne vymedziť pojem „tržba“ tak, aby sa ňou rozumel čistý obrat podľa zákona o účtovníctve a príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, najmenej o 40 % za kalendárny mesiac v porovnaní s rovnakým kalendárnym mesiacom v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Za  vonkajší faktor sa navrhuje vymedziť faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba ho nemohli ovplyvniť alebo mu nemohli predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom zamestnávateľom alebo má negatívny ekonomický vplyv na podnikanie alebo výkon inej samostatnej zárobkovej činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby, najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci. Zároveň sa za vonkajší faktor navrhuje nepovažovať čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť podnikania alebo výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti, reštrukturalizáciu, plánovanú odstávku alebo rekonštrukciu.

Zároveň sa navrhuje, aby sa na účely poskytovania podpory v čase skrátenej práce za zamestnanca považovala fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere,  fyzická osoba, ktorá je v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a fyzická osoba, ktorá je sudcom, prokurátorom alebo právnym čakateľom prokuratúry.

Podmienky poskytnutia podpory

Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý

 • je v čase skrátenej práce,
 • má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory zaplatené poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory,
 • má uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so  zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, alebo súhlas rozhodcu podľa osobitného predpisu s podaním žiadosti o poskytnutie podpory a
 • požiada o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory.

Podpora  sa poskytuje samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorá

 • je v čase skrátenej práce,
 • má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory zaplatené poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý samostatne zárobkovo činná osoba žiada o poskytnutie podpory. Do obdobia trvania povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa započítava aj obdobie od vzniku oprávnenia vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť alebo od začatia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka, ak toto obdobie spadá do obdobia 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý samostatne zárobkovo činná osoba žiada o poskytnutie podpory,
 • nepoberá na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel príspevok podľa osobitného predpisu a
 • požiada o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory.

Žiadosť o poskytnutie podpory

Podporu poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti o poskytnutie podpory, ktorú zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba podáva elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadosť o poskytnutie podpory zamestnávateľa obsahuje

 • identifikačné údaje zamestnávateľa,
 • druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa a miesto jej vykonávania,
 • uvedenie vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,
 • začiatok obmedzenia činnosti zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,
 • počet zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,
 • počet zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
 • údaje o zamestnancoch, na ktorých pracovné miesta zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory, a to
 • meno, priezvisko, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia a identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca,
 • deň vzniku pracovného vzťahu a ustanovený týždenný pracovný čas,
 • počet odpracovaných hodín v kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
 • počet hodín prekážky v práci na strane zamestnávateľa v kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
 • sumu priemerného hodinového čistého zárobku,
 • požadovanú sumu podpory za kalendárny mesiac, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
 • číslo účtu zamestnávateľa vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Žiadosť o poskytnutie podpory samostatne zárobkovo činnej osoby obsahuje

 • identifikačné údaje samostatne zárobkovo činnej osoby,
 • druh ekonomickej činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby a miesto jej vykonávania,
 • identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia samostatne zárobkovo činnej osoby,
 • uvedenie vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby,
 • začiatok obmedzenia činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby,
 • percentuálny pokles tržieb v kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
 • vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby neznížený z dôvodu poskytovania podpory,
 • požadovanú sumu podpory za kalendárny mesiac, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
 • číslo účtu samostatne zárobkovo činnej osoby vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Na zabezpečenie vecnej oprávnenosti poskytovanej podpory sa navrhuje, aby prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory bola písomná dohoda o tom, že zamestnávateľ požiada o podporu v čase skrátenej práce alebo súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory, ak o poskytnutie podpory žiada zamestnávateľ a k písomnej dohode sa nepodarilo dospieť, ako aj doklady preukazujúce existenciu vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu prevádzkovej činnosti a u samostatne zárobkovo činnej osoby aj doklady preukazujúce percentuálny pokles tržieb.

Suma podpory

Podpora pre zamestnávateľa sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca alebo náhradu platu zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa v čase skrátenej práce v sume 60 % priemerného hodinového čistého zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje, najviac v sume 1/174 priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi na pracovné miesto zamestnanca,

 1. ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
 2. ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti zamestnávateľa o podporu trval najmenej jeden mesiac,
 3. ktorému neplynie výpovedná doba, výpovedná lehota alebo doba podľa osobitného predpisu,
 4. ktorý má vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce a
 5. na ktorého sa mu na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel neposkytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

Podpora pre samostatne zárobkovo činnú osobu sa poskytuje v čase skrátenej práce v sume 60 % vymeriavacieho základu SZČO nezníženého z dôvodu poskytovania podpory, najviac v sume priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Výplata podpory

Navrhuje sa ustanoviť povinnosť vyplácania podpory v čase skrátenej práce, a to mesačne a jej splatnosť ustanoviť  na deň, ktorý je nasledujúcim pracovným dňom po pripísaní  finančných prostriedkov z Fondu zamestnanosti na samostatný účet poskytovateľa podpory, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v prepojení na pôsobnosť poskytovateľa podpory. Vzhľadom na účel podpory v čase skrátenej práce, ktorým je čiastočná úhrada nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca alebo náhradu platu zamestnanca v čase skrátenej práce, sa navrhuje ustanoviť, aby podpora bola vyplatená na účet zamestnávateľa vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý uvedie v žiadosti o poskytnutie podpory. Obdobným spôsobom sa navrhuje, aby podpora v čase skrátenej práce bola vyplatená  na účet samostatne zárobkovo činnej osoby.

Obdobie poskytovania podpory

Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Vláda Slovenskej republiky môže nariadením vlády Slovenskej republiky ustanoviť na obdobie trvania mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej okolnosti a na obdobie dvoch mesiacov po ich skončení dlhšie obdobie poskytovania podpory.

Povinnosti zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činnej osoby

Zamestnávateľ, ktorému bola poskytnutá podpora, je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení poberania podpory. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej bola poskytnutá podpora, je povinná vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej dva mesiace po skončení poberania podpory.

Vrátenie podpory

Zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba sú povinní vrátiť podporu alebo jej časť, ak

 • bola poskytnutá neprávom alebo vo vyššej sume ako patrila,
 • zamestnávateľ nesplnil povinnosť podľa § 8 ods. 1,
 • samostatne zárobkovo činná osoba nesplnila povinnosť podľa § 8 ods. 2.

Zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba sú povinní vrátiť podporu alebo jej časť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poskytovateľa podpory o povinnosti vrátiť podporu alebo jej časť. Nárok na vrátenie podpory alebo jej časti zaniká uplynutím 24 mesiacov odo dňa jej neoprávnenej výplaty alebo nesplnenia povinnosti podľa § 8.

Navrhovaným ustanovením sa sleduje zabezpečenie vrátenia podpory v čase skrátenej práce alebo jej časti v prípadoch, ak bola poskytnutá neprávom alebo vo vyššej  sume než patrila, ak zamestnávateľ nesplnil povinnosť zachovania pracovného miesta (dva mesiace po skončení poskytovania podpory), na ktoré mu bola poskytnutá podpora v čase skrátenej práce. Obdobným spôsobom sa navrhuje postupovať v prípade, ak samostatne zárobkovo činná osoba nesplnila povinnosť vykonávať  samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej dva mesiace po skončení poberania podpory v čase skrátenej práce.  Zároveň sa navrhuje ustanoviť lehotu na vrátenie podpory alebo jej časti do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o podpore, ako aj zánik nároku poskytovateľa podpory na vrátenie podpory alebo jej časti, a to uplynutím 24 mesiacov odo dňa jej neoprávnenej výplaty alebo nesplnenia povinnosti zamestnávateľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

kurzarbeitrok 2021skrátená prácaspravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

25jan8:30Ročné zúčtovanie za rok 2020 a aktuálny stav mzdovej agendy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

25jan8:30Ročné zúčtovanie za rok 2020 a aktuálny stav mzdovej agendy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

25jan8:30Ročné zúčtovanie za rok 2020 a aktuálny stav mzdovej agendy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody,Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X